Multikulturele konferensie

Written by Admin on . Posted in Evangelisasie, GKS, Nuus, Taakspanne

gks hk

Hugenote Kollege in samewerking met Kommissie vir Getuienisaksie (KGA) en die Kantoor vir Nuwe Gemeente Ontwikkeling en Kerklike Samewerking (GKS) het ʼn konferensie oor Interkulturele Gemeente-wees aangebied op 22-23 Julie 2014 te Chrismar Villas (Bellville). Die konferensie het ook saamgeval met die jaarlikse KGA Jaarvergadering.
Tydens die konferensie is besin oor die aard en huidige funksionering van multikulturele gemeentes in die NG Kerk-familie, met die oog daarop om die vorming en funksionering van multikulturele gemeentes te bevorder.
‘n Opsomming van alle bydraes met skakels na die bydraes, navorsingsverslae asook individuele bydraes van die sprekers is beskikbaar en kan afgelaai word.

GKS

Written by webmeester on . Posted in GKS

header_600

Die GKS (Kommissie vir Gemeente-ontwikkeling en Kerklike Samwerking) word gesamentlik deur die NGK en die VGK bedryf met die doel om nuwe gemeentes of bedienings-punte te vestig of gemeentes te help om nuut te dink oor gemeentestrukture.

Wêreldwyd en ook in Suid-Afrika is daar ‘n toenemende daling in lidmaat getalle, toename in kerklos lidmate en uitdagings waarmee gemeentes gekonfronteer word as gevolg van demografiese verskuiwinge wat plaasvind.

Die GKS is die NGK-familie se poging om gemeentes te help om pro-aktief en effekitef hierdie uitdagings aan te spreek.

Die grootste en belangrikste, maar ook moelikste uitdaging is om Evangelisasie weer in die hart van gemeentes te laat staan!

Een van die mees effektiewe wyses van evangelisasie vandag word gevind in die skep of “planting” van nuwe gemeentes of bedienings-punte wat met ‘n sensitiwiteit vir en ‘n fokus op kerkloslidmate funksioneer. Hierbenewens moet vars bedieningstrukture geskep word wat met ‘n nuwe relevansie binne ‘n nuwe tyd met ‘n nuwe geslag kan kommunikeer.

Onder leiding van ds. Philip Botha en ds. Peter Adams word tyd spandeer aan die vestiging van nuwe gemeente-ontwikkelingspunte en evangelisasie-gedrewe bedieninge in die gemeentes van die NGK familie.

Sentrum vir die Opleiding van Nuwe Geloofsgemeenskap Ontwikkelaars

Written by webmeester on . Posted in GKS

Agtergrond

Die Raad vir nuwe Gemeente ontwikkeling en Kerklike Samewerking – GKS – se doel is om gemeentes en ringe te begelei om by God se sending na die wêreld betrokke te raak deur saam as familie van kerke nuwe geloofsgemeenskappe te ontwikkel. Dit behels onder andere:

  • Om gemeentes en ringe aan te moedig om nuwe bedieninge / gemeentes te ontwikkel, navorsing oor potensiële ontwikkelingspunte te doen,
  • vennootskappe te vestig,
  • befondsing vir nuwe projekte te voorsien asook
  • opleiding te doen met lidmate, kerkraadslede en leraars wat belangstel.

Hooffokus vir 2013: ‘n Opleidingsentrum vir Nuwe Geloofsgemeenskap Ontwikkelaars

fresh expressionsAs GKS het ons die laaste paar jaar geleer dat nuwe geloofsgemeenskappe nie vinniger kan ontwikkel as wat leiers opgelei word nie.  Ons het daarom goeie kontak met ‘n soortgelyke beweging in die Verenigde Koninkryk (VK) gemaak waarby ons as familie van kerke reeds baie geleer het: “Fresh Expressions of Church”.  Hierdie beweging is die afgelope agt jaar goed gevestig in die Anglikaanse, Metodiste, United en ander kerke. Meer as 2000 nuwe geloofsgemeenskappe in die VK het tot stand gekom deur hierdie proses.

Op grond van ‘n vennootskap wat Communitas en Ekklesia met Fresh Expressions of Church kon sluit,  gaan ons in 2013 hulle hoofkursus as loodsprojek aanbied, nl.  Mission shaped Ministry (MSM).

Mission shaped Ministry

mission shaped ministryHierdie kursus is missionaal van aard, proses gebaseer, nie model gedrewe nie en praktyk gerig.  Dit sluit baie goed by ons familie van kerke se teologiese waardes aan. In die kursus word persone toegerus om leiding te neem in die ontwikkeling van nuwe geloofsgemeenskappe.

Wie kan die kursus bywoon?

Gelowiges, getuienis bedieninge, leraars en voornemende sendelinge wat:

  • besig is om ‘n nuwe geloofsgemeenskap te ontwikkel, of
  • wil leer hoe om ‘n nuwe geloofsgemeenskap te ontwikkel, of
  • leiers wat wil hê dat hulle gemeentes meer missionaal moet wees.

Temas

Tydens die 8 maande deeltydse opleiding sal kursusgangers minstens 20 van ‘n moontlike 30 modules deurloop om ‘n sertifikaat te ontvang.  Temas sluit onder andere in: God se sending, Missionale gemeentewees, Dissipelskap, Evangelisasie, Missionale leierskap, Missionale waardes, Evangelie en kultuur, Kinders en jeug, Missionale kleingroepe, Voorbereiding van ‘n nuwe bediening, Luister na ‘n gemeenskap, en vele ander.

Belangstellendes:

Kontak Philip Botha of Peter Adams by GKS kantoor, Communitas, Stellenbosch

Tel: 021 – 808 9060 – Sekretaresse: Esther Blackaller

Philip:  082 823 2272                                        Peter: 082 928 7668

Epos: philipb@sun.ac.za                               peteradams@sun.ac.za

 

Lesse vir effektiewe Missionale Leierskap

Written by Guillaume Smit on . Posted in Leierskap

Covey se benadering het wye praktiese toepassingsmoontlikhede, onder andere vir missionale leiers. Nie alleen fokus hy op karakterontwikkeling en integriteit nie, hy benadering leierskap vanuit ‘n holistiese perspektief wat strategies bou aan elke aspek van ‘n mens se funksionering. Boonop plaas hy ‘n hoë premie op ‘n selfopofferende diensperspektief wat leiers begelei om doelwitte na te jaag sodat die gemeenskap gebou kan word.

Mens sou die sewe gewoontes soos volg kon opsom:

Om Jesus aan mense voor te stel

Written by Guillaume Smit on . Posted in Evangelisasie

Boonop loop evangelisasie en dissipelskap hand aan hand: Nuwelinge in ‘n geloofsgemeenskap moet intensioneel begelei word met geloofsvormende gewoontes na Jesusgelyke karaktervorming en ‘n koninkryksgerigte lewenswyse. Nuwe gemeentes gaan haal dus nie net geloofsvervreemde mense nie, maar bou hulle ook op in die nuwe lewe wat Christus moontlik gemaak het.

Hoekom jy in die kerk moet tweet

Written by Guillaume Smit on . Posted in Evangelisasie

Volgens Scott Williams, in sy artikel “Five Reasons You Should Twitter in Church” (churchleaders.com), is tegnologie ‘n neutrale ding en afhanklik van die intensie van die gebruiker. Omdat die hedendaagse wêreld ‘n gedeelde omgewing geraak het met die konstante uitruil van inligting en die onmiddellikheid van die digitale verbintenis, is dit moontlik om mense met God in interaksie te kan tree, met hulle eie verlede besig te wees en hulle insig in hierdie Godsbeweging met hulle vriende te deel – alles op dieselfde tyd.