Posts Tagged ‘Hermeneutiek’

Selfdegeslag Konferensie

Written by Wilma le Roux on . Posted in Konferensies, LAS, VBO

samesex2

Konferensie oor Selfdegeslagverbintenisse

SAME-SEX-jpg

Die Sinodale Taakspan vir Leer en Aktuele het op 12 November ‘n eendag-konferensie oor Selfdegeslag-verbintenisse aangebied in die Attie van Wyk Ouditorium van die Fakulteit Teologie.

Die onderwerp is vanuit verskeie dissiplines toegelig: Ou Testament, Nuwe Testament, Dogmatiek, Ekklesiologie, Kerkreg, Genetika en Regte.

Proff Louis Jonker, Jeremy Punt, Robert Vosloo, Johan van der Merwe, Geo Quinot en dr Coenie Burger het as sprekers opgetree. Heerden van Niekerk (voorsitter STLAS) en STLAS-lede Nadia Marais, Guillaume Smit en Tiana Bosman het as roterende kontinuïteitsbeamptes opgetree en die sprekers beurtelings bekendgestel.

Nadat elke spreker sy perspektief gegee het, het ‘n paneel, bestaande uit dr Erik Basson, prof Julie Claassens en dr Leon Fouché dit verder bespreek. Hierna was daar ‘n algemene bespreking waar konferensiegangers ruim kans gehad het om vrae te vra en hul menings te lug.

Dr Coenie Burger het afgesluit deur te praat oor die vraag of ons die gesprek en die verskille oor selfdegeslagverbintenisse in een kerk sal kan hanteer. Hy sê dat die uitdaging wat die NG Kerk het, is “om alles in ons vermoë te doen om hierdie debat in een kerk te bly voer op ʼn manier wat waardig is aan die evangelie van Christus.  En kan ek sê: Ek dink dit is moontlik; dit moet moontlik wees.”

Die hele konferensie was as ‘n direkte internetuitsending (live streaming) op die lug, en verskeie persone so ver as  die Oos-Kaap, Gauteng en selfs Japan het laat weet dat hulle ingeskakel was. Dit was ‘n wonderlike IT-eerste! Sommige van die videogrepe is reeds op die internet beskikbaar en op Facebook gedeel, maar die volledige skakels na die videogrepe op Youtube sal eersdaags hier beskikbaar wees: …………………………………………….

Opsommings van die verskillende sprekers se toesprake is hier beskikbaar: Konferensie oor selfdegeslagverhoudings_NM

Hier is enkele fotos wat tydens die dag geneem is deur verskeie kursusgangers:

 • nadia
 • HenniePienaar_Selfdegeslagkonf-20151112-02139
 • Charlene
 • 20151112_112117
 • 20151112_112221
 • Nadia aan die woord
 • Hennie Pienaar se beurt
 • Charlene oor Gender en Seksualiteit
 • Op pad na 'n versnapering
 • 'n Skare word gevoed

 

 

Christelike Geloof en Wetenskap: Die hele prentjie

Written by Wilma le Roux on . Posted in Kursusse, VBO

 religion

Geloof

en

Wetenskap

 science

Somtyds bestaan die idee by sommige dat “geloof” met die hart te make het, terwyl “wetenskap” met die kop te doene het. Dán werk dit só:

 • Geloof veronderstel glo; wetenskap veronderstel dink.
 • Geloof is om vas te hou aan dinge wat ons nie kan bewys nie; wetenskap is volledig daarop uit om dinge te bewys.
 • Geloof het te make met dinge wat ons dikwels nie kan waarneem nie; wetenskap wil deur middel van noukeurige en meetbare waarneming kennis bekom en teorieë formuleer.
 • Geloof het te make met oortuigings; wetenskap probeer feite vasstel, ens.

Geen wonder dat mense oor geloof en wetenskap in mekaar se hare is nie – of dat ons in onsself verward is nie, want ons is gelowiges wat in ‘n hoogs gespesialiseerde wetenskaplike wêreld lewe! En wat moet ons lidmate hiermee maak?

STLAS en VBO span saam om hierdie kursus aan te bied, wat ten diepste gaan oor die hermeneutiek: die vertolking van die Bybel in ons tyd; die verrekening van kontekste in ons verstaan van ons geloof vandag. Ons gebruik die brosjure oor Geloof en Wetenskap wat verlede jaar (2013) by die Algemene Sinode as gespreksdokument aanvaar is vir hierdie doel.