Veelkleurige genade van God

Written by webmeester on . Posted in Gebed en Spiritualiteit

Verkiesingstyd is ‘n tyd waar selfs gelowiges diepgaande met mekaar verskil. Dan word mens bewus van ons verskeidenheid. Ook as jy luister hoe mense op kerklike en sinodale gebied soms van mekaar verskil, moet ‘n mens waardering kry vir die geweldige verskeidenheid wat daar tussen ons is ! As ek myself  soms teen die muur vasdruk en luister hoe mense verskillend dink oor gebed en selfs  sukkel om die verskille te verdra, dan weet ek dat ons wonderlike  God  veeldimensioneeld is. Petrus het die volgende hieroor te sê gehad in

1 Pet 4:10

”  Namate elkeen ‘n genadegawe van God ontvang het, moet julle mekaar daarmee dien soos goeie bedienaars van die veelkleurige genade van God”

Ons verskeidenheid moet ons dus nie uitmekaar dryf nie, maar eerder diensbaar aan mekaar maak sodat God se koninkryk kan kom! Die verskillende invalshoeke, oor hoe mense oor gebed en God dink moet ons eerder  verryk as uitmekaar jaag! Ek dink aan iets wat  Ferdinand Deist destyds in sy boekie “Tussen Angs en sekerheid” hieroor skryf :

God het ‘n ruim hart. Want God is liefde. Daar is plek vir die impulsiewe Petrus, die berekende Paulus, die gevoelvolle Johannes, die gebore twyfelaar Thomas…en vir jou en my. Daarom het egte godsdiens-en daarmee egte gebed– nie ‘n sisteem en vaste patroon nie. Ons is nie almal eenders nie en ons ervaar die lewe nie almal eenders nie. Tog kan ons almal-elkeen  op sy eie manier- tot God nader. Want Hy het ‘n reenboog van genade. As ons mekaar volgens vaste sisteme en patrone beoordeel en meet, as ons mekaar verketter omdat jy nie soos ek is nie en ek nie soos jy nie, God is anders. Sy genade het baie kleure: een vir my en een vir jou en een vir die ander.

Ek dink ons moet ingestel wees om met ‘n gesindheid van God se veelkleurige genade in ons harte te leef!

Quintus

Jesus se onverhoorde lydens-gebed.

Written by webmeester on . Posted in Gebede

Lydenstyd is ‘n tyd waneer ek meer as normaalweg bewus is van my eie broosheid en nietigheid. Dit is juis die bewustheid van my eie onvolmaaktheid dat ek die oorwinning van die opstanding na lydenstyd met soveel vreugde kan vier. Verskeie gebeure rondom my, het my die afgelope tyd meer intens bewus gemaak van die mens se feilbaarheid, dat ons menswees soms maar sinoniem is met nietigheid. Ek dink ons voel ook soms dat ons  net nie kan verstaan waarom God nie vir ons Ja sê nie. In ons eie oë voldoen ons gebede en lewenstyl dan aan al die voorwaardes wat die Woord vra. Verder verstaan ons nie waarom slegte dinge met godvresende mense gebeur nie. Dit hoort mos nie so nie. Ten spyte van al die dinge ervaar ons dat God soms vir ons “Nee” sê. Met ander woorde, die beantwoording van ons gebede hang nie af van hoe volmaak ons bid of lewe nie. Dit het eerder alles met God te maak!!

In sulke tye word ons gedwing om verder te kyk. Toe God Jesus se gebedsversoek geweier het, het Hy die redding van die mensdom in gedagte gehad. Hy het Nee gesê op die gebedsversoek, omdat Hy ‘n veel wonderlike en heerlike verlossing  waar wou laat word. Al is dit vir ons moeilik,  moet ons  “onverhoorde gebede”  in die raamwerk van God se genade geplaas word en moet ons in ons eie lydenstyd ons vertroue in God plaas – soos Jesus gedoen het! Gewoonlik sien ons nie die groter prentjie raak of sal ons dit ook nie raaksien nie. Dit is wat lydenstyd so intens maak. Dit is ‘n tyd om sonder antwoorde voor die gekruisigde Jesus te buig en ons lewe in sy hande te gee.

Miskien kan ons in die lydenstyd perspektief kry oor ons eie gebede in die woorde waarmee Jesus sy gebed afgesluit het

“ Moet nogtans nie doen soos Ek wil nie, maar soos U wil”

‘n Geseënde Paastyd vir almal!

Quintus

‘n Spiritualiteit van eensgesindheid

Written by webmeester on . Posted in Gebed en Spiritualiteit

Gedurige konflik tussen gelowiges en soms ook gemeenteleiers laat my wonder waarom daar so gebrek aan eensgesindheid is. In ons weeklikse predikantevergadering in die gemeente, is ons op die oomblik besig met Filippense. Hierdie week het ons nagedink hoofstuk 2:1-4. Hierdie gedeelte het ons diep aangespreek oor ons wandel voor die Here, en met mekaar – ons spiritualiteit.

Die perikoop vorm deel van ʼn groter skrifgedeelte, waar Paulus met die gemeente oor Christus se lewenstyl wil praat. Die voorafgaande gedeelte (1:27-30) praat Paulus oor ons lewenswyse wat in ooreenstemming met die evangelie moet wees. Die paragraaf daarna (2:5-11) handel weer oor die veelbesproke kenosisleer.– Christus se vernedering deur sy menswording.

Kenosis verwys na Fil. 2:7 waar Christus homself verneder het “ deur die gestalte van ʼn slaaf aan te neem en aan mense gelyk te word” (Jac J Muller se proefskriftitel was: “ Die Kenosisleer in die Kristologie sedert die Reformasie”. In die 17de tot die 19de eeu was daar ʼn vurige teologiese debat of Christus met sy inkarnasie sy goddelikheid neergelê het en of Hy sy goddelikheid net tydelik verbloem het)

Dit gaan in Fil. 2:1-5 oor die term eensgesindheid onder gelowiges. Die motivering wat Paulus vir eensgesindheid opgee is drieledig:

i)Omdat ons een in liefde, een van hart en een in strewe is. Ons kan nie eensgesind wees as ons nie weet ons is saamgebind deur Christus se liefde nie.

ii)Een van hart – kom van die Griekse woord wat saamgestel is uit “ saam” en “siel” Dit gaan dus oor eenders dink en leef omdat ons deur een Gees deurdrenk is. Ons harte moet saam rein wees voor die Here. As ons harte nie saam op dinge van die Here ingestel is nie, gaan ons sukkel om ʼn eenheidsgesindheid te handhaaf. Dit sou beteken dat ons heeltyd die evangelie se kern in ons harte moet nastreef!

iii) Die een van strewe gaan oor die een doel wat ons voor oë moet hê: naamlik “ met my hele wese Christus verheerlik in lewe en in sterwe” (Fil. 1:20).

Hierdie drie sake vorm die grondslag vir eensgesindheid. Dis die golflengte waarop ons ingestel moet wees om eensgesind te wees!

Die slegte uitkoms van die teendeel blyk weer uit die 3de en 4de vers. “Moet niks uit selfsug of eersug doen nie, maar in nederigheid moet die een die ander hoër ag as homself” Dit is duidelik dat selfsug en eersug teenoor eensgesindheid staan. So as ons wonder waarom ons so sukkel om in gemeentes en geloofsgemeenskappe eensgesindheid te kry, is die antwoord in die selfsug en eersug geleë. Daar is heelwat gemeentes en predikante wat by Communitas om hulp vra om konflik op te los. Gemeentes roep soms om hulp omdat die gebrek aan eensgesindheid soveel konflik tot gevolg het. Dalk moet ons almal weer op ons knieë gaan en eensgesindheid nastreef, al verskil ons as mense van mekaar. Eensgesindheid is harde werk, want dit vra dat jy selfsug en eersug moet begrawe. Sodra ons eie eer soek, is die gevolg dikwels konflik in gemeentes (ook onder kollegas). Dalk moet ons doelbewus strewe na ʼn spiritualiteit van eensgesindheid. (dit is natuurlik iets anders as eendersheid en eenparigheid) Dit begin gewoonlik by een party wat bereidheid toon om soos Christus, die minste te wees.

In Fil. 2:5 vra Paulus dat dieselfde gesindheid wat in Christus was (kenosis) ook in ons moet wees. Dit is ʼn gesindheid van “in nederigheid moet die een die ander hoër ag as homself”(vs. 3) en “Julle moenie net elkeen aan sy eie belange dink nie, maar ook aan die van ander (vs4).
As ons nie ʼn lewenstyl van minsaamheid, onselfsugtigheid en nederigheid het nie, sal ons nooit die spiritualiteit van eensgesindheid kan leef nie. Dan sou dit beteken dat ons nie soos Christus kan word nie.
Hy het Homself minder gemaak ter wille van ons!

Dit is egter vers 8 wat my effens onkant betrap het. Daar staan: “Hy was gehoorsaam tot in die dood” Nederigheid/Diensknegskap (kenosis) kom deur gehoorsaamheid.  “Daarom het God Hom ook tot die hoogste eer verhef.”
Eensgesindheid is die strewe om soos Christus te wees, maar in die praktyk bestaan dit uit die harde werk vir ʼn lewenstyl van minsaamheid en nederigheid. Dit is goed om in lydenstyd mekaar aan Christus se nederigheid (kenosis) te herinner.
Ek sou nog baie hieroor wou dink…………

Quintus

Gebed is ……

Written by webmeester on . Posted in Gebed en Spiritualiteit

Gebed is ……

Die afgelope konferensie oor Gebed en Spiritualiteit was baie geseend. Vir twee dae het omtrent 230 mense daagliks geluister oor verskillende invalshoeke en getuienisse oor gebed. Ons het ons verkneukel in die teenwoordigheid van die Here in ons lewe! Die Here het verskeie sprekers gebruik om konferensiegangers verskillende dimensies van gebed en spiritualiteit te gee. Ek het onder andere ‘n paar dinge oor gebed en spiritualiteit gehoor:

Gebed is om in teenwoordigheid van die Here te leef
Gebed is om leeg te word voor die Here.
Gebed is om stil te wees voor die Here
Gebed is om net by die Here te wees
Gebed is om te luister na die Here
Gebed is gebrokenheid
Gebed is om totaal afhanklik te wees voor die Here
Gebed is die termometer van ons geestelike lewe
Gebed is om diensbaar te wees
Gebed is om God se koninkryk te laat kom
Gebed is ’n opdrag van die Here tot sy eer
Gebed is om ‘n instrumentele verskil te maak in die koninkryk
Gebed is die wandel voor die Here

Dit is net wonderlik om te weet : Dit is die belangrikste deel van ons dankbaarheid teenoor die Here.

Ons gaan in die volgende twee weke probeer om op die webbladsy van Communitas die lesings van die konferensie te sit.

Ek plaas ook in hierdie blog : (onder die opskrif Dokumente ) 3 bronne. Dit is n

inligtingstuk oor webbladsye wat besoek kan word, boeke en kursusse. Stuur asb. Vir my nog

inligting in die verband.

Groete

Quintus

Internet Bronne

Written by webmeester on . Posted in Gebed

Reformed spirituality        www.reformedspirituality.com/
Ou Boeke                          www.sacred-texts.com
Reformed prayers             www.reformedworship.com/euch.htm
Lectio Divina:                    www.osb.org/lectio/
Iona Community               www.iona.org.uk/
Pray the Psalm daily         www.bluecloud.org/psalms.html
Pray as you go                  www.pray-as-you-go.org/
Contemplative Outreach International: www.contemplativeoutreach.org
Aloe Christian Foundation:     www.aloe.org.za
Celtic spirituality              www.orthodoxinfo.com/general/celtic.aspx
Jerigo Mure                       www.jwipn.com
Sentrum vir Spiritualiteit   www.christianspirit.co.za

Boeke

Written by webmeester on . Posted in Gebed

Boeke Oor Gebed en Spiritualiteit

 • The Hour That Changes the world  – Dick Eastman
 • Steeds een van die moderne klassieke werke wat gelees moet word
 • Christian Prayer for Dummies (Paperback)         Richard Wagner
 • Dalk help dit rekenaar”funkies” om te bid?
 • A Personal Handbook on Prayer –    James Wilmot
 • ’n Saamgestelde handleiding oor gebed wat ’n verskeidenheid spiritualiteit  insluit.
 • Enige boek wat die klassieke Andrew Murray of EM Bounds geskryf het, kan jy maar lees
 • Prayer  deur Richard Foster
 • Prayer deur Philip Yancey
 • Gebed deur Johan Smit
 • Johan Smit het ’n saamgestelde boek in Afrikaans laat verskyn
 • Gebed van die Hart – Willem Nicol
 • Een van sy boeke wat oor die kontemplatiewe gebed handel. Enige Boek van Willem Nicol is die    moeite werd om te lees.
 • Spiritual Intimicy with God   Alice Smith
 • ’n Welkome boek wat handel oor die diepe verhouding tussen God en sy kind.
 • Emotionally Healthy Spirituality  Peter Scazzero
 • Dit was vir my die boek van die jaar wat ek verlede jaar gelees het. ’n Moet  vir elke Christen.  Dit   gee vars en gebalanseerde insigte oor spiritualiteit.
 • Dialogue with God    Mark Vinkler
 • Dit gaan oor gebed as dialoog tussen mens en God
 • Signpost to Spirituality   Trevor Hudson
 • Al is dit reeds in 1995 uitgegee, bly dit vir my ‘n moet om te lees. Alles   wat Trevor Hudson geskryf  het  kan maar gelees word.
 • Reaching Out   Henri Nouwen
 • Beskryf drie bewegings in die spirituele lewe. ’n Moet om te lees.
 • The Gospel of Prayer  A Wieand
 • ’n Klassieke gebedswerk (wat in 1953 verskyn het) wat omvattend oor gebed  handel, veral uit die lewe en leringe van Jesus
 • People in Prayer  John White
 • Hierdie verduidelik oor hoe verskillende  mense indie Bybel gebed beoefen  het.
 • Om te bid   JI Packer
 • JI Packer het al baie klassieke werke geskryf . Hierdie een is nie ‘n  uitsondering nie.(nuut vertaal)
 • Active Spirituality  Kent ira Groff
 • Hierdie is ‘n Alban Instituut boek wat oor geloofsdissiplines handel, wat  gerieflik in ‘n gemeente    in   ‘n kursus omgeskakel kan word. ‘n Kosbare boek  om deur te werk.
 • The practise of the presence of God   Brother Lawrence
 • Natuurlik is dit ‘n moet om te lees!!!!!
 • The 21 Most Effective Prayers of the Bible   Dave Early
 • Hierdie is ‘n interessante boek wat handel oor 21 gebede in die Bybel en wat   ons daarby kan leer.   Dit  kan ook handig in ‘n gemeente in ‘n reeks aangebeid  word
 • Prayer  Karl Barth
 • Op my rak staan die Nederlandse  weergawe “Het Gebed” Dit is regtig ‘n goeie  boekie om te lees.
 • Die Gebed wat die Wêreld Omspan- Helmut Thielicke
 • Ek sien dat die klassieke werk oor die Onse Vader weer gepubliseer word.  Lekker Bybelstudie /preekstof!!!!
 • The Contemplative Pastor    Eugene Peterson
 • Hierdie is een van sy boeke wat handel oor die Kuns van spirituele   begeleiding . Lees dit!!!