Liturgie van die braambos

Written by Admin on . Posted in Spiritualiteit

Anthony Robinson skryf in sy boek Transforming Congregational Culture (Eerdemans 2003) dat een van die uitdagings wat gemeentes in die gesig staar is om te skuif van “from democracy to discernment…” Na afloop van die Algemene Sinode in Hartenbos moet ‘n mens sê AMEN  Ek wil graag ‘n paar opmerkings maak oor wat ek geleer het help om ‘n konteks te skep waarbinne die wil van God beter gesoek word wanneer ons besluite neem in die gemeente.

Laai die volledige artikel hier af.

‘n Gebed vir ons land – Ben Marais

Written by Besoeker on . Posted in Spiritualiteit

Met die afgelope naweek se geskiedkundige gebeure in Suid-Afrika, is dit  met onsekerheid  dat baie gelowiges vandag wonder oor,  die  toekomstige stabiliteit en vreedsaamheid  in ons land. Mense  is onseker oor wat op ons en op Suid-Afrika  wag ………

“Wat moet ons bid in tye soos die ?”  is die vraag wat iemand my gister vrae:

In 1952 het daar ’n gebedsboekie van dr. Ben Marais met die titel “Die Verre Horison” verskyn. In die voorwoord meld hy dat hierdie gebede  “ is langs die pelgrimspad geskryf deur een wat maar self leer om te bid

Ek deel graag sy gebed vir die die 30ste dag:

“ Skenk my vanmore opnuut,  Here die lig van U aangesig. Laat my hier aan die begin van die dag ’n geopende deur voor my hê waardeur ek kan ingaan in die lieflike land van U genade en U gemeenskap.

Ek wil vandag bid vir owerheid en onderdaan. Dink aan hulle wat die heerskappy in die hande het, wees hulle genadig en gee hulle U lig en U wysheid. Leer hulle om hul gesag te gebruik tot die eer van die Here. O Here, dink aan die leiers van ons eie volk. Laat hulle die mag waarmee hulle onder U hand beklee is, gebruik tot U verheerliking en tot die opbou van U koninkryk  in ons midde. Laat reg en geregtigheid hulle dade kenmerk, sodat ons rus en vrede  in ons land kan hê. Laat hulle steeds gedagtig wees aan die feit dat hulle ook Iemand het wat oor hulle gesag voer en aan Wie hulle verantwoording vir elke daad moet doen.

Dink aan hulle in wie se hande die regspraak van die land berus, aan onderwysers en geneeshere, aan almal wat die gees en die liggaam van die volk moet versorg. Laat hulle nie hulle werk probeer doen sonder gedagte aan Christus, die groot Regter, die groot Leermeester, die groot Geneesheer van krankes nie.

Lei my as burger vandag, dat ek ‘n voorbeeld sal wees van wetsbetragting, van my ywer en toewyding in my dagtaak en my burgerplig, sodat ek my getuienis vir Jesus Christus sal aflê.  Ek weet dat ek nie die lieflikheid en die wonder van Christus kan deurgrond nie en dat my beeld van Hom onvolmaak is. Ek weet ook dat ek nie eens daarin slaag om aan daardie onvolmaakte beeld van Christus getrou te wees nie. O onvergelykbare Christus, maak my vandag meer en meer u beeld gelyk!

Amen “

Kom ons bid vandag vir ons land en sy  leiers!!!!!!!

Lectio Divina

Written by Frederick on . Posted in Spiritualiteit

Lectio Divina

– ’n Ander manier van Bybel lees

Oorwegend lees ons die Bybel om inligting te kry oor hoe om ’n probleem op te los, om vas te stel wat reg en verkeerd is, of om vas te stel hoe ons moet optree.  Dit is egter nie wat God bedoel het met:  “Laat julle denke elke dag vernuwe word nie”. (Rom 12:2)

Vergelyk die twee kolomme hieronder.  Is jou manier van Bybel lees oorwegend informatief?  Die bedoeling van ons omgang met God en Sy Woord is die transformasie van ons lewe. Daarom is daar nie ’n reg of verkeerd te kies tussen die twee kolomme nie, ons moet eerder beide beoefen.

Informatiewe                                                  Formatiewe

1. Lees met die verstand om te begryp               Lees met die hart om te ontvang
2. Kwantiteit                                                   Kwaliteit
3. Verstaan                                                     Luister
4. Haastig                                                       Wag
5. Inligting (informasie)                                    Transformasie
6. Om kennis te versamel                                 Verhouding: om iemand te leer ken
7. Beheer                                                      Broos
8. Doing                                                        Being
9. Funksioneel – Bybel is ’n hulpmiddel               Verhoudings – Bybel =  stem van God

Lectio Divina

Latynse uitdrukking wat letterlik beteken: Goddelike lees

Lectio is ’n praktyk wat uit die vroeë kerk kom. Dit is ’n praktiese en ongeklompiseerde manier om jouself gereed te kry ten einde werklik na God se stem te luister soos wat dit uit die Bybel aan ons gebring word.
 
Lectio Divina
(Goddelike Woord)

  • Word stil 

Kom tot rus in die wete dat God teenwoordig is.
Ek probeer om elke keer op dieselfde plek  die oefening te doen, dit help my om te rus. Die volgende twee tekste help my baie hiermee
“Net by God vind ek rus”  (Ps 62)
“Kyk, Ek is by julle tot die einde van die wêreld”  (Mat 28)
Ek probeer om eers werklik te rus in God se teenwoordigheid voordat ek die Skrif lees.

  • lees die Skrifgedeelte 

Vra die Gees van God om met jou te praat. Lees die Skrifgedeelte hardop indien nodig. Probeer verstaan wat jy lees.

  • Meditasie / nadenke oor die Skrifgedeelte

Lees die Skrifgedeelte vir ’n tweede maal. 
• Hoe word jou lewe geraak deur wat jy lees? 
• Watter vers, woord, moment of beeld staan vir jou uit en bly by jou?
• “Bly” nou  in die vers, woord, moment of beeld en luister na wat God vir jou sê. Dit kom nie altyd maklik nie, maar probeer net fokus op die vers, moment of beeld en wag dit inkom in jou lewe en jou begin vorm
(Dit is verkieslik dat jy hier ruim tyd gee- ek gebruik ‘n minimum van 20 minute hier)

Skryf neer wat jy hoor/ervaar indien jy dit wil onthou.

Gebed van die Skrif 

Lees die Skrifgedeelte vir ’n derde keer as ‘n gebed.  Praat met God op grond van wat jy gehoor het.

  • Oordenking 

Rus en wag op God in stilte net om te kan luister. Dit is nie nou ‘n tyd vir nuwe gedagtes nie, maar wel vir rustige  “oordink” van wat jy by 3 en 4 ontvang het.

  • Vertel iemand

As jy gereed is daarvoor vertel vir iemand wat jy gehoor het

(Metodiek ontwikkel deur Gys van Schoor geskoei op Robert Mulholland se werk  Shaped by the Word)

Hoop groepliturgie

Written by Frederick on . Posted in Spiritualiteit

Hoop


Opening


LEIER:  Wat is hoop?


LESER 1: Wat ‘n mens al sien, hoop jy tog nie meer nie.  Wie hoop nog op wat hy reeds sien?  Maar as ons hoop op wat ons nie sien nie, wag ons daarop met volharding.  [ Rom 8:24-25 ]


LESER 2: Om te hoop beteken dat ons elke oomblik ingestel is op dit wat nog nie gebore is nie.  Selfs al gebeur sekere dinge nie in ons leeftyd nie, beteken hoop dat ons nie desperaat en moedeloos sal raak nie.   Dit beteken nie veel om te hoop op dit wat reeds bestaan of op dit wat nie moontlik is nie.  Hulle wie se hoop swak is, gee hulle maklik oor aan gerief en self geweld.  Hulle wie se hoop sterk is, sien en koester elke teken van nuwe lewe.  Hulle is elke oomblik gereed om te help dat nuwe dinge onder ons gebore word. [ Erich Fromm ]


LIED


ONS DEEL IN TEKENS VAN HOOP WAARVAN ONS IS DIE TYD BEWUS GEWORD HET.  [ Dit is belangrik dat ons alle tekens van hoop wat ons in ons alledaagse lewe en verhoudinge vind, sal koester en met mekaar sal deel. ]


GEBED  [ Almal saam ]


Here ons God, U weet hoe min hoop daar in ons lewe is.  Ons dae is dikwels vol van slegte nuus – berigte van lyding en dood, haat en onvrede, werkloosheid en bedrog.  Ons samelewing bloei steeds sonder ophou.  Ook in ons eie harte voel ons onseker en magteloos.  Soos die psalmdigter vra ons ook dikwels: waar is God vandag?  In so ‘n tyd wil ons opnuut aan Jesus dink.  Ons wil dink aan Sy kruis – hoe Hy gely en gesterf het.  Toe alle hoop verdwyn het, het U Hom uit die dood opgewek.  Selfs die dood kon U liefde nie keer nie.  Deur die opstanding van Christus skep U nuwe lewe, nuwe hoop.  Gee ons vandag weer tekens van U liefde en sorg.  Vul ons harte met nuwe verwagting.  Laat die hoop tog in ons groei.  En help ons ook om dit te vier.  Alleen so kan ons dissipels wees – mense vol blydskap, moed en hoop!


AMEN


 


 


LEIER  Alhoewel ons hoop en verwagting nog nie ‘n vaste besit is nie, bevat dit tog ‘n element daarvan.  Die feit dat ons op iets wag, wys reeds dat ons dit op ‘n manier besit.  Indien ons met geduld en hoop op iets wag, is die krag van dit waarop ons wag reeds werksaam in ons lewe.  Hy wat in alle erns wag, is alreeds in die greep van dit waarop hy wag. VIERING VAN HOOP   [Almal saam ]


Te midde van hongersnood en geweld, vier ons die belofte van oorvloed en vrede.


Te midde van onderdrukking en tirannie, vier ons die belofte van diens en vryheid.


Te midde van twyfel en wanhoop, vier ons die belofte van geloof en hoop.


Te midde van vrees en ontrouheid, vier ons die belofte van vreugde en lojaliteit.


Te midde van haat en dood, vier ons die belofte van liefde en lewe.


Te midde van sonde en verval, vier ons die belofte van redding en vernuwing.


By die herinnering aan ‘n sterwende Heer, vier ons die belofte van ‘n lewende Christus.LIED


AFSLUITING


Leier:  Mag die God van hoop julle vul met sy genade en vrede.  Mag julle deur die krag van sy Gees groei in hoop.

Agapé Maaltyd groepsliturgie

Written by Pierre Goosen on . Posted in Spiritualiteit

Agape Maaltyd

Agape is die Nuwe Testament woord vir liefde.  Dit is ook die naam vir die Christelike tradisie vir ‘n liefdesfees.  ‘n Agape maaltyd is nie ‘n sakrament soos die Nagmaal of Doop nie.  Dit herinner ons eerder aan al die gewone maaltye wat Jesus saam met Sy dissipels geniet het.  Wanneer ons nou saam deelneem aan ‘n Agape maaltyd is ook ‘n viering van ons liefde en gemeenskap met mekaar.

OPENING

In Ps 133 het die Psalmdigter geskryf:  Hoe goed, hoe mooi is dit as broers en susters eensgesind saam woon!  Dit is soos reukolie wat van die kop af in die baard afloop, die baard van Aaron, af tot by die soom van sy klere.  Dit is soos die dou van Hermonberg wat op die berge by Sion val.

 Ons dank u Here vir die vreugdes van ons  saamwees in Christus.
Vir onderlinge begrip, gedeelde visie
en hoop.
 Vir tye van vergifnis en tekens van  aanvaarding
Vir die ondersteuning wat ons van mekaar kry.
Dit help ons om mekaar se laste te verlig.
 Vir die liefde in gemeenskap met mekaar.
Johannes 15: 1-8

GEBED    (Almal saam)
 
God, U  het ons geroep om U kinders te wees.  Deur u Heilige Gees is daar vrede onder ons.  U het ons as ‘n geloofsfamilie aan mekaar verbind.  Ons dank u vir woorde en dade wat ons eenheid in U meer sigbaar en konkreet maak.  Ons dank U vir onderlinge toegeneëntheid en oop harte;  vir geduld en begrip; vir sorg en die bereidheid om te deel.  Bo alles dank ons U vir Jesus, die bron van ons eenheid, Hy in wie se Naam ons bymekaar is.

       AMEN

LIED GES 211
 
GEBED VAN SKULDBELYDENIS

Ons bely ons gebreke en mislukkings in
die gemeenskap met mekaar ……..
 Ons gebrek aan onderlinge begrip,
 ons gebrek aan vergifnis,
 ons gebrek aan openheid,
 ons gebrek aan sensitiwiteit.
Ons bely voor U al daardie tyd ……
 toe ons so graag beter as ander wou wees,
 toe ons te haastig was om regtig te sorg,
 toe ons te moeg was om om te sien na ander,
 toe ons te lui was om regtig te luister,
 toe ons met ander motiewe as liefde
 opgetree het.

STILTE

Aan almal wat op God se vergifnis vertrou, beloof Christus:
moed en krag in die stryd vir geregtigheid en vrede,
God se teenwoordigheid in tye van vreugde en teleurstelling,
lewe in God se koninkryk wat geen einde het nie.

 Romeine 8:33 -39

 Ons glo dat God ons liefhet en dat niks ons
 van Sy liefde kan skei nie.
 Ons glo in God se vergifnis.
 Ons aanvaar dit nou met blydskap.
 Kom ons deel hierdie vergifnis en liefde
 met mekaar.

Deel stories van hoop met mekaar

GEREEDMAAK VAN TAFEL

Leier:  Hierdie maaltyd herinner ons aan God se bedoeling met die Christelike gemeenskap.  Ons dek nou die tafel met daardie simbole wat spreek van ons geloof, die gawes wat Christus aan ons gee en ons roeping om as sy dissipels te lewe.

Leser 1:   Neem kruis na vore en lees Markus 15: 22-25
“Hulle bring Jesus toe na ‘n plek Golgota, wat Kopbeen beteken.  Hulle wou vir Hom wyn en mirre gee, maar Hy wou dit nie hê nie.  Toe kruisig hulle Hom en verdeel Sy klere onder
 
mekaar deur te loot oor wat elkeen moet kry.  Dit was nege-uur die môre toe hulle Hom gekruisig het.”

Leser 2:    Neem brandende kers navore:  Jesus het gesê: “Ek is die lig vir die wêreld.  Wie my volg, sal nooit in die duisternis wandel nie, maar die lig van die lewe hê.”

 

Leser 3   Neem brood na vore:  Jesus het gesê:  “Ek is die lewende brood wat uit die hemel gekom het.  As iemand van hierdie brood eet, sal hy ewig lewe.  En die brood wat ek sal gee, is my liggaam.  Ek gee dit sodat die wêreld kan lewe.”

STILTE

SEËN VOOR DIE MAALTYD

Christus is ons vrede.
 Hy wat die mure van vyandskap afgebreek het.
 Hy het ons in Hom een gemaak.  Deur Sy ver-
 soenende liefde deel ons die liefdesmaaltyd
 met dankbaarheid.  Dit herinner ons aan al die
 kere van samesyn en liefde met Sy volgelinge.
 Mag Jesus ons versterk.  Mag Hy ons help om
 mekaar te dien en lief te hê want aan Sy liefde
 en goedheid is daar geen einde nie.

Deel brood uit en eet:

DIE ONSE VADER GEBED  (Almal saam)

Slot:

Die feesmaal is verby.
Die wêreld wag.  Laat ons in Christus mekaar
liefhê en laat ons deur sy Gees mekaar en die
wêreld dien.
Here, waar ons nou sluit, laat U liefde vir ons
en ons liefde vir mekaar die krag van ons lewe wees.

ALMAL:    Terwyl ons dink aan U doel vir alles, wy ons ons nou aan U onbegrensde
 liefde in Jesus Christus.

   AMEN