Author Archive

VerderGeluister: 2 Tess 3:6-13

Written by Donald Katts on . Posted in Preekstudies, Verder geluister

17 November 2013 ~ Ses en twintigste Sondag in Koninkrykstyd: 2 Tess 3:6-13

Die gedeelte gaan hoofsaaklik oor die dissipline om te werk, of te wel, om jou te bepaal by dit waarmee jy besig is. Paulus het met sy stelling in vers 10 – “As iemand nie wil werk nie, moet hy ook nie eet nie”– dit as ’n waarskuwing bedoel teen mense wat net wil sit en wag op die wederkoms van Christus, wat soos hy dit noem, leeglê. Dit is daarom teen dié agtergrond dat dit nie verstaan moet word dat as iemand nie werk het, hy nie geregtig is om te eet nie. Dit moet verstaan word dat as iemand verkies om nie te werk, die logiese is dat hy ook moet kies om nie te eet nie. Dié siniese argument wat Paulus gebruik is om sy lesers daarop te wys dat ons nie kan sit en niks doen en so verkies om op die koms van Christus te wag nie. Hoe naby Sy wederkoms ook al is, ons moet met ons lewe en ons verantwoordelikhede aangaan. Dit is die wyse manier om op Christus se koms te wag. Anders gestel, ons uitleef van ons werksaamhede moet die koms van Christus help realiseer en sy koninkryk werklik maak.

Met ons werkloosheidsyfer van byna 25,6%, sou die reël van wie nie werk nie, eet nie, baie onredelik, onmenslik en ongoddelik wees. Dus belig Paulus se stelling die belangrikheid van besig wees met dit wat ons hand vind om te doen.  Dit kan ons ambag wees, ons roeping of bloot net ons belangstelling in die uitleef van ons verantwoordelikhede as man, ouer, arbeider, burger en gelowige.

Die skokkende werkloosheidsyfer kan ook gelees word as teken of oproep om met ons werk voort te gaan – om hard en gefokus te werk sodat ek/ons hulle kan help wat nie werk het nie en daarom nie kos het nie. Ons moet werk sodat werk geskep kan word. Ons werk moet eintlik werk kan voortbring. Met SA wat die 53ste plek uit 150 op die ranglys van korrupte lande beklee; waar 40% van elke 1000 pasgebore babas jaarliks sterf; waar die grootste gaping tussen publieke en private gesondheidsorg bestaan (om maar net ‘n paar te noem), moet juis dié gedagte ons motiveer om verantwoordelik te werk sodat ander gehelp kan word. Dit is veel rede tot anti-leeglêery, anti-betrokkenheid en anti-werk.

Die tweede koms van Christus of dat ons wagtend is op Sy wederkoms, is geen rede om passief, onaktief, apaties te lewe nie. Dit is geen rede om ‘n soort roekelose en onverantwoordelike lewensbenadering te volg wat maak dat ons onttrek, alles verkoop, ons werk opgee om te sit en wag vir die wederkoms om te gebeur nie. Dit moet ons juis aanspoor om te werk, hard te werk, so te werk dat ons bydraes ander kan help. Ons moet ondersteun en werk skep sodat ander nie net kan werk en eet nie, maar inderdaad met hoop en geloof geïnspireer kan word om werkend wagtend te bly – werkend koninkryk georiënteerd te kan wees, werkend en versorgend veral teenoor die noodlydendes te bly.

Die probleme soos plaasmoorde, armoede, korrupsie, die vergroting van die ekonomiese gaping tussen ryk en arm, sieke- en gesondheidsorg en vele ander, dwing en roep ons inderdaad tot aktiewe betrokkenheid en ‘n lewensbeskouing van daadwerklike en beslis verantwoordelike optrede. So word ons werksaamheid nie maar net ‘n manier om positief wagtend op Christus se koms te wees nie, maar help ons die koninkryk in mense se lewe vandag realiseer.

Donald Katts

Geen Preekriglyn in Argief

Verder Geluister: Luk 18:1-8 – Handelende geloof

Written by Donald Katts on . Posted in Preekstudies, Verder geluister

20 Okt 2013 ~ Twee en twintigste Sondag in Koninkrykstyd

Luk 18:1-8:      ’n Handelende geloof en Liefde kweek volharding in gebed

Die openingsvers maak dit vroeg duidelik dat dit hier gaan oor die aanhou van gebed, toegewydheid in gebed en veral oor die besit van die dryfvere vir gereelde en volgehoue gebed. Soos die weduwee die noodlydendes, randfiguurmense en armes verteenwoordig, so verteenwoordig die regter die rykes, maghebbendes en gesagsfigure in ’n wêreld van onreg, politieke en ekonomiese ongelykheid, ’n wêreld van “have and have-not”.

Verder Geluister: Jer. 8:18-9:1

Written by Donald Katts on . Posted in Preekstudies, Verder geluister

22 September 2013 ~ Agtiende Sondag in Koninkrykstyd ~ Jer. 8:18-9:1

Uit hierdie week se teks kom drie gedagtes na vore:

1.     Hooploosheid as werklikheid

In die geheel, lees die perikoop baie somber, neerslagtig en hooploos. Dit blyk dat die volk onder die oordeel van God staan – dat hulle oorgelaat is aan vernietiging en ondergang en niks maar niks hulle sal kan red nie. Op die oog af, gaan God hulle ook nie red. Dit is bestanddele vir wanhoop en hooploosheid. Dit en die woorde van die profeet wil ons herinner dat oomblikke en situasies van wanhoop en hooploosheid wel kan opduik – ons kan gekonfronteer en laat voel asof God ons verlaat het – versaak het, afwesig is, aan die vyand en of dood oorgegee het.

Verder Geluister: Jer 4:11-12, 22-28

Written by Donald Katts on . Posted in Preekstudies, Verder geluister

1 September 2013 ~ Sewentiende Sondag in Koninkrykstyd ~ Jer 4:11 -12, 22-28

Ons leer uit Jeremia 4 die volgende:
Verse 11 en 12, benadruk die onbetwisbare waarheid en realiteit van God se oordeel wat vasstaan. God se oordeel oor ons godsdienstigheid en hoe dit in verband staan met alles wat in en rondom ons gebeur – ons begrip, persepsies, verstaan en interpretasie van God. Kan ons werklik daarop roem om God ten volle, geheel en volkome te ken – ons sosiale en ekonomiese verantwoordelikhede wat ons as individue, as groepe, maar ook as kerk en gelowiges of aanvaar en uitdra, of vermy en selfs verwaarloos. Wat doen ons omtrent die ekonomiese en sosiale ongelykhede, ons morele karakter wat ons ten toon stel in ons onderskeie verhoudinge, standpunte wat ons huldig en die voorspraak wat ons doen of nie doen ten opsigte van die randfigure in ons samelewing. Bereken ons die morele koste verbonde aan kerkwees, leierskap en menswees?

 Verse 22-28 bring die volgende gedagtes na vore:
a)       Verval, agteruitgang, uitbuiting en vernietiging van ons aardsbronne blyk natuurlik en realisties te wees. Dit kan wees deur selfverryking, korrupsie, gierigheid en gebrek aan ontsag vir God, die profete en owerhede wat in ons dag roep om ekonomiese geregtigheid, menswaardigheid en gelyke behandeling van alle mense (gays, geskeides, enkellopendes ens.). Die dreigende stakings om beter lone, spreek boekdele. Dink aan direkteure wat persentasiegewys baie meer as die werkers kry, dink ook aan die 24 jarige sokkerspeler Gareth Bale wat R19 miljoen per maand verdien.

 b)       Dit skets baie duidelik God se afkeer aan slegte verhoudinge – eerstens tussen God en mens. In dié verhouding is God die Skepper, vormer en transformeerder; dié een wat uitreik en sy ontevredenheid demonstreer in sy wil om te verwoes en herstel te bring. In dié verhouding is die mens die skepsel, aanbidder, gehoorsame, toegewyde en dienstige onderdaan. Maar God het ook ‘n afkeer in ons slegte intermenslike verhoudinge, want hier in is ons gelykes – almal behoeftiges met tekortkominge asook potensiaal vir sorg, omgee, om te troos en vredemakers te wees. Die spanning in die Midde-Ooste rondom Sirië, die stigting van die EFF-party van Malema en die verdwyning van kinders – die jongste voorval, Shaskia Michaels van Mitchells Plein – is voorbeelde. 

  1. Die profeet wat dien as God se mondstuk en spreek wat sekerlik nie lekker is om te spreek nie (veral oordeel of straf van God). Die kerk is God se spreekbuis en het daarom ‘n kritiese rol om as profetiese stem gehoor te word. Hierdie stem moet veral gehoor word in sake soos geweld, bendegeweld, die sluiting van skole as gevolg van bendebedrywighede (in ‘n sin as gevolg van gemeenskaps-passiwiteit), armoede, verkragting en vele ander sake waaroor God se Woord moet help rigting gee.

Donald Katts

Preekriglyn in Argief: https://www.communitas.co.za/leesrooster/ot/24-Jeremia/Jeremia%2004_11-12%2022-28.doc 

Jeremia4 11-28 Seisoen van Luister: http://www.seisoenvanluister.co.za/produkte/powerpoint-en-word/kerkjaar-volgorde/kerkjaar-2012-13/files-download/809_4a6c8759449aa27a017b29700c7c0bd6