Predikante begeleiding

Sentrum vir Predikantebegeleiding

Written by bestera on . Posted in Leierskap, Ontwikkeling, Predikante begeleiding, Transformasie

SENTRUM VIR PREDIKANTEBEGELEIDING

Communitas het 9 areas wat nodig is vir ‘n Predikant in die Bediening geidentifiseer en toe die Sentrum vir Predikantebegeleiding ontwerp om predikante te begelei om hulle sterkpunte, maar ook hulle groeipunte in die 9 bekwaamhede te ontdek. Die ideaal is dat alle predikante die Sentrum vir Predikantebegeleiding sal bywoon êrens tydens hulle bediening. In 2015 het 23 predikante die Sentrum bygewoon. 16 was van die NG en VG Kerk Wes en Suid Kaap en 6 van ander sinodes. Predikante wat dit bygewoon het getuig dat hulle uitgedaag was, maar ook verryk deur die proses.  Die datums waarop die Sentrum in 2016 aangebied word is 2-4 Februarie, 24-26 Mei, 2-4 Augustus en 1-3 November.

Kontak gerus vir Adrienne Bester by bestera@sun.ac.za vir meer inligting of gebruik die inskrywingsvorm.

dag 6 412832578-3d-render-of-people-taking-and-discussion12832578-3d-render-of-people-taking-and-discussion

Lees hier verder…

Predikante Begeleiding (SKP)

Written by webmeester on . Posted in Predikante begeleiding

Die Taakspan vir Predikante Begeleiding vorm deel van die Diensgroep vir Gemeentes.   Die Diensgroep vir Gemeentes (Communitas) se doel is om aan die gemeentes, predikante en lidmate van die NG Kerk in SA en die VG Kerk Kaapland diens te lewer.

Die Taakspan vir Predikante Begeleiding se fokus is diens aan die predikante van die kerke.

 

Predikante is dissipels van Jesus Christus wat geroep is om ‘n verskil in die wêreld te maak, met die spesifieke opdrag om hul roeping in gemeentes of verwante werksaamhede uit te leef.   Predikante moet geloofonderskeidend leef om self en saam met ander mense te kan sien waar God aan die werk is sodat almal in die beweging van die Gees van God kan speel en werk en leef.

Die “werkplek” van die dominee kan soms baie veeleisend wees en dit vra van die persoon om emosioneel intelligent en geestelik volwasse te wees.

 ONS  AANBOD:

Standplaasverwisseling

Written by webmeester on . Posted in Predikante begeleiding

 • Bewusmaking dat standplaasverwisseling nie teenoor beroeping staan nie
 • Bekendstelling aan dominees en gemeentes/kerkrade
 • Identifisering en ontmoeting van kandidate
 • Fasilitering van proses in gemeentes
 • Skakeling en samewerking met die Verband (Ringe)

Kontakpersone:        Pierre Goosen;  pmgoosen@sun.ac.za; Joanie Batt;  jcab@sun.ac.za;  tel 021-808 3382

Mede-fasiliteerder:   Theunis Botha; Wilhelm Burger; Tiana Bosman; Theo Swart

Induksie

Written by webmeester on . Posted in Predikante begeleiding

 • Fasilteer ‘n ‘sagte landing’ wanneer die dominee in ‘n ‘nuwe gemeente’ bevestig word
 •  Spanbou: dominee-kollegas, geestelike leiers, amptenare
 • Begelei dominee en gemeente om geloofonderskeidend te leef en dien

Kontakpersone:        Pierre Goosen; pmgoosen@sun.ac.za; Joanie Batt;  jcab@sun.ac.za;  tel 021-808 3382

Mede-fasiliteerder:   Jacques Steenkamp en span

Brugpastoraat

Written by webmeester on . Posted in Predikante begeleiding

 • Opleiding en ondersteuning van brugpredikante
 • Begeleiding van die gemeente wat vakant geraak het
 • Hantering van “verliese” en verandering in die gemeente
 • Fasiliteer die proses om die kultuur van die gemeente te bepaal
 • Demonstreer missionale leierskap
 • Berei gemeente voor op die “nuwe hoofstuk”
 • Bevestig opnuut die rol en plek in dié verband

Kontakpersone:        Pierre Goosen; pmgoosen@sun.ac.za; Joanie Batt; jcab@sun.ac.za;  tel 021-808 3382

Mede-fasiliteerder:   Bossie Muller