Geestelike leierskap Maart 2008

Written by webmeester on . Posted in Kursusse

Coenie Burger en Braam Hanekom het die werkswinkel oor die twee en ’n halwe dag aangebied.

 

Coenie Burger het die volgende temas behandel:

 • Om weer ja te sê vir Christus en die evangelie
 • Om weer ja te sê vir my roeping as predikant
 • Om weer ja te sê vir my roeping in my gemeente in Afrika

Braam Hanekom het weer op sy beurt oor die volgende onderwerpe gepraat:

 • Basisteorie oor leierskap en die plek van visionering
 • Spanne, konflik en kommunikasie
 • DVD oor ’n onderhoud met Warren Bennis
 • Emosionele intellegensie, selfbestuur en wysheid

Daar
was geleentheid vir kleingroepgesprekke waar die aanwesiges in groepe
van vyf persone verdeel het vir Wandel in die Woord en vir bespreking
rondom die roepingsverhale van die persone in die kleingroep. Die
materiaal wat by die VBO-geleentheid uitgedeel is, het ook bepaalde
artikels oor leierskap en die rol en funksie van predikante bevat.

Verslag van VBO aan ringe Augustus 2008

Written by webmeester on . Posted in VBO
VBO

Sinode van Wes- en Suid-Kaapland

VERSLAG VAN VBO AAN RINGE Augustus 2008

(Laai dié dokument as ‘n Word file af – 70 KB)

1. KONTAK BESONDERHEDE

Telefoon: 021-808-3624 –  Faks: 021-886-5701 – E-pos: cmer@sun.ac.za
Posadres: Communitas, Posbus 3322, MATIELAND, 7602
VBO se Webblad:  http://www.communitas.co.za  (Klik dan links onder op “VBO”)

2. VBO SKAKELPERSOON

2.1 Die VBO-kommissie se lede is aan bepaalde ringe toegewys.  Die indeling is as volg:
* Caledon en Swellendam:    Franziska Andrag-Meyer
* Wesland en Piketberg:    Erik Basson
* Tulbagh en Worcester:    Peet Bester
* Goodwood, Durbanville en Brackenfell:    Auke Compaan
* Bellville en Parow:    Nelis Janse van Rensburg
* Stellenbosch en Paarl:    Hannes Koornhof
* Somerset-Wes, Kuilsrivier en Wynberg:    Jannie le Roux
* George Knysna en Mosselbaai:    Anton Louw
* Oudtshoorn, Riversdal en Beaufort:    Jan Marais
* Koeberg, Kaapstad en Swartland:    Michiel Strauss
* Namakwaland, Calvinia en Clanwilliam:    Tallie van den Heever
2.2 Die Sinodale Kommissie vir Predikantebegeleiding het
verteenwoordigers in elke Ring.  Hierdie predikante dien ook as
VBO-skakelleraars.
2.3 Ringe word aangemoedig om self retraites en ander VBO-byeenkomste
in hulle omgewing te organiseer in oorleg met die VBO-kantoor.  Dit is
’n goeie geleentheid om die VGK-leraars te betrek.  Kontak die
VBO-kommissielid of skakel direk met die VBO-kantoor.

3. EVALUERING

Die VBO-kommissie is baie dankbaar vir die verloop van vanjaar se
VBO-weke. Ongeveer 270 predikante (uit ongeveer 390 NG-predikante in
die sinodale gebied van Wes- en Suid-Kaapland) het drie-dag kursusse
gedoen. Die Dagbestuur is baie tevrede met die mooi reaksie. 
Predikante het ook oorweldigend positief reageer op al ses die
evalueringsvrae.  Die spesifieke vrae, met die reaksie in hakies, was:
* Die behoeftes waarmee ek gekom het, is bevredig (42,5% Beslis ja; 41,25% Ja).
* Die kursusinhoud is toepaslik vir my persoonlike bedieningsontwikkeling (41,88% Beslis ja; 48,75% Ja).
* Ek is nou beter toegerus vir my taak as predikant (41,25% Beslis ja; 44,38% Ja).
* Onderrigmetodiek (45,63% Uitstekend; 42,5% Baie goed).
* Geleentheid vir internalisering (41,25% Uitstekend; 46,25% Baie goed).
* Tydsduur van kursus (42,5% Uitstekend; 42,5% Baie goed).

Dit is nie om te sê dat daar nie ook haakplekke en probleme was nie. 
Daar was hier en daar onduidelikheid oor die logistiek en vrae oor die
puntestelsel. Ons beklemtoon weer dat ons met VBO besluit het op `n
vier jaar infaderingsperiode. Ons probeer – veral vir die begin – die
sisteem so verstaanbaar en duidelik as moontlik hou.

4. PROGRAM VIR DIE RES VAN 2008

* Maandag 13 tot Woensdag 15 Oktober 2008:  Derde VBO-week te Stellenbosch.

5. VOORLOPIGE DATUMS VIR PROGRAM VAN 2009

5.1 Die datums vir VBO-weke (drie-dag kurusse) vir 2009 is as volg:
* Eerste Kwartaal: Dinsdag 10 tot Donderdag 12 Maart 2009.
* Tweede Kwartaal: Dinsdag 21 tot Donderdag 23 April 2009.
(Paasnaweek is van 10 tot 13 April en die skole open op 15 April 2009). 
* George:  Dinsdag 5 tot Donderdag 7 Mei 2009.
* Maandag 18 tot Woensdag 20 Mei 2009: Konferensie saam met die
Fakulteit oor tema “Wat kan ons uit die Handeling-boek leer oor
Missionêre Gemeentewees”
(Donderdag 21 Mei is Hemelvaart).
* Derde Kwartaal:  Sondag 30 Augustus tot Woensdag 2 September: 
Internasionale Calvyn-gedenkkonferensie.  Geen ander VBO-week word vir
hierdie tyd beplan nie.
* Vierde Kwartaal:  Dinsdag 13 tot Donderdag 15 Oktober 2009.
5.2 Ander datums wat reeds van belang is (en ook vir VBO-krediete benut kan word) is:
* Dinsdag 17 en Woensdag 18 Februarie 2009:  Spiritualiteits- en Gebedskonferensie (SKG bied dit aan)
* Sien ook die Kweekskool se feesjaarprogram “Teologie Stellenbosch 150+” in § 6 hier onder.

6. KWEEKSKOOL SE FEESVIERINGE IN 2009

6.1 Op 1 November 2009 sal dit presies 150 jaar gelede wees dat die ou
Drosdygebou van Stellenbosch feestelik in gebruik geneem is as ’n
seminarium vir die opleiding van predikante.  Die jaar staan bekend as
“Teologie Stellenbosch 150+”.  ’n Gedenkboek Teologie Stellenbosch 150+
sal vroeg in 2009 verskyn. Die volgende datums is reeds bekend:
* Dinsdag 27 tot Donderdag 29 Januarie 2009 – ’n Internasionale
Konferensie oor Ontwikkelingshulp.  Hierdie Konferensie vind plaas in
samewerking met die Evangeliese Kerk van Duitsland. Die tema is:
“Conflict, peace and sustainable development in Africa. The role of
Universities, NGO’s and Churches / Faith-based organisations”.
* Maandag 2 Februarie 2009: Die Teologiese Dag met die jaarlikse opening van die Kweekskool.
* Maandag 2 tot Dinsdag 3 Februarie 2009. Konferensie met die tema: “Religious Ritual and Social Capital Formation”.
* Dinsdag 17 tot Donderdag 19 Maart 2009:  ’n Konferensie oor die geskiedenis van die Kweekskool en Teologie Stellenbosch 150+ 
* Maandag 22 tot Vrydag 26 Junie 2009:  Jaarvergaderings van teologiese
en godsdienstige werkgemeenskappe van Suid-Afrika. Almal hou hulle
vergaderings in Stellenbosch.  Die skole sluit op 26 Junie 2009.
* Sondag 30 Augustus tot Woensdag 2 September:  Internasionale Calvyn-gedenkkonferensie.
* Woensdag 2 September 2009:  Eregradeplegtigheid.
* Woensdag 2 tot Vrydag 4 September 2009: Internasionale Teologiese Konferensie met vennote en alumni.
* Maandag 7 en Dinsdag 8 September 2009: Konferensie met die
Protestantse Kerk Nederland, die Molukse Kerk en International Reformed
Theological Institute van die Vrije Universiteit in Amsterdam
* Sondag 1 November 2009: Erediensviering van Teologie Stellenbosch 150+.
6.2 Kontak die Projekspan van “Teologie Stellenbosch 150+” se
voorsitter of projekkoördineerder vir besonderhede oor die feesjaar se
aktiwiteite:
Prof Pieter Coertzen (Voorsitter): 021-887-2619 (Huis); 021-808-3576 (Werk); pc@sun.ac.za
Helette van der Westhuizen (Koördineerder):  Teologiefees@sun.ac.za
Webblad:  http://academic.sun.ac.za/theology

7. KURSUSLYS

7.1 Ons behoort in die volgende drie weke ons volledige kursuslys aan
predikante en gemeentes te kan stuur. Die volgende kursusse word as
moontlikhede genoem.  Predikante is welkom om kommentaar te lewer en/of
nuwe voorstelle te maak.  Stuur die voorstelle aan Chrisna van der
Merwe.  Die kontakbesonderhede word in § 1 hier bo gegee.
* Missionêre gemeenteleierskap en luisterende geloofsonderskeiding
* Prediking
* Nuwe Gemeenteplanting en Evangelisasie
* Hoe om lidmate te help om hulle bediening in die gemeente te ontdek
* Leer van die gemeentes uit die Vroeë kerk
* Liturgie en Liturgiese leiding
* Rentmeesterskap en Gemeentefinansies
* Nuwe denke oor Triniteit, Ekklesiologie en Bediening
* Gemeentewees vir ‘n jonger geslag
* Hoe om gemeentes betrokke te kry by diens aan die gemeenskap
* Effektiewe kommunikasie en mensekennis
* Narratiewe Pastoraat
* Predikante geestelike groei, roepingsverdieping, persoonsgroei en selfbestuur
* Skrif en Hermeneutiek
* Ou Testament-prediking
* Nuwe Testament-prediking
* Uitdagings vir die kerk in Afrika in die 21ste eeu
* Bybels gedink oor die kerk en die bediening
* Jeug en Familie
* Missionêre gemeentewees
* Hoe om ‘n pastorale sorg- en ondersteuningsdiens in die gemeente te vestig
* Sakramentsverstaan en gemeentelike viering van Doop- en nagmaalviering
* Geestelike Leierskap
* Morele vorming in gemeentes
* Gemeenteleiding en gemeentebestuur
* Alleen predikant in ‘n makrogemeente
* Hoe om ‘n gemeente en lidmate te lei tot dissipelskap
* 500 jaar na Calvyn – wat kan ons vandag van hom leer
* Musiek in bediening en erediens
* Hoe leef ons Christelik in ‘n welvaartsgemeenskap?
7.2 Die aanbieders kon nog nie gefinaliseer word nie en word dus nog
nie genoem nie.  Ringe is welkom om name van moontlike aanbieders aan
VBO voor te lê.
7.3 Ons hoop om die finale lys teen die middel van Sept by leraars en gemeentes te hê

8. HOE WERK DIE KREDIETE (EN ANDER VRAE)

8.1 VBO kry talle navrae oor hoe die “punte” of krediete werk.  Ons vra
’n bietjie geduld.  Alhoewel die Sinode van Wes- en Suid-Kaapland se
Kommissie vir Voortgesette Bedieningsopleiding  (VBO) reeds ’n goeie
idee het, moet dit met die ander sinodes bespreek word, sodat die hele
NG Kerk (en liefs die hele NG Kerk-familie) eenstemmig is.
8.2 Vir die oomblik vra ons dat predikante self ook verantwoordelikheid
neem om rekord te hou van hulle VBO-kursusse.  VBO sal by amptelike
VBO-kursusse ’n sertifikaat van bywoning uitreik (of vra dit aan by
Chrisna van der Merwe).  Hou dit en enige ander rings- of ander
opleidingsgeleentheid se besonderhede in ’n lêer/houer.  Predikante
word aangemoedig om ook notas oor teologiese boeke gelees, studiegroepe
of ander aktiwiteite wat hy/sy reken ’n VBO-krediet werd is, in hierdie
lêer/houer aan te teken. 
8.3 Van die gedagtes is dat ’n opsomming van hierdie gegewens aan die
Kerkraad voorgelê word en dat dit aan die hand van die predikant se
“bewyse” geoudit word en aan die Ring voorgelê word.  Ander
elektroniese stelsels word ook nog deur die Algemene Sinode ondersoek.
Hou dus maar net intussen self bewyse van alle VBO-krediete.
8.4 Van predikante word verwag om 50 krediete per jaar te verwerf.  VBO deel dit in twee komponente:
8.4.1 30 krediete word vir ’n drie-dag VBO-kursus gegee.  Hierdie 30
krediete kan slegs verwerf word deur so ’n amptelike VBO-kursus by te
woon.  Dit is wel moontlik dat sommige kursusse van ander kerke /
instansies later van tyd deur VBO geakkrediteer kan word.   
8.4.2 20 krediete word verdien deur enige ander vorm van toerusting: 
’n VBO-dagkonferensie, Verantwoordelike Vernuwing, Teologiese Dag van
die Kweekskool, ensovoorts.  Die waarde is een krediet per uur.  Ander
kerke se kursusse en seminare is ook hierby ingesluit. 
8.4.3 Ons kyk ook nog na ander opsies:
* mense kan krediet kry vir formele verdere studie (M en D grade)
* ons wil die vorming van studiegroepe (in die wêreld van volwasse-leer
word gepraat van “communities of learning”) aanmoedig as `n moontlike
tweede baan waarop VBO-krediete verdien kan word.
* inskakeling by `n mentoraatsprogram kwalifiseer nou al reeds vir 10 krediete
8.4.4 mense verdien ook punte vir die aanbieding van sekere kursusse
8.4.5 Kontak gerus die VBO kantoor vir meer besonderhede. 

9. FONDSE

9.1 Gemeentes word weer daaraan herinner dat hulle asseblief R1 000 per
predikant aan die Sinode moet betaal met die oog op VBO.  Predikante
kan dan kursusse bywoon deur slegs R100,00 te betaal.  Selfs reiskoste
(vir predikante van gemeentes wat verder as 80 kilometer vanaf die
kursuslokaal geleë is)
9.2 Navrae is van emeriti en proponente ontvang.  Die huidige reëling
is dat emeriti nie meer VBO-krediete hoef te verdien nie. As ’n
emeritus egter wel ’n kursus wil bywoon, moet hy dus die werklike prys
betaal en hy kry ook nie ’n brandstofsubsidie nie. Maar soms is so ’n
emeritus-leraar behulpsaam in ’n gemeente.  Gemeentes word dus versoek
om so ’n emeritus in hulle midde te subsidieer, indien enigsins
moontlik. Vir proponente geld dieselfde – net effens anders.  VBO
verwag dat hulle steeds jaarliks VBO-krediete moet verdien.  Waar hulle
in ’n gemeente help, behoort die gemeente dus ook te help met die
VBO-kursusse. Emeriti en proponente wat nie by gemeentes betrokke is
nie (of nie deur die ’n gemeente gesubsidieer kan word nie) kan met
Chrisna van der Merwe skakel vir ’n ad hoc reëling wat basies daarop
kan neerkom dat hierdie persone net vir hulle etes en losies sal hoef
te betaal.

    VOORSITTER    PSD: VBO
    Dr MU (Michiel) Strauss    Dr CW (Coenie) Burger
    E-pos: michiel@ngkwelgelegen.co.za    E-pos: cwbu@sun.ac.za
    Selfoon: 083-557-6026    Selfoon: 082-376-5610
VBO: Verslag aan Ringe    4

Inskrywings stroom in vir Verantwoordelike Vernuwing 2008

Written by webmeester on . Posted in Konferensies

Volgens Gielie Loubser word die Stellenberg kantoor oorval met belangstelling vir vanjaar se Verantwoordelike Vernuwing konferensie. Inskrywings word steeds aanvaar, maar van die werkswinkels is reeds vol of byna vol so, ons moedig mense aan om maar sou gou as moontlik hulle inskrywings te stuur.

Dit is veral die met in die temas: Kerk met ‘n volgende generasie, wat die aandag trek. Ons wonder mos altyd in die kerk wat die jongmense dink oor ons – hierdie is nou die geleentheid.  Om reg hieraan te laat geskied het die organiseerders ‘n Voxpop opname gemaak met tieners. Kik op hierdie skakel om te kyk na ‘n uittreksel hiervan.  Die volledige DVD sal by die konferensie te koop wees. 

Die program van Verantwoordelike Vernuwing 2008 kan hieronder afgelaai word.

2008 Kursusse

Written by webmeester on . Posted in Kursusse

KURSUSSE: VIERDE KWARTAAL 2008    13-15 Oktober 2008

Klik hier om die inskrywingsvorm vir VBO week 3 in Word formaat af te laai (60 KB).

Al die kursusse word by die Kweekskool op Stellenbosch aangebied.

Kursustye:

Maandag 13 Okt: 10:00 tot 16:30

Dinsdag 14 Okt:  09:00 tot 16:30

Woensdag 15 Okt: 09:00 tot 13:00

Kontakpersoon:

Chrisna van der Merwe: cmer@sun.ac.za of 021-808 3624 en (f) 021-886 5701

Hoe om die Doop en Nagmaal ’n regmatige en betekenisvolle plek in die bediening te gee. (Coenie Burger, Johan van der  Merwe en Cas Wepener): VBO 15

 Die kursus gaan uit van die oortuiging dat die twee sakramente van Doop en Nagmaal oor die algemeen onderwaardeer en daarom ook onderbenut word in ons gemeentes.  
 In die kursus sal goed gekyk word na:

 •       Hoe ons moet dink oor die betekenis en gebruik van die Doop en die Nagmaal;
 •       hoekom die twee sakramente in die vroeë kerk gebruik is as sigbare simbole aan die hand waarvan die hele evangelie verduidelik is;
 •       hoekom Christus naas die prediking ook vir ons die sakramente gegee het, en wat ons verloor (of riskeer) as ons die sakramente afskeep; en
 •       hoe die viering van die twee geleenthede die erediens en die totale gemeentelike lewe kan verryk.

  

  

Prediking van die Nuwe Testament – in aansluiting by die Leesrooster. (Andries Cilliers, Flip Theron en Eddie Orsmond): VBO 16

In hierdie kursus gaan gefokus word op ons praktiese  prediking in die gemeente.  Daar gaan gesels word oor die prediking, veral die prediking van die Nuwe Testament – aan die hand van die Leesroostertekste vir volgende jaar.  Daar sal enkele algemene insette wees oor die prediking en die NT, maar die meeste tyd sal gebruik word vir fisiese preekbeplanning en –voorbereiding.  Ons gaan poog om in diepte na ten minste 10 NT-tekste te kyk en te praat oor hoe ons verantwoordelik oor die tekste kan preek.

  

  

  

  

   

 

 

 

 

 

 

Rentmeesterskap en gemeentefinansies. (Francois Cillie en Monty Sahd): VBO 24  

Alles behoort aan die Here!   En die Bybel vertel (meer as oor enige iets anders) hoe dat ons geld en besittings reg moet gebruik.   Ongelukkig is meeste leraars bevrees om oor geld te praat.   Maar omdat ons nie vertel wat die Bybel oor geld sê nie, verval meeste kerkvergaderings in ‘n geldgesprek:  “ons het nie geld om te doen waartoe die Here ons roep nie!”    In hierdie aanbieding kyk ons na wat die Bybel oor geld leer; hoe ons as leraars oor die geld-hekkie kan kom; sinvolle dankoffer in die gemeente; ons eie hantering van geld en hoe lidmate daarmee gehelp kan word; praktiese toepassing van Jesus se woorde: waar jou skat is, daar sal jou hart ook wees. 

500 jaar na Calvyn—wat kan ons vandag van hom leer (Robert Vosloo, Dirkie Smit en Coenie Burger) VBO 31

In 2009 vier ons die 500ste herdenking van Calvyn se geboortedag in 1509.  In hierdie kursus wil ons vanuit `n kerklike en gemeentelike perspektief vra wat ons in die tyd nog van Calvyn kan leer.  Nuwe navorsing oor Calvyn en sy tyd laat mense met nuwe oë na hom en sy werk kyk. 
In die kursus sal gekyk word na:

 •    nuwere navorsing en nadenke oor Calvyn en sy tyd, insluitend die fokus op sy eie posisie as vlugteling en die impak daarvan op sy teologie;
 •    Calvyn se teologie, veral sy verstaan van God en ons verhouding met Hom;
 •    wat ons van Calvyn kan leer oor die kerk/gemeentes en die bediening in gemeentes; en
 •    wat ons van Calvyn kan leer oor die kerk en Christene se roeping in Suid(er)-Afrika en ons globale wêreld vandag.

 

 

 

 

 

 

 

Sistemiese probleemoplossing (Frederick Marais)

Hierdie kursus is vir Communitas se diensleweraars om hulle sistemiese denkvaardighede op te skerp. Frederick Marais bied dit saam met Pieter Kloppers aan. Indien u belangstel om dit by te woon as dit weer aangebied word kontak gerus vir Divine by 021-808 3265 of dr@sun.ac.za

 

 

 

 

 

Fasiliterende Leierskap: 20–23 Oktober 2008

 

CFN bied weer ‘n kursus in Fasiliterende Leierskap aan by Communitas op Stellenbosch.  Kontak gerus vir Divine by  dr@sun.ac.za of by 021-808 3265 indien jy belangstel om in te skryf. In hierdie kursus word gemeenteleiers gehelp om die prosesse van transformasie in hulle gemeentes beter te verstaan en kan hulle sodoende beter leiding gee.

Die kursus is ‘n VBO ge-akkrediteerde kursus.

 A – LYS VAN KURSUSSE WAT REEDS IN 2008 AANGEBIED IS

(Die name tussen hakies is nie noodwendig aanbieders nie, maar die persone wat verantwoordelikheid neem vir die kursus)

Geestelike Leierskap (Coenie Burger en Braam Hanekom): VBO 1 en VBO 12

Daar is ’n sterk herwaardering van die belangrikheid van leierskap in ons samelewing. In die kursus sal gekyk word na algemene literatuur en teorieë oor leierskap, maar ook spesifiek na geestelike leierskap. Sake soos leierskap deur die gewone bediening, spanleierskap, bemagtigende

Hoe om lidmate te help om hulle bediening in die gemeente te ontdek (Hannes Koornhof, Johan van der Merwe en Frederick Marais):
VBO 2 en VBO 13

Navorsing dui daarop dat die bemagtiging van lidmate in die volgende paar dekades dalk die grootste enkele uitdaging vir hoofstroom-gemeentes sal wees. In die kursus sal gekyk word na ’n bybelse teorie vir die bediening van lidmate, maar veral na praktyke oor hoe ons in gemeentes daarvoor ruimte maak en dit vestig.

Gestuurde gemeentes benodig gestuurde leiers wat ’n gestuurde bediening kan implementeer (Frederick Marais): VBO 3

Die missionale of gestuurde perspektief op die kerk en gemeentes, is besig om ons beeld of persepsie van die kerk en gemeentes uit te daag. Heelwat gemeentes begin om hierdie perspektief op gemeentes te implementeer. In hierdie werkswinkel werk ons die hele tyd met wat nou in die gemeente, waar jy tans is, gebeur. Ons ontwerp saam ’n perspektief op die bediening van die gemeente vanuit God se “missio-dei” na die wêreld, of soos wat David Bosch sê:  Sending is nie die taak van die kerk nie, maar ’n eienskap van God.  Daar word gekyk na die leierskapsvaardighede en -uitdagings soos geloofsonderskeiding en geloofsdissiplines om as gestuurde leiers eer (te funksioneer. Ons sluit af met die identifisering van eerste stappe om die gemeente se bediening te begin verander na ’n gestuurde bediening.

Hoe om gemeentes betrokke te kry by diens aan die Gemeenskap (Pieter Grove): VBO 4 en VBO 14

Dit is haas onmoontlik om te dink dat daar Christelike gemeentes in ons land is wat nie ’n sterk bediening rondom armoede-bestryding het nie. En tog is dit so!  In hierdie kursus wil ons saam leer 1) hoe ons ons gemeentes meer bewus kan maak van ons taak in verband met armoede en ook hoe ons ons gemeentes inderdaad betrokke kan kry by armoede-bestryding. Daar gaan veral gefokus word op gesamentlike bedienings deur meer as een gemeente.

Predikante: geestelike groei, roepingsverdieping, persoonsgroei en selfbestuur: VBO 5

(Pierre Goosen en Andrew Esterhuizen)
Dit is ’n bekende feit dat die meeste predikante nie goed omsien na hulle eie gesondheid en bedieningsgereedheid nie. In hierdie kursus gaan ons fokus op verskeie fasette van die predikant se mens-wees, persoonsgroei, roeping, algemene gesondheid, ens

Jeug en familie (Christo Thesnaar): VBO 6

Navorsing wys dat een van die beste en sinvolste maniere om vandag se jeug te bereik, is deur die gesin en familie. In die kursus wil ons gemeentes en predikante help om na te dink oor hoe hulle ’n geseënde familie-bediening in die gemeente kan ontwikkel

Gemeentes-wees vir ’n jonger geslag (Nico Simpson): VBO 7

Hoofstroomgemeentes sukkel oor die algemeen om mense wat “te veel” of “te min kerk” gehad het, te bedien. Die vraag is hoe ’n gemeente ook in die hart van hulle bestaan oop kan wees vir mense wat God soek, maar opgegee het op die “kerk”. Hierdie is interaktiewe gespreksruimtes waar ons saam gaan gesels, dink en droom oor hoe om mense wat ontnugter, krities en op die rand van die kerk is, weer te verbind aan “the vintage way”.

Prediking  (Johan Cilliers en Allan Boesak): VBO 8 

Vir gereformeerde predikante is die weeklikse prediking ’n baie groot deel van hulle bediening. As dit goed gaan met jou prediking, kan dit amper nie sleg gaan in die bediening nie – en ook anders om! In die kursus gaan ons kans kry om weer na te dink oor ons verstaan en praktyk van die prediking.

Gemeenteleiding en gemeentebestuur (Hannes Theron): VBO 9

Predikante is nie altyd goed genoeg opgelei vir die leierskap en bestuurstake wat ons op ons neem as ons in ’n gemeente kom nie. In hierdie kursus gaan ons kyk na die leierskaprol van die predikant, maar ook aandag gee aan sake soos projekbestuur, konflikbestuur, veranderingsbestuur, spanleierskap, ens. 

Alleen predikant in ’n makrogemeente?: VBO 10

Heelwat van ons groot gemeentes kan nie die luukse van twee of drie predikante bekostig nie. Dit stel die predikant van so ’n gemeente voor besondere uitdagings. Meer as ander moet ons in so ’n situasie leer om Efesiërs 4:11 se opdrag uit te voer. In die kursus gaan ons kyk hoe ons ander leiers in die gemeente kan toerus om deel van ’n leierspan te word en hulle volwaardige rol in die gemeente te speel. 

Hoe om ’n pastorale sorg- en ondersteuningdiens in die gemeente te vestig (Wilhelm Burger, Hans Steyn, De Wet Schutte en Danie O’Kennedy): VBO 11

Baie van ons lidmate en gesinne spook met moeilike probleme en kwessies – te veel vir die predikant om alleen te hanteer. In die kursus gaan ons kyk hoe ons lidmate in die gemeente kan vestig om te help met die versorging en ondersteuning van mense met persoonlike en gesinsprobleme.

VBO 19:    ’n Roepingsretrait.

Hierdie retraite is by verskeie Ringe in die Wes- en Suid-Kaap aangebied. KOntak vir Joanie Batt by jcab@sun.ac.za of 021-808 3382 vir meer inligting.

VBO 20:    Following Christ’s lead: rethinking our ministry in the light of Christ’s ministry – Andrew Purves

Aflaaibare dokumente

Klik hier om na die dagboek te gaan vir datums en verdere inligting oor die kursusse wat Communitas aanbied.

Klik hier om die program vir die res van 2008 in Word formaat af te laai (40 KB).

Klik hier om die program vir die VBO week 3 – 13-15 Oktober 2008 – in Word formaat af te laai (41 KB).

 

 

2009 Konferensies

Written by webmeester on . Posted in Konferensies

Klik hier vir die kalender en blaai na 2009 vir dié konferensies wat al gelys is.

17-18 Februarie

’n Gebedskonferensie vir geestelike leiers en predikante. 

18-20 Mei 2009

Wat kan ons uit die Handelinge boek leer oor Missionôre Gemeentewees. ‘n Kursus wat gesamentlik aangebied word deur Communitas en Fakulteit Teologie.

25-26 Augustus 2009

Verantwoordelike Vernuwing by Stellenberg.

9-11 November 2009

Konferensie oor 5 jaar van gestuurdheid word gehou by Helderberg NGK.

 

A workshop in IMAGINATIVE PASTORAL COUNSELING

Written by webmeester on . Posted in Kursusse

Centre for Contextual Ministry

 

The
CENTER FOR CONTEXTUAL MINISTRY ,

University of Pretoria

presents:

 


A workshop in

 

IMAGINATIVE PASTORAL COUNSELING

 

BY

 

Julian Müller & Lourens Human

 

With co-presenters:

 

JILL FREEDMAN & GENE COMBS

 

CONTENT

 

Freedman
and Combs are internationally known for their leading role as theorists and
family therapists working in the narrative field. Their books, and especially
Narrative Therapy, are well known
and used all over the world. They conduct workshops and courses on various
levels and their Family Centre in Evanston, USA, is famous for the quality of
the courses and therapeutic work present annually. They have co-presented
many courses with Michael White and David Epston and can be regarded as world
leaders in the narrative approach.

 

Freedman
and Combs visited South Africa previously and conducted a level one workshop
in Pretoria. Julian Müller has attended both the level one and two workshops
in Evanston and has also participated with them in an international conference.

 

Prof
Julian Müller and Dr Lourens Human are both lecturers at the University of
Pretoria and are known for their courses and workshops in the narrative
approach to counselling. The workshop of 2008 will be the 8th in
the imaginative way of understanding and conducting pastoral therapeutic
situations
.
 

 

 

NATURE
OF THE WORKSHOP
:

 

This
is an interactive workshop with a lot of practical exercises, role-plays and
sharing of personal experiences.

 

DATE:

 

25-27
AUGUST 2008.

 

VENUE:

 

CE@UP,
Post Graduate School, University of Pretoria

 

COST:

 

·        R1800-00 per person

 

This
includes all study material, refreshments, two lunches and the certificate
for those who qualify. The price as published in the English prospectus had
to change to include refreshments and expenses of the two well known world
leaders in this field. 

 

A
maximum of 36 will be allowed to attend the workshop.

  

INFORMATION
and REGISTRATION:

 

At
the offices of CENTRE FOR CONTEXTUAL MINISTRY, Mrs Suki van Jaarsveld at 012
420 4951/2. Email: suki.vanjaarsveld@up.ac.za.
Fax: 012 420 2000.