Wonderlike boek

Written by Frederick on . Posted in Vorige kommentaar

Ek het die boek gelees en ek moet se dit het my verstaan van die Afrika wortels van die Christendom radikaal verander. Vir ons tuiskoms in Afrika geestelik en teologies is hierdie ‘n wonderlik toetrede. Ek kan eenvoudig na die boek nie mer oor die Christendom dink as ‘n Westerse godsdiens nie.
Frederick Marais

Die Iziko-diensleweringsprotokol

Written by webmeester on . Posted in Argief

Die Iziko-diensleweringsprotokol aan gemeentes – assessering, kontraktering, dienslewering en refleksie

Om as verskillende netwerklede dienste aan gemeentes op ’n gesinkroniseerde wyse te lewer is dit nodig om ooreen te kom tov ’n diensleweringsprotokol.  Ons noem dit die Iziko-diensleweringsprotokol omdat dit kommunikeer dat ons saam met gemeentes roepingsontdekking doen en meewerk aan die ontsluiting van die gawes in die gemeente.

Iziko is ’n ruimte van gesprek en besinning van gelykes wat saam in die geloof onderskei.  By die Iziko is die vertel van verhale of die luister na getuienisse belangrik, dit is hier waar ons mekaar versorg en inspireer en herinner aan ons identiteit in Christus.

Communitas het ’n Iziko-komitee wat verantwoordelik is vir die uitvoering van die Iziko-diensleweringsprotokol.  Die volgende is besig om na vore te kom as ’n werkbare stelsel:

  • Aanmeldings van gemeentes by Communitas-lede word by Iziko  ge-asseseer deur netwerklede
  • & ’n Diensleweringsplan word ontwikkel en netwerklede word dienooreenkomstig gekontrakteer om dienste te lewer in en aan gemeentes
  • & Die dienslewering-geskiedenis word vasgelê op die databasis deur netwerklede, sodat die diensleweringsgeskiedenis deurlopend beskikbaar is aan alle netwerklede.
  • & Gereelde terugvoer word by die Iziko gegee vir verdere assesering 
  • & Communitas bring op ’n gereelde basis verslae uit oor die ontwikkelinge by gemeentes.

Bydraes

Written by webmeester on . Posted in Argief

Navorsingsgroepe

Written by webmeester on . Posted in Argief

Studiegroepe is ‘n baie belangrike deel van Communitas se werk en opdrag.  Daar was oor die jare by Buvton ongeveer 25 verskillende studiegroepe wat oor ‘n verskeidenheid aspekte van die gemeentelike lewe of bediening werk gedoen het. Van die werk is mettertyd in verslae, artikels en boeke gepubliseer.

Die idee was dat `n studiegroep ooreenkom om vir `n periode van 3-4 jaar tweekeer per jaar bymekaar te kom en gefokus te werk op een of ander bedieningsaspek wat of probleme gee of geleenthede bied vir gemeentes.  Aan die einde van die periode het die groep gewoonlik van hul bevindings bekend  gemaak om deur ‘n verslag of deur ‘n program te ontwikkel.

Die gedagte is om – in aansluiting by die nuwe VBO-stelsel – die studiegroepe te omvorm tot sg “leer-gemeenskappe” (community of learning). Navorsing oor volwasse-onderrig wys dat leer-gemeenskappe nie net van die heel beste leer-metodieke is nie, maar dat hierdie gemeenskappe ook van die beste en mees oorspronklike produkte lewer.

Die plan is dat die VBO-kommissie in die volgende 18 maande in oorleg met ander kommissies, veral Gemeentebediening, gaan kyk na die vorming van sulke leer-gemeenskappe rondom die groot bedienings van die kerk asook sekere kwessies in die kerk.

As jy idees het waaroor daar navorsings nodig is of vrae waarmee jy sit en wat jy wonder of daar al hieroor navorsing gedone is, kontak gerus vir Coenie Burger by cwburger@mweb.co.za of 021-8083382 Hy is verantwoordelik vir die koordinering van navorsing by Communitas
Wanneer nuwe studiegroepe gevorm word, sal ons via die webtuiste en e-pos daarvan kennisgee.

Die studiegroepe wat steeds aangaan met hulle werk is:

Gemeente en Liturgie

Baie lidmate vra hoe sinvol en betekenisvol die gemeentelike erediens is. Dit is ook bekend dat tans baie wyd geëksperimenteer word met die vorm van die erediens. Dié groep doen dieptenavorsing oor die hart van die erediens, hulle kyk na allerlei vernuwingspogings in verskillende tradisies, en ontwikkel materiaal wat gemeentes kan leiding gee oor sinvolle erediensvernuwing.

Koördineerder:  Cas Wepener

Morele Oriëntering in en deur gemeentes

Dié groep fokus op wat geloofsgemeenskappe kan doen aan die enorme morele krisis wat ons land tans beleef. Ons hoop om gemeentes te help om effektiewer aan die karaktervorming van hul lidmate te werk. Die kerk se openbare verantwoordelikheid betreffende morele kwessies en morele waardes in die algemeen kry ook aandag.

Koördineerders:  Chris Jones en Coenie Burger

Ekklesiologie en Missionêre gemeente-wees

In lyn met die Suid-Afrikaanse Vennootskap vir Gestuurde Gemeentes wil Communitas ‘n groter ”think tank” daarrondom organiseer. Hierdie groep sal hulle toespits op dieptenavorsing oor ekklesiologie. daar word beplan om in 2009 ‘n publikasie uit te bring wat Gestuurde pratrone in Suider Afrika identifiseer aan die hand van gemeenteverhale.

Koördineerders: Frederick Marais en Coenie Burger

Die plek van lering in die gemeente

In die Gereformeerde tradisie het lering nog altyd n baie sentrale rol gespeel. Na ‘n tyd waarin lering verwaarloos is, wil hierdie groep saam soek na praktyke en prosesse wat ons kan help om die rol van lering te herstel.

Koördineerder:  Coenie Burger

Armoedebestryding deur gemeentes

Een van die uitdagings vir alle gemeentes is om betekenisvol betrokke te raak by gemeenskapsontwikkeling. Dié groep wil predikante en gemeentes leiding gee oor hoe om plaaslike gemeenskapsprojekte te ontwikkel.

Koördineerder:  Pieter Grove

Vroue

Hoewel vroue deur die eeue ‘n reuse rol in gemeentes gespeel het, was hulle tradisioneel uitgesluit van die leierskap van die kerk. Dié groep fokus op die regstelling van die probleem deur hulle te beywer vir inklusiewe leierskap in gemeentes. Gemeentes moet bewus gemaak word van die unieke bydrae van vroue tot die geloofsgemeenskap.

Koördineerders: Marié Britz en Elna Mouton

Skakel na ou Buvton blad vir navorsingsgroepe

Kontakbesonderhede

Written by Alta Marais on . Posted in Argief

 

Frederick MaraisFrederick Marais

Communitas: Netwerk Koordineerder & SKG Gemeentebegeleiding

jfm@sun.ac.za
021-8083265
0833801657
www.communitas.co.za
Blog: www.communitas.co.za/Padlangs

Divine RobertsonDivine Robertson

Admin Beampte Communitas

 

(021) 808 3265
(021) 886 5701
dr@sun.ac.za

Johan KotzeJohan Kotze

Communitas: Gemeente fasiliteerder

SAVGG: Gestuurde Gemeente Konsultant

jkotze@kingsley.co.za
0219755983

 

Sharon NaudéSharon Naudé

Ontvangsdame

021 808 3381
snaude@sun.ac.za

Coenie BurgerCoenie Burger

Communitas: Voortgesette Bedieningsontwikkeling en navorsing

 

Tel 021 8083624

cwbu@sun.ac.za

Blog: www.communitas.co.za/nagedagtes

Pierre GoosenPierre Goosen

Sinodale Kommissie vir Predikante-Begeleiding

pmgoosen@sun.ac.za
021-808 2914 (k)
0836305676

Joanie Batt

Joanie Batt

Admin Beampte: SKP

Admin Beampte: Finansies

021-808 3382 (k)
jcab@sun.ac.za

Peter Grove

Peter AdamsPeter Adams

Communitas: Kantoor vir Nuwe Gemeente-Ontwikkeling en Kerklike Samewerking

Communitas: GKS
peteradams@sun.ac.za
021-8089231
0829287688
www.communitas.co.za

Philip Botha

Communitas: Kantoor vir Nuwe Gemeente-Ontwikkeling en Kerklike Samewerking

Communitas: GKS
philipb@sun.ac.za
021-8089231
0828232272
www.communitas.co.za

Gielie Loubser

Louisa Crafford

Madelein GerberMadelein Gerber

Koördineerder:  Vrouelidmate

021-9577191 (k)
082 558 3871 (Sel)
mgerber@kaapkerk.co.za

Danie Mouton

Danie Mouton

Direkteur Begeleiding NG Kerk Oos-Kaapland

041 3653159

danie@ngkok.co.za

Monty SahdMonty Sahd

Skriba Kuratorium

021-8876819

0834492461

mpsahd@sun.ac.za

Chris JonesChris Jones

 

 

Kursusse

Written by webmeester on . Posted in Argief

 

Splinternuwe kursusse in bedieningsvaardigehede vir predikante

Die volgende nuwe predikantekursusse is gemik op die verbetering van bedieningsvaardighede van predikante. In elkeen van die kursusse word ‘n teoretiese raamwerk ontwikkel, bedieningsvaardighede ingeoefen en bedieningsgewoontes vasgelê, ten einde die aangeleerde vaardigheid in ‘n voortdurend veranderende gemeentelike konteks te implementeer. Die kursusse vind oor drie dae plaas vir ‘n maksimum van 15 persone per kursus, sodat elke kursusganger se individuele vaardigheidsvlakke ontwikkel kan word. Buvton bied gedurende 2006 die volgende kursusse in hierdie reeks aan:

1. Koinonia
In hierdie kursus word die persoonlike vaardighede van gemeente predikante tov koinonia-verhoudings ontwikkel wat toegepas kan word in die totale bediening van die gemeente. Om dit te bereik word die kursusganger blootgestel aan ‘n toepaslike teoretiese raamwerk, vaardighede ingeoefen en houdings en oortuigings aangeleer. Spesiale aandag word gegee aan die vestiging van ‘n kleingroep bediening. Kursusgangers word blootgestel aan nuwe programme wat koinonia in die gemeente kan bevorder.
Aanbieders: Frederick Marais; Nico Simpson; René August
Datum: Sien kalender

2. Eksegese van die konteks
In hierdie kursus word gemeente predikante se vermoë om die konteks geloofsonderskeidend te lees en te interpreteer, ontwikkel. Vaardighede word aangeleer om bronne te benut en te skep wat jou in staat stel om in ‘n post-Christendom wêreld waar die ‘sendingveld’ op ons voorstoep is, te ontleed
en geloofsonderskeidend na te dink oor wat God besig is om te doen in die konteks. Kursusgangers sal onder andere blootgestel word aan ’n web-gebaseerde proses wat hulle help om inligting te verwerk.
Aanbieders: Pat Taylor Ellison, EGON en SAVGG
Datum: 30 Januarie – 02 Februarie 2006

3. Prediking
In hierdie kursus word gemeente predikante se vermoë om teoreties en prakties met die prediking om te gaan, ontwikkel. Vaardighede word aangeleer om ‘n teologiese teorie vir die prediking in verband te bring met die nodige hermeneutiese en kommunkatiewe vaardighede wat elke prediker nodig het. Kursusgangers bring onder andere video-materiaal van ‘n eie preek saam wat met behulp van ‘n deskundige ontleed word en waarop positief en opbouende kommentaar gelewer word.
Aanbieders: Ian Nell, Johan Cilliers, Coenie Burger, Elmé Bosman
Datums: 5-7 Junie; 16-18 Oktober 2006

4. Diakonia
In hierdie kursus sal aandag gegee word aan predikante en gemeentes se diensvaardigheid, identifisering van projekte en die opleiding van helpers.
Aanbieder: Pieter Grove
Datum: 1-3 Augustus

5. Fasiliterende leierskap
In hierdie kursus word predikante se vaardigheid om leiding te gee ten opsigte van prosesse van verandering in die gemeente ontwikkel. Die kursusgangers word blootgestel aan lense wat hulle help om die dinamika in die gemeente te verstaan. Verder vind inoefening plaas in praktiese fasiliteringsvaardighede.
CFN www.cfn.org.za
Sien kalender

6. Gemeentelike leierskap
Hou ons webwerf dop vir die besonderhede van hierdie kursus en datums vir 2006.

7. Bybellees vaardighede
Hou kalender en webwerf dop vir besonderhede.

Inskrywings
Koste (per module) = pryse wissel tussen R100-00 en R300-00, etes en tee ingesluit. Deelnemers is self verantwoordelik vir hulle verblyf.

As u of u kerkraad nie die koste kan bybring nie, skakel met Pieter Grove (VGK-predikante) of Coenie Burger (NGK-predikante) by (021) 808 3624. Die sluitingsdatum van kursusse is twee weke voor die aanvang van die betrokke kursus.

Navrae: Chrisna van der Merwe 021-808 3624, (f) 021-886 5701 document.write(EPos(‘remc’,’Stuur e-pos’,”))Stuur e-pos

Armoedebestryding

Gemeentes het ‘n Godgegewe geleentheid om ‘n sleutelinstrument te wees in die bestryding van armoede. Buvton sien hierdie taak as ‘n hoë prioriteit vir die kerk en wil gemeentes in hierdie proses begelei.
Kontakpersoon: Pieter Grove 021-808 2827 ~ Faks: 021-886 5701, Sel: 083 647 8993 document.write(EPos(‘greteip’,’Stuur e-pos’,”))Stuur e-pos

1. Alle sektore van die Suid-Afrikaanse samelewing worstel tans met die uitdaging van wydverspreide armoede. Ons het egter geleer dat armoede ‘n multi-dimensionele werklikheid is sodat nog die staat, die besigheidsektor of die burgerlike gemeenskap (insluitend die kerk), dit op ‘n eenvoudige wyse kan oplos. Buvton het daarom ‘n program begin om veral in die VGK Kaapland, die armoede-uitdaging saam met gemeentes aan te spreek.

2. Beginsels
• gemeentes is ‘n ideale instrument om armoede effektief aan te spreek
• selfs die armoedigste gemeenskap het toegang tot ‘n netwerk, verhoudinge, vaardighede en hulpbronne
• die bybelse bronne en teologie om dieper insig en besondere energie vir mobilisering te bekom, is beskikbaar
• daar is geleenthede tot vennootskappe binne die NGK familie en met die owerheid en besigheidsektor wat benut moet word
• armoedebestryding vereis beginsels van volhou-baarheid en in diepte toerusting van mense en instansies

3. Die onderliggende model
Ons benadering tot armoedebestryding werk met ‘n gemeenskapsbou-model eerder as ‘n maatskaplike diensleweringsmodel. Die verskille kan as volg aangedui word volgens die Coady Instituut se benadering:

Gemeenskapsbou model Maatskaplike dienste model
Fokus op bates Fokus op behoefte
Bou op geleenthede Reageer op probleme
Beleggingsoriëntasie Hulpverleningsoriëntasie
Klem op verenigings Klem op agentskappe
Fokus op gemeenskap Fokus op individue
Doelwit is bemagtiging Doelwit is diens
Mense as burgers Mense as kliënte
Mag kan deur verhoudinge Mag kom van kwalifikasies
Mense is die oplossing Programme is die oplossing

4. Die uitkomste wat ons wil bereik
Gesien in die lig van die kompleksiteit van die armoede-vraagstuk en gedagtig aan ons vertrekpunte, strewe ons na uitkomste wat kennis, vaardighede, verhoudinge en organisasies bou:
• gemeentelede word begelei om die bates in hul gemeenskappe te identifiseer
• vaardighede om die energie, geleenthede en vissie van die gemeenskappe te ontsluit, word gefasiliteer
• die verbintenisse tussen bates en geleenthede word bymekaar gebring om netwerke en verhoudinge te versterk
• die bybelse visie van naasteliefde word geïntegreer met ons ontwikkelingsprosesse
• spesifieke projekte wat die beginsels van gemeenskapbou integreer word gefasiliteer.

5. Fasiliteringsprogram met gemeentes

• ringswerkswinkels en gemeentebesoeke
• verspreiding van kritieke inligting
• ontwikkeling van ‘n vaardigheidopleidingsmodel
• navorsing oor lewensverhale

6. Vennote
Buvton werk nou saam met Badisa, die KGA, SKG en die Vennootskap vir Gestuurde Gemeentes. Badisa is veral die vennoot wat prosesse wat alreeds geïnisieer is, verder begelei.

Teikengroep: Gemeentes en gemeenteleiers

Kursusse en Werkswinkels

Algemene kursusse (Teikengroep: Predikante, gemeenteleiers, kerkrade & lidmate)

Interaction: Wees jouself binne verhoudings en hanteer konflik opbouend
Gemeenteleiers en lidmate leer om effektief te kommunikeer en konflik te hanteer, hulself beter te leer ken, hul eie gedrag beter te verstaan en hul spanfunksionering te verbeter. Deelnemers voltooi vooraf drie psigometriese toetse, wat in die kursus bespreek en interpreteer word. Maksimum 10 persone per geleentheid.
Duur: Drie vol dae, 08:30 – 17:00
Aanbieder: Elsa Simpson (twintig jaar bedryfservaring in terapeutiese berading, groepwerk, bestuurs-konsultasie en -opleiding)
Navrae: Buvton of Elsa Simpson by (021)982 7038, 083-782 1249, esimpson@lantic.net
Datums: Ongeveer eenkeer per maand
Plek: Koorsboomsingel 29, Vredekloof, Brackenfell
Koste: R1200.00 (psigometriese toetse, kursusmateriaal, lokaal en middagetes ingesluit; verblyf uitgesluit)

Covey: “Seven habits”-kursus
“Seven habits of highly effective people” vir gemeente- en gemeenskapsleiers. Elk van dié sewe gewoontes word intensief behandel: • “Be pro-active” • “Begin with the end in mind” • “Put first things first” • “Think win-win” • “Seek first to understand and then to be understood” • “Sinergize” • “Sharpening the saw”
Navrae: BUVTON
Plek: Hofmeyrsaal, Stellenbosch Kweekskool
Koste: R1 800 (reël eie verblyf)

CFN: Fasiliteringskursus
Die VTO-forum en MTP-konsultasiegroep (“Mediation and Transformation Practice”) het saam ‘n ekumeniese fasiliteringsnetwerk, Gemeente en Gemeenskap Fasiliteringsnetwerk (GFN), gestig. Opleiding fokus op basiese kennis en vaardighede om transformasie binne die gemeente of gemeenskaps-organisasie te fasiliteer.
Navrae: 021-685 6883 of cfn@mweb.co.za
Sien ook kalender

Pastoraat as verhaalkuns
Eerste treë tot ‘n narratiewe benadering
‘n Basiese kursus vir predikante wat hulle pastorale vaardighede wil ondersoek sowel as nuwe moontlikhede om aan hulle gemeentelede hulp te verleen. Kursusgangers word aan die beginsels van narratiewe beraad bekend gestel deur na mekaar se verhale te luister. Ons gaan kyk hoe Skrifverstaan en teologiese diskoerse die pastorale hantering van lidmate beïnvloed. Die beginsels van narratiewe terapie, en hoe dit die pastorale modelle van kursusgangers mag herdefinieer, sal ondersoek word, asook die invloed en eise van ‘n postmoderne wêreldgees op die pastoraat. Die kursus gebruik vertellings, ervaringsleer en besprekings eerder as lesings om die teorieë te verduidelik en te integreer. (Tussen 8 en 20 kursusgangers per geleentheid.)
Kontakpersoon: Kontak Joanie Batt by 021-808 3382 of document.write(EPos(‘bacj’,’Stuur e-pos’,”))Stuur e-pos

 

Kursusse op aanvraag

 

Hierdie kursusse kan ook vir ringe of streke aangebied word.
Skakel Buvton vir navrae of besprekings.

Rentmeesterskap
Die BUVTON-navorsingsgroep oor rentme-esterskap het ‘n deelnemende werkswinkel ontwerp om groepe uit gemeentes (6 – 8 persone) te begelei tot die ontdekking en aanvaarding van die uitdaging van verantwoordelike rentmeesterskap op ‘n persoonlike sowel as gemeentelike vlak.
Aanbieders: Monty Sahd en Francois Cillié

Morele heroriëntering: Oor moraliteit en morele vorming in gemeentes
Met die oog op die moraliteitskrisis in ons samelewing fokus hierdie kursus op hedendaagse strominge in die Christelike etiek en die implikasies daarvan vir Suid-Afrikaners: Watter rol speel geloofsgemeenskappe in die morele herstel van ons samelewing?
Aanbieders: Nico Koopman en Chris Jones

Healing of the memory
Hierdie werksessies vir ringe of gemeentes stel predikante en lidmate bloot aan ‘n proses wat reeds baie mense se lewens ingrypend verander het. Daar word deur mense se ervarings van apartheid gewerk om die pad na versoening, genesing en ‘n nuwe, gemeenskaplike verbondenheid te betree.
Aanbieder: David Botha

Kleingroepbediening: Voorberei vir mekaar
Sonder hierdie noodsaaklike deel van die gemeente se bediening kan ons mekaar nie meer behoorlik versorg en opbou nie. Coenie Burger, Nico Simpson en Jannie Swart het ‘n kursus ontwikkel om kleingroepleiers toe te rus wat geskoei is op die benadering van die Carr-egpaar van die Candler Teologiese Skool in die VSA. Die teorie agter hul benadering en die doelwitte met kleingroepe, asook ‘n strategie vir die implementering van so ‘n bediening, word behandel.
Aanbieder: Michiel van der Merwe Duur: Drie dae

Koeltebome van God se genade
Breda Ludik het ‘n kursus ontwikkel waarin erediensbeplanningsgroepe en gemeenteleiers gehelp word om die verskillende spiritualiteite in hul gemeentes te verstaan, en om almal uiteindelik in eredienste en by ander byeenkomste te akkommodeer.
Aanbieder: Breda Ludik


Familia: Agt familiegewoontes wat geloof laat groei
Vir families met kinders ouer as vyf; die hele gesin woon die kursus by. Dis deel van die groter inisiatief, Familia: Families wat saam groei, en help gesinne familiegewoontes vorm wat kinders en ouers help om saam te groei in hulle geloof. Agterna bied hierdie gesinne die kursus in hul eie gemeentes aan.
Aanbieders: Kontak Buvton om uit te vind wie in jou streek dit aanbied Duur: Naweek

Familia: Positiewe ouerskap (POSPAR)
Opleiding vir fasiliteerders in ‘n ouerleidingsprogram – ook deel van die Familia-inisiatief. Ons fokus doelbewus op die vestiging van ‘n deelnemende (in plaas van ‘n outokratiese of permissiewe) ouerskapstyl. Kommunikasievaardighede en dissipline word ook behandel.
Aanbieders: Kontak mev Alta Marais om uit te vind wie in jou streek dit aanbied: 021-882 9956 of 082 923 9010

Vaardige, bemagtigende leierskap in die kerk (werkswinkel)

Leierskap is ‘n onmisbare sleutel tot suksesvolle transformasie, ‘n katalisator vir groei, ‘n teenmiddel teen konflik – en ‘n gawe van God wat ontdek en ontwikkel kan word. Kom leer onder meer oor: Die verskil tussen leierskap en bestuur; die dinamika van leierskap; leierskap vandag; selfbestuur; konflikhantering; leierskap en karakter; leierskap en spanbou; die ontwikkeling van leiers; leiers deur die eeue (ons leer by ander leiers); die ontwikkeling van ‘n leierskapkultuur
Aanbieder: Braam Hanekom (021-976 1458 of 083-302 639)
Koste: R30 per persoon (kursusmateriaal ingesluit)
Datums: Beperkte moontlikhede; bespreek vroegtydig. Duur: Een dag

VIGS – Uitdagings vir gemeentelike en kerklike betrokkenheid
Vir kursusse sien die moontlikhede wat CABSA, een van Buvton se vennote bied.

Beradingsvaardighede (vir lidmate)
Lidmate leer om beraders vir ander lidmate te wees deur die heersende teorieë rondom pastoraat self te ervaar en in te oefen. Dit is ‘n belewingsgerigte kursus wat met ervaringsleer werk. Deelnemers vertel hulle eie verhale en ontdek watter rol dit in hulle berading speel. So leer hulle om na ander se verhale te luister en te ontdek hoe God saam skryf aan ons lewenstories. Vorige kursusgangers sê hulle het geleer om hulleself en ander beter te verstaan en om nuut na mense te luister.
Navrae: Buvton

 

Teologie

Written by webmeester on . Posted in Argief

Die Lewende Christus

“Sodat ons Hom mag ken…”: (fil. 3:10)
• Geloofsgroei beteken dat ons toeneem in ons betekenis van Wie Christus werklik is en dat ons al hoe meer op Hom alleen vertrou vir die lewe
• Die kern van ons Christelike geloof is geloof in die Opgestane en Gekruisigde Christus
• Ons leer Hom ken deur sy heilsweldade te verstaan en toe te eien: sy menswording , sy lewe, sy kruisiging, sy opstanding, sy hemelvaart en sy wederkoms
• Hy is die Een wat ons aan die Vader bekendstel en deur wie die Vader aan ons die Gees gee 


 

 

 

 


Die God in Wie ons glo…Vader, Seun en Gees

•[Seun] As ons ons fokus op die uniekheid van Christus verloor, kom die ganse inhoud en waarheid van die evangelie in die gedrang
•[Vader] As ons vergeet van die Vader, kan ons maklik begin dink dat God meer omgee vir die kerk as vir die wêreld
•[Gees] As ons vergeet van die Gees, raak dit moelik om te bly glo dat die lewende God ook vandag nog by ons teenwoordig is en onder ons werk

•[Vader] Die skepper & Voorsiener wat sorgsaam sy hele skepping bewaar & regeer
• [Seun] Ons Messias, die lewende Christus wat ons Profeet, Priester en Koning is
•[Gees] Die Lewendmaker wat die werk van Christus daagliks verder voer

 

 

 

 


Die Geskenk van die Lewe

Ek het gekom sodat julle die lewe kan hê en dit in oorvloed”: (Joh. 10:10)
• Christus die Priester: Vergeef ons en versoen ons met God en alle mense
• Christus die Profeet: Openbaar God aan ons en leer ons die kennis van die lewe
• Christus die Koning: Verlos en bevry ons sodat ons reg kan leef

 

 

 

 

 

 

 


Maak ons Profete, Priesters en Konings

“Julle is ‘n koninklike priesterdom wat die verlossinsdade moet verkondig van Hom wat julle geroep het”: (1 Pet. 2:9)
• Ons as priesters: Dra die versoening verder en reik met genadige liefde uit na almal in nood
• Ons as profete: Verkondig die kennis van God en die lewe aan alle mense
• Ons as konings: Leer om reg te leef, om reg lief te hê en op te staan vir reg en vrede.

 

 

 

 

 

 


Missio Dei

Die lewende God doen self sy werk…en nooi ons om saam te kom
“Soos die Vader my gestuur het, stuur Ek julle”: (Joh. 20:21)
• In en deur die kerk
• In en deur die skepping
• In en deur die gelowiges
 

Die kerk en sy gemeentes word deel van die WEG…Kry ‘n unieke taak
• Reik uit na alle mense in nood met die genadige liefde van die evangelie
• Versprei die kennis van die evangelie
• Lewer openbare getuienis oor reg, bilikheid, vrede en versoeningOpenbaar ‘n unieke styl: die styl van Christus
• Liefde, sensitiwiteit en respek vir alle mense
• Diensvaardigheid – aan God en aan ander
• Heelhartige toewyding
• Eerlikheid en respek vir die waarheid
• Respek vir verskeidenheid en bereidheid tot samewerkingNeem vier unieke dissiplines op hulself
• ‘n Gereedheid om opofferings te maak
• Om tyd te gee vir God (leitourgia)
• Om tyd te gee vir die Woord (kerugma)
• Om tyd te gee vir mekaar (koinonia)
• Om tyd te gee aan ander(diakonia)Ontvag unieke middele
• Die Woord
• Die sakramente (die doop en nagmaal)
• ‘n Verskeidenheid van leiers
• Lidmate met gawes
• Samekomste