Leesrooster

Die redaksionele Taakspan vir die jaarlikse Woord en Fees, asook Woord en Lewe, is verantwoordelik om twee publikasies aan gemeentes beskikbaar te stel vir bediening wat baseer is op die teksrooster van die Revised Common Lectionary. Ons berei preekriglyne en liturgiese hulpmiddels voor vir die gebruik van predikante met die oog op die eredienste van Sondae. Ons ontwikkel ook materiaal vir daaglikse meditasie met die oog op ondersteuning aan lidmate van gemeentes. Met hierdie twee publikasies bedien ons gemeentes met 'n geïntegreerde model waarin die Bybelteks vir die week sentraal staan en gemeentes binne verskillende kontekste en omstandighede kan nadink vanuit 'n gemeenskaplike teks vir die week.
 
Kontakbesonderhede:
* 021-8741486 (Eddie Orsmond)
* Preekstudies: Eddie Orsmond - simon1@paarlmail.co.za
* Liturgiese riglyne: Neels du Plooy - neelsdup@mweb.co.za
* Woord en Lewe (Lidmate): Nelis du Toit - nelis.dutoit@gmail.com

April 2012 – kleingroepmateriaal oor fokustekste

Written by webmeester on . Posted in Kleingroepe

APRIL 2012 RIGLYNE VIR HUISKERKE EN SELGROEPE MET DIE LEESROOSTERTEKSTE AS FOKUS

TWEEDE WEEK IN PAASTYD

15 April

Psalm 133

Eensgesindheid onder broers… hoe goed, hoe mooi

Ysbreker

Hoe los julle gewoonlik julle meningsverskille in die familie op?

Lof en Aanbidding

Dit is die tweede Sondag in Paastyd. Die Here lewe. Sien julleself as die groepie dissipels wat bymekaar is en Jesus wat julle verras met Sy verskyning. Dink in stilte aan Hom by julle. Sing dan lof- en aanbiddingsliedere vir Hom.

Woord

Psalm 133

 1. 1.Lees weer die Psalm met jou hart, sodat dit die gebed van jou hart raak. Sien die prentjie van broers en susters wat eensgesind saamwoon.
 2. 2.Wat is mooi en goed in hierdie Psalm en wat beteken dit?
 3. 3.Waaraan laat die reukolie en die dou van die Hermonberg jou dink? Hoe laat dit jou dink aan eensgesindheid?
 4. 4.Wat is die belofte vir die volkome eensgesindheid en hoe dink julle lyk dit?
 5. 5.As ons blaai na Fil.2:1-5, lees ons raak wat bedoel word wanneer broers en susters in ‘n Gemeente eensgesind met mekaar saam woon. Wie is die middelpunt van ons eensgesindheid?
 6. 6.Raak nou weer stil voor die Here en sien reeds die eensgesindheid en seën wat dit meebring voor jou. Gee jouself dan in stilte aan die Here ter wille van die eensgesindheid.

Bedien mekaar

Draai nou 2-2 of 3-3 na mekaar toe. Sê vir mekaar watter mooi dinge julle in mekaar raaksien en bid dan vir mekaar se behoeftes. Dink in besonder in julle voorbidding aan die eensgesindheid in die Gemeente.

Uitreiking

Hoe gaan ons die boodskap van eensgesindheid uitkry by almal wat sê hulle glo soos ons glo?

DERDE WEEK IN PAASTYD

22 April

Hand.3:12-19

Jesus lewe… daarvan is ons getuies

Ysbreker

Wat sê of doen jy gewoonlik om iemand te oortuig dat jy die waarheid praat

Lof en aanbidding

Kom nou tot rus by die Here. Hy lewe en is nou by julle. Dink aan Sy betrokkenheid die afgelope week in jou lewe. Praat dan met Hom daaroor. Daarna sing die groep vir die Here liedere wat Hom grootmaak.

Woord

Hand.3:12-19

 1. 1.Lees nou weer die gedeelte alleen in stilte biddend. Kyk dieper na die woord(e) wat vir jou uitstaan. Herhaal dit saggies en praat met die Here daaroor.
 2. 2.‘n Man wat almal geken het as die verlamde wat bedel by die Mooipoort is na al die jare ‘n nuwe mens wat kan loop. Almal praat daaroor. Sommige prys God daaroor. Ander volg weer vir Petrus en Johannes om te kyk wat gebeur volgende. Wanneer hulle almal mooi bymekaar is, by die Pilaargang van Salomo, gebruik Petrus sy kans. Hoe stel hy die saak reg? (Vers 12) Wat leer ons uit die eerste woorde van Petrus?
 3. 3.Petrus verskuif die fokus van hom na Jesus. Hoe doen hy dit? (Verse 13-15) As julle in ‘n neutedop vir iemand moet vertel wie Jesus is, hoe sal julle dit doen?
 4. 4.Wat is buitengewoon aan die bedelaar van die Mooipoort se genesing? (Vers 16)
 5. 5.Wat beteken verse 17-19 vir julle persoonlik? Is “bekeer julle” gelyk aan ‘n nuwe blaadjie?
 6. 6.Raak nou weer stil by die Here. Sien die wonderwerk voor jou oë. Dink daaroor na en hoor weer Petrus se woorde. Hoe verander die gedeelte jou? Praat in stilte met die Here daaroor.

Bedien mekaar

Draai 3-3 na mekaar toe, deel julle behoeftes met mekaar. Dank die Here dat Hy lewe en ook aan julle behoeftes aandag gee. bid vir mekaar.

Uitreiking

Hoe kan die groep Jesus op so ‘n manier gaan bekend stel aan mense dat al die klem en fokus op Hom val, sodat Hy die middelpunt word van alles wat gebeur in die gemeente en gemeenskap?

VIERDE WEEK IN PAASTYD (GOEIE HERDER SONDAG)

29 April

Psalm 23

Die Here is my Herder… die verhaal van my lewe

Ysbreker

As jy aan een leier in jou lewe dink wat jou lewe in ‘n ander rigting gestuur het, wie is dit?

Lof en Aanbidding

Raak stil by die Here. Dink aan Hom. Sien Hom as Herder en jy is een van die skape. Dink aan alles wat Hy in jou lewe beteken het in die afgelope week. Praat dan met Hom. Daarna sing julle as groep vir Hom met dankbare harte.

Woord

Psalm 23

 1. 1.Lees weer die bekende Psalm in stilte. Sien jouself in die Psalm. Dink oor die Here se pad met jou. Sien dit as die verhaal van jou lewe. Praat in stilte met Hom.
 2. 2.Hoe sluit hierdie Psalm aan by dit wat jy nou al in jou lewe ervaar het? Waar was Hy toe dit met jou goed gegaan het? (die weivelde, waters van rus, regte pad) En waar was Hy toe dit sleg gegaan het? (die donker dieptes, doodskaduwee) Is jy bewus van die “feesmaal” ook in jou lewe?
 3. 3.Jesus noem Homself die goeie Herder. Wat is besonder aan Hom as ons Herder? (Joh.10:11, 17)
 4. 4.Wat is opvallend van die verhouding tussen Jesus en sy skape? (Joh.10:14, 15, 27)
 5. 5.Raak nou weer stil. Dink aan jou verhouding met jou Herder. Praat dan in stilte met Hom.

Bedien mekaar

Draai 3-3 na mekaar toe. Deel julle behoeftes met mekaar. Bid vir mekaar en vertrou die goeie Herder.

Uitreiking

Wat kan die groep doen aan al die afgedwaalde skape van die Here?

Mrt 2012 – kleingroepmateriaal oor fokustekste

Written by webmeester on . Posted in Kleingroepe

MAART 2012 RIGLYNE VIR HUISKERKE EN SELGROEPE MET DIE LEESROOSTERTEKSTE AS FOKUS

TWEEDE WEEK IN LYDENSTYD

4 Maart

Gen.17:1-7, 15-16

 ‘n Nuwe naam!

Ysbreker

Is jy tevrede met jou naam? As jy ‘n ander naam kon kies, wat sou dit wees en hoekom?

 

Lof en Aanbidding

Raak stil voor die Here. Dink aan Hom [gee ten minste 3 minute vir die stilte] en sing dan vir Hom liedere waarmee julle Hom aanbid. In jou stilte kan jy die volgende woorde herhaal: “Ek is gedoop in die Naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees”

 

Woord

Gen.17:1-7; 15-16

 1. 1.Lees eers weer in stilte die gedeelte met jou hart asof jy self daar is. Beleef die gesprek van die Here met Abram en hoor hoe Hy in hierdie gesprek ook met jou praat. Antwoord Hom in stilte.
 2. 2.Ons lees in hierdie gedeelte van Abram en Sarai wie se name verander. En wanneer die Here vir hulle nuwe name gee, pas dit by dit wat Hy vir hulle beplan. Wat is sy planne vir die twee mense wat pas by hulle nuwe name?
 3. 3.Is dit wat God vir hulle beplan menslik moontlik? (vers 1, vgl.v.17)
 4. 4.Hoe pas ek en jy in by hierdie gebeurtenis? (vers 7,16, vgl.Gal.3:7-9)
 5. 5.Die gelowiges in Antiogië kry ook ‘n “nuwe naam”. Wat is dit? (Hand.11:26b).
 6. 6.Wat beplan God vir jou?

 

Bedien mekaar

Draai 3-3 na mekaar toe. Deel julle bekommernisse en behoeftes wat keer dat julle by God se planne inval, met mekaar. Bemoedig mekaar eers en bid dan vir mekaar.

 

Uitreiking

Na watter een “verbondsgesin”, wat heeltemal verwyderd geraak het van die Gemeente, gaan die groep hierdie week uitreik? Beplan hoe julle dit gaan doen.

 

DERDE WEEK IN LYDENSTYD

11 Maart

Joh.2:13-23

Here, kom maak maar skoon!

Ysbreker

Vir watter besoeker sal jy jou huis (of kamer) ekstra skoon kry en hoekom?

 

Lof en Aanbidding

Sing nou weer liedere met ‘n stadiger tempo (meer aanbiddingsliedere) vir die Here. Gee oomblikke van stilte tussenin en ervaar saam die Here se teenwoordigheid en aanraking.

 

Woord

Joh.2:13-23

 1. 1.Raak stil met die Woord en lees die gedeelte weer. Wat staan uit in die gedeelte vir jou? Wat sien jy in hierdie gedeelte en hoe laat dit jou voël wanneer Jesus so “anders” optree? Praat in stilte met om daaroor.
 2. 2.Waarvoor is die tempelplein gewoonlik gebruik? Hoekom is Jesus so ontsteld?
 3. 3.Hoe dink die dissipels oor Jesus se optrede en hoe dink die Jode? (verse 17-18)
 4. 4.Ons weet tog nou al dat geen gebou (selfs die kerkgebou) nie meer die tempel van die Here is nie. Hoe werk dit nou? (1Kor.6:19-20; 12:13,27)
 5. 5.Ons weet ook dat Jesus nie meer ‘n sweep gebruik om die tempel skoon te maak nie. Hoe, dink julle maak Hy vandag skoon? Kan die kerk maar die Woord as sweep gebruik?
 6. 6.Wat is daar wat Hy in jou lewe en in die groep en Gemeente as geheel maar kan skoon maak?
 7. 7.Iemand kan hierdie gebed hardop lees terwyl die ander dit in hulle harte beaam: As ek dink aan die een lewe wat U my gegee het, U liefde vir my en al U drome en goeie bedoelings met my lewe, is ek so jammer oor die kere wat ek dit bederf het. Verander my lewe volkome volgens U wil, Here. (AH)

 

Bedien mekaar

Draai nou 3-3 na mekaar toe. Praat openhartig met mekaar oor dit wat julle pla in julle eie lewe en in die Gemeente as geheel. Bemoedig mekaar dan en bid vir mekaar.

 

Uitreiking

Miskien ken julle iemand wat die Here en sy Gemeente lankal verlaat het omdat dieselfde Gemeente hom “met ‘n sweep” bygekom het en hy vandag nog daardie merke het. Wat gaan die groep daaraan doen? Beplan saam.

 

VIERDE WEEK IN LYDENSTYD

18 Maart

Ef.2:1-10

O, die geraamtes in my kas!

Ysbreker

Watter dinge sien julle raak wat nie meer dieselfde is as voor 1994 nie? Is dit vir jou beter of slegter? [Maak tog net seker dat die groep nie hier in partypolitiek verval nie!]

 

Lof en Aanbidding

Maak tyd om stil te word en net eers weer aan die Here te dink. Jy kan op Hom fokus met die volgende woorde: “Here, wees my, arme sondaar, genadig.” Herhaal dit so 5 keer. Aanbid Hom dan met liedere en gebede vir Wie Hy is.

 

Woord

Ef.2:1-10 (Lees dit ook in Die Boodskap)

 1. 1.Lees die gedeelte in stilte met jou hart. Kyk watter woord(e) of sinsnedes staan vir jou uit. Praat met die Here daaroor.
 2. 2.In Die Boodskap is die opskrif van hierdie gedeelte: “AS JOU PAD GOD S’N KRUIS, IS JY NIE MEER DIESELFDE NIE”. Hoe verduidelik Paulus dit in hierdie verse?
 3. 3.Geraamtes in jou kas sê: Jy WAS dood. Maar dan gebeur ‘n wonderwerk in jou lewe. Wat is die groot dryfveer agter die wonderwerk? (Vers 4)
 4. 4.Wie bring ‘n einde aan ons verlede? (vers 5-9). Wat sê dit nou vir jou van jouself?
 5. 5.Wat is ons nuwe roeping? (vers 10). Hoe gaan ons dit saam gedoen kry?

 

Bedien mekaar

Draai 3-3 na mekaar toe. Dank eers die Here vir jou broer of suster se redding. Dank Hom daarna vir al die “goeie dade” wat jy in hom/haar sien. Daarna bid julle vir mekaar se behoeftes.

 

Uitreiking

Miskien is daar iemand wat die groep ken, wat heeltemal onttrek het, omdat hy/sy skaam is oor sy/haar verlede. Hoe gaan die groep na die persoon uitreik in die week wat kom?

 

VYFDE WEEK IN LYDENSTYD

25 Maart

Joh.12:20-33

Ek wil U dien, Here!

Ysbreker

As jou huis aan die brand is, en jy het die kans om net één iets te red uit die vlamme, wat sal dit wees? Hoekom?

 

Lof en Aanbidding

Raak nou eers stil en begin deur te fokus op die Here. Probeer Jesus sien op Sy pad van lyding. Sing dan aanbiddingsliedere vir Hom.

 

Woord

Joh.12:20-33

 1. 1.Raak eers stil met die Woord oop voor jou. Lees die gedeelte en soos jy dit lees, antwoord jy die Here op sy Woord.
 2. 2.Wat wil die Grieke graag doen en hoekom? (vers 21)
 3. 3.Wat antwoord Jesus? (Verse 25,26) Wat beteken dit?
 4. 4.Watter wonderlike belofte hou dit in? (vers 26)
 5. 5.Wat wys Jesus vir ons in verse 27-28? Het dit gevolge vir almal wat Jesus volg en dien?
 6. 6.Wat wil julle nou vir die Here sê? Raak stil en praat in julle harte met Hom.

 

Bedien mekaar

Draai 3-3 na mekaar toe. Dank eers die Here vir die groot waarde van jou broer/suster in jou lewe en bid dan vir mekaar.

 

Uitreiking

Ons ken mense wat graag vir Jesus wil ontmoet. Wie is hulle en hoe gaan die groep sorg vir hierdie ontmoeting?

 

Jan-Febr 2012 – kleingroepmateriaal oor fokustekste

Written by webmeester on . Posted in Kleingroepe

JANUARIE 2012 RIGLYNE VIR HUISKERKE EN SELGROEPE MET DIE LEESROOSTERTEKSTE AS FOKUS

DERDE WEEK NA EPIFANIE

22 Januarie

1Kor.7:29-31

Met my oog op die wolke

Ysbreker

Watter drome het jy vir jouself en jou gesin vir die toekoms?

 

Lof en Aanbidding

Raak nou eers weer stil. Fokus op die Here in julle midde. Dink aan die afgelope week in jou lewe. Waar was die Here in alles? Dink ook aan die feit dat alles wat jy elke dag beleef “aan die verbygaan” is. Praat met die Here in stilte daaroor. Begin dan om Hom met julle alles te loof en aanbid. Iemand kan die gebed bid, terwyl die res luister en dit saggies saambid: “Here, U is eer en mag waardig. U is lig – daarom sal ek die Lig sien. U is mag – daarom sal ek krag hê vir my werk. U is trou – daarom sal ek bestaan en nie vergaan nie. U is liefde – daarom kan ek liefde gee. U is ewigheid voor my, daarom sal ek nie dwaal nie, maar my pad vind. Ek het U lief, Here God, ek buig voor U, God van liefde” (J.Zink)

 

Woord

1Kor.7:29-31(Lees dit ook in Die Boodskap)

 1. 1.Lees nou weer die 3 verse met jou hart. Kyk na woorde wat vir jou uitstaan. Sien hoe die woorde alreeds ‘n verandering in jou hart en lewe bring. Hoor wat die Here vir jou wil sê en praat in stilte met Hom daaroor.
 2. 2.Wat moet nie ons hele lewe oorheers nie? Hoekom nie?
 3. 3.Waarop moet ons as kinders van God dan fokus? (29a, 31b)
 4. 4.Hoe kan ons mekaar help om nie so vas te groei aan hierdie wêreld dat ons nie meer met ons oog op Jesus se koms lewe nie?
 5. 5.Dink nou in stilte oor die volgende: “Selfs ons as gelowiges lewe asof hierdie wêreld soos ons hom ken nooit verby sal gaan nie”

 

Bedien mekaar

Draai 3-3 na mekaar toe. Neem mekaar se hande. Deel dan julle behoeftes met mekaar en bid dan vir mekaar.

 

Uitreiking

Hoe kan ons as groep hierdie dringende boodskap by ons mense in ons omgewing uitkry, sonder om te klink soos “doemprofete”?

VIERDE WEEK NA EPIFANIE

29 Januarie

1Kor.8:1-13

Hoe jy voel is vir my belangrik!

Ysbreker

Het jy ooit as kind gehoor jy mag sekere goed nie doen nie, want jy moet ‘n voorbeeld stel vir jou jonger boetie of sussie. Hoe het dit jou laat voel?

 

Lof en Aanbidding

Kom tot rus by die Here jou God. Geniet Sy teenwoordigheid in jou en om jou. Dink oor jou liefdesverhouding met God en wat dit vir jou beteken het die afgelope week. Praat met Hom daaroor. Maak vanaand ruimte om so ‘n ekstra lofliedjie wat die kinders graag sing, saam met hulle te sing en aanbid dan die Here saam. Iemand lees die volgende en die ander dink in stilte daaroor: “Ek het besluit dat ek hierdie jaar meer gaan werk daaraan om elke minuut vol te maak met gedagtes aan God, as verlede jaar. Ek het ook besluit om net so oop te wees vir mense en hulle nood as wat ek oop is vir God. Vensters wat na buite en na bo oopstaan. Vensters wat veral oop is na onder waar mense die meeste in nood verkeer” (Frank Laubach)

 

Woord

1Kor.8:1-13

 1. 1.Lees die gedeelte nou in stilte op jou eie met jou hart. Watter woord(e) of sinsnedes raak jou hart aan? Sien reeds hoe die Here deur hierdie woorde jou hele lewe verander en nuutmaak. Praat met Hom
 2. 2.Kan ons regtig sê: “Ek maak soos ek wil en voel vere vir wat ander dink”?
 3. 3.Waarom draai ons as gelowiges se lewe? (vers 3). Wat beteken dit?
 4. 4.Wanneer ons dink: “Mag ek dit … of dat … voor mense wat swak is in die geloof, of voor kinders”, wat leer vers 7 en 9 vir ons? Sou jy graag wou hê iemand moet sondig nadat hy jou as voorbeeld gebruik het?
 5. 5.Wat sê julle van verse 12 en 13? As julle nou ‘n standpunt moet formuleer, hoe sou dit klink?
 6. 6.Praat nou weer in stilte met jou God oor hierdie gedeelte. Dink daaroor dat die Here wat deur Sy Gees in jou lewe, ander se lewe verander.

 

Bedien mekaar

Draai 3-3 na mekaar toe. Deel julle bekommernisse met mekaar en bid vir mekaar.

 

Uitreiking

Dalk ken die groep iemand wat tot ‘n val gekom het a.g.v. die swak voorbeeld van mede-broers of –susters. Hoe gaan die groep die saak regstel?

 

VYFDE WEEK NA EPIFANIE

5 Februarie

1Kor.9:16-23

My medemens se redding is my opoffering werd!

Ysbreker

Watter een persoon wat jy goed ken, sou jy sê, verstaan jou? Hoekom sê jy so?

 

Lof en Aanbidding

Geniet nou weer die Here se teenwoordigheid. Ontspan en dink aan Hom. Sien Hom in jou afgelope week. Praat in stilte met Hom. Sing vir Hom en geniet Sy aanraking. Iemand lees dan Psalm 147:1-11 terwyl die ander dit in hulle harte saambid.

 

Woord

1Kor.9:16-23 (Lees dit ook in Die Boodskap)

 1. 1.Lees die gedeelte met jou hart. Let op spesifieke gedeeltes wat die Here vir jou uitwys. Sien hoe jy verander om vir Hom en ander om jou te lewe. Praat met Hom daaroor
 2. 2.Hoekom verkondig Paulus die evangelie? (Verse 16-17) Hoekom vertel ons vir mense van die Here?
 3. 3.Hoe doen hy dit? (Verse 19, 20a, 22). Wat leer ons hieruit?
 4. 4.Doen Paulus dit ter wille van homself? (Vers 23).
 5. 5.Hoeveel is jy bereid om op te offer ter wille van die redding van mense rondom jou?
 6. 6.Dink nou in stilte na oor hoe anders jou lewe sal lyk as jy nie meer vir jouself lewe nie, maar vir Hom aan Wie jy behoort en vir hulle wat Hom nog moet vind.

 

Bedien mekaar

Bid vanaand eers saam vir julle dorp of omgewing. Vra die Here om ook vir julle deernis te gee vir mense wat “anders is” as julle, sodat julle elkeen met die liefde van die Here self kan benader. Deel dan julle behoeftes met mekaar en bid vir mekaar.

 

Uitreiking

Watter mense in julle omgewing het maar nog altyd min aandag van die Kerk gekry? Wat gaan julle daaraan doen. Beplan saam.

 

SESDE WEEK NA EPIFANIE

12 Februarie

2Konings 5:1-14

Die naamlose dogtertjie

Ysbreker

Wat is die ding wat ‘n klein kindjie vir jou gesê of gedoen het, wat jy tot vandag onthou? Vir die kinders: Is daar iets waarvan jy baie hou om vir jou ouers of ander grootmense te doen? Wat is dit?

 

Lof en Aanbidding

Kom tot rus by die Here en geniet net Sy teenwoordigheid. Gee Hom die geleentheid om in en aan jou te doen wat Hy nou graag wil. Beleef die omhelsing van God in hierdie oomblikke. Loof en aanbid nou die Here wat by julle is. Geniet mekaar! Iemand lees Psalm 30 as gebed terwyl die ander dit in hulle harte saambid.

 

Woord

2Kon.5:1-14

 1. 1.Laat iemand wat baie mooi kan lees die verskillende rolle lees. Een lees die verhaal, iemand anders lees die dogtertjie, een die koning, een Naäman, een Elisa, ens. [die leier moet vooraf besluit wie in die groep watter rol kry – probeer soveel as moontlik betrek]
 2. 2.Wat lees ons van Naäman in vers 1? Hoe belangrik was hy en wat was sy probleem?
 3. 3.In die baie belangrike man se lewe speel ‘n Aramese meisietjie (sonder naam en van ‘n ander volk as Naäman!) ‘n rol wat sy hele lewe sou verander. Wat is die rol? (vers 2,3) Sou jy na haar geluister het?
 4. 4.Hoe hanteer die profeet hierdie vername man en hoe reageer Naäman op die behandeling wat hy kry? (verse11-12)
 5. 5.Watter waarheid leer ons in vers 13 vir ons eie lewe?
 6. 6.Die begin van Naäman se nuwe lewe was by die raad van ‘n klein dogtertjie. Watter rol kan jy speel in die lewe van mense rondom jou? Sal dit nie vir jou wonderlik wees as mense jou Here aanvaar as hulle Here, omdat jy die rol gespeel het in hulle lewe nie? Dink na oor hoe die Here jou lewe deur hierdie verhaal verander. Raak nou stil voor die Here en praat met Hom daaroor.

 

Bedien mekaar

Draai nou 3-3 na mekaar toe. Begin nou deur eers julle rolle in mekaar se lewens te speel. Stort julle harte teenoor mekaar uit. Nadat julle mekaar bemoedig het, bedien julle mekaar in gebed.

 

Uitreiking

Hierdie week reik ons uit na iemand na aan ons. Na wie gaan jy hierdie week en wat wil jy graag in sy/haar lewe gaan beteken?

 

SONDAG VAN VERHEERLIKING EN DIE WEEK DAARNA

19 Februarie

2Konings 2:1-12

In die hemel opgeneem!?

Ysbreker

Deel met mekaar ‘n oomblik in jou lewe wat nou nog by jou bly wat so ongelooflik was dat jy self nog sukkel om dit te glo!

 

Lof en Aanbidding

Kom tot rus by die Here. Dink aan Hom wat op hierdie oomblik by jou is en aan Sy betrokkenheid die afgelope week. In jou stilte praat jy met Hom oor die stukkies hemel wat Hy vir jou na jou stukkie aarde toe gebring het. Geniet die rus by Hom. Daarna sing die groep vir die Here liedere om Hom groot te maak. Iemand kan die kort gebed van Thomas A Kempis 2 maal voorlees en die res beaam dit in hulle harte en dink daaroor na: “Ek is u kneg. Ek is tot alles bereid. Ek wil nie vir my lewe nie, maar vir U, sonder voorbehoud, soos dit U waardig is”

 

Woord

2Kon.2:1-12

 1. 1.Lees die gedeelte weer in stilte, asof jy self in die verhaal teenwoordig is. Beleef, terwyl jy lees God se teenwoordigheid en werk in Elia en Elisa se lewe asof dit jou lewe is. Let op een of meer verse wat vir jou uitstaan en “herkou” dit met jou hart. Praat met die Here in stilte daaroor.
 2. 2.Elia se tyd en bediening op aarde is verby, maar sy einde kom nie op gewone wyse soos ander mense s’n nie. Hoe beleef julle dit?
 3. 3.Elisa is op die punt om by Elia oor te neem. Wat lees ons oor die twee profete? (Verse 2-6) Hoe spreek dit jou aan?
 4. 4.Wat wil Elisa graag van Elia “erf” wanneer hy weggaan? En wat is die voorwaardes wat Elia stel? (Verse 7-12)
 5. 5.Wanneer sien ons weer vir Elia? (Mark.9:2-8) En wanneer sien mense weer die Here? (2Kor.3:18)
 6. 6.Dink nou weer in stilte aan jou ontmoeting met die Here en hoe Hy jou deur hierdie een verander (het).

 

Bedien mekaar

Draai 3-3 na mekaar toe. Deel met mekaar julle vreugdes en teleurstellings die afgelope week. Bid dan vir mekaar.

 

Uitreiking

Hoe kan die groep die heerlikheid van ons Here in die omgewing gaan weerspieël?

 

EERSTE WEEK IN LYDENSTYD

26 Februarie

Gen.9:8-17

‘n Verbond met al wat lewe

Ysbreker

Watter voorbereidings sal jy tref as weet daar kom ‘n groot vloed of tsunami in ons rigting?

 

Lof en Aanbidding

Raak nou weer rustig in die Here se teenwoordigheid. Ontspan en haal diep asem, voel die asem in jou as geskenk van God. Dink aan Hom as die God wat oral sigbaar is en dink so ‘n bietjie waar het jy Hom die afgelope tyd gesien of misgekyk. Praat in stilte met Hom. Loof en aanbid dan die Here met liedere. Iemand kan die volgende gebed voorlees en die ander bid dit in die harte saam: “O Wêreldheer, ek sing van U, vir U. Om my staan alles in die bloei, die wêreld is geseënd en vol vreugde. Ek sing vir U! Hoe skitter die dou, hoe jubel die veelkleurige voëls, die kwettersang klink oral op. Almal sing tot eer van U, Skepper-God.” (Ou Meksikaanse gebed)

 

Woord

Gen.9:8-17

 1. 1.Lees weer hierdie aangrypende verhaal in ‘n stil oomblik deur. Lees dit biddend en vra die Here om jou oë oop te maak vir Hom. Hoor as’t ware Sy stem. Dink aan die verbond wat Hy met jou persoonlik en met julle groep gesluit het. Praat met Hom daaroor.
 2. 2.Die Here sluit ‘n verbond met mens en dier. (Verse 8-11). Is dit nie vir jou vreemd nie? Watter verantwoordelikheid plaas hierdie verbond op ons?
 3. 3.Wanneer Hy ‘n verbond sluit, gee Hy ook ‘n teken. Waaraan sal die teken in die toekoms mens en dier laat dink? (Verse 12-17) Kan jy dink aan enige teken wat die Here gee as herinnering aan Sy verbond met jou? Wat gebeur elke keer as jy net die teken sien?
 4. 4.Kyk nou na 1Pet.3:20-21. Gesels oor die God wat end-uit getrou bly aan sy verbond met mens en dier. Hoe verander die wete jou lewe?
 5. 5.Raak nou weer stil voor die Here en dink net aan Hom wat in liefde na jou uitreik en jou hele lewe verander, sodat jy ook Sy verbond op aarde kan leef.

 

Bedien mekaar

Draai 3-3 na mekaar toe en dank eers die Here vir die mooi dinge wat Hy jou mede-bidders gegee het en bid dan vir mekaar se behoeftes.

 

Uitreiking

Hoe kan hierdie groep ‘n verskil maak in die lewe van mens en dier in eie omgewing (op die stukkie aarde waar jy woon)?

Fokustekste 2011-2012

Written by webmeester on . Posted in Fokustekste


 

Sondag

Datum 

Fokusteks

Ander tekste

1

Eerste Sondag in Advent

27 November 2011

Jesaja 64:1-9

Psalm 80:1-7, 17-19

1 Korintiërs 1:3-9

Markus 13:24-37

2

Tweede Sondag in Advent

4 Desember 2011

Jesaja 40:1-11

Psalm 85:1-2, 8-13

2 Petrus 3:8-15a

Markus 1:1-8

3

Derde Sondag in Advent

11 Desember 2011

Jesaja 61:1-4, 8-11

Psalm 126 of Lukas 1:46b-55

1 Tessalonisense 5:16-24

Johannes 1:6-8, 19-28

4

Vierde Sondag in Advent

 

18 Desember 2011

Psalm 89:1-4, 19-26

2 Samuel 7:1-11, 16

Lukas 1:46b-55 of

Romeine 16:25-27

Lukas 1:26-38

5

Kersfeesdiens

25 Desember 2011

Psalm 98

 

Jesaja 52:7-10

Hebreërs 1:1-4, (5-12)

Johannes 1:1-14

6

Epifaniefeesdiens

1 Januarie 2012

Matteus 2:1-12

Jesaja 60:1-6

Psalm 72:1-7, 10-14

Efesiërs 3:1-12

7

Eerste Sondag ná Epifanie

8 Januarie 2012

Handelinge 19:1-7

Genesis 1:1-5

Psalm 29

Markus 1:4-11

8

Tweede Sondag ná Epifanie

15 Januarie 2012

Psalm 139:1-6, 13-18

1 Samuel 3:1-10, (11-20)

1 Korintiërs 6:12-20

Johannes 1:43-51

9

Derde Sondag ná Epifanie

22 Januarie 2012

1 Korintiërs 7:29-31

Jona 3:1-5, 10

Psalm 62:5-12

Markus 1:14-20

10

Vierde Sondag ná Epifanie

29 Januarie 2012

1 Korintiërs 8:1-13

Deuteronomium 18:15-20

Psalm 111

Markus 1:21-28

11

Vyfde Sondag na Epifanie

5 Februarie 2012

1 Korintiërs 9:16-23

Jesaja 40:21-31

Psalm 147:1-11, 20c

Markus 1:29-39

12

Sesde Sondag na Epifanie

12 Februarie 2012

2 Konings 5:1-14

Psalm 30

1 Korintiërs 9:24-27

Markus 1:40-45

13

Sondag van die Verheerliking – Feesdiens

19 Februarie 2012

2 Konings 2:1-12

Psalm 50:1-6

2 Korintiërs 4:3-6

Markus 9:2-9

14

Aswoensdag

22 Februarie 2012

 

Joël 2:1-2, 12-17 of Jesaja 58:1-12

Psalm 51:1-17

2 Korintiërs 5:20b-6:10

Matteus 6:1-6, 16-21

15

Eerste Sondag in Lydenstyd

26 Februarie 2012

Genesis 9:8-17

Psalm 25:1-10

1 Petrus 3:18-22

Markus 1:9-15

16

Tweede Sondag in Lydenstyd

4 Maart 2012

Genesis 17:1-7, 15-16

Psalm 22:23-31

Romeine 4:13-25

Markus 8:31-38 of Markus 9:2-9

17

Derde Sondag in Lydenstyd

11 Maart 2012

Johannes 2:13-22

Eksodus 20:1-17

Psalm 19

1 Korintiërs 1:18-25

18

Vierde Sondag in Lydenstyd

18 Maart 2012

Efesiërs 2:1-10

Numeri 21:4-9

Psalm 107:1-3, 17-22

Johannnes 3:14-21

19

Vyfde Sondag in Lydenstyd

25 Maart 2012

Johannes 12:20-33

Jeremia 31:31-34

Psalm 51:1-12 of Psalm 119:9-16

Hebreërs 5:5-10

20

Sesde Sondag in Lydenstyd – Palmsondag – Feesdiens

1 April 2012

Johannes 12:12-16

Psalm 118:1-2, 19-29 (Palm)

Markus 11:1-11 of

Jesaja 50:4-9a (passie)

Psalm 31:9-16

Filippense 2:5-11

Markus 14:1-15:47 of Markus 15:1-39, (40-47)

21

Goeie Vrydag – Feesdiens

6 April 2012

Jesaja 52:13-53:12

Psalm 22

Hebreërs 10:16-25 of Hebreërs 4:14-16; 5:7-9

Johannes 18:1-19:24

22

Paasfees

8 April 2012

1 Korintiërs 15:1-11

Handelinge 10:34-43 of Jesaja 25:6-9

Psalm 118:1-2, 14-24

of Handelinge 10:34-43

Johannes 20:1-18 of Markus 16:1-8

23

Tweede Sondag van Paastyd

15 April 2012

Psalm 133

Handelinge 4:32-35

1 Johannes 1:1-2:2

Johannes 20:19-31

24


 

Derde Sondag van Paastyd

22 April 2012

Handelinge 3:12-19

Psalm 4

1 Johannes 3:1-7

Lukas 24:36b-48

25

Vierde Sondag van Paastyd –

Goeie Herdersondag

29 April 2012

Psalm 23

 

Handelinge 4:5-12

1 Johannes 3:16-24

Johannes 10:11-18

26

Vyfde Sondag van Paastyd – Arbeidsondag

6 Mei 2012

Johannes 15:1-8

Handelinge 8:26-40

Psalm 22:25-31

1 Johannes 4:7-21              

27

Sesde Sondag van Paastyd

13 Mei 2012

Johannes 15:9-17

Handelinge 10:44-48

Psalm 98

1 Johannes 5:1-6

28

Hemelvaart – Feesdiens – Pinkster begin

17 Mei 2012

Psalm 93

Handelinge 1:1-11

Psalm 47 of

Efesiërs 1:15-23

Lukas 24:44-53

29

Sewende Sondag van Paastyd

20 Mei 2012

1 Johannes 5:9-13

Handelinge 1:15-17, 21-26

Psalm 1

Johannes 17:6-19

30

Pinksterfees

27 Mei 2012

Romeine 8:22-27

Handelinge 2:1-21 of Esegiël 37:1-14

Psalm 104:24-34, 35b

of Handelinge 2:1-21

Johannes 15:26-27; 16:4b-15

31

Eerste Sondag van Koninkrykstyd

Drie-eenheidsondag Feesdiens

Omgewingsondag

3 Junie 2012

Romeine 8:12-17

Jesaja 6:1-8

Psalm 29    

Johannes 3:1-17

32

Tweede Sondag in Koninkrykstyd

10 Junie 2012

2 Korintiërs 4:13-5:1

1 Samuel 8:4-11,(12-15),16-20, (11:14-15)

of Genesis 3:8-15

Psalm 138 of Psalm 130

Markus 3:20-35

33

Derde Sondag in Koninkrykstyd

17 Junie 2012

2 Korintiërs 5:6-10, (11-13), 14-17

1 Samuel 15:34 – 16:13 of Esegiël 17:22-24

Psalm 20 of Psalm 92:1-4, 12-15

Markus 4:26-34

34

Vierde Sondag in Koninkrykstyd

24 Junie 2012

2 Korintiërs 6:1-13

1 Samuel 17:(1a, 4-11, 19-23), 32-49 of Job 38:1-11

Psalm 9:9-20 of Psalm 107:1-3, 23-32

Markus 4:35-41

35

Vyfde Sondag in Koninkrykstyd

1 Julie 2012

Markus 5:21-43

2 Samuel 1:1, 17-27 of Spreuke 1:13-15, 2:23-24

Psalm 130 of Psalm 30

2 Korintiërs 8:7-15

36

Sesde Sondag in Koninkrykstyd

8 Julie 2012

Markus 6:1-13

2 Samuel 5:1-5, 9-10 of Esegiël 2:1-5

Psalm 48 of Psalm 123

2 Korintiërs 12:2-10

37

Sewende Sondag in Koninkrykstyd

15 Julie 2012

Markus 6:14-29

2 Samuel 6:1-5, 12b-19 of Amos 7:7-15

Psalm 24 of Psalm 85:8-13

Efesiërs 1:3-14

38

Agste Sondag in Koninkrykstyd

22 Julie 2012

Efesiërs 2:11-22

2 Samuel 7:1-14a of Jeremia 23:1-6

Psalm 89:20-37 of Psalm 23

Markus 6:30-34, 53-56

39

Negende Sondag in Koninkrykstyd

29 Julie 2012

Efesiërs 3:14-21

2 Samuel 11:1-15 of 2 Konings 4:42-44

Psalm 14 of Psalm 145:10-18

Johannes 6:1-21

40

Tiende Sondag in Koninkrykstyd

Eerste Sondag seisoen van barmhartigheid

5 Augustus 2012

Eksodus 16:2-4, 9-15

2 Samuel 11:26 – 12:13a of

Psalm 51:1-12 of Psalm 78:23-29    

Efesiërs 4:1-16

Johannes 6:24-35

41

Elfde Sondag in Koninkrykstyd

Tweede Sondag seisoen van barmhartigheid

 

12 Augustus 2012

1 Konings 19:4-8

2 Samuel 18:5-9, 15, 31-33 of

Psalm 130 of Psalm 34:1-8

Efesiërs 4:25-5:2

Johannes 6:35, 41-51

42

Twaalfde Sondag in Koninkrykstyd

Derde Sondag seisoen van barmhartigheid

19 Augustus 2012

Spreuke 9:1-6

 

1 Konings 2:10-12; 3:3-14 of

Psalm 111 of Psalm 34:9-14

Efesiërs 5:15-20

Johannnes 6:51-58

43

Dertiende Sondag in Koninkrykstyd

Barmhartigheidsondag

26 Augustus 2012

Josua 24:1-2a, 14-18

 

1 Kings 8:(1,6,10-11), 22-30, 41-43 of

Psalm 84 of Psalm 34:15-22

Efesiërs 6:10-20

Johannes 6:56-69

44

Veertiende Sondag in Koninkrykstyd

Eerste Sondag Seisoen van die skepping

2 September 2012

Markus 7:1-8, 14-15, 21-23

Hooglied van Salomo2:8-13 of Deuteronomium 4:1-2, 6-9

Psalm 45:1-2, 6-9 of Psalm 15

Jakobus 1:17-27

45

Vyftiende Sondag in Koninkrykstyd

Tweede Sondag Seisoen van die skepping

9 September 2012

 

Markus 7:24-37

 

Spreuke 22:1-2, 8-9, 22-23 of Jesaja 35:4-7a

Psalm 125 of Psalm 146

Jakobus 2:1-10, (11-13), 14-17

46

Sestiende Sondag in Koninkrykstyd

Derde Sondag Seisoen van die skepping

16 September 2012

 

Markus 8:27-38

Spreuke 1:20-33 of Jesaja 50:4-9a

Psalm 19 of Psalm 116:1-9

Jakobus 3:1-12

47

Sewentiende Sondag in Koninkrykstyd

Vierde Sondag Seisoen van die skepping

23 September 2012

Markus 9:30-37

Spreuke 31:10-31 of Prediker 1:16-2:1, 12-22

Psalm 1 of Psalm 54

Jakobus 3:13 – 4:3, 7-8a

48

Agtiende Sondag in Koninkrykstyd

30 September 2012

Markus 9:38-50

Ester 7:1-6, 9-10; 9:20-22 of Numeri 11:4-6, 10-16, 24-29

Psalm 124 of Psalm 19:7-14

Jakobus 5:13-20

49

Negentiende Sondag in Koninkrykstyd

7 Oktober 2012

Genesis 2:18-24

Job 1:1, 2:1-10 of

Psalm 26 of Psalm 8

Hebreërs 1:1-4, 2:5-12

50

Twintigste Sondag in Koninkrykstyd

14 Oktober 2012

Amos 5:6-7, 10-15

Job 23:1-9, 16-17 of

Psalm 22:1-15 of Psalm 90:12-17

Hebreërs 4:12-16

Markus 10:17-31

51

Een en Twintigste Sondag in Koninkrykstyd

21 Oktober 2012

Jesaja 53:4-12

Job 38:1-7, (34-41) of

Psalm 104:1-9, 24, 35c of Psalm 91:9-16

Hebreërs 5:1-10

Markus 10:35-45

52

Twee en Twintigste Sondag in

Koninkrykstyd – Hervormingsondag

28 Oktober 2012

Jeremia 31:7-9

Job 42:1-6, 10-17 of

Psalm 34:1-8, (19-22) of Psalm 126

Hebreërs 7:23-28

Markus 10:46-52

53

Drie en Twintigste Sondag in Koninkrykstyd

4 November 2012

Deuteronomium 6:1-9

Rut 1:1-18 of

Psalm 146 of Psalm 119:1-8

Hebreërs 9:11-14

Markus 12:28-34

54

Vier en Twintigste Sondag in Koninkrykstyd

11 November 2012

1 Konings 17:8-16

Rut 3:1-5; 4:13-17 of

Psalm 127 of Psalm 146         

Hebreërs 9:24-28

Markus 12:38-44

55

Vyf en Twintigste Sondag in Koninkrykstyd

18 November 2012

Markus 13:1-8

1 Samuel 1:4-20 of Daniël 12:1-3

1 Samuel 2:1-10 of Psalm 16       

Hebreërs 10:11-14, (15-18), 19-25

56

Sondag van Christus die Koning – Feesdiens

25 November 2011

Daniël 7:9-10, 13-14

2 Samuel 23:1-7 of

Psalm 132:1-12, (13-18) of Psalm 93

Openbaring 1:4b-8

Johannes 18:33-37

November 2011 – kleingroepmateriaal oor fokustekste

Written by webmeester on . Posted in Kleingroepe

NOVEMBER 2011 RIGLYNE VIR HUISKERKE EN SELGROEPE GEBASEER OP DIE FOKUSTEKSTE VAN DIE LEESROOSTER

TWINTIGSTE WEEK IN KONINKRYKSTYD

6 November

1Tess.4:13-18

Dood in die familie

EEN-EN-TWINTIGSTE WEEK IN KONINKRYKSTYD

13 November

1Tess.5:1-11

Soos ‘n dief in die nag

TWEE-EN-TWINTIGSTE WEEK IN KONINKRYKSTYD

20 November

Eseg.34:11-16,20-24

Die Here is self my Herder

Hierdie materiaal is opgestel deur Adriaan Haasbroek by a3aanh@telkomsa.net, Lambertsbaai.

Oktober 2011 – Kleingroepmateriaal oor Fokustekste

Written by webmeester on . Posted in Kleingroepe

OKTOBER 2011 RIGLYNE VIR HUISKERKE EN SELGROEPE GEBASEER OP DIE FOKUSTEKSTE VAN DIE LEESROOSTER

 • VYFTIENDE WEEK IN KONINKRYKSTYD 2 Oktober Eksodus 20:1-4; 7-9; 12-20 Ek is die Here jou God…
 • SESTIENDE WEEK IN KONINKRYKSTYD 9 Oktober Eksodus 32:1-14 As die Here nie sien nie…?
 • SEWENTIENDE WEEK IN KONINKRYKSTYD 16 Oktober Matt.22:15-22 Gee aan God wat aan God behoort…
 • AGTIENDE WEEK IN KONINKRYKSTYD 23 Oktober Levitikus 19:1-2, 15-18 Wees heilig, want Ek die Here jou God is heilig
 • NEGENTIENDE WEEK IN KONINKRYKSTYD 30 Oktober Josua 3:7-17 Op die drumpel van die beloofde land

September 2011 – Kleingroepmateriaal oor Fokustekste

Written by webmeester on . Posted in Kleingroepe

SEPTEMBER 2011 RIGLYNE VIR HUISKERKE EN SELGROEPE GEBASEER OP DIE FOKUSTEKSTE VAN DIE LEESROOSTER

 • ELFDE WEEK IN KONINKRYKSTYD 4 September Joh.3:1-16 Opnuut gebore!
 • TWAALFDE WEEK IN KONINKRYKSTYD 11 September Matt.18:21-35 Tot 70 X 7 keer vergewe…
 • DERTIENDE WEEK IN KONINKRYKSTYD 18 September Matt.3:13-4:2 Jy is My geliefde kind…
 • VEERTIENDE WEEK IN KONINKRYKSTYD 25 September Matt.28:1-10 Jesus het opgestaan… aanbid Hom