Author Archive

Januarie-Februarie 2014 riglyne vir huiskerk- en selgroepbyeenkomste

Written by webmeester on . Posted in Kleingroepe

 Met die fokustekste van die Leesrooster as basis

Derde week na Epifanie

26 Januarie

Matt.4:12-23

Die koninkryk van die hemel… naby

Ysbreker

Deel ’n Nuwejaarsvoorneme met mekaar.

Lof en aanbidding

Kom nou eers tot rus by die Here. Dink aan Hom. Bid in jou hart die woorde “Ek is hier om U te dien, Here” (herhaal dit tot jy volkome op Hom fokus en rustig is). Geniet Hom in die stilte. Sing dan liedere waarmee julle Hom loof en aanbid. Iemand kan Psalm 27:1, 4-9 voorlees en die ander bid dit saam in hulle harte.

Bydraes vir Verder Geluister gestaak

Written by webmeester on . Posted in Verder geluister

Na 267 bydraes die afgelope 5 jaar word die bydraes vir Verder Geluister vir eers gestaak.  Die terugvoer wat ons oor die jare gekry het, is dat dit waardevolle bykomende perspektiewe gegee het vir die preekriglyne volgens die RCL Leesrooster.  Ons sê baie dankie vir elke skrywer en ook vir Chris Jones wat die projek van die begin af gekoördineer het.  Julle het die fokusteks vir die week op besondere wyse vir ons geaktualiseer.

Ons is besig om met ander rolspelers te onderhandel oor hoe die RCL Leesrooster se preekriglyne beter gekoördineer kan word.  Die Seisoen van Luister se preekriglyne is steeds by gemeentes.co.zaseisoenvanluister.co.za en Bybel-Media beskikbaar, en die volle gemeentepakket by kontak.org.za.  Ons sal te gelenertyd die uitkoms van die prosesse bekendmaak.

Retrait met Dr. Kent Ira Groff

Written by webmeester on . Posted in Nuus

Ons het `n 2 ure retrait met Dr. Kent Ira Groff volgende Dinsdag 28 Januarie 2014 om 10h00 – 12h00 by die Bellville Suid Congregagational Kerk, Eendrag Straat, Bellville. Die Tema: “Caring for Your Own Soul While Caring For Others”, emphasizing spiritual disciplines – in an interactive and contemplative atmosphere. Ons ontmoet 09h30 vir tee en begin stiptelik om 10h00.

CV KENT IRA GROFF

Kerke, Teologie en Sosio-ekonomiese kontekste in SA vandag

Written by webmeester on . Posted in Seminarium

Prof Nico Koopman, dekaan van die Fakulteit Teologie nooi u graag na die Teologiese Dag wat die opening van die fakulteit se akademiese jaar inlei. Dit vind plaas op Maandag 3 Februarie 2014 van 09:00 – 13:00 in die Attie van Wijk Ouditorium by Fakulteit Teologie, Dorpstraat 171, Stellenbosch. Die tema vir die dag is: Kerke, Teologie en Sosio-ekonomiese kontekste in SA vandag.

Minister Trevor Manuel, Minister in die Presidensie, sal as hoofspreker optree by die geleentheid en sal fokus op die Nasionale Ontwikkelingsplan (NOP). Dr Nadine Bowers-Du Toit, ds Averell Rust, biskop Zipho Siwa en dr Braam Hanekom sal die paneelbespreking oor die tema lei. Ons wil graag teologies reflekteer oor die NOP, ten einde kerke en ander godsdienstige groepe bewus te maak van die uitdagings voortspruitend uit die NOP. Vir meer inligting oor die NOP, besoek www.info.gov.za/issues/national-development-plan/

Bywoning is gratis en almal is welkom! Parkering by die fakulteit is beperk en gaste word aangeraai om te parkeer in die Laan of op die walle van die Eersterivier (oorkant Paul Roos Gimnasium). Laat ruim tyd toe vir verkeersdruk.

Die openingserediens van die fakulteit vind plaas op Sondag 2 Februarie 2014 om 19:00 in die NG Stellenbosch-Wes gemeente, Alexanderstraat, Stellenbosch. Die prediker by hierdie geleentheid is prof Julie Claassens. Dr Almatine Leene sal as liturg optree.

Navrae: Helette, e-pos hvdwest@sun.ac.za, 072 547 9464.


Prof Nico Koopman, dean of the Faculty of Theology cordially invites you to the Theological Day, which is the start of the academic year of the faculty.  It takes place on Monday 3 February 2014 from 09:00 – 13:00 in the Attie van Wijk Auditorium at the Faculty of Theology, 171 Dorp Street, Stellenbosch. The theme for the day is: Churches, Theology and Socio-economic contexts in SA today.

Minister Trevor Manuel, Minister in the Presidency, will deliver the keynote address, focusing on the National Development Plan (NDP). Dr Nadine Bowers-Du Toit, Rev Averell Rust, Bishop Zipho Siwa en dr Braam Hanekom will lead the panel discussion. We would like to reflect theologically on the NDP, thereby creating awareness of the challenges arising from the NDP. Visit www.info.gov.za/issues/national-development-plan/ for more information on the NDP.

Attendance is free and all are welcome! Limited parking is available at the faculty and guests are advised to park in The Avenue or on the banks of the Eerste River (opposite Paul Roos Gimnasium). Please allow ample time for traffic.

The welcoming church service of the faculty will take place on Sunday 2 February 2014 at 19:00 at Stellenbosch-Wes DRC, Alexander Street, Stellenbosch. Prof Julie Claassens will deliver the sermon and dr Almatine Leene will be the liturgist.

Enquiries: Helette, e-mail hvdwest@sun.ac.za, 072 547 9464.

KIX.KOM 2014

Written by webmeester on . Posted in Jeug en familie, KIX-KOM

Kinders van die Bybel:

Daar is reeds 6 ontmoetings waarin verskillende kinders van die Bybel ontmoet word, op die webblad. Teen April sal daar nog 6 nuwe ontmoetings beskikbaar wees. In die tweede helfte van die jaar gaan ons ‘n wonderlike reis saam met Paulus onderneem met 12 splinternuwe ontmoetings.

Projek 2014: “Vertel, vertel!”

Ons gaan vanjaar weer binnelands werk. Ons fokus op Msinga en Makhathini. Daar is twee wonderlike sendelinge wat ons hande sterk en beide se naam is Lourens. Die twee Lourense skryf dat hulle kleuterskole baie goed aangaan … ’n projek waarby Kix ongeveer 10 jaar gelede betrokke was!

Beide het onafhanklik van mekaar die behoefte aan Zoeloe Kinderbybels uitgespreek. Projek “Vertel, vertel!” het daarom ten doel om die Kinderbybel met dieselfde naam, “Vertel, vertel!”, deur die kinders in elke huis te plaas.

Die insamelingsmetode is ook in die vorm van ʼn boekie. Jy kan ʼn voorbeeld van so ʼn “boekie” van hierdie webbladsy aflaai. Dis eintlik net ʼn A4 wat gevou word. Aan die binnekant is daar sirkels wat geldmunte verteenwoordig. As ʼn kind ʼn R5 op elke sirkel kan plak, betaal dit ʼn boekie. Neem egter die geld in en plak net ʼn plakker vir elke munt wat jy kry. ʼn Wonderlike plan sal wees as julle ʼn inkleurkompetisie hou met die boekie se voorblad. Julle kan self besluit hoe julle die kompetisie wil hou en watter pryse op die spel is. Hulle inskrywingsgeld is dan die boekie se geld.

Julle is natuurlik welkom om ʼn foto van die wenner(s) se inkleurprentjie vir ons te stuur sodat ons dit in die Kix.Kom kan plaas. Enige kinderbediening is welkom om op hierdie manier geld in te samel vir hierdie groot behoefte. Indien julle meer inligting daaroor wil hê, kontak Sharon by die jeugkantoor (021 808 9050).

Die projekliedjie kan ook afgelaai word. Dis ‘n wmv-video met die musiek en woorde.

Ons hou vanjaar weer Kix Sinode.

Boek asseblief die datum van 16 September 2014. Ons   kuier een hele dag by Stellenberg en vanjaar se tema is: “Vat dit huis toe!” Dit sinspeel op twee aspekte:

1. Ons gaan nadink oor hoe ons kinders as die draers van die goeie nuus kan toerus. Soveel ouers glo nie meer nie en omdat ons baie keer kinders bedien wat nie gelowige ouers het nie, wil ons hulle graag toerus om by die huis hulle verhouding met Jesus uit te leef. Hoe bemagtig jy klein kindertjies om die boodskap van Jesus in hulle huise in te dra, om die gesin weer te laat Bybel lees of om oor Jesus te praat? Dit sluit ook aan by ons tema: “Vertel, vertel!”.

2. Die ander betekenis van die tema is dat julle hulp-middels vir die kinderbediening daar en dan gaan maak en huis toe neem. Dis hulpmiddels wat julle sal help met die metodiek wat ons in die ontmoetings toepas.

Al die inligting van hoe julle registreer en die kostes verbonde aan die dag, sowel as reiskostes waarmee ons kan help, sal in die volgende Kix.Kom wees. Onthou – dis ook ons geleentheid om die kinderbediening aan meer mense bekend te stel. Bring soveel as moontlik mense uit jou streek saam!!

Saam verder geluister – Kleingroepmateriaal vir Woord en lewe

Written by webmeester on . Posted in Kleingroepe

Woord en lewe – Leesrooster Advent 2013 – Koninkrykstyd 2014

Prys: R70.00 (14% BTW ingesluit)Leesrooster Advent 2013 – Koninkrykstyd 2014 Seisoene en feeste in die lewe van gemeentes Woord en lewe (voorheen Leesrooster) Advent 2013 tot Koninkrykstyd 2014, volg die seisoene van die kerkjaar en maak gebruik van die erkende teksrooster Revised Common Lectionary, Jaar A. Dit moedig lesers aan om die feeste, gebruike en gewoontes van die kerkjaar te vier en te ervaar. Woord en lewe kan gebruik word saam met die ander publikasie in die reeks, naamlik Woord en fees (voorheen Preekstudies en liturgiese voorstelle). 

Kleingroepmateriaal

Hier is die kleingroep materiaal wat saam met Woord en lewe gebruik kan word.