Agapé Maaltyd groepsliturgie

Written by Pierre Goosen on . Posted in Spiritualiteit

Agape Maaltyd

Agape is die Nuwe Testament woord vir liefde.  Dit is ook die naam vir die Christelike tradisie vir ‘n liefdesfees.  ‘n Agape maaltyd is nie ‘n sakrament soos die Nagmaal of Doop nie.  Dit herinner ons eerder aan al die gewone maaltye wat Jesus saam met Sy dissipels geniet het.  Wanneer ons nou saam deelneem aan ‘n Agape maaltyd is ook ‘n viering van ons liefde en gemeenskap met mekaar.

OPENING

In Ps 133 het die Psalmdigter geskryf:  Hoe goed, hoe mooi is dit as broers en susters eensgesind saam woon!  Dit is soos reukolie wat van die kop af in die baard afloop, die baard van Aaron, af tot by die soom van sy klere.  Dit is soos die dou van Hermonberg wat op die berge by Sion val.

 Ons dank u Here vir die vreugdes van ons  saamwees in Christus.
Vir onderlinge begrip, gedeelde visie
en hoop.
 Vir tye van vergifnis en tekens van  aanvaarding
Vir die ondersteuning wat ons van mekaar kry.
Dit help ons om mekaar se laste te verlig.
 Vir die liefde in gemeenskap met mekaar.
Johannes 15: 1-8

GEBED    (Almal saam)
 
God, U  het ons geroep om U kinders te wees.  Deur u Heilige Gees is daar vrede onder ons.  U het ons as ‘n geloofsfamilie aan mekaar verbind.  Ons dank u vir woorde en dade wat ons eenheid in U meer sigbaar en konkreet maak.  Ons dank U vir onderlinge toegeneëntheid en oop harte;  vir geduld en begrip; vir sorg en die bereidheid om te deel.  Bo alles dank ons U vir Jesus, die bron van ons eenheid, Hy in wie se Naam ons bymekaar is.

       AMEN

LIED GES 211
 
GEBED VAN SKULDBELYDENIS

Ons bely ons gebreke en mislukkings in
die gemeenskap met mekaar ……..
 Ons gebrek aan onderlinge begrip,
 ons gebrek aan vergifnis,
 ons gebrek aan openheid,
 ons gebrek aan sensitiwiteit.
Ons bely voor U al daardie tyd ……
 toe ons so graag beter as ander wou wees,
 toe ons te haastig was om regtig te sorg,
 toe ons te moeg was om om te sien na ander,
 toe ons te lui was om regtig te luister,
 toe ons met ander motiewe as liefde
 opgetree het.

STILTE

Aan almal wat op God se vergifnis vertrou, beloof Christus:
moed en krag in die stryd vir geregtigheid en vrede,
God se teenwoordigheid in tye van vreugde en teleurstelling,
lewe in God se koninkryk wat geen einde het nie.

 Romeine 8:33 -39

 Ons glo dat God ons liefhet en dat niks ons
 van Sy liefde kan skei nie.
 Ons glo in God se vergifnis.
 Ons aanvaar dit nou met blydskap.
 Kom ons deel hierdie vergifnis en liefde
 met mekaar.

Deel stories van hoop met mekaar

GEREEDMAAK VAN TAFEL

Leier:  Hierdie maaltyd herinner ons aan God se bedoeling met die Christelike gemeenskap.  Ons dek nou die tafel met daardie simbole wat spreek van ons geloof, die gawes wat Christus aan ons gee en ons roeping om as sy dissipels te lewe.

Leser 1:   Neem kruis na vore en lees Markus 15: 22-25
“Hulle bring Jesus toe na ‘n plek Golgota, wat Kopbeen beteken.  Hulle wou vir Hom wyn en mirre gee, maar Hy wou dit nie hê nie.  Toe kruisig hulle Hom en verdeel Sy klere onder
 
mekaar deur te loot oor wat elkeen moet kry.  Dit was nege-uur die môre toe hulle Hom gekruisig het.”

Leser 2:    Neem brandende kers navore:  Jesus het gesê: “Ek is die lig vir die wêreld.  Wie my volg, sal nooit in die duisternis wandel nie, maar die lig van die lewe hê.”

 

Leser 3   Neem brood na vore:  Jesus het gesê:  “Ek is die lewende brood wat uit die hemel gekom het.  As iemand van hierdie brood eet, sal hy ewig lewe.  En die brood wat ek sal gee, is my liggaam.  Ek gee dit sodat die wêreld kan lewe.”

STILTE

SEËN VOOR DIE MAALTYD

Christus is ons vrede.
 Hy wat die mure van vyandskap afgebreek het.
 Hy het ons in Hom een gemaak.  Deur Sy ver-
 soenende liefde deel ons die liefdesmaaltyd
 met dankbaarheid.  Dit herinner ons aan al die
 kere van samesyn en liefde met Sy volgelinge.
 Mag Jesus ons versterk.  Mag Hy ons help om
 mekaar te dien en lief te hê want aan Sy liefde
 en goedheid is daar geen einde nie.

Deel brood uit en eet:

DIE ONSE VADER GEBED  (Almal saam)

Slot:

Die feesmaal is verby.
Die wêreld wag.  Laat ons in Christus mekaar
liefhê en laat ons deur sy Gees mekaar en die
wêreld dien.
Here, waar ons nou sluit, laat U liefde vir ons
en ons liefde vir mekaar die krag van ons lewe wees.

ALMAL:    Terwyl ons dink aan U doel vir alles, wy ons ons nou aan U onbegrensde
 liefde in Jesus Christus.

   AMEN

 

Kom ons skep ruimte vir koinonia

Written by Pierre Goosen on . Posted in Toolkit

Kom ons skep ruimte vir koinonia
‘n Gespreksdokument om die Koinonia-plafon in die gemeente te lig
Frederick Marais


 


Dit gebeur so maklik dat ons die program of die resep verabsoluteer in die bediening en vergeet waarom ons daarmee besig is in die gemeente.  Kleingroepe is ‘n metode waarop die gemeente ruimtes kan skep waarbinne koinonia kan plaasvind, maar dit bly net ‘n metode en nie ‘n doel insigself nie.  Dt is belangrik om dit te onthou in ons poging om ruimte te skep sodat koinonia kan plaasvind.


 


Ons kan nie koinonia skep deur ons bediening nie,ons kan alleen ruimtes oopmaak sodat die goddelike gebeure wat ons koinonia noem kan plaasvind. Die waarheid is dat ons nie koinonia kan skep nie, ons kan ons oopstel om dit van God te ontvang. Koinonia is in die eerste plek ‘n manier waarop God na ons toe kom.  Saam met die ander bedieninge vorm dit deel van die kragveld, die energie wat ontstaan wanneer gemeentes binne die kragveld van die Gees lewe.  Ons taak is dus nie om dit te skep nie maar om die koinonia-energie wat die Gees skep te volg en ons bediening daarmee daarop te rig. Hierdie oopstelling van die gemeente se bediening vir die dinamiese werk van die Gees kan ons herken uit ‘n aantal Bybelse perspektiewe of kwaliteite van liefde(Kragveld:232ev):
Ons moet ander liefhe soos wat die Vader en veral Christus ons liefhet.(1Joh41-17) Christus is beide die bron van ons liefde- liefde kom immers van God- maar ook die leermeester oor wat dit beteken om lief te he(Fil2) Ons lief te he en te sorg vir ander is nie ‘n keuse nie, dit is ‘n opdrag wat dissipels ontvang indien hulle in navolging van Jesus Christus leef:
 Dit beteken dat die grense van ons liefde ge-herdefinieer word. Wat besonders is aan Christelike liefde is dat dit begin daar waar gewone menselike liefde ophou. Christelike koinonia is nie ‘n mislukking wanneer daar konflik ontstaan nie.  Dit is anderkant die konflik of die verskeurdheid wat ons opgeroep word om lief te he.  Dit is maw nie liefde wat begrens word deur enige vorm van natuurlike aangetrokkenheid of eendersheid nie, maar wat juis oor gense liefhet.  Dawid Bosch het op ‘n keer gese, ons ontmeot God wanneer ons grense oorsteek. Koinonia sluit dus op ‘n besondere manier die vreemdeling en die verontregte in. In ons samelewing beteken dit dat ons die grens tussen
o Kulture
o Taalgroepe
o Ekonomiese stande
o Generasies
o Geslagte sal moet leer oorbrug.
 Christus herdefenieer ook die intensiteit en radikaliteit van ons liefde. Christus se liefde vra selfverloening en die bereidheid om die kruis op te neem vir ander. Om laste te dra, om nie aan ou eie belang te dink nie, om bereid te wees om soos Christus jou lewe af te le vir ander, is alles deel van hierdie radikaliteit.
 Paulus moedig ons verder aan om eg en opreg te wees in ons liefde en sorg aan ander mense.
Ons taak is dus om ruimtes oop te maak vir waarbinne koinonia kan plaasvind. Ons het vier sisteemmerkers ge-identifiseer wat onderstuenend is tot die bou van ‘n koinoniakulutuur in die gemeente.


Om die koinoniale-pafon te lig moet  ons die volgende pilare verstrek:


Leierskap


 


 


 


 


 


 


 


Strukture


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 Interaksiepatrone


 


 


 


 


 


 


 


 


 


Samekomste


 


 


 

Die nege fases van verandering

Written by Pierre Goosen on . Posted in Meetinstrumente


Die nege fase van veranderings

Waar staan ons in die proses?

Verwerking van John Kotter se teorie van die bestuur van verandering

Frederick Marais & Johan Kotze

Die opskrif sê dat daar verandering is. Onafhanklik van die omvang van verandering, het die geskiedenis getoon dat baie gemeentes gepoog het om hulself te transformeer tot Bybelsgefundeerde kerke, of relevante geloofsgemeenskappe.

Hierdie pogings het onder baie name plaasgevind: visionering, transformasie, herstrukturering ens. ens. In al die gevalle was die doel dieselfde: om fundamentele veranderinge in die verstaan en toepas van kerkwees, binne ’n dinamies veranderende konteks, teweeg te bring.

Van hierdie poings was suksesvol, ’n paar was mislukkings.

Hoekom?  Die algemene les vanuit die suksesvolle gevalle is dat verandering  deur ’n reeks fases gaan wat in totaal ’n redelike tydsverloop het.

 • Om die fases te omseil skep die illusie van vordering, maar lewer selde bevredigende resultate.
 • ‘n Tweede waardevolle les is dat kritiese foute in enige van die fases ’n vernietigende effek op die proses kan hê. Nie alleen word die momentum verbreek nie, maar reeds verdiene vordering word neutraliseer.

Evalueer jou gemeente se situasie op elk van die fases deur dit ‘n punt uit 10 te gee.

Die nege stappe in die bestuur van transformasie

1. Persoonlike uitdaging tot verandering

 • Persoonlike verandering is ’n voorvereiste vir korporatiewe verandering.

1   2   3   4   5   6  7   8   9   10
swak                                      uitstekend

2. Vestiging van ’n sin van dringendheid

 • ’n Krisis of die moontlikheid van ’n krisis kan veroorsaak dat mense uit hul gemaksone van die handhawing van die status quo beweeg.
 • Mense sal verander wanneer hul vlak van ontevredenheid toeneem in die lig van ’n beter toekoms. Mense het soms hulp nodig om hul ontevredenheid te ontdek. 
 • In enige situasie van verandering sal mense egte verlies en pyn ervaar. Hulle het die geleentheid nodig om te rou en te laat gaan.
 • Waarby lê die dringendheid in jou gemeente

1   2   3   4   5   6  7   8   9   10

 swak                                      uitstekend

 

3.  Skep en vestig ’n rigtinggewende koalisie

 • ‘n Taakspan wat die proses kan begelei in die gemeente

1   2   3   4   5   6  7   8   9   10

 swak                                      uitstekend

 

4. Ontwikkel ’n visie en strategie

 • Is daar in die gemeente ‘n duidelike strategiese intensie- ‘n visie en ‘n strategie om dit te verwesenlik

1   2   3   4   5   6  7   8   9   10

 swak                                      uitstekend

 

5. Kommunikeer God se visie vir die gemeente

 • Die visie moet herhaaldelik gekominikeer word want ‘n visie lek.  Hoeveel aandag ge ons hieraan?

 1   2   3   4   5   6  7   8   9   10

 swak                                      uitstekend

 

6. Bemagtiging van lidmate vir deelname

 • Verwydering van blokkasies wat verhoed dat lidmate dien.
 • Verandering van sisteme of strukture wat die uitleef van die visie belemmer.
 • Hulp aan lidmate om hul gawes te ontdek.
 • Toerusting aan lidamte om hulle gawes uit te leef
 • Hulp aan lidmate om hul bediening te vestig.

1   2   3   4   5   6  7   8   9   10

 swak                                      uitstekend

 

7. Generering van vinnige winste

Uitsette wat bereik moet word:

 • Beplanning vir sigbare verbeterings in prestasie
 • Behaling van die winste so gou as moontlik
 • Sigbare erkenning en beloning van lidmate wat die winste moontlik gemaak het.

 1   2   3   4   5   6  7   8   9   10

 swak                                      uitstekend

 

8. Konsolidasie van die winste en die skepping van verdere verandering (behou momentum)

Uitsette wat bereik moet word:

 • Gebruik die verdiende geloofwaardigheid om alle sisteme, strukture en beleid te wysig wat nie bydra tot visie bereiking nie
 • Plaas mense in plek wat verandering kan implementeer
 • Re-energeer die proses dmv nuwe projekte, temas en veranderings agente

1   2   3   4   5   6  7   8   9   10

 swak                                      uitstekend

 

9. Vestiging van die nuwe benadering in die kultuur

Uitsette wat bereik moet word:

 • Die nuwe visie van die gemeente is nou so ingeoefen dat dit deel word van die kultuurn van die gemeente van die leierskap tot op grondvlak.

1   2   3   4   5   6  7   8   9   10

swak                                      uitstekend

Vereistes vir ‘n kragtige visie

Written by Frederick on . Posted in Toolkit

Vereistes vir ‘n kragtige visie
Johan Kotze
 

‘n Visie wat deur almal ontwikkel en besit word is ‘n kragtige versneller tot die ideale toekoms. Die woord visie is van die Latynse “vidère” wat beteken om te sien.

Die tien komponente:

1.    Visueel

‘n Prentjie van die ideale toekoms is iets wat ‘n mens in jou geestesoog kan sien. Dit is ‘n beeld van hoe dinge gaan lyk as die visie ten volle geimplementeer is.

2.    Gedeel

Soos ons saam na die prentjie kyk is dit dieselfde prentjie want ons het dit saam ontwikkel.

3.    Belyn en mobiliseer

“n Gedeelde visie belyn almal in die gemeente en veroorsaak beweging in dieselfde rigting. Dit ageer soos ‘n kompas wat almal rig na dieselfde punt in die toekoms.

4.    Meeslepend

Dit gryp die lidmate se verbeelding aan want dit skep ‘n positiewe begeerliker toekoms. Dit bring mense in aksie weens die positiewe aard. Dit is diè beeld wat die beste uit mense haal.

5.    Duidelik en helder

“n Visie in jou geestesoog is in kleur, nie swart en wit nie. Dit is in fokus, nie dubbelsinnig nie. Dit is helder nie abstrak en wollerig nie.

6.    Eienaarskap  (Besit)

Die skepping van ‘n visie bring eienaarskap. Dit word nie deur ‘n paar mense in die leierskap opgetrek en afgegee na die lidmate toe nie. Alle vlakke en rolle help met die skepping.

7.    Gaping

Omdat die visie die ideale toekoms verbeeld behoort daar ‘n gaping te wees tussen waar die gemeente nou is en die visie.

8.    Meerdoelige appèl

‘n Kragtige visie maak ‘n appèl op die hart, kop en voete.
Kop = Die prentjie maak ‘n appèl op die rede, gedagtes, idees, analises en logika
Hart = die beeld vertaal na gevoelens en emosies.
Voete = die visie stimuleer aksies om die gaping te vul.

9.    Multi perspektiewe

Afhangende van die invalshoek, is daar verskeie perspektiewe. Sommige sien ‘n boom andere sien ‘n woud. Leiers verstaan die paradoks van ‘n oorkoepelende visie en individuele perspektiewe.

10.    Multivlakke

Vereistes vir ‘n kragtige visie

Written by Frederick on . Posted in Toolkit

Vereistes vir ‘n kragtige visie
Johan Kotze
 

‘n Visie wat deur almal ontwikkel en besit word is ‘n kragtige versneller tot die ideale toekoms. Die woord visie is van die Latynse “vidère” wat beteken om te sien.

Die tien komponente:

1.    Visueel

‘n Prentjie van die ideale toekoms is iets wat ‘n mens in jou geestesoog kan sien. Dit is ‘n beeld van hoe dinge gaan lyk as die visie ten volle geimplementeer is.

2.    Gedeel

Soos ons saam na die prentjie kyk is dit dieselfde prentjie want ons het dit saam ontwikkel.

3.    Belyn en mobiliseer

“n Gedeelde visie belyn almal in die gemeente en veroorsaak beweging in dieselfde rigting. Dit ageer soos ‘n kompas wat almal rig na dieselfde punt in die toekoms.

4.    Meeslepend

Dit gryp die lidmate se verbeelding aan want dit skep ‘n positiewe begeerliker toekoms. Dit bring mense in aksie weens die positiewe aard. Dit is diè beeld wat die beste uit mense haal.

5.    Duidelik en helder

“n Visie in jou geestesoog is in kleur, nie swart en wit nie. Dit is in fokus, nie dubbelsinnig nie. Dit is helder nie abstrak en wollerig nie.

6.    Eienaarskap  (Besit)

Die skepping van ‘n visie bring eienaarskap. Dit word nie deur ‘n paar mense in die leierskap opgetrek en afgegee na die lidmate toe nie. Alle vlakke en rolle help met die skepping.

7.    Gaping

Omdat die visie die ideale toekoms verbeeld behoort daar ‘n gaping te wees tussen waar die gemeente nou is en die visie.

8.    Meerdoelige appèl

‘n Kragtige visie maak ‘n appèl op die hart, kop en voete.
Kop = Die prentjie maak ‘n appèl op die rede, gedagtes, idees, analises en logika
Hart = die beeld vertaal na gevoelens en emosies.
Voete = die visie stimuleer aksies om die gaping te vul.

9.    Multi perspektiewe

Afhangende van die invalshoek, is daar verskeie perspektiewe. Sommige sien ‘n boom andere sien ‘n woud. Leiers verstaan die paradoks van ‘n oorkoepelende visie en individuele perspektiewe.

10.    Multivlakke

Kerkraadskoling

Written by webmeester on . Posted in Kerkraadskoling

Kerkraad en gemeenteleierskoling Word dokument 372 KB
Kerkraad en gemeenteleierskoling Word dokument 195 KB
Driehoek model PowerPoint 1.1 MB
The In-between Church PowerPoint 4 MB
System sensitive leadership PowerPoint 38 KB
Everett Rogers se Diffusion of Innovation Model PowerPoint 52 KB
Co-operating Congregations PowerPoint 38 KB
Appreciative Inquiry PowerPoint 250 KB
Aksiebeplanning PowerPoint 31 KB
Diversiteit in die gemeente PowerPoint 108 KB
Visioneringsoefening met klei PowerPoint 74 KB
Liturgie van hoop Word dokument 22 KB