Author Archive

Reglement

Written by Mariette Steyn on . Posted in Vrouebediening

6. GEMEENTE: RIGLYNE OM VROUE SE BETROKKENHEID TE ORGANISEER

6.1       Leierskap

Die vrouelidmate van ‘n gemeente verkies ‘n voorsitter, ondervoorsitter, sekretaresse en soveel lede soos nodig om die leiding in die gemeente te neem.

6.2       Werkswyse

6.2.1 Elke gemeente bepaal hulle eie werkswyse.

6.2.2 Elke gemeente kan in oorleg met die kerkraad fondse insamel.

Die fondse moet onderwerp word aan goeie rekenkundige rekords en boekhouding, asook ouditering soos ooreengekom met die kerkraad.

6.2.3 Elke gemeente vul ‘n eenvoudige jaarverslag in wat deur die Kantoor vir Vrouelidmate voorsien word en maak drie afskrifte.  Een is vir die kerkraad, een vir die ringsvoorsitter en een vir die Kantoor.  Die oorspronklike word vir eie rekords behou.

RING: DIE KOMMISSIE VIR VROUELIDMATE OP RINGSGEBIED

7.1             Die leierskap

Die voorsitters (of aangewese verteenwoordiger) van elke gemeente verkies ‘n ringsvoorsitter vir die ring.  Hulle kan ook soveel lede soos wat hulle nodig vind, kies om leiding te neem.

‘n Ringsvoorsitter bly aan vir vier jaar en kan weer herkies word.  Goeie wisseling word aanbeveel.

7.2             Funksies

7.2.1 Die ringsvoorsitter tree op as skakelpersoon in die ring: behou kontak met ringsgemeentes, gee leiding waar nodig, skakel met sinodale kantoor.

7.2.2 Die ringsvoorsitter en leierskap reël jaarliks ‘n vroueverrykingsgeleentheid.

SINODE: DIE KOMMISSIE VIR VROUELIDMATE OP SINODALE GEBIED

8                SINODE: DIE SINODALE KOMMISSIE VIR VROUELIDMATE (SKV)

8.1             Die leierskap

8.1.1 Die voorsitter en ondervoorsitter word deur die afgevaardigdes by die Sinodale Byeenkoms gekies.

8.1.2 Die ringsvoorsitters.

8.1.3 Die uitvoerende beampte van die kantoor vir Vrouelidmate.

8.1.4 Die redaktrise van Interaksie.

8.2             Konstituering

8.2.1 Die Sinodale Kommissie vir Vrouelidmate konstitueer tydens die Sinodale Byeenkoms.

8.3             Funksies

8.3.1 Die Kommissie vergader verkieslik een keer per jaar.

8.3.2 Reël elke vier jaar ‘n Sinodale Byeenkoms.

8.3.3 Doen verslag aan die Sinode.

8.3.4 Hanteer en administreer fondse wat ingevolge die SKV se begroting beskikbaar is.

8.3.5 Benoem een verteenwoordiger in die Taakspan vir Vrouelidmate, van die Algemene Sinode.

8.3.6 Behou skakeling met sinodale kommissies en kerklike instansies.

8.3.7 Voorsien artikels vir Interaksie (kwartaalblad van Vrouebediening).

8.4             Die Uitvoerende Komitee (UK)

8.4.1          Samestelling

‘n voorsitter

‘n ondervoorsitter

die uitvoerende beampte van die kantoor

die redaktrise van Interaksie

‘n verteenwoordiger uit elk van die vyf streke van die sinodale gebied  (verkies deur SKV)

8.4.2 Vakatures in die UK word deur die UK aangevul.

8.4.3 Die voorsitter, ondervoorsitter en uitvoerende beampte vorm die dagbestuur om spoedeisende sake te hanteer.

8.4.4          Funksies

8.4.4.1 Die UK voer die opdragte van die Vrouekommissie uit.

8.4.4.2 Handel gedurende die jaar namens, en doen verslag tydens die jaarvergadering van die SKV.

8.4.4.3 Berei die agenda, jaarverslag en begroting voor vir die jaarvergadering en vir die Sinodale Byeenkoms.

8.4.4.4 Stel kantoorpersoneel aan volgens die Personeelreglement van die Sinode.

8.4.4.5 Hou kwartaalliks ‘n vergadering, indien nodig.

8.5             Finansies

8.5.1 Die verantwoordelikhede van die Kommissie, die administratiewe en ander uitgawes word deur die vrywillige bydraes van die vrouelidmate van die gemeentes gedra.  ‘n Behoorlike begroting word vir die doel opgestel.  Behoorlike boekhouding en ouditering in oorleg met die saakgelastigde word gedoen.

8.6             Die Sinodale Byeenkoms van vrouelidmate

8.6.1 Die Sinodale Byeenkoms word elke vier jaar gehou in die jaar waarin die Sinode van die Nederduitse Gereformeerde Kerk in Suid-Afrika sy gewone sitting het.

8.6.2 Verblyfkoste van gemeentelike afgevaardigdes word deur elke gemeente gedra.

8.6.3 Die Sinodale Byeenkoms word soos volg saamgestel:

8.6.3.1 die uittredende SKV;

8.6.3.2 twee stemgeregtigde afgevaardigdes uit elke gemeente.

9.               WYSIGING VAN DIE REGLEMENT

Die wysiging van hierdie reglement geskied deur die Sinode op voordrag van, en in oorleg met die Kommissie vir Vrouelidmate.

En wat sê ‘n naam?

Written by Mariette Steyn on . Posted in Vrouebediening

Die sinodale kommissie skep jaarliks vir verteenwoordigers uit alle ringe ‘n vergader geleentheid om te kyk na tendense en behoeftes. Dit help gemeentelike vrouebedieninge om die groter prentjie van die kerkverband waarbinne hulle funksioneer, raak te sien.  Die sinodale kommissie is ‘n vennoot van elke gemeentelike vrouebediening om optimaal te funksioneer.

Die sinodale kommissie se dienste is beskikbaar vir alle gemeentes. Gemeentelike vrouebedieninge se outonomiteit word erken en gerespekteer.

In die Wes- en Suid-Kaap is die sinodale kommissie vir vrouelidmate  se fokus  om gemeentes en vrouebedieninge te inspireer, te ondersteun en te begelei in hulle unieke bediening aan vrouelidmate.

Dit word gedoen deur die verskaffing van inligting tov kerklike werksaamhede waarby vroue belang het, die identifisering van behoeftes wat as projekte gebruik kan word, die ontwikkeling en beskikbaarstelling van hulpmiddels wat deur vrouebedieninge gebruik kan word, bv vir geestelike toerusting, riglyne vir vrouebedieninge, ens; die skep van ‘n netwerk vir gemeentes om met mekaar te deel en by mekaar te leer en die gee van leiding op versoek van gemeentes.  Vrouekampe en leierskapstoerusting word op beperkte skaal aangebied as geleethede vir vroue van kleiner gemeentes vir wie dit nie koste-effektief is om dit self aan te bied nie.  Dit vervang nie die gemeentelike inisiatief nie. Die kantoor vir vrouelidmate  gee uitvoering aan die werksaamhede van die Kommissie vir Vrouelidmate.

Hoe begin jy ‘n Vrouebediening?

Written by Mariette Steyn on . Posted in Vrouebediening

 • Stel ‘n gebedsgroep saam uit vroue wat ‘n passie het vir ‘n vrouebediening. 
 • Bid vir leiers wat hulleself bereid verklaar om leiding te neem.
 • Sodra daar leiers is, tree in gesprek met die kerkraad/leierskap van die gemeente en verkry hulle toestemming om die saak met die vrouelidmate te kommunikeer en hulle behoeftes te hoor.
 • Doen ‘n behoeftebepaling onder die vroue.  Maak gebruik van kort vraelyste, formele -, informele gesprekke en ander soos nodig. 
 • Raadpleeg ook die navorsingsresultate oor vroue se geestelike behoeftes wat in 2007 landswyd onder vrouelidmate gedoen is.
 • Indien daar wel ‘n behoefte aan ‘n vrouebediening is, reël ‘n geleentheid met soveel vroue as moontlik waartydens ‘n doel vir die bediening geformuleer kan word.
 • Hou altyd die volgende in gedagte: die gemeente se visie, die gemeenskap se profiel en behoeftes, en die vrouelidmate se profiel en behoeftes.
 • Formuleer die visie duidelik en breek dit af na werkbare projekte, take, ens en formuleer dit vir ‘n vaste tydperk, bv 2 jaar ens. 
 • Herhaal na afloop van die tydperk weer dieselfde oefening om te verseker dat die bediening relevant bly.
 • Raadpleeg die kantoor vir vrouelidmate
 • Raadpleeg die reglement vir die Vrouebediening

Welkom

Written by Mariette Steyn on . Posted in Oor ons

Welkom by ons webwerf!

Jy is een van duisende vroue wat deel is van ‘n kleiner geloofsgemeenskap(gemeente) waar elkeen in ‘n netwerk van verhoudinge leef, werk en dien. Dit is hier waar jy as christenvrou jou invloed kan laat geld en jou geloof kan leef op jou unieke manier.
 • Klik op die verskillende afdelings waarin jy belangstel. Lewer kommentaar aan die onderkant van enige item.
 • Verryk jouself geestelik of raak betrokke en neem deel aan ons projekte of die vrouekampe. Inligting word gereeld opdateer.
 • Skryf ook aan ons en gee jou mening oor sake waaroor daar geskryf is en sê asb wat jou behoeftes is.

Klik hier vir meer inligting oor die kommissie.