Author Archive

Tweede gedagtes: Genesis 50:15-21

Written by Alta Marais on . Posted in Verder geluister

Familiekrisis – Genesis 50:15-21

My hart is seer terwyl ek hier tik. Ek kom so pas van ons
Ringsitting op Mosselbaai. Die verslag van die Sinodale Kommissie van
Kaapland het op die sitting gedien. Die besluit lui: “To with
immediate effect cease all formal discussions with the DRC Western and
Southern Cape on church unification until such time as the DRC publicly
and unequivocally accept and uphold the Confession of Belhar as
Reformed standard and commit itself to the Confession of Belhar the
same way as URCSA does and at the same level with the three
acknowledged Reformed confessions”.

Die Kerkbode van 5 September se voorbladopskrif in vet gedruk is Familiekrisis.   Die berig daarby begin met die paragraaf: “Die
gesprek oor kerkeenheid in die NG Kerkfamilie is vir die soveelste keer
in ’n ernstige krisis gedompel. Samesprekings tussen die twee grootste
rolspelers, die NG Kerk en die Verenigende Geref Kerk (VGK), het ’n
skaakmat-situasie bereik. In die Wes-Kaap is alle gesprekke oor
kerkeenheid tussen die twee kerke opgeskort. Spanning tussen die twee
kerke is op ’n mespunt soos laas tydens die apartheidsjare en
kerkleiers meen die pad vorentoe is duister. Die Belydenis van Belhar
is weer eens midde-in die stryd.”

Ons beleef inderdaad ’n familiekrisis in ons land se oudste kerk. 
Krisisse is nie vreemd in die Bybel- en kerkgeskiedenis nie. (Reeds so
vroeg soos in Handelinge 6 lees ons van die eerste konflik in die
kerk). Sulke geleenthede kan verhoudings maak of breek. Kom ons maak
van die verleentheid ’n geleentheid… Ons fokusteks eerskomende
Sondag, Genesis 50:15-21 berig juis oor ’n familie, in hierdie geval
broers wat angstig en in vrees lewe oor hul bose verlede, hul optrede
van haat teenoor hul broer Josef. Hulle verwag uiteraard dat Josef
wraak sal eis. Dis hoe mense is. As jy verneder is, sal jy ander weer
moet terugkry om jou vernedering op te hef. Die genadige beperking vir
gelowiges was  “’n Oog vir ’n oog en ’n tand vir ’n tand”. As Josef by
so ’n genade-ooreenkoms sou hou, kan hulle verwag dat hy ten minste een
van die broers sal behandel soos hy behandel is. Maar hy het nou veel
mag en kan maak soos hy goeddink. Hy kan die helfte of almal terugkry
vir dit wat aan hom gedoen is… Gevolglik stuur hulle ’n boodskapper
om die “water te toets”. Hy moes na hul pa se  opdrag verwys dat Josef
hulle moet vergewe. Hulle erken vir die eerste keer hul misdaad en
onreg. Hulle beroep hul nie net op hul biologiese pa nie, maar hulle is
ook dienaars van hul vader se God. Meer nog: hulle bied hulleself aan
as Josef se slawe.

“Sonder die vergifnis van Josef word die broers aan die verlede
vasgeketting” (A Nel). Skulderkenning van die broers en vergifnis van
Josef is noodsaaklik vir ware versoening. Annes Nel slaag daarin om die
laaste paragrawe van die Josefverhaal (Gen 50:15-21) deur sy eksegese,
hermeneutiek en homiletiek deeglik te laat spreek.

Ek sluit dan by sy preekvoorstel aan.

Josef doen die onverwagte. Hy sluit met vergifnis die toekoms oop.
Is dit wat geloof aan mens doen? Laat dit mens inkoop in God se droom?
Verdwyn die menslike lus om wraak te neem en ander terug te kry wanneer
’n mens met geloofsoë na die geskiedenis kyk (A Nel)?Josef bely immers
dat toe sy broers hom gehaat het, God hom steeds liefgehad het. Toe
hulle hom verkoop het, het God hom vooruit gestuur (sien tekste in
hoofstukke 45 en 50 ).

Sou Josef se geloof in God se voorsienigheid hom van weerwraak
weerhou? God se voorsienigheid is dat God agter die gebeure steeds aan
die werk is. Dit voel vir ons of ons soos ’n sokkerbal deur
omstandighede en selfs ons susterskerk geskop word. Maar met geloofsoë
kan ons aanvaar dit is soos ‘n bal wat in oostelike rigting geskop word
op ’n groot tenkskip. Die tenkskip vaar Wes. Al voel dit vir ons ons
gaan Oos dan vaar ons Wes. God se hand skuif onder die gebeure in. Al
gebeur dinge teen sy wil, dit ruk nie handuit nie. Sy hand is die
tenkskip. Op die dek gebeur dinge teen sy wil. Kerke en ander families
skeur en baklei. Hy vaar steeds met ons in sy rigting. Ons hoef nie
ander terug te skop nie.

“Daarom is vergifnis nie ’n opsie nie, maar ’n noodsaaklikheid.
Josef is nie God wat kan besluit oor die lot van sy broers nie. Hy kan
slegs inval by die planne van God. God het die kwaad goedgedink
(Noordmans). As God hierdie dinge ten goede gebruik het, wie is hy om
nou te vergeld en nie te vergewe nie?” (A Nel)Ferdinand Deist (Met God
vandag, 1980) skryf oor die teks “Wat die broers kwaad gedink het, het
God in die goeie verander”; en “Dis beter om in die hand van God te
wees, want Hy kan selfs die kwaad weer goed maak. Die kwaad wat ons
veroorsaak”.

Ek kan in ’n slagyster trap om op ’n simplistiese wyse die
verhouding van die VGK en NGK met Josef  en sy broers te vergelyk, maar
ek sal my roeping versuim om nie beginsels uit die verhaal tot die
huidige krisis in die twee kerke uit te lig nie.

God is die hoofkarakter tot versoening in Josef se verhaal en God is
veronderstel om ook in die herenigingsproses die posisie in te neem.
Annes Nel skryf: “Eenmaal was daar ook iemand wat onskuldig gely het.
Nie Josef of Job nie, maar Jesus. Die boosheid van die mense het ons
broer Jesus Christus aan ’n kruis vasgeslaan, want Hy het hom met die
skuldiges en uitgeworpenes geassosieer. Die onskuldige is soos ’n
skuldige behandel (2 Kor 5:21; 1 pet 3:21). So het Hy plekke geruil met
die skuldiges, met Josef se broers, met die egbrekers, moordenaars aan
die kruis, rassiste, tollenaars, die rewolusionêre moordenaar Barabbas,
die goddelose sondaars. Deur Hom word die goddelose vrygespreek (Rom
4:5; 5:6-10).

Daar is hoop. Sondaars kan tuiskom. Die vreemdelingskap is verby”.
“Dit is die kruisevangelie. Uiteindelik is die uitdaging van hierdie
verhaal of ons ingeskakel word by God se droom, sy troosplanne, sy
heelmaking van stukkende verhoudings, of ons lewe bring waar daar dood
is, hoop waar daar wanhoop is. Wanneer ons ons identifiseer met die
Onskuldige wat soos ’n skuldige gely het, veroordeel ons nie, maar
breek ons hart vir hulle wat in vrees lewe vir die kwaad wat hulle
ander aangedoen het. Selfs die kwaad wat aan ons gedoen is, word die
geboorteuur van iets nuuts, naamlik onvoorwaardelike vergifnis” (A Nel).

“God wil nie mense uitmekaar sien spat nie, maar maak verhoudinge
heel. Wanneer ons by hierdie heelmaakplan van God ingeskakel word, kan
ons dalk van kwaad van die verlede weet, maar bly ons nie vasgeketting
nie” (A Nel).

Dit vra ’n prys van beide kerke. “Ons sal moet bereid wees om ons
eie belange tweede te stel ter wille van groter eenheid” sê dr. Danie
Nel aan Kerkbode. “Diegene wat dalk onskuldig gely het, kan die siklus
van skuld en sonde verbreek soos God gedoen het. So word die goeie uit
die kwaad gebore” (A Nel).

God se droom van ’n herenigde familie kan ons saam laat realiseer,
deur in die hand van God te wees.  Ons lidmate van die twee kerke sal
dit wat hul vashou en/of  terughou om te herenig moet laatgaan. “LET
GO; LET GOD”.

Liturgiese klem: Ek sal fokus op verootmoediging voor God en veral op genadeverkondiging uit Hosea 11.

Ek vind Gebedeboek met liturgiese voorstelle. 2001. Lux Verbi: Wellington ’n handige bron.

Pieter van Niekerk, Friemersheim, pivan@xsinet.co.za

Seisoen van Luister skakel na PowerPoint van Genesis 50.

Communitas – ‘n Netwerk van dienste

Written by Alta Marais on . Posted in Communitas Inligting

 

Die volgende kommissies van die betrokke Sinodes het die inisiatief geneem om Communitas te stig en vorm deel van die Communitas-netwerk:

 1. SKG (Verenigde Kommissie van die NG en VGK)
 2. GKS Kommissie vir Gemeenteontwikkeling
 3. Kommissie vir Vrouelidmate
 4. SKP (NG Kerk Wes- en Suid-Kaap)
 5. VBO (NG Kerk Wes- en Suid-Kaap)
 6. SJK en SCO
 7. Kuratoria (NG Kerk Wes- en Suid-Kaap)
 8. Sinodale kommissie Oos-Kaap


Hierdie lys kan uitbrei soos wat ander kommissies en rolspelers deel wil word van die netwerk.

Vertrekpunte in ons dienslewering:
Bogenoemde missiestelling impliseer oa die volgende vertrekpunte:
 1. Gemeentes is nie die objek van ons dienslewering is nie, maar aktiewe medewerkings in die ontdekking van hulle roeping en die ontsluiting van hulle Godgegewe gawes.
 2. Communitas werk dus nie met ’n probleemoplossende benadering tov ons diens aan gemeentes en leraars nie, maar ’n waarderende of volwasse leer-benadering. Konkreet beteken dit dat die gemeentes, leraars en gemeenteleiers self oor die oplossings beskik en dat Communitas hulle help om dit te ontdek en te deel met ander gemeentes.
 3. Teologies beteken dit dat ons gemeentes sien as bewegings binne die kragveld van die Gees. Gemeentes is geskenke van God aan die wêreld wat as teken en voorsmaak van die Koninkryk instrumenteel kan wees in die realisering van God se sending in Sy wêreld.
 4. Ons glo dat die Gees aan gemeentes al die gawes en bronne gee om hulle missionêre roeping te realiseer. Communitas wil daarom met gemeentes netwerk om hulle by te staan in die proses van roepingsontdekking en -verheldering en die ontsluiting van hulle gawes.
Waardes

In die uitleef van ons missie sien ons die volgende waardes as rigtinggewend:

 • Waarderende en leerbare ingesteldheid teenoor die gemeente
 • Deernis & egtheid in ons begeleiding en ondersteuning van predikante en gemeenteleiers
 • Uitnemendheid tov die kwaliteit van ons dienslewering
 • Geloofsverwagting en –afwagting tov wat die Drie-enige God in en deur gemeentes kan doen
 • Die stel van voortdurende uitdaging
 • Onderlinge goeie verhoudinge

 

GKS

Written by Alta Marais on . Posted in GKS

Wie is GKS?

GO en SRKS sluit samewerkingsooreenkoms

Die kantoor vir nuwe gemeente-ontwikkeling (GO) van die sinode van Wes- en Suid-Kaapland en die Skiereilandse Raad vir Kerklike Samewerking (SRKS) het einde verlede jaar deur middel van `n samewerkingsooreenkoms tussen die NGK en VGK besluit om hul werksaamhede voortaan gesamentlik te hanteer.

Die SRKS, wat reeds `n gesamentlike aksie van die NGK en die VGK was, is reeds vyftig jaar besig met kerkplanting in die voormalige Sendingkerk en NGKA en later VGK.

In die Skiereiland is in die tyd 26 gemeentes geplant en enkeles is gehelp met hervestiging. Die GO kantoor het vier jaar gelede tot stand gekom en is nou betrokke by die ontwikkeling van nuwe bedieningspunte binne die NGK, die herontwikkeling van kwynende gemeentes, asook die vestiging van multikulturele bedieningspunte, veral in areas waar die demografie dramaties verander het. Die nuut gevormde liggaam staan bekend as die Raad vir Gemeente-Ontwikkeling en Kerklike Samewerking. (GKS)

Beide die VGK en NGK het by `n punt gekom het, waar besef word dat die werk eintlik nie meer alleen en in bestaande vorme voortgesit kan word nie. Suid-Afrika is onherroeplik aan die verander en die kerk benodig dringend voertuie, wat hierdie werklikhede op bedieningsvlak kan aanspreek.

Terselfdertyd is daar bepaalde uitdagings, wat ons bedieningswyse aan `n nuwe geslag uitdaag. Die nuwe liggaam sal binne die VGK ook die werksaamhede kan uitbrei na die hele sinodale gebied, wat die hele Kaapland insluit. Op die oomblik is daar besondere uitdagings in die Oos-Kaap wat aangespreek moet word. Dit word egter in noue samewerking met die sinode van Oos-Kaapland gedoen. Voorheen was die SRKS se werksaamhede net tot die Skiereiland beperk.

Personeel:

Ds Peter Adams (VGK) peter@kaapkerk.co.za

Dr Braam Hanekom (NGK) braam@kaapkerk.co.za

Kontak ons gerus vir enige verdere navrae by 021-9577202


Projekte vir 2008…

o Kraaifontein interkulturele bediening

o Maitland Gemeenskapskerk

o New Life Ministry Tokai

o Calitzdorp Gemeenskapsprojek

o Bothasig – de Grendel uitbreiding

o Schoongezicht bedieningspunt Brackenfell

o La Rochelle Community Fellowship

o George Interkulturele Middestadsbediening : NGK Tuinedal, VGK Pacaltsdorp & NGK George-Suid

o Belhar-Oos

o Phesantekraal

o Khayelitsha, Langa en Nyanga

o Mfuleni

o Parklands

o Philadelphia

o Philippi & Woodlands B

o Rylands / Cravenby

o Citrusdal

o Seyisi

o Robinvale

o Silversands

o Delft & Wesbank


GKS se nood/Bydraes

Die Raad vir Gemeente Ontwikkeling en Kerklike Samewerking (GKS) vind dit nou soos in die verlede baie moeilik om geredelik voorsiening te maak in die behoeftes van sy projekte. Dit is egter ook belangrik om te verstaan dat GKS multikultureel werk en ‘n diens aan alle geloofsgemeenskappe lewer.

Ons vertrou dat die Here ons sal help om te voorsien in hierdie behoeftes en ook sal help om die evangelie op ‘n waardige wyse te kan bedien. Moeder Teresa skryf: “Wanneer `n arm mens van honger doodgaan, is dit nie omdat God nie vir daardie persoon gesorg het nie. Dit is omdat ons nie instrumente in die hand van God was om vir die armes `n stukkie brood of klere te gee toe hulle dit nodig gehad het nie.”

Ons is op u ons vennote se welwillendheid aangewese. Ons glo en vertrou dat u ons hierin kan help en wil graag ons bankbesonderhede aan u deurgee vir enige finansiële hulp.

Naam: NGK in SA

Bank: ABSA

Rekeningnommer: 360 000 451

Takkode: 630110

Verwysing op depositostrokie: NGO 004

Lees hier meer oor die GKS se doelwitte.

AdamsHanekom

Kontakbesonderhede

Written by Alta Marais on . Posted in Argief

 

Frederick MaraisFrederick Marais

Communitas: Netwerk Koordineerder & SKG Gemeentebegeleiding

jfm@sun.ac.za
021-8083265
0833801657
www.communitas.co.za
Blog: www.communitas.co.za/Padlangs

Divine RobertsonDivine Robertson

Admin Beampte Communitas

 

(021) 808 3265
(021) 886 5701
dr@sun.ac.za

Johan KotzeJohan Kotze

Communitas: Gemeente fasiliteerder

SAVGG: Gestuurde Gemeente Konsultant

jkotze@kingsley.co.za
0219755983

 

Sharon NaudéSharon Naudé

Ontvangsdame

021 808 3381
snaude@sun.ac.za

Coenie BurgerCoenie Burger

Communitas: Voortgesette Bedieningsontwikkeling en navorsing

 

Tel 021 8083624

cwbu@sun.ac.za

Blog: www.communitas.co.za/nagedagtes

Pierre GoosenPierre Goosen

Sinodale Kommissie vir Predikante-Begeleiding

pmgoosen@sun.ac.za
021-808 2914 (k)
0836305676

Joanie Batt

Joanie Batt

Admin Beampte: SKP

Admin Beampte: Finansies

021-808 3382 (k)
jcab@sun.ac.za

Peter Grove

Peter AdamsPeter Adams

Communitas: Kantoor vir Nuwe Gemeente-Ontwikkeling en Kerklike Samewerking

Communitas: GKS
peteradams@sun.ac.za
021-8089231
0829287688
www.communitas.co.za

Philip Botha

Communitas: Kantoor vir Nuwe Gemeente-Ontwikkeling en Kerklike Samewerking

Communitas: GKS
philipb@sun.ac.za
021-8089231
0828232272
www.communitas.co.za

Gielie Loubser

Louisa Crafford

Madelein GerberMadelein Gerber

Koördineerder:  Vrouelidmate

021-9577191 (k)
082 558 3871 (Sel)
mgerber@kaapkerk.co.za

Danie Mouton

Danie Mouton

Direkteur Begeleiding NG Kerk Oos-Kaapland

041 3653159

danie@ngkok.co.za

Monty SahdMonty Sahd

Skriba Kuratorium

021-8876819

0834492461

mpsahd@sun.ac.za

Chris JonesChris Jones

 

 

Diensleweraars

Written by Alta Marais on . Posted in Personeel

 

Frederick MaraisFrederick Marais

Communitas: Netwerk Koordineerder & SKG Gemeentebegeleiding

Gemeentes en veral die prosesse van verandering in Gemeentes het my nog altyd gefassineer. My pa vertel dat ek op 8 jarige ouderdom al probeer het om in sy gemeente te fasiliteer met die sinnetjie: Pa weet mos ons kan nie meer langer so aangaan nie.

Ek is ‘n predikant van die NG Kerk wat my bediening begin het in Somerset-Oos vir vier jaar en later was ek vir 10 studenteleraar by Studentekerk op Stellenbosch. 

Vir die afgelope 8 jaar is ek verantwoordelik vir die begeleiding van gemeenteprosesse eers by Buvton en nou binne die Communitas Netwerk.  Ek  geniet dit om saam met ‘n wonderlike span te kan saamwerk binne die Communitas Netwerk en vir die koördineringvan die Netwerk verantwoordelikheid te neem. Ek is na byna ‘n dekade se fasilitering in gemeentes  steeds mateloos gefassineer oor hoe die Here deur sy Woord en Gees  deur gemeentes wonderlik werk.  Op die blog waarvoor ek verantwoordelik is, Padlangs met gemeentes,  skryf ek weekliks oor my ervarings met gemeentes en verwelkom kommmentaar baie. Ek is baie dankbaar dat ons nou dienste kan lewer aan beide die VG en NG gemeentes van ons streek, want die eenheid van die kerk is vir my ‘n passie.

Die afgelope 5 jaar is ek betrokke by die Vennootskap vir Gestuurde Gemeentes en die Seisoen van Luister. Blootstelling hieraan het my verstaan van my roeping en uitlewing van my werk dramaties beïnvloed.

Ek is getroud met Anita. Ons kom ‘n leeftyd saam, want ons het mekaar in graad 2 ontmoet. Ons het twee wonderlike tiener dogters, Anika en Janneke.  Ek is baie lief vir reis, jag en die buitelewe en doen baie amateuragtige houtwerk wat my familie tot vervelens toe moet bewonder.  As ek gedwing word, skryf ek oorgemeentes en die familielewe.

Frederick Marais

Communitas: SKG
Gemeentebegeleiding
jfm@sun.ac.za
021-8083265
0833801657
www.communitas.co.za
Blog: www.communitas.co.za/Padlangs

Divine RobertsonDivine Robertson

Admin Beampte Communitas

Ek werk al 10 jaar as deel van die Communitas-span en dit het my aan ‘nnuwe wêreld blootgestel van gemeentes, predikante en gemeenteleiers. Ek geniet dit om met gemeenteleiers en predikante te skakel om ons gemeenteprosesse aan hulle bekend te stel en inligting daaroor deur te gee. So kan ek my liefde en passie vir my medemens uit te leef.

Ek is gebore in Bellville, in die Paarl grootgeword, en myself bekwaam as ‘n onderwyser. Dit is waar ek vir Denver my man ontmoet het. Ons het twee kinders, Keagan en Kelly wat my geleer het om dinge van myself te ontdek wat ek nie gedink het ek kan doen nie. My persoonlike motto is om die eenvoudigste ding op ‘n besondere manier te doen. Verder het ek geleer om nooit dinge  persoonlik op te neem nie, maar op die saak te fokus. Dit is waarom mense sê, ek kan rustig bly in krisis situasies.

Elke dag vra ek die Here om my wysheid te gee in die werk wat ek doen.

Kontakbesonderhede:

(021) 808 3265
(021) 886 5701
dr@sun.ac.za

Johan KotzeJohan Kotze

Communitas: Gemeente fasiliteerder

SAVGG: Gestuurde Gemeente Konsultant

Omeen of ander rede het ek ’n behoefte dat die regte ding op die regtemanier gedoen word. Dit is dalk die rede hoekom die Here my geroep hetom gemeente fasilitering te doen. Nie omdat my bydrae as sodanig ietslewer nie, maar omdat gemeenteleiers deur geloofsonderskeiding by dieHere hoor wat hul gemeenteroeping (die regte ding) is, en dat hul dansaam beplan hoe om dit te beliggaam (reg doen).

Vir die afgelopepaar jaar het ek die wonderlike voorreg om my roeping om brûe te bouuit te leef. Dit was die opdrag wat God aan my gegee het tydens dieGcowe konferensie in Pretoria in 1997. Buvton was, by name FrederickMarais, instrumenteel daartoe dat ek gehoorsaam aan my roeping kanwees. En die wonder is dat hy nie my roeping voor die tyd geweet nie.Hulle het my doodeenvoudig akkommodeer, bygestaan, opgelei enontwikkel. Die span wat Frederick oor die jare aangestel het dra ookwonderlik hiertoe by

Ek is getroud met Annalise, ’n geskenkvan God weens haar ondersteuning en voorbidding, Sy het ’n besonderemanier waarop sy haar geloof uitleef. Ons ry weekliks, indien moontlik,saam Stellenbosch toe om daar te gaan gholf speel. Sy natuurlik beteras ek, want sy het ’n beter afrigter as ek (dis nou ek). Ons het ’nwonderlike seun Gerrit, getroud met Nicolette, en hulle  tweetjies hetdrie kinders. Hy is werksaam in London waar hy spesialiseer in diebestuur van verandering. As ouers is ons die Here dankbaar dat ons seunen skoondogter gelowiges is. Gerrit gee volwasse kategese by diegemeente waar hulle lid is.

Lees meer …

jkotze@kingsley.co.za
0219755983

Sharon NaudéSharon Naudé

Ontvangsdame

Ekis getroud met 2 kinders, en hou daarvan om met mense te werk. My doelin die lewe is om deur die genade van die Here ‘n lig te wees in diewêreld.

Ek is werksaam by Communitas vir 4 jaar, en isverantwoordelik vir ontvangs en die verkoop van boeke. Dit is vir my ‘nvoorreg en plesier om deel te wees van die Communitasspan.
Indien ek vir u van enige hulp kan wees, voel vry om my te kontak.

Kontakbesonderhede
021 808 3381
snaude@sun.ac.za

Coenie BurgerCoenie Burger

Communitas: Voortgesette Bedieningsontwikkeling en navorsing

My werk by Communitas is om te help beplan aan die VBO-program wat jaarliks aangebied word en om studiegroepe oor Bedieningsprobleme of – geleenthede te organiseer.

Ek het redelik vroeg in my bediening geweet dat ek graag met predikante sal wil werk. Ek ken heelwat van die predikante in ons kerk (my 20 jaar as studenteleraar het gehelp hiermee!) en ek kan regtig sê dat ek lief is vir hulle en op `n manier in hulle glo!  Die predikante wat ons het is van die beste gawes is wat die Here aan ons familie van NG Kerke gegee het. 

Ek sou ook graag wou doen wat ek kan om predikante van ander kerke by te staan. Min van die kerke het die bronne en geleenthede wat tot ons beskikking is. Ek glo dat van die belangrikste opdragte aan ons kerk is om hierdie gawes en geleenthede ook beskikbaar te maak vir ander.  Deur die loop van my bediening het die Here my lewe al hoe dieper verknoop aan die saak van die ekumene en die eenheid van sy kerk.  Ek glo dat die variasie van mense, gawes en selfs teologiese insigte deel van die rykdom van die geloof is en dat ons ons werk beter gaan verstaan en doen as ons dit saam met ander kan doen.

Lees en dink, speel `n groot rol in my lewe.  Ek lees baie – feitlik uitsluitlik teologie – en het die genade gekry dat dit nie vir my swaar is of na werk voel nie. `n Vriend het my al gewaarsku dat dit mag saamhang met sondige nuuskierigheid. Dit is seker so, maar ek wil graag glo dat dit ook te doen het met `n begeerte om die evangelie beter te verstaan en te dink oor hoe ons as kerk Christus beter kan dien en volg. 

Ek was op skool nie juis aktief in die kerk en christelike verenigings nie en het eers in my matriekjaar tot geloof gekom. Om Christus te ontmoet en Hom te kon leer ken (al is dit maar gebrekkig) is steeds vir my die wonderlikste ding wat in my lewe met my gebeur het.  Paulus se wens in Fil 3:10 “dat hy Christus mag ken” het van my tweede jaar op universiteit nog altyd in my lewe `n groot rol gespeel.

Die tweede groot genade in my lewe is my gesin. Ek is getroud met Lydia (`n nooi van der Walt) wat betrokke is by Matie Gemeenskapsdiens en die Here het vir ons drie wonderlike kinders (Ronelle, Rulof en Cobus) gegee.

Tel 021 8083624

cwbu@sun.ac.za

Blog: www.communitas.co.za/nagedagtes

Chrisna van der MerweChrisna van der Merwe

VBO-Kantoor en Navorsing

Om sedert 2000 as deel van die wonderlike span by Communitas (vroeërBuvton) te werk, is ‘n seën wat die Here oor my pad gebring het. VanafJanuarie 2000 tot Oktober 2007 was ek in diens van die Moderatuur vanWes-Kaap Sinode asook Buvton. Ek is nou verantwoordelik vir dieadministratiewe ondersteuning van die VBO-Kantoor en Navorsing en ditis ‘n plesier om vir Coenie te werk!

Ek is ‘n Karookind – komuit goeie aarde – was in die onderwys – LO-onderwyseres en het daarnavir 15 jaar as  saakgelastigde by Studentekerk, Stellenbosch gewerk. Toe ons as gesin besluit ek mag nou weer net huisvrou en Mamma wees,het die Here (Buvton) Communitas oor my pad gebring. Vroeë aftrede hetverdwyn!  Rondom Communitas se iZiko word daar altyd iets nuuts bedinken groei ons elke dag – never a dull moment! Die Here het oor die jarewonderlik voorsien en daarom is dit nou ‘n vreugde om die Hom metblydskap te dien deur deel te wees van Communitas en VBO en om diens telewer aan gemeentes en predikante.

Jannie – my wonderlikeondersteunende man – en ek het drie kinders met pragtige kleinkinders.Ons “gym” soggens 5:30 om die dag met genoeg energie te begin.Naaldwerk is een van my groot liefdes asook tuinmaak, lees enwoonwa-vakansies saam met die gesin.

Chrisna van der Merwe
VBO-Kantoor en Navorsing
(t) 021-808 3624
(f) 021-886 5701
cmer@sun.ac.za

 

Pierre GoosenPierre Goosen

Sinodale Kommissie vir Predikante-Begeleiding

Daar is seker min dinge wat vir predikante so bevredigend enenergie-gewend is, soos om te weet wat hulle roepingsfokus is en om ditte kan uitleef.  Om te weet dat hulle betrokkenheid in die gemeente niemaar net ‘n werk is nie, maar dat dit ‘n geleentheid is om saam metander medegelowiges Jesus Christus raak te sien en saam met Hom teleef.  Gelukkig is die predikante, en geseënd is hulle bediening, watin gemeentes betrokke is waar hulle die ruimte kry om hulle roeping uitte leef.
As die predikant vir predikante-begeleiding in diens van die sinode(PSD vir SKP) het ek die voorreg om saam met hierdie predikante hulbediening te vier.
Daar is egter ook predikante wat om verskeie redes nie die geleentheidvan ‘n betekenisvolle bediening het nie.  Ek is bevoorreg om by hierdiepredikante en hul gemeentes betrokke te raak om saam met hulle weer hulbedieningsvreugde te ontdek.
As PSD vir SKP word ek bygestaan deur ‘n dagbestuur, ‘n verteenwoordiger uit elke ring en ‘n sekretaresse.
Die SKP vorm deel van Communitas wat ‘n netwerk van dienste aangemeentes en predikante is. ‘n Verskeidenheid van dienste isbeskikbaar, wat op die webwerf te sien is.  Wat ek wil onderstreep isdat ek in persoon beskikbaar is en wil wees vir die predikante  in onssinodale gebied.

Kontakbesonderhede:
pmgoosen@sun.ac.za
021-808 2914 (k)
0836305676

Joanie BattJoanie Batt

Admin Beampte: SKP

Admin Beampte: Finansies

Ek is getroud met John Batt; 3 getroude kinders; 4 kleinkinders en ‘n hond
Ek, my man en die hond woon in Kuilsrivier; my kinders in Centurion, Kuilsrivier en London onderskeidelik
Ekis die Administratiewe beampte by Sinodale Kommissie virPredikantebediening; predikantebediening- en versorging lê my na aandie hart, want ek leef graag empatie uit; deur my werk hier kan ek myHere dien en vir my medemens iets beteken
Verder is ek ook betrokke by die admin van die finansiële sy van Communitas; om met syfers te werk bly ‘n lekker uitdaging!
Onthaal, lees, brei, swem en stap is my stokperdjies

Kontakdetail:
021-808 3382 (k)
jcab@sun.ac.za

Peter Grove

Peter Adams

Communitas: Kantoor vir Gemeente-Ontwikkeling en Kerklike Samewerking

My rol in die Kerk het ek al op vroeë ouderdom besef as iemand met sterk organiseringsvermoë en ‘n passie vir die werk van die Here. Om gemeentes te help en leiding te neem is vir my baie baie belangrik.

Ek is ‘n predikant van die VG Kerk wat my bediening begin het in Merweville vir ses maande en later word ek beroep na Bonteheuwel waar ek die laaste 10 jaar is.

Vir die afgelope 2 jaar is ek tentmaker in die gemeente. Ek is huidiglik verbonde aan die Kantoor vir Gemeente-Ontwikkeling en Kerklike Samewerking. Die kantoor was eers die Skiereilandse Raad vir Kerklike Samewerking en Gemeente-Ontwikkeling wat gewerk het binne die NGK. Huidiglik het ek ook om ‘n fasiliteringspan vir die VGK op die been te bring met die hulp van Frederick Marais. Die Kantoor vir Gemeente-Ontwikkeling en Kerklike Samewerking wil graag help i) Om die Koninkryk van God te help uitbou; ii) Die vestiging van nuwe geloofsgemeenskappe wat ons eenheid in Christus op konkrete wyse sal beliggaam deur die skep van Nuwe gemeenskappe; Skep van ruimtes vir aanbidding en die Herontwikkeling van ou kwynende gemeenskappe in nuwe geloofsgemeenskappe binne die visie van GKS.

Die afgelope 4 jaar is ek betrokke by die Algemene Sinode se Bediening vir Kommunikasie, Publikasie en Argief en ook by die uitleg van URCSA News. Ek is ook lid van die Regskommissie van die Kaapland Sinode van die VGK. Ek beskou myself as iemand wat wonderlike gawe ontvang het t.o.v rekenaars en wil dit altyd tot uitbreiding van God se Koninkryk gebruik.

Ek is getroud met Carol wat ek ontmoet het toe ek nog rugby gespeel het. Ons het twee wonderlike kinders, Carlo en Carla.  Ek is baie lief vir sport en kry soveel blootstelling om met oorsese rugbyspanne te reis.

Communitas: GKS
peter@kaapkerk.co.za
021-9577193
0829287688
www.gokerk.co.za / www.communitas.co.za

Braam HanekomBraam Hanekom

 

Gielie Loubser

Louisa Crafford

Madelein GerberMadelein Gerber

Koördineerder:  Vrouelidmate

Vir ongeveer die helfte van my leeftyd is ek
predikantsvrou wat my gewig saam met die
van my man in die gemeente ingooi. Aanvanklik was dit omdat dit van my verwag is.  Mettertyd het dit ‘n passie en roeping geword.

Die manier waarop vroue dink, doen en diensbaar is,  fassineer my. Die afgelope ses jaar is ek in die Wes-en Suid-Kaap as koördineerder van vrouebedieninge werksaam.  Ek meen dat vroue een van die kosbaarste geskenke aan gemeentes is – passievol, kreatief, met baie potensiaal, deernis en liefde.  Die Here werk deur Sy Gees en Woord op ‘n unieke wyse deur vroue in gemeentes. Dit is daagliks vir my ‘n voorreg om betrokke te wees by die ontsluiting van vroue se potensiaal sodat hulle met oorgawe die Here kan dien.

Ek is getroud met Frankie.  Ons het drie kinders (Celiaan, Derek en Lizelle) waarvan die een getroud is en die jongste twee nog studeer. Ek is baie lief vir die buitelewe – om te stap, die natuur te geniet en droom steeds oor die mooi tuin wat ek nog gaan maak.

Kontak Madelein by

021-9577191 (k)
082 558 3871 (Sel)
mgerber@kaapkerk.co.za

Danie MoutonDanie Mouton

Direkteur Begeleiding NG Kerk Oos-Kaapland 

Gemeentes as gemeenskappe van geloof in die Drie-Enige God was van kindsbeen die passie in my lewe. Van my kinderdae ontroer dit my as volwassenes bely dat hulle glo in God die Vader, in Jesus Christus die Here, en in die Heilige Gees, die Lewegewer. Die navolging van hierdie Goddelike Familie, en die deelneem aan God se werk, is my passie – met hoeveel misverstand, goeie bedoelings en slegte gevolge dit ook al gepaard gaan.

Gemeentes is die hoop vir die wêreld. Ek is dus bevoorreg om die begeleiding van gemeentes en hul leiers tot roepingsvervulling as my primêre taak binne die Oos-Kaapse netwerk te hê. Ons is bevoorreg om baie nou met die VGK saam te werk. Baie mooi gemeenskaplike inisiatiewe in die Oos-Kaap gee my baie hoop vir die toekoms.

Ek beleef die evangelie as publieke waarheid, en wil gemeente en hul leiers dus begelei om in die samelewing – nie net in die binnekamer van mense se private geestelike lewe nie – ‘n verskil te maak.

Queenstown-Tuine was die eerste gemeente waar ek vir vier jaar gedien het, waarna ek vir 5 jaar die hoof van die Kinderoord MTR Smit in Port Elizabeth was, en daarna vir 14 jaar predikant van PE-Hoogland. Sedert November 2007 is ek in my huidige pos aan die NG Kerk in Oos-Kaapland verbonde, ‘n Communitas-vennoot. Dit is opwindend om deel van hierdie netwerk te wees.

My betrokkenheid by die SA Vennootskap vir Gestuurde Gemeentes oor die afgelope 5 jaar is sekerlik die mees vormende ervaring van my hele lewe!

My huweliksmaat is Martie Donald, ‘n verpleegkundige wat in reismedisyne spesialiseer. Ons het twee kinders, Niel (18) en Magdel (15).  Niel beoog ‘n loopbaan in bemarking en toerisme, terwyl Magdel haar oog op argitektuur het.

Kontak Danie by:

041 3653159

danie@ngkok.co.za

Monty SahdMonty Sahd

Skriba Kuratorium

Ekwerk tans deeltyds by die Kuratorium waar ek verantwoordelik is vir diefinansies en die administrasie. Dit is ‘n voorreg om op so ‘n wysebetrokke te wees by die opleiding van die studente wat hulle voorbereivir die gemeentebediening. Die nadenke oor teologiese opleding en dieuitdagings rondom die gemeentelike bediening, dwing ons almal ombestaande denk-en praktykpatrone krities te evalueer.

Die eerstegemeente waar ek gewerk het, was George-Moedergemeente (1984-1993). Ditwas regtig ‘n wonderlike ervaring om daar te bediening te leer ken enon die Here se genade met mens te deel. Daarna is ek naStellenbosch-Welgelegen waar ek werk tot op hede. Die bediening inhierdie gemeente is ook opbouend en vervullend. Ek is ook betrokke bydie Sinodale Fondsekommissie waar ons poog om gemeentes rondom die skepvan ‘n kultuur van rentmeesterskap probeer bystaan.

Ek is metHanna getroud en ons het drie seuns van die Here ontvang. Ons as gesingeniet die tye wat ons bymekaar is ek soek mekaar op in die tye wat onsapart is. Ek stap graag en speel ook gholf. Die “groen weivelde waarrus is” is van toepassing op die groen gras van die gholfbane waar ekspeel!

Ek kan gekontak word by 021-8876819 of 0834492461 of mpsahd@sun.ac.za

Chris JonesChris Jones