Vrouelidmate

Written by webmeester on . Posted in Vrouelidmate

Vrouelidmate is ‘n sinodale kommissie wat saamgestel is uit ‘n verteenwoordiger uit elke ring van die Wes-en Suid-Kaap wat die belange van vrouelidmate en vrouebedieninge op die hart dra.

WAT GLO ONS?

Ons glo dat vroue ‘n spesiale geskenk aan gemeentes is, met ‘n ryke verskeidenheid genadegawes, uniek geskep met ‘n fyn aanvoeling vir die behoeftes van mense en die gemeenskap. Ons glo dat vroue met die Here se hulp daarin slaag om geloof prakties uit te leef. Die sinodale kommissie wil ‘n instrument wees wat vroue se potensiaal ontsluit om hul roeping en gawes tot eer van God uit te leef.

WAT DOEN ONS?

  1. ‘n Verskeidenheid dienste word aan alle gemeentes gebied tov die spesifieke behoeftes van vroue en bystand aan gemeentes met ‘n georganiseerde vrouebediening.
  2. Ons bied ‘n wye verskeidenheid toerustingsgeleenthede om vroue te bemagtig vir hulle verskillende rolle en die ontsluiting van hulle gawes. Dit sluit in: opleiding, werkswinkels, konferensies, vrouekampe en leierskapsoriëntering. Kundigheid van buite en binne gemeentes word gebruik.
  3. ‘n Begeleidingsdiens vir gemeentes en vrouebedieninge word voorsien deur fasilitering.
  4. Produkte relevant vir vroue en vrouebedieninge word identifiseer, ontwikkel waar nodig(in samewerking met kundiges) en bekend gestel (bv. Bybelstudiemateriaal wat die behoeftes van vroue aanspreek).
  5. ‘n Tydskrif (Interaksie) word kwartaalliks uitgegee. Dit fokus op aktuele sake vir christenvroue, inligting oor werksaamhede van die kerk waarby vroue belang het en gee ook vir vrouebedieninge ruimte om hulle bedieninge aan mekaar bekend te stel.
  6. Daar word gepoog om vrouebedieninge ingelig te hou oor wat op die diensterreine van die kerk plaasvind – inligting en behoeftes word gekommunikeer.

Personeel

Madelein Gerber

Madelein Gerber

Koördineerder

(t) 021-9577191

(f)0866683871

(Sel) 082 558 3871

(e-pos) mgerber@kaapkerk.co.za

 

Esther Blackaller

Administratiewe beampte

(t)021-9577190

(f)0865247155

(e-pos)ngkvroue@kaapkerk.co.za

 

 

 

 

SKP

Written by webmeester on . Posted in Predikante begeleiding

SKP is die Sinodale Kommissie vir Predikanteversorging

Kantoorpersoneel:

Predikantebegeleiding:  Pierre Goosen; telno: 021-808 2914

Pastor vir predikante (VGK): Andrew  Esterhuizen; telno: 021-808 2827

Admin beampte: Joanie Batt; telno : 021-808 3382

Laai die PowerPoint hier af met die Spyskaart van bedrywighede rondom SKP (317 KB).

 SKP Dagbestuur

(Voorsitter) Burger Wilhelm dr    jwburger@overnet.co.za
(Ondervoorsitter) Botha Theunis ds    tj.botha@mweb.co.za
(PSD) Goosen Pierre dr    pmgoosen@sun.ac.za
(Skriba) Swart Theo dr    theo@uitsigkerk.co.za

 

Ringsverteenwoordigers na 2007 sinode

(Beaufort) Basson JF ds    dsjbass@xsinet.co.za
(Bellville) Coetzee Frikkie    frikkie.coetzee@absamail.co.za
(Brackenfell) Mocke CJ    johan@elaine.co.za
(Caledon) Burger Wilhelm    jwburger@overnet.co.za
(Calvinia) Eloff PJH  Ds    andri@hantam.co.za
(Clanwilliam) Niel du Plessisf    neildup@telkomsa.net
(Durbanville) Swart Theo    theo@uitsigkerk.co.za
(Gekoöp lid) Britz Mari ds    marie@moederkerk.co.za
(Gekoöp lid) Malherbe Hildegarde mev    hildegarde@uitsiglan.co.za
(George – Outeniqualand) Beyers JH ds    jhbeyers@mweb.co.za
(Goodwood – Thornton) Groenewald JA ds    kowie@telkomsa.net
(Kaapstad) Steenkamp  H ds    pjas@telkomsa.net
(Knysna – George-Bergsig) Pretorius JM ds    jmpret@discoverymail.co.za
(Koeberg – Melkbosstrand) Swanepoel HJ ds    hjswanepoel@telkomsa.net
(Kuilsrivier) Du Plessis Jannie    jannie@suidkerk.org.za
(Mosselbaai – Mosselbaai-Suid) Kritzinger Andre ds    anka01@telkomsa.net
(Namakwaland – Oranjemund) Du Plessis E ds    ngkomund2@iway.na
(Oudtshoorn) Cronje CM ds    pedrie@absamail.co.za
(Paarl – Paarlberg) Van Staden Christo ds    kranskloof@absamail.co.za
(Parow – Oostersee) Olivier GS ds    ngooster@yahoo.com
(Piketberg) Louw Frik ds    petrosmit@telkomsa.net
(Riversdal – Stilbaai) Beyers Deon ds    deon@riversdalwes.co.za
(Somerset-Wes – Gordonsbaai) Bruwer JS ds    jsbruwer@isales.co.za
(Stellenbosch – Stell Welgelegen) Botha TJ ds    tj.botha@mweb.co.za
(Swartland) O’Kennedy Johan    johanok@absamail.co.za
(Swellendam – Barrydale) Weeber Nico ds    nickwebb@yebo.co.za
(Tulbagh – Goudini) O’Kennedy AL ds    ok@compnet.co.za
(Vredenburg) Van velden Wouter    w.vanvelden@absamail.co.za
(Worcester) Douglas Dennis    pcgraal@telkomsa.net
(Wynberg – Ottery) Van der Westhuizen RNJ ds    dsrudolph@absamail.co.za

GKS

Written by Alta Marais on . Posted in GKS

Wie is GKS?

GO en SRKS sluit samewerkingsooreenkoms

Die kantoor vir nuwe gemeente-ontwikkeling (GO) van die sinode van Wes- en Suid-Kaapland en die Skiereilandse Raad vir Kerklike Samewerking (SRKS) het einde verlede jaar deur middel van `n samewerkingsooreenkoms tussen die NGK en VGK besluit om hul werksaamhede voortaan gesamentlik te hanteer.

Die SRKS, wat reeds `n gesamentlike aksie van die NGK en die VGK was, is reeds vyftig jaar besig met kerkplanting in die voormalige Sendingkerk en NGKA en later VGK.

In die Skiereiland is in die tyd 26 gemeentes geplant en enkeles is gehelp met hervestiging. Die GO kantoor het vier jaar gelede tot stand gekom en is nou betrokke by die ontwikkeling van nuwe bedieningspunte binne die NGK, die herontwikkeling van kwynende gemeentes, asook die vestiging van multikulturele bedieningspunte, veral in areas waar die demografie dramaties verander het. Die nuut gevormde liggaam staan bekend as die Raad vir Gemeente-Ontwikkeling en Kerklike Samewerking. (GKS)

Beide die VGK en NGK het by `n punt gekom het, waar besef word dat die werk eintlik nie meer alleen en in bestaande vorme voortgesit kan word nie. Suid-Afrika is onherroeplik aan die verander en die kerk benodig dringend voertuie, wat hierdie werklikhede op bedieningsvlak kan aanspreek.

Terselfdertyd is daar bepaalde uitdagings, wat ons bedieningswyse aan `n nuwe geslag uitdaag. Die nuwe liggaam sal binne die VGK ook die werksaamhede kan uitbrei na die hele sinodale gebied, wat die hele Kaapland insluit. Op die oomblik is daar besondere uitdagings in die Oos-Kaap wat aangespreek moet word. Dit word egter in noue samewerking met die sinode van Oos-Kaapland gedoen. Voorheen was die SRKS se werksaamhede net tot die Skiereiland beperk.

Personeel:

Ds Peter Adams (VGK) peter@kaapkerk.co.za

Dr Braam Hanekom (NGK) braam@kaapkerk.co.za

Kontak ons gerus vir enige verdere navrae by 021-9577202


Projekte vir 2008…

o Kraaifontein interkulturele bediening

o Maitland Gemeenskapskerk

o New Life Ministry Tokai

o Calitzdorp Gemeenskapsprojek

o Bothasig – de Grendel uitbreiding

o Schoongezicht bedieningspunt Brackenfell

o La Rochelle Community Fellowship

o George Interkulturele Middestadsbediening : NGK Tuinedal, VGK Pacaltsdorp & NGK George-Suid

o Belhar-Oos

o Phesantekraal

o Khayelitsha, Langa en Nyanga

o Mfuleni

o Parklands

o Philadelphia

o Philippi & Woodlands B

o Rylands / Cravenby

o Citrusdal

o Seyisi

o Robinvale

o Silversands

o Delft & Wesbank


GKS se nood/Bydraes

Die Raad vir Gemeente Ontwikkeling en Kerklike Samewerking (GKS) vind dit nou soos in die verlede baie moeilik om geredelik voorsiening te maak in die behoeftes van sy projekte. Dit is egter ook belangrik om te verstaan dat GKS multikultureel werk en ‘n diens aan alle geloofsgemeenskappe lewer.

Ons vertrou dat die Here ons sal help om te voorsien in hierdie behoeftes en ook sal help om die evangelie op ‘n waardige wyse te kan bedien. Moeder Teresa skryf: “Wanneer `n arm mens van honger doodgaan, is dit nie omdat God nie vir daardie persoon gesorg het nie. Dit is omdat ons nie instrumente in die hand van God was om vir die armes `n stukkie brood of klere te gee toe hulle dit nodig gehad het nie.”

Ons is op u ons vennote se welwillendheid aangewese. Ons glo en vertrou dat u ons hierin kan help en wil graag ons bankbesonderhede aan u deurgee vir enige finansiële hulp.

Naam: NGK in SA

Bank: ABSA

Rekeningnommer: 360 000 451

Takkode: 630110

Verwysing op depositostrokie: NGO 004

Lees hier meer oor die GKS se doelwitte.

AdamsHanekom