Multi-kulturele gemeentes?

Written by Wilma le Roux on . Posted in Gemeentes, Konferensies, Transformasie

Interkulturele Gemeente-wees

 multiculture

‘n Konferensie oor multikulturele Gemeentes vind plaas op 22 – 23 Julie 2014

Dit word aangebied deur die Hugenote Kollege in samewerking met Communitas.

Plek: Chrismar Villas / Bellville Dienssentrum, Jessiestraat , Bellville

Die doel van die konferensie is om te besin oor die aard en huidige funksionering van multikulturele gemeentes in die NG Kerk-familie, met die oog daarop om die vorming en funksionering van multikulturele gemeentes te bevorder.

Koste:

Lede van KGA | GKS | Hugenote Kollege : R125-00 (Materiaal & Verversings Ingesluit )

Nie-lede:  R250-00 (Materiaal & Verversings Ingesluit )

Aanbiedingstaal : Afrikaans & Engels

LW Hierdie  konferensie is geakrediteer vir VBO punte (20)

Great by Choice – Hoe help dit ons in die bediening?

Written by webmeester on . Posted in Boeke, Dienste-Communitas, Gemeentes

 

1.Fanatieke dissipline.

Dit is die vermoë en bereidheid om met ‘n amper fanatieke dissipline konsekwent te hou by jou waardes, mikpunte, standaarde en metodes.  Dit vereis ‘n emosionele onafhanklikheid van gees wat maak dat jy ten spyte van eksterne druk en allerlei nuwe denkrigtings gefokus bly  op jou doelwitte en hoe jy dit wil bereik.

Die beeld wat hiervoor gebruik word, is die sg. “20 mile march”. Die suksesvolle maatskappye was uiters gedissiplineerd daarin om jaarliks haalbare teikens te stel en konsekwent te bereik . Hulle vordering word nie bepaal deur eksterne faktore nie, maar deur die doelwitte wat hulle self gekies het en konsekwent by bly. In terme van die beeld vorder hulle nie een jaar 10 myl en die volgende jaar 70 myl nie.  Hulle het gewaak teen onbeheersde groei in goeie tyd en teen die gedurige najaag van die “Next Big Thing”, soos wat die versoeking dikwels is. Hierdie konstantheid het vertroue ingeboesem en hulle gevrywaar van katastrofe in tye van onverwagte veranderinge. Dit het hulle gehelp om “self control” toe te pas in ‘n “out of control” omgewing.

Toepassing op die gemeentebediening

ÿ        Wat is die mikpunt[e] wat ons as gemeente en as leierskap in die gemeente moet nastreef om met absolute konsekwentheid en selfdissipline jaar na jaar na jaar suksesvol te bereik? 

ÿ        Hoe maak ons seker dat ons konsekwent die versoeking weerstaan om elke keer die Next Big Thing te probeer najaag?

ÿ         Wat is die soort konstantheid en konsekwentheid wat mense in ‘n gemeente soek wat by hulle vertroue imboesem en daarom lei tot betekenisvolle verbintenis?

ÿ        Hoe waak ‘n mens teen onbeheersde groei?

2.Empiriese kreatiwiteit

Dit is die vermoë en eienskap om  in tye van onsekerheid en onstabiliteit nie in die eerste plek na ander mense of gesagsfigure te kyk vir leiding nie, maar jou veral te laat lei deur empiriese bevindings  Dit vorm die basis van die besluite wat jy neem. Dit beteken nie dat jy heeltyd bly analiseer en nooit iets doen nie. Dit beteken wel dat die basis vir jou [dikwels dapper !] besluite konkrete feite en bevindinge is. Dit gaan dus oor empiriese en dus gedissiplineerde kreatiwiteit. Om in ‘n veranderende omgewing heeltyd innoverend te wees, is uiteraard belangrik. Maar innovasie alleen gaan jou nie suksesvol maak nie.  Nog minder om luk-raak nuwe inisiatiewe te neem. Die geheim is om te weet wat die skaal van innovasie in ‘n spesifieke situasie moet wees en om gedissiplineerd te bly in jou innovering.

Die beeld wat hier gebruik word, is “fire bullets, then cannon balls”. Toets eers kreatiewe idees op ‘n klein skaal; evalueer dit deeglik en eerlik; los dit as dit nie suksesvol was nie. Indien dit wel die teiken getref het, verbeter dit en skiet dan die “kanonskoot”!

 

Toepassing op die gemeentebediening

ÿ        Moenie iets nuuts probeer en net “hoop dit werk nie”.  Doen deeglik navorsing oor ons eie konteks en behoeftes. Begin dan met klein inisiatiewe wat na ‘n eerste rondte eerlik geëvalueer word en, indien suksesvol, verder verfyn word voordat dit ‘n groter inisiatief word.

ÿ        Wat beteken dit wanneer ‘n mens die resultate van ons Gemeente-Vraelys 2011 vanuit hierdie hoek lees? Watter “bedienings-teikens” is daar wat ons klaarblyklik raak “geskiet” het wat nou verder geneem moet word enmoonlik “kanonskote” moet word?

ÿ        Hoe maak ons seker dit raak deel van die DNA van die gemeente om seker te maak dat kreatiewe inisiatiewe altyd direk verband hou met die empiriese behoeftes en/of situasie?

3.Produktiewe paranoia

Dit is die deurlopende ingesteldheid van “waaksaamheid” wat maak dat sukses jou nooit op jou louere laat rus of selfvoldaan maak nie [hubris]. Jy aanvaar omstandighede gaan weer moeiliker raak . Jy maak jouself gereed vir “worst case scenarios”. Jy vra deurlopend “wat as”-vrae. Maar dit word nooit vrees wat jou verlam nie. Die onsekerheid word eerder gekanaliseer in kreatiewe beplanning en aksies.  Daarom is jy meer gereed en gerat vir ontwrigtende omstandighede.

 

Toepassing op die gemeentebediening

ÿ        Waak altyd teen [onbewuste] hubris en selfvoldaanheid wanneer dit in die gemeente goed gaan.

ÿ        Onsekerheid oor die toekoms van die gemeente en bediening en ons situasie mag ons nie in paranoia laat “vries” nie.  Dit moet ons juis laat groei in ‘n geloofsonderskeidende verhouding met God.  Dit is waarskynlik die mees kreatiewe en produktiewe aksie wat ‘n gemeente kan neem!

ÿ        Vertroue op God beteken nie niks doen nie

ÿ        ‘n Gemeente en die leierskap se “antennas” vir die werking van die Gees sowel as vir die skuiwe in die kultuur moet heeltyd op maksimum sensitiwiteit wees.

The best leaders we studied did not have a visionary ability to predict the future. They observed what worked, figured out why it worked, and built upon proven foundations. They were not more risk taking, more bold, more visionary, and more creative than the comparisons. They were more disciplined, more empirical, and more paranoid.

 

Vlak 5 leierskap: die belangrikheid van ‘n SMaC-resep  [Specific, Methodical and Consistent]

Al die suksesvolle maatskappye wat ondersoek is, het ‘n duidelike SMaC-resep gehad: duidelike operasionele praktyke waardeur jy verseker [juis in onseker tye!] dat jy dit wat jy reeds goed en suksesvol doen, konstant en gedissipplineerd so sal kan bly doen.

  • Dit help jou om op die regte dinge te bly fokus terwyl jou omgewing onstabiel en onseker is
  • Wanneer jy aanpassings maak daaraan [wat jy natuurlik soms moet doen!], is dit op grond van empiriese feite en nie op grond van aannames of aanvoelings nie. [Wat is die “brutal facts”? Nie opinies nie, maar feite? Watter koeëls is al geskiet? Wat het dit getref? ….]
  • Daarom is die praktyk van “zoom out” en “zoom in” so belangrik. Wanneer jy dink jy moet ‘n belangrike verandering maak: zoom eers uit. Kry die groter prentjie. Maak absoluut seker van die empiriese feite. En zoom dan in enimplimenteer die verandering op die regte manier  [Vgl Microsoft se ontwikkeling van Internet Explorer, toe hulle absoluut seker was daarvan dat die internet die toekoms van digitale media gaan wees. Maar hulle het nie hulle SMaC-fokus op die ontwikkeling van sagteware opgegee nie.
  • Die moeilike deel van verandering is nie die verandering self nie. Die moeiliker deel is om presies uit te vind wat werk en waarom werk dit; en om daarom te weet wanneer om te verander en wanneer nie.
  • Die grootste fout wat ‘n  mens kan maak, is om van beproefde metodes weg te beweeg net omdat jy dink jy moet darem bybly by verandering.  Aanpassings aan jou SMaC-fokus  moet altyd die resultaat wees van empiriese kreatiwiteit en produktiewe paranoia.

Toepassing op die gemeentebediening

ÿ        Die waarde daarvan om gereeld en gedissiplineerd tyd te hê om “uit te zoom”. Vgl Bill Gates se jaarlikse “Think Week” : een volle week per jaar waartydens hy weggegaan het om tyd te hê vir lees en nadink. Behoort ons dit nie verpligtend vir al die predikante te maak nie?

ÿ        Die Vraelys het ons gehelp om te onderskei wat die dinge in die gemeente se bediening is wat ons “moet aanhou doen en nog beter moet doen”.  Hoe ontwikkel ons ‘n SmaC-strategie ten opsigte daarvan? [Kan Collins se vrae op p 188 help? Wie moet dit doen?]

ÿ        Watter effektiewe “zoom out”-metodiek het ons wanneer ons bewus raak van behoeftes of potensiële veranderings wat ons moet maak?

Keep in mind the premise of this study: the world is in a state of uncertainty and instability, full of rapid change and dramatic disruptions. Yet when we conducted our research through this very lens of extreme change and turmoil, we found that the 10X companies changed their recipes less than their comparisons. This doesn’t mean  10X leaders are complacent. Productive paranoids infused with fanatic discipline and fired up by empirical creativity in pursuit of Level 5  ambitions don’t have any conception of complacency. 10Xers are truly obsessed, driven  people. It’s just that they accomplish their huge goals by adhering with great discipline to what they know works while simultaneously worrying – for they always worry – about what might no longer work in a changing environment. When conditions truly call for a change, they respond by amending the recipe

 

 

Finale konklusie en boodskap van die boek

Indeed, if there’s one overarching message arising from more than six thousand  years of corporate history across all our research – studies that employ comparisons of great versus good in similar circumstances – it would be this: greatness is not primarily a matter of circumstance; greatness is first and foremost a matter of conscious choice and discipline. The factors that determine whether or not a company becomes truly great, even in a chaotic and uncertain world, lie largely within the hands of its people. It is not mainly a matter of what happens to them, but a matter of what they create, what they do, and how well they do it.

Ten Commandments for Pastors new to a Congregation

Written by Admin on . Posted in Boeke, Dienste-Communitas, Gemeentes

Cover Page

 

Ten Commandments for Pastors New to a Congregation
Lawrence W Farris
Eerdmans. 2003
$13.00 Paperback, 106 pages

ISBN: 978-0-8028-2128-7

 

Kort resensie deur Coenie Burger
Hierdie is regtig nie die diepsinnigste teologiese boek wat ek al gelees het nie, en tog weet ek dat ‘n paar jong predikante (en dalk selfs ‘n paar oueres ook!) baie pyn en verdriet gespaar sou wees as hulle die boekie kon lees voor hulle in ‘n nuwe gemeente begin werk het.

Die skrywer Lawrence Ferris het baie ondervind van die soort van ding.  Hy is al jare lank besig om aan jong predikante wat in nuwe gemeentes gaan werk, advies te gee oor hulle ingesteldheid en verwagtings tydens die eerste paar maande.

Benewens verwagte advies soos dat ‘n mens van meet af baie erns met jou prediking moet maak en nie te hoë verwagtings moet skep nie, is daar ook verrassende punte.  Sy eerste opdrag is dat die nuwe predikant “a cultural historian” sal wees en baie moeite sal doen om die geskiedenis en kultuur van die gemeente en sy mense te verstaan.  Hy maak die waarneming dat elke nuwe predikant as’t ware ‘n sekere hoeveelheid “kapitaal” (hy praat van “blue chips for change”) kry om veranderings in die gemeente te maak. Hy waarsku dan dat jy die kapitaal wyslik moet bestee en nie oorhaastig opgebruik deur ondeurdagte en onsinnige vernuwings in te voer nie.  Hoe vas die kapitaal ‘n bietjie en gebruik vir sake wat regtig saak maak. 

Hy beklemtoon ook die belangrikheid van goeie selfbestuur en versorging, van goeie finansiële en administratiewe bestuur en dat ‘n mens ‘n duidelike bybelse prentjie van predikantswerk sal hê.

Soos ek sê: nie ‘n plaasvervanger vir Barth of Calvyn nie. Maar twee of drie ure met die boekie kan ‘n nuwe dominee baie pyn en verleentheid en teleurstelling spaar.


The opening months of a new pastorate are decisive for how that ministry will unfold, so great care should be taken to begin wisely and well. Simply transplanting programs and habits that worked elsewhere, ignoring the specific dynamics of the new congregation and its people, making too few significant changes, or making too many insignificant changes will create problems for the new pastor that may never be overcome. Ten Commandments for Pastors New to a Congregation offers specific, down-to-earth principles and guidance on how to make a good beginning, one that will lay the foundation for years of fruitful ministry.

Drawing on twenty-five years of parish ministry, during which he has mentored many new and transitioning pastors, Lawrence Farris here provides ten guidelines, illustrated with relevant examples, that identify potential pitfalls and show how to avoid them. Such areas as preaching, pastoral care, self-care, community and denominational commitments, and role clarity are addressed with an emphasis on practical approaches to ministry in a new setting. Farris also gives clear advice on how to learn the new congregation and its setting, how to set appropriate personal and professional boundaries, and how to stay focused on what matters most in a new ministry.

Lively, practical, and brief enough for the new pastor to have time to actually read it, Ten Commandments for Pastors New to a Congregation is a must-read both for pastors on the move and for individuals preparing for first-time ministry.

(Eerdmans Website)

 

Unchristian – What a new generation really think….

Written by Admin on . Posted in Boeke, Dienste-Communitas, Gemeentes

unChristianUnchristian: What a new generation really think about Christianity … and why it matters
David Kinnamin and Gabe Lyons
Baker Books.  2007
$17.99 (hardcover)
255 pages
ISBN: 0-8010-1300-3
ISBN10: 0801013003

Resensie deur Coenie Burger
Hierdie publikasie wat kom uit die navorsing van die George Barna groep, is noodsaaklike leeswerk vir almal wat besorg is oor die kerk in die Weste en wat probeer nadink oor die toekoms van die kerk. 

Die boek se waarde lê nie in die eerste plek in sy advies vir toekoms nie, maar in die analise wat gegee word van die huidige kerk.  Die outeurs het gesprekke gevoer met `n klomp jonger Amerikaners tussen die ouderdom 16-29 en hulle gevra na hulle siening van die kerk en van Christene.  Die prentjie wat hulle gekry het was nie goed nie.  Om die waarheid te sê dit was so negatief dat hulle tot die konklusie gekom het dat die kerk – Bybels beskou – on-christelik geword het (vandaar die titel van die boek).

Die jong mense het ses negatiewe kenmerke van die kerk uitgewys.  Kerkmense is
• Skynheilig
• Te gepreokkupeer om ander te probeer red
• Net te sterk anti-homoseksueel
• Oorbeskermd en onbewus van wat in die wêreld buite aangaan
• Ideologies en polities in hulle geloof
• En te veroordelend 

Hoewel die kritiek ook `n algemene geldigheid het, sal `n mens goed doen om te onthou dat ons hier met `n Amerikaanse fenomeen en problematiek te doen het.  Die outeurs verduidelik die kritiek, maar probeer ook telkens raadgee oor hoe die kerk en Christene die proses kan omdraai.  Oor die raad het ek `n bietjie meer reserwes.  


Publisher Comments:
It’s a difficult fact to face: the perception that most nonbelievers have of Christianity is overwhelmingly negative. Through groundbreaking research conducted on 16- to 29-year-old non-Christians, released solely through this book, Christians will see how their friends, colleagues, and neighbors really perceive them. unChristian uncovers why these perceptions exist and what can be done to reverse them. David Kinnaman, a Generation X thought leader himself, does a masterful job of providing readers hope and motivation to live the kind of life that reflects a winsome and compassionate Christianity one that reflects the nature of Jesus Christ and the principles of the historic Christian faith. This one-of-a-kind book gives readers practical examples of what this fresh expression of the Christian faith can look like in a sophisticated, pluralistic society, and captures the thoughts of respected Christian leaders on what Christianity can be known for in thirty years.
Review:
“Kinnaman, president of the Barna Institute, was inspired to write this book when Lyons (of the Fermi Project) commissioned him to do extensive research on what young Americans think about Christianity. Lyons had a ‘gut-level sense that something was desperately wrong,’ and three years of research paints exactly that picture. Mosaics and Busters (the generations that include late teens to early 30-somethings) believe Christians are judgmental, antihomosexual, hypocritical, too political and sheltered. Rather than simply try to do a PR face-lift, Kinnaman looks at ways in which churches’ activities actually may have been unchristian and encourages a return to a more biblical Christianity, a faith that not only focuses on holiness but also loves, accepts and works to understand the world around it. It would be possible to get lost in the numbers, but the authors use numerous illustrations from their research and life experiences and include insights at the end of every chapter from Christian leaders like Charles Colson, John Stott, Brian McLaren and Jim Wallis. This is a wonderful, thoughtful book that conveys difficult truths in a spirit of humility. Every Christian should read this, and it will likely influence churches for years to come.” Publishers Weekly (Starred Review) (Copyright Reed Business Information, Inc.)
Synopsis:
Based on groundbreaking Barna Group research, “unChristian” uncovers the negative perceptions young people have of Christianity, and explores what can be done to reverse them. (Powell Books webblad inligting)

 

The Missionary Movement in Christian History

Written by Admin on . Posted in Boeke, Dienste-Communitas, Gemeentes

missionary movement in christian historyThe Missionary Movement in Christian History
Studies in the Transmission of Faith
deur Andrew F. Walls

Orbis Books, 1996

$20.00

ISBN: 1-57075-059-9
ISBN13: 978-1-57075-059-5
 
 
Die skugter en beskeie Andrew Walls is waarskynlik die grootste lewende missioloog in die wêreld.  Christianity Today noem hom “die belangrikste teoloog in die wêreld wat jy waarskynlik nie van weet nie”!  Orbis het twee volumes uitgegee met lesings en artikels van Walls.  Wat die publikasies vir ons van belang maak is dat omtrent die helfte van die artikels oor diekerk in Afrika gaan!  Walls is diep oortuig dat die Here besig is om `n groot werk in Afrika te doen.  Hy was in Maart 2007 vir `n week op Stellenbosch.  Almal wat hom gehoor het, het geweet hulle luister na `n besondere kind van die Here vol visie en wysheid.

Coenie Burger

Total Ministry

Written by Admin on . Posted in Boeke, Dienste-Communitas, Gemeentes

Total MinistryTotal Ministry: Reclaiming the Ministry of All of God’s People

Stewart C. Zabriskie

Alban. 1995

ISBN# 1-56699-155-2

Used successfully in Episcopal dioceses and congregations, Total Ministry describes a new way for local congregations (especially small ones) and judicatories to organize their response to God’s call and to provide resources, support, and encouragement for ministry—a way that is not dependent only on full-time, seminary-trained, ordained leaders.

 

Holy Conversations

Written by Admin on . Posted in Boeke, Dienste-Communitas, Gemeentes

holy conversationsHoly Conversations: Strategic Planning as a Spiritual Practice for Congregations

Gilbert R. Rendle, Alice Mann

Alban. 2003

ISBN: 1-56699-286-9

Planning can be challenging in the contemporary congregation, where people share a common faith and values but may have very different preferences and needs. Much of the literature on congregational planning presents it as a technical process: the leader serves as the chief problem solver, and the goal is finding “the solution to the problem.”

Popular Alban consultants and authors Gil Rendle and Alice Mann cast planning as a “holy conversation,” a congregational discernment process about three critical questions:
• Who are we?
• What has God called us to do or be?
• Who is our neighbor?
Rendle and Mann equip congregational leaders with a broad and creative range of ideas, pathways, processes, and tools for planning. By choosing the resources that best suit their needs and context, congregations will shape their own strengthening, transforming, holy conversation. They will find a path that is faithful to their identity and their relationship with God.