Jou gebed veraai jou geloofsidentiteit.

Written by Quintus Heine on . Posted in Gebed en Spiritualiteit

Hoe weet jy watter god iemand aanbid? In die Bybelse tyd is mense herken volgens die Naam wat hulle aanbid.

Gebed is ʼn universele saak wat in byna al die godsdienste op een of ander manier beoefen word. Mense se godsdienstige oriëntasie word herken deur die identiteit van die god waarvoor hy bid. As Christene roep ons God aan omdat ons glo Hy bestaan en luister na ons gebed. Ons identiteit is in die wêreld bekend omdat ons in die Naam van Jesus Christus bid.

In Hand 9:14 en 21 word die dissipels van Christus uitgeken aan hulle gebed in die Naam van Christus. Hulle word deur die omstanders genoem: “die mense wat hierdie Naam aanroep”. Ons lees ook in 1 Kor. 2:1 dat Paulus homself identifiseer as iemand wat ook niks anders as Jesus Christus wil praat nie. Die vroeë Christene was duidelik wie hulle aanbid en in wie se krag hulle glo. Hulle is in die openbaar geïdentifiseer omdat hulle Jesus aangeroep het.

Ons geloofs-identiteit word raakgesien in ons gebede. Dit is ook die rede waaroor ek die vorige blog oor ons identiteit as gelowige weer opgeroep het. Jy sal mos nie vir God kan aanbid, as jy nie glo in die krag van Jesus nie.

Dit is dus belangrik dat ons besef tot wie ons bid en watter krag ons gebed dra. Dit openbaar ons geloofsidentiteit.
Rom. 10:14 “Maar hoe kan ʼn mens Hom aanroep as jy nie in Hom glo nie?….”

As jy weer huiwer om te bid, dink net weer hieroor, want jou gebed openbaar jou geloofsidentiteit.

Hoe lyk jou geestelike (spirituele) identiteit?

Written by Quintus Heine on . Posted in Gebed en Spiritualiteit

Soms sukkel ons met  ons gebedslewe omdat ons nie regtig weet wie ons in Christus is nie . Dit is dus goed om die hele wete dat ons aan Christus behoort te herbesoek.

Ons identiteit kan niemand van ons wegneem nie. Omstandighede kan dit nie vervreem nie, so ook nie ons dwalinge nie. Ons is wat ons is in Christus. Ons identiteit gee ons verymoedigheid om te bid . Dit help ons om die Here op te soek in die dae wat ons nie goed voel oor ons geloof nie.   Ons geestelike identiteit bestaan onder andere uit die volgende:

1. Ons is nuwe mense in Christus

Dit is goed om van tyd tot tyd vir mekaar te herinner dat ons nuwe mense is en dat die ou dinge verby is (2 Kor 5:17). Ons kan so maklik vaskyk teen die wêreld waarin ons leef, die wêreld wat ons so graag wil annekseer. Die wêreld wil hê ons moet wêrelds wees – bekommerd ; gierig ; bang ; vrees en onderduims. Indien ons so leef, ontken ons wie ons eintlik in Christus is! Dan tree ons teen die wese van ons nuwe vryheid op. Christus het ons vry en nuutgemaak van al die wêreldse dinge wat ons vasbind. Dit is ons identiteit. Ons moet ons vryheid elke dag omarm en geniet! Dis wie ons is!

2. Ons is beeld van God .

Wat ons soms vergeet as oor ons identiteit nadink, is dat God ons herskep het na sy beeld. Dit is deel van ons DNA samestelling. Die mens se mees onderskeidende kenmerk is geleë in die feit dat hy na God se beeld geskape is. Die mens se geneigdheid om lief te hê het hy by God gekry. Alhoewel die mens daarna in sonde geval het, is die beeld van God slegs beskadig en nie vernietig nie. Jesus Christus het hierdie beeld weer kom herstel. Die feit dat die mens na God se beeld en na sy gelykenis geskape is, dui daarop dat die mens as God se verteenwoordiger aangestel is. Die herskepte mens in Christus is iemand met ’n uitsonderlike identiteit met regte en verantwoordelikhede. As Christen moet jy elke dag weet jy is verteenwoordiger van God op aarde . Jy moet met verantwoordelikheid en as ware ambassadeur optree in die moeilike tye waarin ons leef. Dit beteken jy moet liefhê- (waar die wêreld haat); jy moet glo, (waar die wêreld wanhoop); jy moet die goeie raaksien,( waar die wêreld na die negatiewe kyk). Jy moet lyk soos Jesus en nie soos die wêreld nie!

3. God is lief vir ons

God het jou lief!! In ons nadenke oor ons identiteit vergeet ons soms die basiese. As ons maar net elke dag weet dat God ons liefhet, sal ons ’n nederige ingesteldheid met die aanbreek van elke nuwe dag openbaar. Onthou dat God jou geskape het wie en wat jy is. Hy is lief vir jou! As jy dus na jouself kyk, moet jy nie deur die wêreld of jou eie gebrekkige oë kyk nie. Weet dat jy kosbaar is in God se oë- met al jou kenmerke en gawes. Moet nooit dat ander jou wysmaak dat jy gewoon en ontoereikend is nie. God kyk met liefde en teerheid na jou.

4. Ons is deel van ander gelowiges (mekaar)

Die leuen wat Satan aan ons opdis is, dat elkeen maar vir homself moet sorg en altyd kyk wat jy by ander kan kry. Wêreldse liefde lê gesetel in die “ek” . Wat kan “ek” by my optrede baat! Die identiteit van Christene is juis die van naasteliefde. Hoe kan ek my naaste dien en wat is tot sy /haar se voordeel. Ons moet met  onvoorwaardelike liefde optree . Ons identiteit hang ten nouste saam hoe ons teenoor ander optree.

Dit is egter ook ons saamleef met ander gelowiges wat vir ons identiteit belangrik is. God het ons nie gemaak om elkeen Hom op ons eie te dien nie. As gelowiges het ons mekaar se menswees en omgee nodig. Daarom mag ons nie hande los nie.

5. Ons is gemaak om God te eer!

Die wêreld is op hulself gerig, maar die Christen is daar vir God. Ons is gemaak vir Hom! Die kernbesigheid van gelowiges moet dus om God draai, om sy eer, lof en aanbidding. Ons begin, ons voortsetting en ons voleinding is in die naam van die Drie-enige God – Vader, Seun en Heilige Gees!

6. Ons doel is buite onsself!

Ons is nie gemaak om onsself jammer te kry en die heeltyd na binne te kyk nie . Ons is gemaak om ‘n verskil te maak in ander en die wêreld !

Openb. 4:8 “ Heilig heilig, heilig is die Here God, die Almagtige, Hy wat was en wat is en wat kom.”

Weet , Glo en Leef die identiteit wat ons in Christus ontvang het.

Mag jy elke dag jou geestelike identiteit leef!!!


Quintus Heine

Om vir ander te bid is om hulle hoop te gee!

Written by Quintus Heine on . Posted in Gebed en Spiritualiteit

Hoe gemaak met mense wat saam met jou leef en wat hoop verloor het – wat hoop-loos is? Ek het al baie by mense gesit met ʼn volslae hooploosheid in hulle oë, net om te sien hoe daar na ʼn gebed lig in hulle oë verskyn. Is dit omdat gebed ʼn towerformule is? Wat is dit dan wat veroorsaak dat gebed so ʼn hoopvolle uitwerking op mense het?
Hoopvolle gebed is nie ʼn towerstaf wat alles regmaak as jy net glo nie. ʼn Hoopvolle gebed vir ʼn hooplose persoon maak ʼn deur oop dat hy/sy weer vir God raaksien. Dis God wat hoop gee. Net Hy kan mense wat sy stem nie hoor nie, weer laat hoor! Gebed is om jou weer bewus te maak van God se liefde en teenwoordigheid in jou lewe. Gebed bring mense in kontak met God. Dit is sy liefde, genade en versoening wat nuwe ʼn uitsig vir mense gee. As jy dus intree vir mense by God en vir hulle bid, weet dat jy slegs die instrument is wat God se lig duideliker in mense se lewens laat skyn.
As gelowiges is ons geroep om ander hoop te gee. Die kerk en sy lidmate is by uitstek ʼn instrument van hoop! In die meeste gevalle is hoopvolle gebed al wat mense nodig het om God weer in hulle lewens te sien. As draer van hoop het ek en jy die verantwoordelikheid om heeltyd ons oë oop te hou, sodat ons kan raaksien wie hoop nodig het.

Groete
Quintus

Was Gebed regtig vir Jesus belangrik?

Written by Quintus Heine on . Posted in Gebed en Spiritualiteit

Dit is Yancey wat ons aandag daarop vestig dat uit Jesus se meer as dertig jaar op aarde, dit net by drie  geleenthede is, dat Jesus bonatuurlike bemoediging ontvang het. Die res van die tyd het Jesus vir geestelike versterking staatgemaak op dieselfde hulpmiddel as ons, naamlik gebed. Jesus het gebed beskou as die bron van krag. As jy dus ooit gewonder het of gebed belangrik is, bestudeer die gebedslewe van Jesus.

Jesus het die  boodskap van Joh. 5:19 en 30 uitgeleef “ .. Die Seun kan niks uit sy eie doen nie…”

Hy het altyd met enige besluit eers tot sy Vader gebid. Die aand voor sy roeping van die twaalf dissipels, bring Hy ʼn hele nag in gebed deur (Luk 6:12,13). Dit laat my wonder oor hoe ons soms leiers in die gemeente aanwys. Jesus het voor al die belangrike momente in sy loopbaan eers gebid. By sy toetrede tot die openbare bediening, voor die aanwysing van die dissipels, voor verheerliking op die berg, voor die kruisiging ens.
Wat my veral opval in die gebedslewe van Jesus, is sy nagtelike gebede. Na Jesus se vol en uitputtende openbare optrede en die skares wat soveel eise aan Hom gestel het, het Hy hom gewoonlik in afsondering onttrek om te bid. Hy het tyd gemaak vir gebed  – al was dit in die nagte!

Here leer my om te bid !!!

Soek jy groei in jou gebedslewe?

Written by webmeester on . Posted in Gebed en Spiritualiteit

Soek jy groei in jou gebedslewe?

Hoe moet my gebedslewe lyk? Dit is ʼn vraag wat dikwels gevra word. Patric Comerford (Ierse Anglikaan) het hieroor die volgende geskryf : “ Only the Holy Spirit can guide us to pray as we should. Just as a child learns to walk by walking, one can best learn to pray by praying, trusting in the help of God.”
Hy noem 16 verskillende sake hoe ons in ons gebedslewe kan groei en ontwikkel.

1.    Oordink goed jou eie benadering tot gebed: Is jou hele wese in jou gebed of is gebed slegs woorde?   Dink goed oor die intensie van elke woord wat jy bid.
2.    Bid gereeld en aanhoudend: Moenie jou gebedslewe afskeep of dit as vanselfsprekend aanvaar nie. Gebed     is ʼn geloofsdissipline.
3.   Bid volgens ʼn vaste patroon: Gebruik ʼn daaglike roetine en jou gebedsdissipline sal ontwikkel. Maak     gebruik van gebedeboeke en die Bybel en bid gereeld daaruit. Jou daaglikse gebedstye is ʼn unieke     geleentheid om die eenheid van die breë kerk te beleef en te groei. As jy die Psalms bid, sal jy nie     net self geestelike gevoed word nie, maar ook die gemeenskap van die hele kerk ervaar van almal wat     dit bid.
4.    Besef die waarde van stilte: Stil tye help jou om nuut met die Here te praat en na Hom te luister.     Gebruik gereeld stiltes in jou gebede. God moet kans hê om jou lewe te verander!
5.    Gebruik gereeld die sakrament van die nagmaal: Dit is ʼn sakrament van versoening en troos. As jy soms     skuldig voel omdat jy te min bid, sal die nagmaal jou help om in gemeenskap en dankbaarheid teenoor     God te groei.
6.     Moenie net die Bybel bestudeer nie, maar bid terwyl  jy Bybel lees
7.    Dink eenvoudig en gebruik eenvoudige woorde: Gebed is nie ʼn teologiese oefening nie.
8.    Wees bewus met wie jy praat: Praat jy met jouself of praat jy met God as Vader, Seun en Heilige Gees?
9.    Kry vir jou ʼn afgesonderde plek om te bid: Skep vir jou ʼn plek en atmosfeer waar jy weet jy jou     gedagtes sal kan fokus. Dit kan enige plek wees, waar jy weet jou aandag die minste afgetrek sal word.
10.   Let op jou gebedshouding as jy bid: Jou houding vertel iets van jou hart.
11.    Maak gebruik van gebedshulpmiddels: Die Bybel is belangrik. Dit help ook as jy kerse, kruise, ens     gebruik.
12.    Gebruik verskillende gebedstyle, dit sal jou geestelike lewe verryk. Daar is baie style soos Lectio     Divinia, meditatiewe gebed, ens.
13.    Bid as jy nie in staat is om te bid nie! Dit is veral as jy sukkel om te bid, dat jy wel moet bid.     Daarom is dit goed om gebede uit jou kop te leer om jou in moeilike tye te help.
14.    Dink daaraan om te sing as jy bid: Augustinus het gesê: ” Hulle wat sing as hulle bid, bid twee keer!”
15.    Leer en help ander om te bid: As jy in jou gebedslewe wil groei, moet jy ander leer om te bid!
16.    Hanteer jou gebedshindernisse: Baie keer begin mense met groot entoesiasme bid, net om later daarmee     op te hou as hulle sukkel om te fokus of enige ander hindernis ontwikkel. Tot 80% mense sukkel     hiermee. Byvoorbeeld: As jou aandag maklik afgetrek word, wees eerlik daaroor en probeer iets     daaromtrent doen. Moenie ophou bid nie!

Daar is aspekte van gebed waarmee almal nie noodwendig gaan saamstem nie, maar die wonder van die Christelike gebed is, dat dit universeel mense uit verskillende geloofstradisies aan mekaar bind en vir mekaar iets leer.

Mag julle geseënde Pinkster beleef

Quintus

Vraelys om jou Spiritualiteitstyl te evalueer

Written by webmeester on . Posted in Gebed en Spiritualiteit

Ek het so ruk terug ‘n uiteensetting van die verskillende spiritualiteite gegee (sien vorige blog). Jannie Hougaard het Corine Ware se vraelys in Afrikaans verwerk en aangepas.Hier is Jannie se vraelys:

Jou Spiritualiteitsstyl: Vraelys

ʼn Aanduiding van styl van geloofsbelewing. (Konsep ontwikkel deur dr. Corinne Ware Discovering your Spiritual Type. Bethesda: Alban Institute, 1995.
Instruksies:

Lees ʼn afdeling eers in geheel op ’n slag.  Maak seker dat jy elke stelling deeglik begryp.
Besluit watter stelling jy onder die meeste omstandighede die gemaklikste mee sou wees. Merk normaalweg  een stelling per afdeling MAAR – Jy mag in sekere gevalle meer as een merk, maar probeer om nie meer as twee per afdeling te merk nie.

Oor preke…

1.    Vir my is ’n preek goed wanneer dit goed gestruktureer is en ek werklik iets kan leer daaruit.
2.    Ek wil tydens  ʼn preek ervaar dat die Here my hartsnare geroer het en ek iets van die warmte van sy
liefde ervaar het.
3.    ʼn Preek moet my laat dink en nie alles in detail uitspel nie. God se teenwoordigheid is vir my baie
meer belangrik.
4.    ʼn Preek moet my motiveer om iets in die koninkryk van die Here te gaan doen!

Oor Bybelstudiegroepe…

5.    Wat ek hou van gesamentlike Bybelstudie, is om die planne te ontdek wat God vir die wêreld het – en      dat ons deel daarvan kan wees!
6.    Die lekkerte van saam Bybelstudie doen bly my langer by as die inhoud wat ons behandel. God se liefde in ons saamwees, is wonderlik.
7.    Ek hou daarvan om studie van die Bybel te doen en iets te leer. Die byeenkoms moet goed gestruktureer wees
8.    Die lekkerste van Bybelstudie doen lê in die verwondering oor die grootsheid van God wat in ons groep  teenwoordig is en met ons praat.

Oor vernuwing en verandering …

9.    Nuwe dinge in die erediens is in orde wanneer dit ʼn gevoel van warmte inbring tussen mense en God.
10.   Nuwe dinge in die erediens moet daartoe bydra om die gemeente te laat besef dat ons die liggaam, die  stem, hande en voete van God in die wêreld is.
11.  Nuwe dinge in die erediens moet eers goed deurdink word voordat dit ingevoer word.  Ek wil ook graag      vooraf weet hoe dit gaan verloop.  Vreemde nuwe dinge maak my effens gespanne.
12.  Nuwe dinge in die erediens is in orde wanneer dit ons onder die indruk bring van  God se heiligheid en   grootsheid.  Dit moet my op God help fokus.

Oor gebed…

13.  Wanneer ek bid is ek soms net stil voor God.  Ek hoef nie altyd so baie met Hom te praat nie.
14.  ʼn Mens praat respekvol en weldeurdag met God as jy bid.
15.  As ek bid, moet ek vóél ek praat met God.
16.  Wanneer ek bid doen ek graag voorbidding vir mense in nood en vir die heidene wat nog nie van God  gehoor het nie.

Oor God…

17.  Ek ken God veral as my Hemelse Vader. God sorg.
18.  Ek ken God veral as die Koning. Hy heers oor die hele aarde.
19.  Ek ken God veral as my Vriend.  God praat met my.
20.  Ek ken God veral as die Heilige. God is groot, groter as wat ek besef.

As ʼn klomp gelowiges bymekaar is…

21.  Die byeenkoms van gelowiges moet my motiveer om iets vir die Here te doen. Ons moet kan planne maak,  want ons is deur die Here gestuur.
22.   ʼn Byeenkoms van gelowiges moet soos ʼn fees wees, ek wil my uitleef in die byeenkoms.  Ek wil deel          voel van Jesus se mense.

23.    In ʼn byeenkoms van gelowiges het ek behoefte daaraan dat ons rustig saam die teenwoordigheid van die  God beleef.  Deur die rustigheid van musiek en simboliek praat God met ons en verkwik Hy ons.

24.    ʼn Byeenkoms van gelowiges moet nie uitrafel nie.  Ek wil nie voel ek word in ’n rigting gedruk nie. Ek wil graag meer van die Here leer.

Oor God se skepping…

25.    Ek wil graag verstaan hoe die Here die aarde geskep het.

26.    As ek na die mooi natuur om my kyk, is ek opnuut gemotiveerd om iets aan die bewaring van God se groot handewerk te doen.
27.    Dit maak nie veel saak hoe die aarde ontstaan het nie, maar dit laat my baie goed voel as ek sien hoe    wonderlik alles in die skepping is.
28.    Die grootsheid van die skepping laat my iets van die Skepper daarvan ken.

As ek ’n geestelike boek sou lees, dan…

29.    wil ek graag lees van die sukses van wat mense gedoen het en hoe mense se toewyding aan die Here hulle     lewens verander het.
30.    wil ek besef dat Jesus die mense baie liefhet en dat ek een van hulle is!
31.    moet dit my meer kennis van die Bybel gee wat ek vir my lewe kan gebruik.
32.    verstom dit my dikwels dat God, wat so wonderlik is, ook in my ook belangstel.

My gunsteling liedere is…

33.    liedere wat my laat voel ek is deel van die Here se kinders.’n Byeenkoms sonder sang voel koud.
34.    liedere wat jou help om ’n keuse vir die Here te maak. As ons dit sing motiveer dit ons en help dit        ons om ons weer aan die Here te wy.
35.    liedere wat my help om te besef dat ons in God se teenwoordigheid is.  ’n Lied is vir my eintlik ’n         gebed.
36.    liedere waarvan die lirieke se boodskap goed deurkom. Ek hou nie van ’n klomp herhalings sonder dat  dit betekenis het nie.

Oor tyd voel ek …

37.    Hou by die afgespreekte begin- en afsluitingstyd van ʼn erediens of byeenkoms.
38.    Dit is belangrik om die tyd van die byeenkoms te verleng as ʼn mens voel dat dit nodig is.
39.    Al die tyd behoort aan die Here.  ʼn Gevoel van tydloosheid is belangrik.
40.    Vergader wanneer nodig en so lank as wat nodig is om die taak van die byeenkoms af te handel.

Oor die klem in godsdiens …

41.    Dis belangrik dat ons God se wil heeltemal gehoorsaam.
42.    Dis belangrik dat ons leer wat ons roeping in die wêreld is en dit verstaan.
43.    Dis belangrik dat ons ʼn heilige lewe saam met die Here leer leef.
44.    Dis belangrik dat ons in ʼn eenheid met ons Skepper beleef.  Alles van my dag is eintlik godsdiens.

As ek kritiek oor my godsdiens kry …

45.    sê mense soms ek is te droog en op die verstand en kennis ingestel.

46.    sê mense soms ek is nie realisties nie en probeer van die werklikheid van die lewensomstandighede  deur  middel van godsdiens te ontvlug.
47.    sê mense soms ek is te emosioneel en net op gevoel en belewing ingestel.
48.    sê mense soms ek het tonnelvisie en is te gesteld net op wat mense doen.

Belangrike temas / onderwerpe in die godsdiens:
(As jy nie dadelik kan besluit wat om te kies nie, merk die woorde wat vir jou belangrik is en kies dan die nommer met die meeste gemerkte woorde)

49.    Liefde, bekering, getuienis, spontaniteit, heiligmaking.
50.    Onderskeidingsvermoë, dissipline, kennis, orde, genade, regverdigmaking.
51.    Eenvoud, suiwerheid van hart, aksie, gehoorsaamheid, om te ly vir die saak.
52.    Nie materialisties, nederigheid, wysheid, om jou denke vry te laat dwaal, om eenheid met ʼn hoër wese         te ervaar.

In verband met godsdienstige gebruike en seremonies …

53.    Godsdienstige gebruike help mens weet waar ons vandaan kom (ons geestelike wortels).  Dit help mens  die teenwoordigheid van God beleef en dit lê tradisies vas.

54.    Godsdienstige gebruike is ʼn manier om jou standpunt oor innerlike geloofsoortuigings te wys (demonstreer).
55.    Godsdienstige gebruike is maniere waarin ons God se teenwoordigheid ervaar.
56.    Godsdienstige gebruike is nie so belangrik nie.

Begrip van God

57.    God word deur die Bybel, in die sakramente (doop en nagmaal) en Jesus Christus en sy kruis geken.
58.    Ek kan voel dat God werklik bestaan en dat Christus in my hart lewe.
59.    God is ʼn misterie, ons kan na Hom uitreik in geloof, maar Hy is groter as wat ons kan ken.

60.    Wanneer ons “mede-skeppers” saam met God in die wêreld word en van die wêreld ʼn beter plek help maak, deel ons in die misterie/grootsheid van God.

Nasien sleutel:

Die vraagnommer is eerste en die stylnommer wat die antwoord verteenwoordig 2de bv 1=4 beteken : Indien jy vraag 1 geantwoord het verteenwoordig dit die 4de styl)

Omkring die stelling wat jy gemerk het by elke afdeling.

Preke:1= 1/ 2=2/3=3/4=4

Bybelstudie:5=4/6=2/7=1/8=3

Vernuwing:9=2/10=4/11=1/12=3

gebed : 13=3/14=1/15=2/16=4

God: 17=1/18=4/19=2/20=3

Gelowiges: 21=4/22=2/23=3/24=1

Skepping: 25=1/26=4/27=2/28=3

Geestelike boek: 29=4/30=2/31=1/32=3

Liedere: 33=2/34=4/35=3/36=1

Tyd: 37=1/38=2/39=3/40=4

Godsdiens: 41=4/42=1/43=2/44=3

Kritiek: 45=1/46=3/47=2/48=4

temas: 49=2/50=1/51=4/52=3

Seremonies: 53=1/54=4/55=3/56=2

Begrip van God: 57=1/58=2/59=3/60=4

(Tel nou al die no 1’s bymekaar , al die 2’s bymekaar , al die 3’s bymekaar en al die 4’s bymekaar. Die een wat jy die meeste van het is die spiritualuiteitstyl van jou keuse )- Onthou jy kan meer as een styl hê!

Styl 1 = Kop of Teologiese styl

Styl 2= Hart of gevoelstyl

Styl 3= Mistieke of Geestesoog styl

Styl 4= Aktiewe of koninkrykstyl (crusaders)

Vir verdere verduideliking van style – sien vorige blog oor spiritualiteitstyle.

Veelkleurige genade van God

Written by webmeester on . Posted in Gebed en Spiritualiteit

Verkiesingstyd is ‘n tyd waar selfs gelowiges diepgaande met mekaar verskil. Dan word mens bewus van ons verskeidenheid. Ook as jy luister hoe mense op kerklike en sinodale gebied soms van mekaar verskil, moet ‘n mens waardering kry vir die geweldige verskeidenheid wat daar tussen ons is ! As ek myself  soms teen die muur vasdruk en luister hoe mense verskillend dink oor gebed en selfs  sukkel om die verskille te verdra, dan weet ek dat ons wonderlike  God  veeldimensioneeld is. Petrus het die volgende hieroor te sê gehad in

1 Pet 4:10

”  Namate elkeen ‘n genadegawe van God ontvang het, moet julle mekaar daarmee dien soos goeie bedienaars van die veelkleurige genade van God”

Ons verskeidenheid moet ons dus nie uitmekaar dryf nie, maar eerder diensbaar aan mekaar maak sodat God se koninkryk kan kom! Die verskillende invalshoeke, oor hoe mense oor gebed en God dink moet ons eerder  verryk as uitmekaar jaag! Ek dink aan iets wat  Ferdinand Deist destyds in sy boekie “Tussen Angs en sekerheid” hieroor skryf :

God het ‘n ruim hart. Want God is liefde. Daar is plek vir die impulsiewe Petrus, die berekende Paulus, die gevoelvolle Johannes, die gebore twyfelaar Thomas…en vir jou en my. Daarom het egte godsdiens-en daarmee egte gebed– nie ‘n sisteem en vaste patroon nie. Ons is nie almal eenders nie en ons ervaar die lewe nie almal eenders nie. Tog kan ons almal-elkeen  op sy eie manier- tot God nader. Want Hy het ‘n reenboog van genade. As ons mekaar volgens vaste sisteme en patrone beoordeel en meet, as ons mekaar verketter omdat jy nie soos ek is nie en ek nie soos jy nie, God is anders. Sy genade het baie kleure: een vir my en een vir jou en een vir die ander.

Ek dink ons moet ingestel wees om met ‘n gesindheid van God se veelkleurige genade in ons harte te leef!

Quintus