Nuwe e-boeke

 • Overberg Pelgrimstog van Hoop

  Overberg Pilgrimage of Hope

  Predikant-Uitgebrand-200

  Daaglikse-gebedsritmes-vir-die-week-200

  the story of church reshaping

 • Predikant-Uitgebrand-200

  Die-krisis-van-VGK-predikante-200

  The-crisis-of-URCSA-Ministers-200

 • Push-through-the-pain-coverPush through the Pain - Early reflections on a narrative/ethnographic contextual model for the research of congregations in conversation with a missional vision for the church - Frederick Marais & Pat Taylor Ellison (ePub en Mobi)

 • Seisoen-van-die-siel-voorbladSeisoene van die Siel - “SEISOENE VAN DIE SIEL” wil duidelik maak dat sekere “geloofsgewoontes”, op bepaalde tye in ons lewe, op ‘n natuurlike manier ruimte skep vir die Heilige Gees om organiese geestelike groei in ons te bewerkstellig - (ePub en Mobi).

 • COMMUNITAS-EBOOK-6x8-COENIE-EN-ANDRIESEen van die groot hartseerstories van die kerk gaan oor wat keer op keer weer met die sakramente gebeur het. Die Doop en die Nagmaal is deur die Here in sy genade aan ons gegee om ons geloof en ons eenheid te versterk – om ons nader aan Hom en nader aan mekaar te bring. Maar deur die eeue het dit dikwels weer gebeur dat stryery oor hierdie twee wonderlike gawes gelei het tot verdeeldheid en skeuring in die kerk. Die Bose het dit weer en weer in die geskiedenis van die kerk reggekry om juis die twee sakramente te gebruik om Christene te verdeel.

  Eerste twee hoofstukke van beplande boek oor die DOOP

  Coenie Burger en Andries Cilliers

 • COMMUNITAS-EBOOK-6x8-PIETER-VAN-NIEKERKThis paper consists of three sections. Firstly, a transcribed section of FW de Klerk’s opening address to parliament, on 2 February 1990. Secondly, a transcribed presentation of my interview with Dr. Beyers Naudé in his study room on 3 February 1990. Lastly, I focused on his Reformed background and prophetic witness against injustice.

  PIETER VAN NIEKERK

Selfdegeslag Konferensie

Written by Wilma le Roux on . Posted in Konferensies, LAS, VBO

samesex2

Konferensie oor Selfdegeslagverbintenisse

SAME-SEX-jpg

Die Sinodale Taakspan vir Leer en Aktuele het op 12 November ‘n eendag-konferensie oor Selfdegeslag-verbintenisse aangebied in die Attie van Wyk Ouditorium van die Fakulteit Teologie.

Die onderwerp is vanuit verskeie dissiplines toegelig: Ou Testament, Nuwe Testament, Dogmatiek, Ekklesiologie, Kerkreg, Genetika en Regte.

Proff Louis Jonker, Jeremy Punt, Robert Vosloo, Johan van der Merwe, Geo Quinot en dr Coenie Burger het as sprekers opgetree. Heerden van Niekerk (voorsitter STLAS) en STLAS-lede Nadia Marais, Guillaume Smit en Tiana Bosman het as roterende kontinuïteitsbeamptes opgetree en die sprekers beurtelings bekendgestel.

Nadat elke spreker sy perspektief gegee het, het ‘n paneel, bestaande uit dr Erik Basson, prof Julie Claassens en dr Leon Fouché dit verder bespreek. Hierna was daar ‘n algemene bespreking waar konferensiegangers ruim kans gehad het om vrae te vra en hul menings te lug.

Dr Coenie Burger het afgesluit deur te praat oor die vraag of ons die gesprek en die verskille oor selfdegeslagverbintenisse in een kerk sal kan hanteer. Hy sê dat die uitdaging wat die NG Kerk het, is “om alles in ons vermoë te doen om hierdie debat in een kerk te bly voer op ʼn manier wat waardig is aan die evangelie van Christus.  En kan ek sê: Ek dink dit is moontlik; dit moet moontlik wees.”

Die hele konferensie was as ‘n direkte internetuitsending (live streaming) op die lug, en verskeie persone so ver as  die Oos-Kaap, Gauteng en selfs Japan het laat weet dat hulle ingeskakel was. Dit was ‘n wonderlike IT-eerste! Sommige van die videogrepe is reeds op die internet beskikbaar en op Facebook gedeel, maar die volledige skakels na die videogrepe op Youtube sal eersdaags hier beskikbaar wees: …………………………………………….

Opsommings van die verskillende sprekers se toesprake is hier beskikbaar: Konferensie oor selfdegeslagverhoudings_NM

Hier is enkele fotos wat tydens die dag geneem is deur verskeie kursusgangers:

 • nadia
 • HenniePienaar_Selfdegeslagkonf-20151112-02139
 • Charlene
 • 20151112_112117
 • 20151112_112221
 • Nadia aan die woord
 • Hennie Pienaar se beurt
 • Charlene oor Gender en Seksualiteit
 • Op pad na 'n versnapering
 • 'n Skare word gevoed

 

 

VBO-Programboekie 2016

Written by Wilma le Roux on . Posted in Dissipelvorming, VBO

VBO gaan oor die verdieping van ons verstaan
van die evangelie,
ons ingesteldheid teenoor ons roeping en
oor die slyping van
ons bedieningsvaardighede.
Dit gaan veral ook oor konstante leerbaarheid:
oor die moed om in nuwe situasies in te gaan
met die vertroue dat die Here ons kan leer en
’n weg kan wys
wat ons nie nou helder sien nie.
9 blokke
Geagte kollega

Ons as Taakspan vir VBO stuur aan jou hierdie VBO gids vir 2016 met groot verwagting. Ons is tot ʼn groot mate ʼn nuwe span wat graag wil voortbou op die goeie werk van die vorige span. Hierdie jaar se gids is werklik ʼn spanpoging waaraan byna elke taakspan van die Sinode saam gewerk het. Meeste van die kursusse is daarom kursusse wat VBO saam met hierdie taakspanne aanbied.
Ons is bewus van die besondere uitdagings wat aan ons as predikante gestel word in hierdie tye en het na die beste van ons vermoë ʼn program saamgestel wat hierdie uitdagings aanspreek. Die uitdagings wat deur die Moderamen vasgestel is, het ons gehelp om die fokusse van die kursusse te ontwikkel.

Geboorte van ‘n nuwe Taakspan

Written by Wilma le Roux on . Posted in Dissipelvorming

Disciple3

Dissipelvorming

Disciple

Tydens die Sinode van Wes-en Suidkaap se sitting vroeër vanjaar, het daar onder die vleuels van die Diensgroep vir Toerusting ‘n nuwe Taakspan tot stand gekom: Die Taakspan vir Dissipelvorming (vroeër Lidmaatbemagtiging).  Hierdie taakspan fokus op lidmate, en hoe om hulle toe te rus en te bemagtig in hulle gemeentes.

Die eerste vergadering van hierdie groep, wat bestaan uit predikante sowel as lidmate, was ingerig as ‘n dinkskrum. Johan Kotze het aan die hand van Design Thinking die groep gefassiliteer om hulle potensiaal as groep te begin ontsluit.

 • 20151015_104458
 • 20151015_104557
 • 20151015_104519
 • 20151015_104526
 • 20151015_140458
 • Johan verduidelik
 • Tommy lewer sy inset
 • Groepwerk
 • Humor was daar ook!
 • Die eindproduk van hierdie sessie - in Februarie 2016 dink ons verder saam!

Hier is opmerkings van ‘n paar van die taakspanlede:

GROEI.  Dis wat ek beleef het, want ek is uit my verwysingsraamwerk geneem na ‘n visie van ‘n perfekte wëreld waar mense in harmonie moet saamleef. Ek was meegevoer deur Johan se strategiese denke proses en was verbaas oor die kennis van die ander dominees (wat eintlik nice ouens was met ‘n sin vir humor!)

Ek glo dat die span ‘n goeie plan kan saamstel. (Alewyn, lidmaat)

Die eerste ontmoeting van dié sinodale taakspan was ‘n energerende ervaring wat met groot kundigheid deur Johan Kotze gelei is. Dit is, myns insiens, ʼn groot voorreg om saam met ander lidmate insette tot die kern-saak van dissipelvorming te kan lewer. Ek glo en vertrou dat hierdie die beginpunt is van ʼn voortdurende proses waar elkeen van ons ʼn geringe bydrae kan maak tot ʼn gesprek wat die breër kerkverband kan verryk. (Marcell Mey, predikant)

My belewenis was, dat die taakspan regtig ernstig is om die hartklop van God te soek en nie net op ‘n “formule” wil besluit om dissipels te vorm nie. Die vergadering het my nuwe energie gegee en hoop vir ons kerk.

Wat gaan die impak wees… Dissipelskap gaan ons nie net help om mense nader aan die Here te kry nie, maar ook help om beter met mense om te gaan. Dissipelskap herstel en verdiep verhoudings. Dit kweek egte, eerlike verhoudings. (Elcshé, Predikant)

Ek het dit eerstens geniet om my ervaringe binne die gemeente met ander te kon deel en te sien hoe ons almal met min of meer dieselfde bekommernisse en uitdagings sit. Dit het my egter ook moed gegee om te weet dat ek nie alleen met hierdie uitdagings sit nie.

Ek het ook die samestelling van die groep baie geniet. Ek dink ons het die vermoe om mekaar bietjie uit te daag en verder te laat dink.

Ek is entoesiasties oor die dinge waaroor ons droom vir 2016. Ek glo dat indien ons dit toegepas kry, dit ’n wonderlike hulpmiddel in gemeentes sal kan wees. (Marietjie, predikant)

As iemand iets vir die taakspan wil stuur as bydrae/nadink/voorstel kan julle dit gerus doen. Kontak die voorsitter deur hier te kliek: Jannie le Roux

 

Om te wát met ʼn Gevorderde Sertifikaat?

Written by Wilma le Roux on . Posted in Kursusse, VBO

 Logo's Sentra  VBO Nuut en Geintegreerd

Waarom 9 kursusse in 3 jaar? Hoekom sal ek nodig hê dat iemand namens my besluit wat ek moet leer? So vra iemand oor die Gevorderde Sertifikaat in Bedieningsvernuwing, ʼn reeks kursusse wat jou oor ʼn tydperk van 3 jaar op ʼn nuwe leerkurwe neem.

In hierdie tyd gaan jy delf in werke van die mees relevante teologiese werke van ons tyd; gaan jy gesels saam met kollegas oor vraagstukke en vrese en saam na oplossings en antwoorde soek.

Iemand wat in 2014 die eerste 3 blokke deurloop het, som dit so op:

“’We read to know we’re not alone,’ het C.S Lewis blykbaar gesê. Ek het onlangs by ‘n nuwe gemeente begin werk en in my veertien jaar van bediening is dit my eerste een-man gemeente. Meer as ooit verlang ek na my kollegas – nie net wat werkverdeling betref nie maar veral wat goeie wederkerige vorming en saam groei binne ‘n unieke konteks betref. Die sertifikaat-kursus kom regtig tot my redding wat ‘n paar aspekte van my (een-man)bediening behels: Ons is ‘n groep leraars, van uiteenlopende kontekste, wat saam vir drie jaar op reis is.

“Ons kom sit elkeen met ons eie unieke konteks rondom hierdie tafel en tree in gesprek daarmee en met mekaar. Dit is dus ‘n skeppende proses waarin ons saam groei in sekere kern gesindhede, vaardighede en gewoontes vir bediening in ons tyd. Die aanbieders lewer nie teologiese monoloë uit hul akademiese kokonne nie, maar bring dit deurgaans terug na ons konteks en praat vanuit hul bedieningskontekste. Vir iemand soos ek wat baie bewus van die konstante vloeibaarheid van ons tye soms paniekerig die nuutste boek gryp (in die hoop op antwoorde, inspirasie en groei), is hierdie sistematiese bedieningsrelevante reis inderdaad ‘n pelgrimstog soos Eugene Peterson se “A long obedience in the same direction.” Ek kan nie wag om te sien wat met ons om die volgende draai gaan gebeur nie.

“Die drie blokke het vir my as mens persoonlik en as predikant baie beteken.  Uiteindelik is van dié kennis ook met gemeenteleiers bespreek en begin implementeer vir die gemeente se rol en taak as gestuurde geloofsgemeenskap.”

Kyk verder onder oor die uiteensetting van die eerste drie blokke waarmee ons weer vanjaar begin.

PowerPoints vir Missionale Konferensie 2015

Written by webmaster on . Posted in Gemeentebegeleiding

missionalVan 19 – 21 Januarie 2015 te Stellenbosch het meer as 170 kursusgangers die voorreg gehad om deel te wees van ’n konferensie wat saam gedink het oor die toekoms van missionale teologie en missionale gemeentes en kerke. Ons het die voorreg gehad om interaksie te kon hê met leiers op hierdie gebied soos Darell Guder, Pat Kiefert, Bishop Cray en Nelis Niemandt. Verskeie sprekers het PowerPoints gebruik en dit is hier aflaaibaar:

Volledige klank en beeld opnames is deur Bybel-Media gedoen en hulle kan gekontak word by 021 873 0822 of 14 Versailles Upper Street, Wellington, 7655.

VBO-PROGRAM 2015

Written by Wilma le Roux on . Posted in VBO

 VBO 2015

VBO-Boekie 2015

Die volledige VBO-boekie en program word hier beskikbaar gestel. Laai dit gerus af, kyk na die verskeidenheid van kursusse en dagboek dit waarin jy belangstel om by te woon.

Verskeie kursusse word vanjaar in Engels aangebied saam met Ekklesia, en word so aangedui op die program. Ons werk graag in sekere van ons kursusse met ʼn meer gemengde groep leraars omdat ons ervaar dat dit die leerervaring soveel verhoog.

Die inhoud van die 2015 VBO-boekie is weer lekker kompak gehou, maar ter wille van persone wat navraag gedoen het oor die agtergrond en doel van VBO, is daar ʼn inligtingsblad daaroor ingevoeg.

Die VBO-program vir 2015 sluit in:

 • ʼn Paar groot konferensies wat in samewerking met Ekklesia aangebied word, soos die Missionale Konferensie getiteld The Future of Missional Theology and Missional Churches; ʼn konferensie oor Erediens en Aanbidding: God bless Africa: Worship for a Time Like This (saam met die Calvin Institute of Christian Worship) en die jaarlikse Winterskool met die tema: Changing the World? An invitation to faithful discipleship and responsible citizenship.
 • Die internasionale Fresh Expressions Konferensie wat aanvanklik vir later in 2015 beplan is, vind nou in Februarie 2016 plaas.
 • Die Gevorderde Sertifikaat in Bedieningsvernuwing word baie sterk aanbeveel – lees ook die getuienisse van persone wat reeds met die program besig is.
 • ’n Hele klomp interessante een-, twee en driedagkursusse – o.a. ʼn Emeriti-kursus, een oor Gemeente-finansies en administrasie, oor Preek-maak, die Happiness-teorie, die Doop,  en nog baie meer …
Laai gerus die volledige boekie af – kliek HIER: VBO-boekie 2015_Nuutste

Brugpredikante- Getuienis van ‘n ouderling

Written by bestera on . Posted in Beroepingsproses, Nuus uit gemeentes, Predikante begeleiding, Transformasie, Verandering in gemeentes

Opleiding van Brugpredikante

 bridge

Brugpredikante Opleiding  1 : 1-3 Maart 2016

Brugpredikante  Opleiding  2 : 19-21 April 2016

 Wat is Brugbediening:

In die verlede het dit dikwels gebeur dat wanneer ‘n gemeente vakant raak, die dienste van ‘n aflos-predikant bekom is. Die taak van ‘n aflos-predikant is min of meer instandhoudingswerk en om die gemeente geestelik te bedien totdat die volgende predikant beroep en bevestig is.

Die doel van ‘n Brugpredikant is egter om ‘n vakante gemeente te help om weer haar roeping en rol duidelik te verstaan. Ook om die gemeente te help om hulle eie storie/geskiedenis/konteks en kultuur te “hoor” en te verstaan. Die Brugpredikant help die gemeente om die “ou hoofstuk” om te blaai en reg te maak vir ‘n nuwe hoofstuk. Die Brug predikant help ook die gemeente om die verandering as ‘n positiewe groei geleentheid te beleef. Die Brugpredikant help die gemeente met die beroepingsproses en om ‘n profiel van die toekomstige predikant saam te stel.

Om Brupredikante toe te rus bied Communitas ‘n Brugkursus aan .Een van die beginsels van Brugpastoraat is dat die predikant vir ‘n termyn van 6-18 maande in die pos bevestig word en dat die brugpredikant nie beroepbaar is vir daardie gemeente nie. Dit verseker dat Brugpredikante nie proponente uit die bediening hou nie, maar eerder die weg baan vir ‘n beroep.

Kontak Pierre Goosen of Adrienne Bester by 021 808 3382 of bestera@sun.ac.za vir meer inligting

 

GETUIENIS VAN “N OUDERLING WIE SE GEMEENTE PAS ‘N BRUGSKAP VOLTOOI HET EN BEROEP HET: Lees hier: Brugpredikant rol en funksie Nov 2014

 

Sentrum vir Predikantebegeleiding

Written by bestera on . Posted in Leierskap, Ontwikkeling, Predikante begeleiding, Transformasie

SENTRUM VIR PREDIKANTEBEGELEIDING

Communitas het 9 areas wat nodig is vir ‘n Predikant in die Bediening geidentifiseer en toe die Sentrum vir Predikantebegeleiding ontwerp om predikante te begelei om hulle sterkpunte, maar ook hulle groeipunte in die 9 bekwaamhede te ontdek. Die ideaal is dat alle predikante die Sentrum vir Predikantebegeleiding sal bywoon êrens tydens hulle bediening. In 2015 het 23 predikante die Sentrum bygewoon. 16 was van die NG en VG Kerk Wes en Suid Kaap en 6 van ander sinodes. Predikante wat dit bygewoon het getuig dat hulle uitgedaag was, maar ook verryk deur die proses.  Die datums waarop die Sentrum in 2016 aangebied word is 2-4 Februarie, 24-26 Mei, 2-4 Augustus en 1-3 November.

Kontak gerus vir Adrienne Bester by bestera@sun.ac.za vir meer inligting of gebruik die inskrywingsvorm.

dag 6 412832578-3d-render-of-people-taking-and-discussion12832578-3d-render-of-people-taking-and-discussion

Lees hier verder…

Saam Verder Geluister – Kleingroepmateriaal vir Woord en Lewe

Written by webmaster on . Posted in Kleingroepe

Kleingroepmateriaal

Hier is die kleingroepmateriaal wat saam met Woord en lewe – Advent 2015 tot Koninkrykstyd 2016 – gebruik kan word.  Bestel of koop by Bybel-Media.

November 2015 Riglyne vir huiskerke en selgroepe

Written by webmaster on . Posted in Kleingroepe

met die fokustekste van die Leesrooster as basis

Drie-en-twintigste week in Koninkrykstyd

1November

Mark.12:28-34

Die grootste van alles

Ysbreker

Wanneer was jy regtig trots op jouself toe jy iets reggekry het wat jy gedink het nie moontlik is nie?

 

Lof en Aanbidding

Kom ons loof vanaand die Here met harte wat oorloop van blydskap. Loof Hom met liedere, gedeeltes uit die Woord, gebede en aanbid Hom. Raak dan stil en geniet die Here se teenwoordigheid. Dink aan Hom wat nou in liefde na jou kyk. Laat sy liefdesblik insak tot in jou hart. Stap dan saam met Hom deur die afgelope week in jou lewe. Waar was jy besonder bewus van sy liefde vir jou? Hoe kon jy hierdie liefde deel? Na die oomblikke van rus lees iemand Psalm 146 en die res beaam dit in hulle harte.

 

Woord

Mark.12:28-34

 1. Lees eers die gedeelte in stilte met jou hart deur en laat die woorde tot diep in jou hart indring. Sien jouself in die gedeelte. Hoor die vraag van die skrifgeleerde. Hoor Jesus se antwoord en beleef hoe sy antwoord reeds jou lewe verander.
 2. Hoekom, dink julle, vra die Skrifgeleerde vir Jesus die vraag in vers 28? Hoekom wil mense so graag redeneer oor “godsdiens”?
 3. Wat is Jesus se antwoord? (verse 29-31) Kan die een sonder die ander? (vgl.Matt22:39)
 4. Wat sê die Skrifgeleerde se antwoord vir jou? (verse 32-33)
 5. Wat leer Jesus se opmerking in vers 34 vir ons? Is dit genoeg om te weet wat God wil hê?
 6. Hoe kry ons dit reg om die “grootste van alles” te doen? (Vgl.Rom.5:5) Kom nou weer tot rus by die Here en lees weer deur die gedeelte. Sien reeds hoe anders jou lewe (jou hele hart, jou hele siel, jou hele verstand en al jou krag) lyk nadat jy in Jesus se teenwoordigheid was en hierdie bekende woorde weer gehoor het.

 

Bedien mekaar

Draai nou 3-3 na mekaar toe. Vertel eers vir mekaar hoe julle mekaar waardeer en bid dan vir mekaar se behoeftes by die naam.

 

Uitsending

Wie in julle omgewing het op hierdie oomblik dringend behoefte aan God se liefde. Hoe gaan die groep sy liefde deur hulle na hom/haar/hulle laat stroom?

 

Vier-en-twintigste week in Koninkrykstyd

8 November

Mark.12:38-44

My alles vir die Here!

Ysbreker

Wat is daar in jou lewe waarvoor jy nie omgee om baie te betaal nie? Is dit werklik die geld werd?

 

Lof en Aanbidding

Raak nou eers weer stil. Geniet die stilte en fokus op die Here. Sing dan vir Hom lofliedere en aanbid Hom. Kom dan tot rus en dink aan Hom in die afgelope week in jou lewe. Jy kan in jou hart die volgende woorde bid: “Here Jesus, U gee Uself aan my” (Dink na oor hoe Hy Homself aan jou gee) en daarna: “Here Jesus, ek gee myself aan U” (Dink na oor hoe jy jouself aan Hom gee). Iemand lees dan Psalm 127:1,2 en die res herhaal dit in hulle harte.

 

Woord

Mark.12:38-44

 1. Lees eers die gedeelte in stilte biddend en sien jouself in die gedeelte. Hoor Jesus se woorde oor die skrifgeleerdes. Hoe raak dit jou? Sien die arm weduwee by die offergawekis by Jesus. Sien die aandag wat Jesus aan haar gee. Laat die gebeure afsak tot in jou hart en deel word van jou.
 2. Hoekom sal die Skrifgeleerdes so swaar gestraf word? (verse 38-40). Is ons Gemeente se prioriteite 100% reg as ons dink aan mense in nood rondom ons?
 3. Wat doen die ryk mense en wat doen die arm weduwee in verse 41-42?
 4. Wat dink Jesus van die mense se offers? (verse 43-44)
 5. Wat is so merkwaardig van die weduwee se offer? Wat sê dit van ons offers? (vgl.Rom.12:1)
 6. Raak nou weer stil en lees die deel van die Woord wat jou aangeraak het. Sien reeds hoe die Here deur sy Woord jou verander om jouself aan Hom te offer.

 

Bedien mekaar

Draai 3-3 na mekaar toe. Wy nou eers mekaar aan die Here toe as offers wat Hy kan gebruik en bid dan met geloof en vertroue vir mekaar se behoeftes.

 

Uitsending

Wat kan die groep hierdie week doen om in die lewe van ‘n weduwee of bejaarde ‘n lewende offer te gaan wees?

 

Vyf-en-twintigste week in Koninkrykstyd

15 November

Mark13:1-8

Die begin van die nuwe tyd

Ysbreker

As jy weet Jesus kom hierdie Kersfees, watter voorbereidings sal jy hierdie jaar tref vir die Kersgety?

 

Lof en Aanbidding

Sing nou saam oor die koms van Jesus. Terwyl julle sing, beleef die emosie wat Jesus se koms in jou wakker maak. Kom dan tot rus en dink aan Hom by jou die afgelope week. Is daar oomblikke waaraan jy kan dink toe Hy regtig naby aan jou gevoel het? Wat het gebeur? Dink na oor hoe dit jou dag verander het. Na die oomblikke van rus kan iemand die volgende gebed lees: “Jesus Christus, ons Lig, U het nie gekom om die wêreld te veroordeel nie maar sodat, deur U, die Opgestane Heer, elke mens gered en versoen mag word. En wanneer die liefde wat vergewe soos vuur in ons word, dan kan die hart, selfs wanneer verwond, opnuut begin liefhê.” (Broer Roger van Taizé)

 

Woord

Mark.13:1-8

 1. Raak eers stil met die Woord oop voor jou, lees die woorde met jou hart en beleef wat jy lees asof jy self in die oomblik is en Jesus se stem hoor. Sit saam met Jesus op die Olyfberg. Hoe laat die profetiese woorde van Jesus jou voel?
 2. Watter dinge wat Jesus hier noem, sien en hoor julle op die oomblik rondom julle gebeur?
 3. Is daar ander dinge wat julle verontrus – dinge wat julle sien gebeur (vgl.1Tim.4:1).
 4. Wou Jesus met hierdie woorde vir Sy dissipels leer wanneer Hy sou kom, of dat hulle elke oomblik gereed moes wees vir Sy koms? Gesels daaroor.
 5. Jesus sê ons moenie “verskrik” wees nie en dit is die “begin van die nuwe tyd”. Wat bedoel Hy daarmee?
 6. Raak nou weer stil en praat met die Here oor die woorde wat jou aangeraak het in die gedeelte. Hoe verander hierdie ontmoeting met Jesus jou lewe?

 

Bedien mekaar

Draai 3-3 na mekaar toe. Deel julle behoeftes en bekommernisse met mekaar en bid dan vir mekaar.

 

Uitsending

Vir watter een persoon gaan jy weer hierdie week hierdie Skrifgedeelte lees?

 

SONDAG VAN CHRISTUS DIE KONING

22 November

Joh.18:33-37

Koning van my hart…

Ysbreker

Aan watter verwagtings moet jou leier(s) voldoen voor jy met hulle tevrede is? Slaag hulle jou toets?

 

Lof en aanbidding

Die Here is hier. Raak nou stil en rus vir ‘n oomblik in Hom. Jy kan fokus op Jesus as die Koning. Daarna sing die groep vir die Koning liedere om Hom te loof en te aanbid. Iemand kan Ps 93 lees en die ander luister biddend.

 

Woord

Joh.18:33-37

 1. Lees nou weer die gedeelte in stilte. Beleef dit wat hier gebeur asof jy self daar is. Wat spreek jou in besonder aan? Praat in stilte met die Here daaroor.
 2. Watter tipe koning dink Pilatus aan wanneer hy hierdie vrae aan Jesus stel? (Verse 33-35)
 3. Hoe verskil Jesus se Koninkryk van die een waaraan Pilatus dink? (Verse 36-37)
 4. Hoe vind Jesus se Koningskap gestalte in jou hart en lewe?
 5. Raak nou stil en praat met Hom oor die beheer wat jy tot nou toegelaat het wat Hy in jou lewe mag beoefen. Gee jouself dan in die gebed volkome aan Hom oor.

 

Bedien mekaar

Draai 3-3 na mekaar toe. Jesus die Koning stel in al jou behoeftes belang. Deel dit met mekaar en bid vir mekaar.

 

Uitsending

Hoe kan die groep die koninkryk van Jesus in die wêreld in die weke wat kom gaan sigbaar maak?

 

NG Parow-Welgelegen: Winter-warmte

Written by Mariette Steyn on . Posted in Nuus uit gemeentes, Vrouelidmate

parow

Welgelegen-gemeente het jaarliks ‘n Winter-warmte-projek waar daar gevra word vir kombersies, truitjies of enigiets wat die lyfies kan warm hou. Vanjaar het hulle 63 kombersies, 69 truitjies, 61 mussies, 30 paar sokkies, 21 paar handskoene en 29 bababaadjies ontvang. Alles is gebrei of gehekel. Elke jaar is dit baie spesiaal, want die  dames doen dit met soveel liefde. Al die komberse, truitjies, ens is pragstukke en word versprei na kinders/volwassenes in nood bv kinderhuise, weeshuise en ouetehuise. Hulle sê weereens baie dankie aan almal wat by hierdie  projek betrokke is en wil andere uitnooi om deel te word daarvan.
Skakel vir Elma Bosman by die kerkkantoor 021 558 0014/5 as jy betrokke wil raak.

Woestynrosie vs Vroue

Written by Mariette Steyn on . Posted in Vrouebediening, Vrouelidmate

5

deur: Heidi Botes

Uit Bergsig se vroueaand het hierdie pragtige woestyn-rosie-storie ons aangegryp en ons deel dit ook met julle: Baie dankie aan Heidi Botes vir die navorsing hiervan en vir Google vir al die hulp.
Heidi vertel dat sy die aand gevra is om so ietsie oor die woestynrosie te sê. Die storie is so aangrypend dat dit net herhaal moet word.
As ons na die woestynrosies en al hul eienskappe kyk, is dit gou duidelik dat ons klomp “girls” en die woestyn-rosies eintlik baie in gemeen het. Heidi het die eien-skappe so vasgevat en elke vrou laat wonder of sy die woestynrosie is:
• Woestynrosies is geharde plantjies. Hulle groei net waar hulle geplant is en sal selfs in die moeilikste omstandighede aanpas.
• Hulle word ook Kliprosies of Skaamrosies genoem.
• Die woestynrosie is baie veelsydig en kan in hang-mandjies, klein potjies, groot beddings of sommer net as tafelversiering ‘n baie mooi prentjie skep.
• Die blaartjies se punte lyk skerp – asof dit jou kan steek, maar is eintlik sag … ons meisies lyk soms vir die wêreld ook sterk, hard en gevaarlik, maar dit steek meestal net ons sagte harte weg.
• Google reken: hulle groei in “roset vorm” en “die loof-kleur is meer intens in die herfs en winter” – ons er-vaar sommige dae ook dat ons meer intens is en in se-kere seisoene van ons lewens ís ons dan ook meer intens …
• “Uit een roset wat gelukkig en tevrede groei, ont-wikkel dik vlesige stele wat later weens gewig op die grond groei” – ons groei ook op ons beste wanneer ons gelukkig en tevrede is …
• Die blaartjies groei in verskillende kleure soos “ysblou, duifgrys of dofgroen” en dit klink vir my nogal misterieus en romanties.
• Die woestynrosie hou daarvan om gereeld water te   kry – anders as die ander vetplante? Net soos ons wat gereeld by ons Vader se voete gaan sit om van sy Lewende water te drink.

“The wilderness and the dry land shall be glad; the dessert shall rejoice and blossom like the rose and the autumn crocus; It shall blossom abundantly and rejoice even with joy and singing.”
• Soggens vroeg of na ‘n reënbui is die dou of reëndrup-pels soos blink pêrels in die hart van elke roset en dán is hul op hul mooiste.
Kom ons gaan raak stil en kry bietjie lewende water wat ons soos blink pêrels op ons harte kan dra sodat ons ook op óns heel mooiste kan wees!!