Sukses in gemeentes is

Written by Frederick on . Posted in Meetinstrumente


W. David Phillips dink ons moet sukses vir gemeente soos volg meet: • The number of cigarette butts in the church parking lot.

 •  The number of adoptions people in the church have made from local foster care.

 • The number of pictures on the church wall of unwed mothers holding their newborn babies in their arms for the first time.

 •  The number of classes for special needs children and adults

 •  The number of former convicted felons serving in the church

 • The number of phone calls from community leaders asking the church’s advice

 • The number of meetings that take place somewhere besides the church building

 • The number of organizations using the church building

 •  The number of days the pastor doesn’t spend time in the church office but in the community

 •  The number of emergency finance meetings that take place to reroute money to community ministry

 •  The amount of dollars saved by the local schools because the church has painted the walls

 • The number of people serving in the community during the church’s normal worship hours
Lees volledige artikel.

Die nege fases van verandering

Written by Pierre Goosen on . Posted in Meetinstrumente


Die nege fase van veranderings

Waar staan ons in die proses?

Verwerking van John Kotter se teorie van die bestuur van verandering

Frederick Marais & Johan Kotze

Die opskrif sê dat daar verandering is. Onafhanklik van die omvang van verandering, het die geskiedenis getoon dat baie gemeentes gepoog het om hulself te transformeer tot Bybelsgefundeerde kerke, of relevante geloofsgemeenskappe.

Hierdie pogings het onder baie name plaasgevind: visionering, transformasie, herstrukturering ens. ens. In al die gevalle was die doel dieselfde: om fundamentele veranderinge in die verstaan en toepas van kerkwees, binne ’n dinamies veranderende konteks, teweeg te bring.

Van hierdie poings was suksesvol, ’n paar was mislukkings.

Hoekom?  Die algemene les vanuit die suksesvolle gevalle is dat verandering  deur ’n reeks fases gaan wat in totaal ’n redelike tydsverloop het.

 • Om die fases te omseil skep die illusie van vordering, maar lewer selde bevredigende resultate.
 • ‘n Tweede waardevolle les is dat kritiese foute in enige van die fases ’n vernietigende effek op die proses kan hê. Nie alleen word die momentum verbreek nie, maar reeds verdiene vordering word neutraliseer.

Evalueer jou gemeente se situasie op elk van die fases deur dit ‘n punt uit 10 te gee.

Die nege stappe in die bestuur van transformasie

1. Persoonlike uitdaging tot verandering

 • Persoonlike verandering is ’n voorvereiste vir korporatiewe verandering.

1   2   3   4   5   6  7   8   9   10
swak                                      uitstekend

2. Vestiging van ’n sin van dringendheid

 • ’n Krisis of die moontlikheid van ’n krisis kan veroorsaak dat mense uit hul gemaksone van die handhawing van die status quo beweeg.
 • Mense sal verander wanneer hul vlak van ontevredenheid toeneem in die lig van ’n beter toekoms. Mense het soms hulp nodig om hul ontevredenheid te ontdek. 
 • In enige situasie van verandering sal mense egte verlies en pyn ervaar. Hulle het die geleentheid nodig om te rou en te laat gaan.
 • Waarby lê die dringendheid in jou gemeente

1   2   3   4   5   6  7   8   9   10

 swak                                      uitstekend

 

3.  Skep en vestig ’n rigtinggewende koalisie

 • ‘n Taakspan wat die proses kan begelei in die gemeente

1   2   3   4   5   6  7   8   9   10

 swak                                      uitstekend

 

4. Ontwikkel ’n visie en strategie

 • Is daar in die gemeente ‘n duidelike strategiese intensie- ‘n visie en ‘n strategie om dit te verwesenlik

1   2   3   4   5   6  7   8   9   10

 swak                                      uitstekend

 

5. Kommunikeer God se visie vir die gemeente

 • Die visie moet herhaaldelik gekominikeer word want ‘n visie lek.  Hoeveel aandag ge ons hieraan?

 1   2   3   4   5   6  7   8   9   10

 swak                                      uitstekend

 

6. Bemagtiging van lidmate vir deelname

 • Verwydering van blokkasies wat verhoed dat lidmate dien.
 • Verandering van sisteme of strukture wat die uitleef van die visie belemmer.
 • Hulp aan lidmate om hul gawes te ontdek.
 • Toerusting aan lidamte om hulle gawes uit te leef
 • Hulp aan lidmate om hul bediening te vestig.

1   2   3   4   5   6  7   8   9   10

 swak                                      uitstekend

 

7. Generering van vinnige winste

Uitsette wat bereik moet word:

 • Beplanning vir sigbare verbeterings in prestasie
 • Behaling van die winste so gou as moontlik
 • Sigbare erkenning en beloning van lidmate wat die winste moontlik gemaak het.

 1   2   3   4   5   6  7   8   9   10

 swak                                      uitstekend

 

8. Konsolidasie van die winste en die skepping van verdere verandering (behou momentum)

Uitsette wat bereik moet word:

 • Gebruik die verdiende geloofwaardigheid om alle sisteme, strukture en beleid te wysig wat nie bydra tot visie bereiking nie
 • Plaas mense in plek wat verandering kan implementeer
 • Re-energeer die proses dmv nuwe projekte, temas en veranderings agente

1   2   3   4   5   6  7   8   9   10

 swak                                      uitstekend

 

9. Vestiging van die nuwe benadering in die kultuur

Uitsette wat bereik moet word:

 • Die nuwe visie van die gemeente is nou so ingeoefen dat dit deel word van die kultuurn van die gemeente van die leierskap tot op grondvlak.

1   2   3   4   5   6  7   8   9   10

swak                                      uitstekend

Meetinstrumente wat Communitas gebruik in ons begeleidingsprosesse

Written by webmeester on . Posted in Meetinstrumente

Communitas lewer ‘n diens aan gemeentes om hulle te ondersteun in hulle taak om navorsing te doen oor die verskuiwings en tendense wat in die gemeente, onder lidmate en in hulle konteks plaasvind. Ons sien hierdie inligting nie as normatief vir die vasstelling van die roeping nie, maar as strategiese inligting om gemeenteleiers in staat te stel om hulle roeping in Jesus Christus beter te verstaan en uit te leef in die konteks waarin hulle leef.

Instrument 1 – Communitas-gemeentevraelys:

Die Communitas-gemeentevraelys is ontwerp as ‘n hulpmiddel aan gemeentes wat wil vasstel hoe lidmate dink oor die kerk, die bediening en roeping van die gemeente. Oor die afgelope dekade het Communitas ‘n databasis ontwikkel van gemeentes wat hierdie instrument gebruik om sodoende gemeentes wat die vraelys gebruik se resultate te vergelyk met dié van die databasis. Communitas se medewerkers ontleed die resultate van die vraelyste wat deur gemeentelede ingevul is statisties en dan skryf gemeentekundiges aan die gemeente ‘n verslag waarin die unieke eienskappe en uitdagings van die gemeente uitgelig word. Communitas fasiliteerders begelei die gemeente in ‘n gesprek oor die verslag.

Vir meer inligting oor die Communitas-gemeentevraelys kontak Divine Robertson by 021-8083265 of dr@sun.ac.za

Instrument 2 – Etnografiese of kultuur analise:

Hierdie instrument is ontwerp om gemeentes te help om hulle gemeentekultuur beter te verstaan. Communitas se span etnograwe ontleed die onderhoude wat deur gemeenteleiers gedoen word en skryf aan die gemeente ‘n verslag wat hulle gemeentekultuur beskryf. Hierdie intrument is veral van waarde vir gemeentes wat dieper wil kyk na die houdings en waardes wat in die gemeente se kultuur funksioneer. ‘n Span luister leiers word opgelei wat onderhoude met spesifieke gemeentelede voer en dit word dan na Communitas se Leesspan gestuur vir ‘n ednografiese analise.

Vir meer inligting oor die etnografiese analise kontak vir Divine Robertson by 021-8083265 of dr@sun.ac.za

Instrument 3 – Narratief-sistemiese analise van die dinamika in die gemeente

Hierdie instrument volg ‘n interaktiewe metodiek en help gemeenteleiers om die dinamika in die gemeente op ‘n dieper vlak te verstaan en te ontleed. Dit is nuttig om te gebruik wanneer daar ‘n herhaling van patrone waargeneem word, maar daar onsekerheid is wat werklik die oorsaak van die dinamika is. Daar word gebruik gemaak van Storiemuur tegniek en dan word daar sistemies en volgens die beginsels van Waarderende Ondersoek ( Appreciative Inquiry) se beginsels gesoek na die alternatiewe verhaal en die denkraamwerke wat die “ gedrag” in die gemeente bepaal. Communitas beskik oor fasiliteerders wat hierdie proses in gemeentes met gemeenteleiers kan doen.

Vir meer inligting kontak vir Frederick Marais by 021-8083265 of jfm@sun.ac.za