Leesrooster

Die redaksionele Taakspan vir die jaarlikse Woord en Fees, asook Woord en Lewe, is verantwoordelik om twee publikasies aan gemeentes beskikbaar te stel vir bediening wat baseer is op die teksrooster van die Revised Common Lectionary. Ons berei preekriglyne en liturgiese hulpmiddels voor vir die gebruik van predikante met die oog op die eredienste van Sondae. Ons ontwikkel ook materiaal vir daaglikse meditasie met die oog op ondersteuning aan lidmate van gemeentes. Met hierdie twee publikasies bedien ons gemeentes met 'n geïntegreerde model waarin die Bybelteks vir die week sentraal staan en gemeentes binne verskillende kontekste en omstandighede kan nadink vanuit 'n gemeenskaplike teks vir die week.
 
Kontakbesonderhede:
* 021-8741486 (Eddie Orsmond)
* Preekstudies: Eddie Orsmond - simon1@paarlmail.co.za
* Liturgiese riglyne: Neels du Plooy - neelsdup@mweb.co.za
* Woord en Lewe (Lidmate): Nelis du Toit - nelis.dutoit@gmail.com

Veranderings aan die Leesrooster

Written by webmeester on . Posted in Argief

* Die Leesrooster vir Lidmate sluit by die NG Kerk se seisoen van luister aan. Dis ’n poging om lidmate te help om ’n metode van luisterende lees te ontwikkel.
* Die redaksie het lesers se terugvoer gebruik om die boek betekenisvol vir persoonlike en groepsgebruik te maak. Ons probeer doelbewus om ’n daaglikse leeshulp te ontwikkel wat ’n verdieping kan teweegbring in die omgang met God en sy Woord. Die onderskeie weke is aan 12 verskillende medewerkers toegeken, wat elkeen sy/haar eie styl het. Dit kan vir sommige mense steurend wees, maar ons glo dit bied afwisseling en vier die diversiteit in die kerk van Christus. Geniet dus elke medewerker se styl en poging om jou te bedien.
* Die Riglyne vir Kategese is weer deel van die Leesrooster vir Lidmate. Ons het wel by Sondag ’n aanpassing gemaak teenoor die vorige jaar. Op Sondae val die klem op stilword en fokus op God. Die riglyn vir kleingroepe of kategese word verskuif na die einde van die week se daaglikse riglyne. Ons dink die aanbieding is dan minder direktief. Mense wat nie vir groepe of kategese voorberei nie kan slegs die daaglikse riglyne gebruik. Bylaag 3 (Die Bybel in die kategese) en Bylaag 4 (Gereformeerde Belydenisskrifte) agter in die boek, kan met vrug in beide klein- en kategese groepe gebruik word.
* Die metode van luisterende lees is ’n belangrike benadering tot Bybellees. Beide groepe en individue kan dit gebruik. Die luistersiklus kan in elke situasie gebruik word, en volgens die situasie aangepas word.
* Die luistersiklus se metode van luisterende lees bied ’n model waarvolgens gelowiges verantwoordelik en gekonsentreerd met die Bybelteks besig is. Hopelik kweek dit ’n vaardigheid wat lesers help om langer met die Bybelteks self te werk en meer vrae te vra oor dieselfde teks.
* Die luistersiklus behandel elke week ’n ander teks. Dit fokus elke dag vanuit ’n ander hoek daarop. Dit ontwikkel die besef dat verskillende perspektiewe op die teks verskillende vrae ontlok, om uiteindelik verskillende insigte en antwoorde te bied. Bylaag 1 agter in die boek bevat ’n artikel oor die vraag hoe ons die Bybel kan lees sodat ons dit beter kan verstaan. Bylaag 3 is ’n artikel oor die Bybel se gebruik in kategese.
* Volgens ons terugvoer wil lesers meer tekste hanteer. Ons het dus plek-plek in die leeshulpe aangedui dat lesers ook die ander RCL-tekste (wat boaan ’n week se riglyne verskyn) kan lees. Ons moedig lesers aan om die ander tekste self te lees, al fokus die leeshulp op ’n spesifieke teks. Gebruik die RCL-tekste vir gebed en stilword aan die begin van ’n sessie, of Dinsdae vir die luister na mekaar as bykomende perspektief uit die Woord. Soms word dit so in die leeshulp aangedui.
* Stilword by en fokus op God is ’n belangrike deel van elke dag se oefening. Soms word die leser gehelp om hom/haar voor te berei op God se teenwoordigheid. Waar daar nie ’n riglyn is nie, kan lesers hul eie praktyke gebruik of ontwikkel. Ons maak maar net voorstelle. Wees gerus kreatief in hoe jy die oefening aanpak.

Die ontstaan en waardes van die Leesrooster

Written by webmeester on . Posted in Argief

Die Leesrooster-projek het in 1995 ontstaan toe ’n groepie leraars uit die VGK en NGK bymekaar gekom het om saam te werk aan ’n ‘handleiding’ wat lidmate kan help om die preek van Sondag uit te leef in die week. Dit was almal leraars wat besluit het om die teksrooster van die Revised Common Lectionary in hul prediking te volg.
Soos wat die projek uitgebrei – en meer mense belanggestel en saamgewerk het -het ons vir ons waardes geformuleer wat as riglyne kon dien vir die werk wat ons saam doen.
Ons gebruik die RCL (Revised Common Lectionary) omdat ons ons lidmate vastigheid wil gee; ’n vastigheid wat in die tradisie van die kerk en ekumene gewortel is. Lees gerus Bylaag 2 agter in die boek vir ’n stukkie geskiedenis oor die RCL.
* Die ontwikkeling van lidmate, predikante, kleingroepe en gemeentes moet gedien word in die:
– skryf / ontwikkelingsproses;
– die tipe boeke wat ons die lig laat sien;
– die boeke se pryse wat so laag moontlik gehou moet word.
– Daar is kopiereg op die konsep van die projek, maar nie op die boeke nie.
– Gemeentes mag kopieë maak vir hulle afkondigingsblad.
* Lees die Bybel binne die ritme van die Kerkjaar-seisoene.
* Hierdie is ’n diensprojek. Medewerkers word daarom nie vergoed vir hulle diens nie.
* Omdat die projek gerig is op bemagtiging van lidmate, predikante, kleingroepe en gemeentes is dit ’n informele proses wat nie formeel gekoppel is aan ’n kerklike kommissie nie.
* Ons doel met hierdie projek is om die vereniging van die NG Kerk, VG Kerk, RCA en NGKA te bevorder. Die Belydenis van Belhar vorm deel van ons belydenisgrondslag. Sien Bylaag 4 agter in die boek vir geskiedenis en raamwerke van die Gereformeerde Belydenisskrifte.

Leesrooster Preekriglyne

Written by webmeester on . Posted in Argief

Leesrooster Preekriglyne

Die Leesrooster bring die Bybel en die Seisoene van die Kerklike Jaar bymekaar. Met behulp van ‘n spesifieke simbool word daar by elke week aangedui waar ons in die kerklike kalender is. Hierdie kalender herinner ons dwarsdeur die jaar aan die gebeure rondom Jesus, die uitstorting van die Heilige Gees en die uitbreiding van God se koninkryk. Ons begin daarom nie op 1 Januarie nie, maar vier Sondae voor Kersfees wanneer Advent, die tyd van verwagting, ‘n aanvang neem. Die res van die kalender draai dan om drie feeste, naamlik Kersfees, Paasfees en Pinksterfees. Van almal is Paasfees die hoogtepunt, want dan herdenk en vier ons die opstanding van Christus uit die graf. Dit is vir ons só belangrik dat ons aan die begin van elke week op die Sondag die opstanding in die kleine vier.

Die preekriglyne van 1999-2009 word hieronder in twee kolomme, OT en NT, in Bybelboek volgorde gegee.  In die derde kolom is ‘n hele aantal liturgieë.

Laai hier bykomende inligting af:

Ou Testament

Written by webmeester on . Posted in Argief


Ou Testament

Genesis
Genesis
1:1-5 (Ep 2000)

Genesis
18:1-10 (KK 2001)

Genesis
18:20-32 (KK 2001)

Genesis
32:22-32 (KK 2001)

Genesis
6:9-22; 7:24; 8:14-19 (KK2002)

Genesis
12:1-9 (KK 2002)

Genesis
21:8-21 (KK 2002)

Genesis
22:1-14 (KK 2002)

Genesis
24:34-38, 42-49, 58-67 (KK 2002)

Genesis
25:19-34 (KK 2002)

Genesis
28:10-19a (KK 2002)

Genesis
29:15-28 (KK 2002)

Genesis
9:8-17 (Lyd 2003)

Genesis

17:1-7, 15-16 (Lyd 2003)
Genesis
2:18-24 (KK 2003)

Genesis 15:1-18 (Lyd 2004)

Genesis
11:1-19 (Pinkster 2004)

Genesis
2:15-17;3:1-7 (Lyd 2005)

Genesis
12:1-4a (Lyd 2005)

Genesis
37 (KK 2005)

Genesis
38 (KK 2005)

Genesis
39 (KK 2005)

Genesis
40 (KK 2005)

Genesis
41 (KK 2005)

Genesis
42-44 (KK 2005)

Genesis
45 (KK 2005)

Genesis
16:1-16 (KK 2006)

Eksodus
Eksodus
1:8-2:10 (KK 1999)

Eksodus
3:1-15 (KK 1999)

Eksodus
12:1-14 (KK 1999)

Eksodus
14:19-31 (KK 1999)

Eksodus
16:2-15 (KK 1999)

Eksodus
17:1-7 (KK 1999)

Eksodus
20:1-17 (Lyd 2000)

Eksodus
20:1-9,12-20 (KK 1999)

Eksodus
32:1-14 (KK 1999)

Eksodus
33:12-23 (KK 1999)

Eksodus
19:2-8a (KK 2002
)
Eksodus
34:29-35 (Sondag v Verheerliking 2004)

Eksodus
24:12-18 (Sondag v Verheerliking 2005)

Eksodus
17:1-17 (Lyd 2005)

Eksodus
3:1-4:17 (KK 2006)

Eksodus
12 (KK 2006)

Eksodus
40 (KK 2006)


Numeri

Numeri
11:24-30 (Pink 2002)

Numeri
21:4-9 (Lyd 2006)

Numeri
13 (KK 2006)

Numeri
14 (KK 2006)

Deuteronomium

Deuteronomium
30:9-14 (KK 2001)

Deuteronomium
34:1-12 (KK 1999)

Deuteronomium
26:1-11 (Lyd 2004)

BO
Josua
Josua
3:7-17 (KK 1999)

Josua
24:1-3,14-25 (KK 1999)

Rigters
Rigters
4:1-7 (KK 1999)

Rigters
2:11-23 (KK 2005)

Rigters
4:1-24 (KK 2005)

Rigters
6 (KK 2005)

Rigters
16 (KK 2005)

Rut
Rut
1:1-22 (KK 2000)

Rut
3:1-5,4:13-17 (KK 2000)

1 Samuel
1
Samuel 16:1-13 (Lyd 2005)

2 Samuel
2
Samuel 6:1-23 (KK 2000)

2
Samuel 23:1-7 (KK 2000)

2
Samuel 7:1-14a (KK 2003)

2
Samuel 11:1-15 (KK 2003)

2
Samuel 11:26-12:13a (KK 2003)

2
Samuel 18:5-33 (KK 2003)

1
Konings
1
Konings 19:9-18 (KK 2002
)

2 Konings

2
Konings 5:1-15 (KK 2001)

2
Konings 2:1-12 (Sondag v Verheerliking 2006)

1
Kronieke
1
Kronieke 4:1-10 (KK 2004)

1
Kronieke 16:7-36 (KK 2004)

1
Kronieke 29:10-19 (KK 2004)

2
Kronieke
2
Kronieke 1:1-13 (KK 2004)

2
Kronieke 6:12-42 (KK 2004)

Nehemia
Nehemia
8:1-10 (Ep 2004)

Job

Job
23:1-17 (KK 2000)
Job
38:1-7 (KK 2003)

Job
42:1-6 (KK 2003)

BO
Psalms

Psalm
8 (Trin 2001)

Psalm
22 (Gv 1999)

Psalm
22 ( Gv 2001)

Psalm
25:1-10 (Lyd 2000)

Psalm
31:9-16 (Lyd 1999)

Psalm
46 (KK 2001)

Psalm
51:1-12 (Lyd 2000)

Psalm
72:1-7,10-14 (Ep 2000)

Psalm
27 (Ep 2002)

Psalm
2 (Ep 2002)

Psalm
118 (Paas 2002)

Psalm
100 (Sondag van Jesus die Koning 2002)

Psalm
47 (Hemel 2003)

Psalm
84 (KK 2003)

Psalm
72 (Ep 2004)

Psalm
47 (Hemelvaart 2004)

Psalm
102 (KK 2004)

Psalm
40:1-11 (Ep 2005)

Psalm
101 (KK 2005)

Psalm
73 (KK 2005)

Psalm
94/100
(Sondag van Christus die Koning 2005)

Psalm
30 (Ep 2006)

Psalm
140 (KK 2006)

Psalm
87 (Feesdiens 2006)

 

Spreuke
Spreuke
1:20-33 (KK 2000)

Spreuke
22:1-23 (KK 2000)

Spreuke
9:1-6 (KK 2003)

Hooglied
Hooglied
2:2-18 (KK 2000)

Jesaja
Jesaja
6:1-13 (Trin 2000)

Jesaja
8:23-9:7 (Kersf 1999)

Jesaja
9:2-7 (Kersf 2000)

Jesaja
40:1-11 (Adv 2000)

Jesaja
43:1-13 (Ep 2001)

Jesaja
52:13-53:12 (G/Vr 2000)

Jesaja
60:1-6 (Ep 2001)

Jesaja
61:1-8 (Adv 1999)

Jesaja
61:10-62:3 (Na Kf 2000)

Jesaja
64:1-9 (Adv 2000)

Jesaja
55:1-5 (KK 2002)

Jesaja
56 (KK 2002)

Jesaja
51:1-6 (KK 2002)

Jesaja
43:18-25 (Ep 2003)

Jesaja
52:7-10 (Kersfeesdiens 2003)

Jesaja
43:1-7 (Ep 2003)

Jesaja
62:1-5 (Ep 2003)

Jesaja
2:1-5 (Adv 2004)

Jesaja
11:1-10 (Adv 2004)

Jesaja
35:1-10 (Adv 2004)

Jesaja
7:10-16 (Adv 2004)

Jesaja
9:2-7 (Kersfeesdiens 2004)
|
Jesaja
63:7-9 (Sondag na Kersfees 2004)

Jesaja
42:1-9 (Ep 2005)

Jesaja
52:13-53:12 (Goeie Vrydag Feesdiens 2005)

BO
Jeremia

Jeremia
33:14-16 (Adv 2000)

Jeremia
15:15-21 (KK 2002)

Esegiël Jeremia
1:4-10 (Ep 2004)

Esegiël
34:11-24 (KK 1999)

Esegiël
37:1-14 (Pink 2000)

Esegiël
33:7-11 (KK 2002)

Esegiël
37:1-14 (Lyd 2005

Daniël
Daniël
12:1-13 (KK 2003)

Daniël
7:9-14 (Sondag van Jesus 2003)

Joël
Joël
2:23-32 (KK 2001)

Amos
Amos
5:6-15 (KK 2003)

Jona
Jona
3:1-5,10 (Ep 2000)

Miga
Miga
5:2-5 (Adv 2000)

Miga
6:1-8 (Ep 2002)

Habakuk
Hab
1:1-4,2:1-4 (KK 2001)

Hab
1:1-11 (KK 2004)

Hab
1:12-2 (KK 2004)

Hab
3:1-19 (KK 2004)

Sefanja
Sefanja
3:14-20 (Adv 2001)

 

Sagaria
Sagaria
1:7-17 (KK 2006)

Sagaria
2:1-13 (KK 2006)

Sagaria
3:1-10 (KK 2006)

Sagaria
6:9-17 (KK 2006)

Sagaria
8:1-8 (KK 2006)

Sagaria
14:8-21 (KK 2006)

 

Maleagi
Maleagi
2:17 – 3:5 (Adv 2000)


BO

Kerkjaar argief

Written by webmeester on . Posted in Argief

 

 

Advent

Jesaja
40:1-11 (Adv 2000)

Jesaja
61:1-8 (Adv 1999)

Jesaja
64:1-9 (Adv 2000)

Jeremia
33:14-16 (Adv 2000)

Miga
5:2-5 (Adv 2000)

Sefanja
3:14-20 (Adv 2001)

Maleagi
2:17 – 3:5 (Adv 2000)

Romeine 16:25-27 (Adv 2000)

Matteus
3:1-12 (Adv 2001)

Matteus
11:2-11 (Adv 2001)

Matteus
1:18-25 (Adv 2001)

Markus
13:24-37 (Adv 2002

Markus
1:1-8 (Adv 2002)

Johannes
1:1-8, 19-28 (Adv 2002)

Lukas
1:26-38 (Adv 2002)

1
Tes 3:9-13 (Adv 2003)

Filippense
1:3-11 (Adv 2003)

Filippense
4:4-7 (Adv 2003)

Hebreers
10:5-10 (Adv 2003)

Jesaja
2:1-5 (Adv 2005)

Jesaja
11:1-10 (Adv 2004)

Jesaja
35:1-10 (Adv 2004)

Jesaja
7:10-16 (Adv 2004)

1
Korintiers 1:3-9 (Adv 2005)

2
Petrus 3:8-15a (Adv 2005)

1
Tessalonisense 5:16-24 (Adv 2005)

Romeine
16:25-27 (Adv 2005)

 

Kersfees

Jesaja
8:23-9:7 (Kersf 1999)

Jesaja 9:2-7 (Kersf 2000)
Jesaja
61:10-62:3 (Na Kf 2000)

Johannes
1:1-14 (Kersf 2001)

Matteus
2:13-23 (Na Kf 2001)

Lukas
2:1-20 (Kersf 2002)

Lukas
2:22-40 (Na Kf 2002)

Jesaja
52:7-10 (Kersfeesdiens 2003)

Kolossense
3:12-17 (2003)

Jesaja
9:2-7 ((Kersfeesdiens 2004)

Jesaja
63:7-9 (Sondag na Kersfees 2004)

Titus
3:4-7 (Kersfeesdiens 2005)

BO

Epifanie

Genesis
1:1-5 (Ep 2000)

Psalm
72:1-7,10-14 (Ep 2000)
Jesaja
43:1-13 (Ep 2001)

Jesaja
60:1-6 (Ep 2001)

Jona
3:1-5,10 (Ep 2000)

Markus 1:21-28 (Ep 2000)
Markus
1:29-39 (Ep 2000)

Markus
9:2-9 (Ep 2000)

Johannes
1:43-51 (Ep 2000)

Handelinge
10:34-43 (Ep 1999)

Handelinge
10:34-43 (Ep 2000)

1
Korintiers 1:1-9 (Ep 1999)

1
Korintiers 1:10-18 (Ep 1999)

1
Korintiers 1:18-31 (Ep 1999)

1
Korintiers 2:1-16 (Ep 1999)

1
Korintiers 9:24-27 (Ep 2000)

1
Korintiers 12:1-11 (Ep 2001)

1
Korintiers 12:12-31 (Ep 2001)

1
Korintiers 13:1-13 (Ep 2001)

1
Korintiers 15: 1-11 (Ep 2001)

1
Korintiers 15:12-20 (Ep 2001)

1
Korintiers 15:35-50 (Ep 2001)

2
Korintiers 1:18-22 (Ep 2000)

2
Korintiers 3:1-6 (Ep 2000)

2
Korintiers 3:12-4:2 (Ep 2001)

2
Petrus 1:16-21 (Ep 1999)

Matteus
3:13-17 (Ep 2002)

Johannes
1:29-42 (Ep 2002)

Psalm
27 (Ep 2002)

Miga
6:1-8 (Ep 2002)

Psalm
2 (Ep 2002)

Efesiers
3:1-12 (Ep 2003)

Handelinge
19:1-7 (Ep 2003)

1
Korintiers 6:12-20 (Ep 2003)

1
Korintiers 7:29-30 (Ep 2003)

1
Korintiers 8:1-13 (Ep 2003)

1
Korintiers 9:16-23 (Ep 2003
)
Markus
1:40-45 (Ep 2003)

Jesaja
43:18-25 (Ep 2003)

Psalm
72 (Epifaniefeesdiens 2004)

Jesaja
43:1-7 (Ep 2004)

Jesaja
62:1-5 (Ep 2004)

Nehemia
8:1-8 (Ep 2004)

Jeremia
1:4-10 (Ep 2004)

Lukas
5:1-11 (Ep 2004)

Lukas
6:17-26 (Ep 2004)

Efesiers
3:1-12 (Ep 2005)

Jesaja
42:1-9 (Ep 2005)

Psalm
40:1-11 (Ep 2005)

Matteus
4:12-23 (EP 2005)

Matteus
5:1-12 (Ep 2005)

Matteus
2:1-12 (Ep 2006)

Markus
1:4-11 (Ep 2006)

Johannes
1:43-51 (Ep 2006)

Markus
1:14-20 (Ep 2006)

Markus
1:21-28 (Ep 2006)

Markus
1:29-39 (Ep 2006)

Psalm
30 (Ep 2006)

Markus
2:1-12 (Ep 2006)


BO

Lydenstyd

Eksodus
20:1-17 (Lyd 2000)

Psalm
25:1-10 (Lyd 2000)

Psalm
31:9-16 (Lyd 1999)
Psalm
51:1-12 (Lyd 2000)

Markus 8:31-38 (Lyd 2000)
Lukas
4:1-13 (Lyd 2001)

Lukas
13:1-9 (Lyd 2001)

Lukas
13:31-35 (Lyd 2001)

Lukas
15:1-7,11-32 (Lyd 2001)

Lukas
22:14-23:56 (Lyd 2001)

Johannes
3:14-21 (Lyd 2000)

Johannes
12:1-8 (Lyd 2001)

Romeine
4:1-5,13-17 (Lyd 1999)

Romeine
5:12-19 (Lyd 1999)

Romeine
5:12-21 (Lyd 1999)

Romeine
8:6-11 (Lyd 1999)

Efesiers
5:8-14 (Lyd 1999)

Johannes
3:1-17 (Lyd 2002)

Johannes
4:5-42 (Lyd 2002)

Johannes
9:1-41 (Lyd 2002)

Johannes
11:1-45 (Lyd 2002)

Matteus
27:11-54 (Groot Lyd 2002)

Genesis
9:8-17 (Lyd 2003)

Genesis
17:1-7, 15-16 (Lyd 2003)

Johannes
2:13-22 (Lyd 2003)

Efesiers
2:1-10 (Lyd 2003)

Johannes
12:20-33 (Lyd 2003)

Psalm
31:10-17 (Lyd 2003)

Deut
26:1-11 (Lyd 2004)

Genesis 15:1-18 (Lyd 2004)

1
Kor 10:1-13 (Lyd 2004)

Josua
5:9-12 (Lyd 2004)

Fil
3:4-14 (Lyd 2004)

Fil
2:5-11 (Lyd 2004)

Genesis
2:15-17; 3:1-17 (Lyd 2005)

Genesis
12:1-4a (Lyd 2005)

Eksodus
17:1-17 (Lyd 2005)

1
Samuel 16:1-13 (Lyd 2005)

Esegiel
37:1-14 (Lyd 2005)

Matteus
21:1-11 (Lyd 2005)

1
Petrus 3:18-22 (Lyd 2006)

Romeine
4:13-25 (Lyd 2006)

1
Korintiers 1:18-25 (Lyd 2006)

Numeri
21:4-9 (Lyd 2006)

Hebreers
5:5-10 (Lyd 2006)

Markus
15:1-47 (Lyd 2006)

BO

Goeie Vrydag

Psalm
22 (Gv 1999)

Psalm
22 ( Gv 2001)

Jesaja
52:13-53:12 (G/Vr 2000)

Johannes
19:17-42 (Gv 2002)

Hebreers
10: 16-25 (GV 2003)

Hebreers
4:14-16; 5 7-9 (GV 2004)

Jesaja
52:13-53:12 (GV Feesdiens 2005)

Johannes
18:1-19:42 (Feesdiens 2006)

BO

Paasfees

Johannes
13: 31-35 (Paas 2001)

Johannes
14:15-31 (Paas 2000)

Johannes
20:19-31 (Paas 2000)

Handelinge
3:12-19 (Pa 2000)

Handelinge
4:5-12 (Pa 2000)

Handelinge
5:17-42 (Pa 2001)

Handelinge
8:26-40 (Pa 2000)

Handelinge
9:1-20 (Pa 2001)

Handelinge
9:36-43 (Paas 2001)

1
Korintiers 15:1-11 (Paas 2000)

Kolossense
3:1-4 (Paas 1999
)
1
Petrus 1:3-9 (Paas 1999)

1
Petrus 1:17-23 (Paas 1999)

1
Pet 2:2-10 (Paas 1999)

1
Pet 2:19-25 (Paas 1999)

1
Pet 3:13-22 (Paas 1999)

1
Johannes 5:1-6 (Pa 2000)

Psalm
118 (Paas 2002)

Handelinge
2:14a,22-32 (Paas 2002)

Handelinge
2:14a, 36-41 (Paas 2002)

Handelinge
2:42-47 (Paas 2002)

Handelinge
7:55-60 (Paas 2002)

Handelinge
17:22-31 (Paas 2002)
Markus
16:1-8 (Paas 2003)

1
Johannes 1:1-2:2 (Paas 2003)

1
Johannes 3:1-7 (Paas 2003)

Johannes
10:11-18 (Paas 2003)

Johannes
15:1-8 (Paas 2003)

Johannes
15:0-17 (Paas 2003)

Johannes
20:1-18 (Paas 2004)

Johannes
20:19-31 (Paas 2004)

Johannes
21:1-19 (Paas 2004)

Johannes
10:22-30 (Paas 2004)

Handelinge
11:1-18 (Paas 2004)

Handelinge
16:9-15 (Paas 2004)

Johannes
17:20-26 (Paas 2004)

Handelinge
10:34-43 (Paas 2005)

Johannes
20:19-31 (Paas 2005)

Lukas
24:13-35
(Paas 2005)
Johannes
10:22-30 (Paas 2005)

Johannes
14:1-14 (Paas 2005)

Johannes
14:15-21 (Paas 2005)

Johannes
20:1-18 (Paas 2006)

1
Johannes 1:1-2:2 (Paas 2006)

1
Johannes 3:1-7 (Paas 2006)

1
Johannes 3:16-24 (Paas 2006)

1
Johannes 4:7-21 (Paas 2006)

1
Johannes 5:1-6 (Paas 2006)

BO

Hemelvaart

Efesiers
1:15-23 (Hemel 1999)

Lukas
24:44-53 (Hemel 2001)

Handelinge
1-11 (Hemel 2002)

Psalm
47 (Hemel 2003)

Psalm
47 (Hemel 2004)

Lukas
24:44-53 (Hemel 2005)

Lukas
24:44-53 (Hemel 2006)

BO

Pinkster

Esegiel
37:1-14 (Pink 2000)

Handelinge 2:1-21 (Na Pink 2001)

1
Korintiers 12:3-13 (Pink 1999)
1
Pet 4:12-14,5:6-11 (Pink 1999)

1
Johannes 5:9-13 (Pink 2000)

Openbaring
22:6-21 (Pink 2001)

Handelinge
1:6-14 (Pink 2002)

Numeri
11:24-30 (Pink 2002)

Johannes
17:6-19 (Pink 2003)

Johannes
15:26-27 (Pink 2003)

Genesis
11:1-9 (Pink 2004)

Johannes
17:1-11 (Pink 2005)

Johannes
17:37-39
(Pinksterfees 2005)
Handelinge
1:15-17
(Pinksterweek 2006)
Johannes
15:16-27
(Pinksterfeesdiens 2006)

BO

Drie-eenheidsondag

Psalm
8 (Trin 2001)

Jesaja
6:1-13 (Trin 2000)

Matteus 28:16-20 (Trin 1999)

2
Kor 13:11-13 (Trin 2002)

Romeine
5:1-5 (Trin 2004)

Matteus
28:16-20
(Feesdiens 2005)

Johannes
3:1-17
(Feesdiens 2006)

BO

Koninkrykstyd

Genesis
18:1-10 (KK 2001)

Genesis
18:20-32 (KK 2001)

Genesis
32:22-32 (KK 2001)

Eksodus
1:8-2:10 (KK 1999)

Eksodus
3:1-15 (KK 1999)

Eksodus
12:1-14 (KK 1999)

Eksodus
14:19-31 (KK 1999)

Eksodus
16:2-15 (KK 1999)

Eksodus
17:1-7 (KK 1999)

Eksodus
20:1-9,12-20 (KK 1999)

Eksodus
32:1-14 (KK 1999)

Eksodus
33:12-23 (KK 1999)
Deuteronomium
30:9-14 (KK 2001)

Deuteronomium
34:1-12 (KK 1999)
Josua
3:7-17 (KK 1999)

Josua
24:1-3,14-25 (KK 1999)

Rigters
4:1-7 (KK 1999)
Rut
1:1-22 (KK 2000)

Rut
3:1-5,4:13-17 (KK 2000)
2
Samuel 6:1-23 (KK 2000)

2
Samuel 23:1-7 (KK 2000)
2
Konings 5:1-15 (KK 2001)

Job
23:1-17 (KK 2000)

Psalm
46 (KK 2001)
Spreuke
1:20-33 (KK 2000)

Spreuke
22:1-23 (KK 2000)

Hooglied
2:2-18 (KK 2000)

Esegiel
34:11-24 (KK 1999)

Joel
2:23-32 (KK 2001)

Hab
1:1-4,2:1-4 (KK 2001)

Matteus
9:9-13,18-26 (KK 1999)

Matteus
9:35-10:8 (KK 1999)

Matteus
10:24-39 (KK 1999)

Matteus
10:40-42 (KK 1999)

Matteus
11:15-19 (KK 1999)

Matteus
13:1-9,18-23 (KK 1999)

Matteus
13:24-30,36-43 (KK 1999
)
Matteus
13:31-33,44-52 (KK 1999)

Matteus
14:13-21 (KK 1999)

Matteus
14:22-33 (KK 1999)

Matteus
15:10-28 (KK 1999)

Markus
9:30-37 (KK 2000)

Markus
9:38-50 (KK 2000)

Markus
10:2-16 (KK 2000)

Markus
13:1-8 (KK 2000)

Lukas
12:13-21 (KK 2001)

Lukas
12:32-40 (KK 2001)

Lukas
12:49-56 (KK 2001)

Lukas
13:10-17 (KK 2001)

Lukas
14:1-14 (KK 2001)

Lukas
19:1-10 (KK 2001)

Lukas
20:27-40 (KK 2001)

Lukas
21:5-19 (KK 2001)

2
Korintiers 6:1-13 (KK 2000)

2
Korintiers 8:7-15 (KK 2000)

2
Korintiers 12:2-10 (KK 2000)

Galasiers
2:5-21 (KK 2001)

Galasiers
3:19-29 (KK 2001)

Galasiers
5:1-25 (KK 2001)

Galasiers
6:1-6,11-18 (KK 2001)
Efesiers
2:11-22 (KK 2000)

Efesiers
3:14-21 (KK 2000)

Efesiers
4:1-16 (KK 2000)

Efesiers
4:25-5:2 (KK 2000)

Efesiers
5:15-32 (KK 2000)

Efesiers
6:10-20 (KK 2000)

1
Timoteus 1:12-17 (KK 2001)

1
Timoteus 2:1-7 (KK 2001)

1
Timoteus 6:6-19 (KK 2001)
Filemon
1:1-21 (KK 2001)

Hebreers
5:1-10 (KK 2000)

Hebreers
7:23-28 (KK 2000)

Genesis
6:9-22; 7:24; 8:14-19 (KK2002)

Genesis
12:1-9 (KK 2002)


Eksodus
19:2-8a (KK 2002
)

Genesis
21:8-21 (KK 2002)

Genesis
22:1-14 (KK 2002)

Genesis
24:34-38, 42-49, 58-67 (KK 2002)

Genesis
25:19-34 (KK 2002)

Genesis
28:10-19a (KK 2002)

Genesis
29:15-28 (KK 2002)

Jesaja
55:1-5 (KK 2002)

1
Konings 19:9-18 (KK 2002
)
Jesaja
56 (KK 2002)

Jesaja
51:1-6 (KK 2002)

Jeremia
15:15-21 (KK 2002)

Esegiel
33:7-11 (KK 2002)

Romeine
14:1-12 (KK 2002)

Filippense
1:21-30 (KK 2002)

Filippense
2:1-13 (KK 2002)

Filippense
3:4b-14 (KK 2002)

Filippense
4:1-9 (KK 2002)

1
Tessalonisense 1:1-10 (KK 2002)

1
Tessalonisense 2:1-8 (KK 2002)

1
Tessalonisense 2:12-3:13 (KK 2002)

1
Tessalonisense 4:13-18 (KK 2002)

1
Tessalonisense 5:1-11 (KK 2002)

Markus
4:35-41 (KK 2003)

Markus
5:21-43 (KK 2003)

Markus
6:1-13 (KK 2003)

Markus
6:14-29 (KK 2003)

2
Samuel 7:1-14a (KK 2003)

2
Samuel 11:1-15 (KK 2003)

2
Samuel 11:26-12:13a (KK 2003)

2
Samuel 18:5-33 (KK 2003)

Spreuke
9:1-6 (KK 2003)

Psalm
84 (KK 2003)

Jakobus
1:17-27 (KK 2003)

Jakobus
2:1-13 (KK 2003)

Jakobus
3:1-12 (KK 2003)

Jakobus
3:13-4:8a (KK 2003)

Jakobus
5:13-20 (KK 2003)

Genesis
2:18-24 (KK 2003)

Amos
5:6-15 (KK 2003)

Job
38:1-7 (KK 2003)

Job
42:1-6 (KK 2003)

Markus
12:28-34 (KK 2003)

Markus
12:38-44 (KK 2003)

Daniel
12:1-13 (KK 2003)

1
Kron 4:1-10 (KK 2004)

1
Kron 16:7-36 (KK 2004)

1
Kron 29:10-19 (KK 2004)

2
Kron 1:1-13 (KK 2004)

2
Kron 6:12-42 (KK 2004)

2
Petrus 1:3-11 (KK 2004)

2
Petrus 3:3-15 (KK 2004)

2
Johannes 4-11 (KK 2004)

3
Johannes 1-12 (KK 2004)

Lukas
11:1-13 (KK 2004)

Lukas
11:21-26 (KK 2004)

Lukas
11:37-54 (KK 2004)

Lukas
12:4-12 (KK 2004)

Lukas
17:1 -4 (KK 2004)

Lukas
17:20-37 (KK 2004)

Nahum
1:1-14 (KK 2004)

Habakuk
1:1-11 (KK 2004)

Habakuk
1:12-2:4 (KK 2004)

Habakuk
3:1-19 (KK 2004)

Psalm
102 (KK 2004)

Hebreers
13:7-19 (KK 2004)

Hebreers
5:11-6:12 (KK 2004)

Hebreers
10:32-39 (KK 2004)

Matteus
6:9-10 (KK 2005)

Matteus
6:11-16 (KK 2005)

Matteus
6:24-34 (KK 2005)

Matteus
7:1-16 (KK 2005)

Matteus
7:7-14 (KK 2005)

Matteus
7:15-23 (KK 2005)

Matteus
7:24-25 (KK 2005)

Psalm
101 (KK 2005)

Genesis
37 (KK 2005)

Genesis
38 (KK 2005)

Genesis
39 (KK 2005)

Genesis
40 (KK 2005)

Genesis
41 (KK 2005)

Genesis
42-44 (KK 2005)

Genesis
45 (KK 2005)

1
Timoteus 3:1-13 (KK 2005)

1
Timoteus 3:14-4:5 (KK 2005)

1
Timoteus 4:6-16 (KK 2005)

1
Timoteus 6:1-10 (KK 2005)

1
Timoteus 6:11-21 (KK 2005)

Psalm
73 (KK 2005)

Rigters
2:11-23 (KK 2005)

Rigters
4:1-24 (KK 2005)

Rigters
6 (KK 2005)

Rigters
16 (KK 2005)

Genesis
16:1-16 (KK 2006)

Psalm
140 (KK 2006)

Eksodus
3:1-4:17 (KK 2006)

Eksodus
12 (KK 2006)

Eksodus
40 (KK 2006)

Numeri
13 (KK 2006)

Numeri
14 (KK 2006)

Johannes
5:14-29 (KK 2006)

Johannes
5:30-47 (KK 2006)

Johannes
8:1-11 (KK 2006)

Johannes
8:12-30 (KK 2006)

Johannes
8:31-59 (KK 2006)

Johannes
16:25-31 (KK 2006)

Openbaring
3:7-13 (KK 2006)

Openbaring
3:14-22 (KK 2006)

Openbaring
4:1-11 (KK 2006)

Openbaring
5:1-14 (KK 2006)

Sagaria
1:7-17 (KK 2006)

Sagaria
2:1-13 (KK 2006)

Sagaria
3:1-10 (KK 2006)

Sagaria
6:9-17 (KK 2006)

Sagaria
8:1-8 (KK 2006)

Sagaria
14:8-21 (KK 2006)

BO

 

Sondag
van Jesus die Koning

Psalm
100 (2002)

Daniel
7:9-14 (2003)

Hebreers
12:1-3 (2004)

Psalm
94/100 (Feesdiens 2005)

Psalm
87 (Feesdiens 2006)

 

Sondag
van Verheerliking – Feesdiens

2
Korintiers 4:3-6
(2003)
Eksodus
34:29-35 (2004)

Eksodus
(24:12-18 (2005

2
Konings 2:1-12 (2006)


Triniteitsfeesdiens

Romeine
8:12-17 (Trin 2003)

 

BO

 

1999-2006

Written by webmeester on . Posted in Argief, Fokustekste

Die
Leesrooster Argief bevat die fokustekste van 1999-2006.


Die fokustekste wat in dié jare behandel is, is hieronder gerangskik volgens die Skrifverwysing.
Elke fokusteks bevat:

  • Die tekste
    van die week
  • Opmerkings oor die Fokusteks
  • Opmerkings oor die Konteks
  • ‘n Preekvoorstel


Die materiaal kan volgens die Fokusteks skrifverwysing opgespoor en afgelaai word.  Klik hieronder op die skakel van die Bybelboek waarin die teks voorkom, om direk daar uit te kom.

Skrifverwysings

Ou Testament:
GenEks – Lev – Num
DeutJosRigRut1Sam2Sam1Kon2Kon1Kron2Kron
– Esra – Neh – Est – JobPsSpr – Pred – HooglJesJer – Klaagl – EsegDan – Hos
Joel Am – Ob –
JonaMiga – Nah – HabSef – Hag – Sag
Mal

Nuwe Testament:
MattMarkLukJohHandRom1Kor2KorGalEfFilKol1Tess
– 2Tess – 1Tim – 2Tim – Tit
FilemHebJak
1Pet2Pet1Joh2Joh
3Joh – Jud – Op


Ou Testament

Genesis
Genesis
1:1-5 (Ep 2000)

Genesis
18:1-10 (KK 2001)

Genesis
18:20-32 (KK 2001)

Genesis
32:22-32 (KK 2001)

Genesis
6:9-22; 7:24; 8:14-19 (KK2002)

Genesis
12:1-9 (KK 2002)

Genesis
21:8-21 (KK 2002)

Genesis
22:1-14 (KK 2002)

Genesis
24:34-38, 42-49, 58-67 (KK 2002)

Genesis
25:19-34 (KK 2002)

Genesis
28:10-19a (KK 2002)

Genesis
29:15-28 (KK 2002)

Genesis
9:8-17 (Lyd 2003)

Genesis
17:1-7, 15-16 (Lyd 2003)

Genesis
2:18-24 (KK 2003)

Genesis 15:1-18 (Lyd 2004)

Genesis
11:1-19 (Pinkster 2004)

Genesis
2:15-17;3:1-7 (Lyd 2005)

Genesis
12:1-4a (Lyd 2005)

Genesis
37 (KK 2005)

Genesis
38 (KK 2005)

Genesis
39 (KK 2005)

Genesis
40 (KK 2005)

Genesis
41 (KK 2005)

Genesis
42-44 (KK 2005)

Genesis
45 (KK 2005)

Genesis
16:1-16 (KK 2006)

Eksodus
Eksodus
1:8-2:10 (KK 1999)

Eksodus
3:1-15 (KK 1999)

Eksodus
12:1-14 (KK 1999)

Eksodus
14:19-31 (KK 1999)

Eksodus
16:2-15 (KK 1999)

Eksodus
17:1-7 (KK 1999)

Eksodus
20:1-17 (Lyd 2000)

Eksodus
20:1-9,12-20 (KK 1999)

Eksodus
32:1-14 (KK 1999)

Eksodus
33:12-23 (KK 1999)

Eksodus
19:2-8a (KK 2002
)
Eksodus
34:29-35 (Sondag v Verheerliking 2004)

Eksodus
24:12-18 (Sondag v Verheerliking 2005)

Eksodus
17:1-17 (Lyd 2005)

Eksodus
3:1-4:17 (KK 2006)

Eksodus
12 (KK 2006)

Eksodus
40 (KK 2006)


Numeri

Numeri
11:24-30 (Pink 2002)

Numeri
21:4-9 (Lyd 2006)

Numeri
13 (KK 2006)

Numeri
14 (KK 2006)

Deuteronomium

Deuteronomium
30:9-14 (KK 2001)

Deuteronomium
34:1-12 (KK 1999)

Deuteronomium
26:1-11 (Lyd 2004)

BO
Josua
Josua
3:7-17 (KK 1999)

Josua
24:1-3,14-25 (KK 1999)

Rigters
Rigters
4:1-7 (KK 1999)

Rigters
2:11-23 (KK 2005)

Rigters
4:1-24 (KK 2005)

Rigters
6 (KK 2005)

Rigters
16 (KK 2005)

Rut
Rut
1:1-22 (KK 2000)

Rut
3:1-5,4:13-17 (KK 2000)

1 Samuel
1
Samuel 16:1-13 (Lyd 2005)

2 Samuel
2
Samuel 6:1-23 (KK 2000)

2
Samuel 23:1-7 (KK 2000)

2
Samuel 7:1-14a (KK 2003)

2
Samuel 11:1-15 (KK 2003)

2
Samuel 11:26-12:13a (KK 2003)

2
Samuel 18:5-33 (KK 2003)

1
Konings
1
Konings 19:9-18 (KK 2002
)

2 Konings

2
Konings 5:1-15 (KK 2001)

2
Konings 2:1-12 (Sondag v Verheerliking 2006)

1
Kronieke
1
Kronieke 4:1-10 (KK 2004)

1
Kronieke 16:7-36 (KK 2004)

1
Kronieke 29:10-19 (KK 2004)

2
Kronieke
2
Kronieke 1:1-13 (KK 2004)

2
Kronieke 6:12-42 (KK 2004)

Nehemia
Nehemia
8:1-10 (Ep 2004)

Job

Job
23:1-17 (KK 2000)
Job
38:1-7 (KK 2003)

Job
42:1-6 (KK 2003)

BO
Psalms

Psalm
8 (Trin 2001)

Psalm
22 (Gv 1999)

Psalm
22 ( Gv 2001)

Psalm
25:1-10 (Lyd 2000)

Psalm
31:9-16 (Lyd 1999)

Psalm
46 (KK 2001)

Psalm
51:1-12 (Lyd 2000)

Psalm
72:1-7,10-14 (Ep 2000)

Psalm
27 (Ep 2002)

Psalm
2 (Ep 2002)

Psalm
118 (Paas 2002)

Psalm
100 (Sondag van Jesus die Koning 2002)

Psalm
47 (Hemel 2003)

Psalm
84 (KK 2003)

Psalm
72 (Ep 2004)

Psalm
47 (Hemelvaart 2004)

Psalm
102 (KK 2004)

Psalm
40:1-11 (Ep 2005)

Psalm
101 (KK 2005)

Psalm
73 (KK 2005)

Psalm
94/100
(Sondag van Christus die Koning 2005)

Psalm
30 (Ep 2006)

Psalm
140 (KK 2006)

Psalm
87 (Feesdiens 2006)

 

Spreuke
Spreuke
1:20-33 (KK 2000)

Spreuke
22:1-23 (KK 2000)

Spreuke
9:1-6 (KK 2003)

Hooglied
Hooglied
2:2-18 (KK 2000)

Jesaja
Jesaja
6:1-13 (Trin 2000)

Jesaja
8:23-9:7 (Kersf 1999)

Jesaja
9:2-7 (Kersf 2000)

Jesaja
40:1-11 (Adv 2000)

Jesaja
43:1-13 (Ep 2001)

Jesaja
52:13-53:12 (G/Vr 2000)

Jesaja
60:1-6 (Ep 2001)

Jesaja
61:1-8 (Adv 1999)

Jesaja
61:10-62:3 (Na Kf 2000)

Jesaja
64:1-9 (Adv 2000)

Jesaja
55:1-5 (KK 2002)

Jesaja
56 (KK 2002)

Jesaja
51:1-6 (KK 2002)

Jesaja
43:18-25 (Ep 2003)

Jesaja
52:7-10 (Kersfeesdiens 2003)

Jesaja
43:1-7 (Ep 2003)

Jesaja
62:1-5 (Ep 2003)

Jesaja
2:1-5 (Adv 2004)

Jesaja
11:1-10 (Adv 2004)

Jesaja
35:1-10 (Adv 2004)

Jesaja
7:10-16 (Adv 2004)

Jesaja
9:2-7 (Kersfeesdiens 2004)
|
Jesaja
63:7-9 (Sondag na Kersfees 2004)

Jesaja
42:1-9 (Ep 2005)

Jesaja
52:13-53:12 (Goeie Vrydag Feesdiens 2005)

BO
Jeremia

Jeremia
33:14-16 (Adv 2000)

Jeremia
15:15-21 (KK 2002)

Esegiel Jeremia
1:4-10 (Ep 2004)

Esegiel
34:11-24 (KK 1999)

Esegiel
37:1-14 (Pink 2000)

Esegiel
33:7-11 (KK 2002)

Esegiel
37:1-14 (Lyd 2005

Daniel
Daniel
12:1-13 (KK 2003)

Daniel
7:9-14 (Sondag van Jesus 2003)

Joel
Joel
2:23-32 (KK 2001)

Amos
Amos
5:6-15 (KK 2003)

Jona
Jona
3:1-5,10 (Ep 2000)

Miga
Miga
5:2-5 (Adv 2000)

Miga
6:1-8 (Ep 2002)

Habakuk
Hab
1:1-4,2:1-4 (KK 2001)

Hab
1:1-11 (KK 2004)

Hab
1:12-2 (KK 2004)

Hab
3:1-19 (KK 2004)

Sefanja
Sefanja
3:14-20 (Adv 2001)

 

Sagaria
Sagaria
1:7-17 (KK 2006)

Sagaria
2:1-13 (KK 2006)

Sagaria
3:1-10 (KK 2006)

Sagaria
6:9-17 (KK 2006)

Sagaria
8:1-8 (KK 2006)

Sagaria
14:8-21 (KK 2006)

 

Maleagi
Maleagi
2:17 – 3:5 (Adv 2000)

BO


 
Nuwe Testament

Matteus
Matteus
9:9-13,18-26 (KK 1999)

Matteus
9:35-10:8 (KK 1999)

Matteus
10:24-39 (KK 1999)

Matteus
10:40-42 (KK 1999)

Matteus
11:15-19 (KK 1999)

Matteus
13:1-9,18-23 (KK 1999)

Matteus
13:24-30,36-43 (KK 1999
)
Matteus
13:31-33,44-52 (KK 1999)

Matteus
14:13-21 (KK 1999)

Matteus
14:22-33 (KK 1999)

Matteus
15:10-28 (KK 1999)

Matteus
28:16-20 (Trin 1999)

Matteus
3:1-12 (Adv 2002)

Matteus
11:2-11 (Adv 2002)

Matteus
1:18-25 (Adv 2002)

Matteus
2:13-23 (Na Kf 2002)

Matteus
3:13-17 (Ep 2002)

Matteus
27:11-54 (Groot Lyd 2002)

Matteus
4:12-23 (Ep 2005)

Matteus
5:1-12 (Ep 2005)

Matteus
21:1-11 (Lyd 2005)

Matteus
28:16-20 (Drie-eenheidsondag 2005)

Matteus
6:9-10 (KK 2005)

Matteus
6:11-16 (KK 2005)

Matteus
6:24-34 (KK 2005)

Matteus
7:1-6 (KK 2005)

Matteus
7:7-14 (KK 2005)

Matteus
7:15-23 (KK 2005)

Matteus
7:24-25 (KK 2005)

Matteus
2:1-12 (Ep 2006)

 

Markus
Markus
1:21-28 (Ep 2000)

Markus
1:29-39 (Ep 2000)

Markus
8:31-38 (Lyd 2000)

Markus
9:2-9 (Ep 2000)

Markus
9:30-37 (KK 2000)

Markus
9:38-50 (KK 2000)

Markus
10:2-16 (KK 2000)

Markus
13:1-8 (KK 2000)

Markus
15:1-47 (Lyd 2000)

Markus
13:24-37 (Advent 2002)

Markus
1:1-8 (Advent 2002)

Markus
1:40-45 (Ep 2003)

Markus
16:1-8 (Paas 2003)

Markus
4:35-41 (KK 2003)

Markus
5:21-43 (KK 2003)

Markus
6:1-13 (KK 2003)

Markus
6:14-29 (KK 2003)

Markus
12:28-34 (KK 2003)

Markus
12:38-44 (KK 2003)

Markus
1:4-11 (Ep 2006)

Markus
1:14-20 (Ep 2006)

Markus
1:21-28 (Ep 2006)

Markus
1:29-39 (Ep 2006)

Markus
2:1-12 (Ep 2006)

Markus
15:1-47 (Lyd 2006)


BO

Lukas
Lukas
4:1-13 (Lyd 2001)

Lukas
12:13-21 (KK 2001)

Lukas
12:32-40 (KK 2001)

Lukas
12:49-56 (KK 2001)

Lukas
13:1-9 (Lyd 2001)

Lukas
13:10-17 (KK 2001)

Lukas
13:31-35 (Lyd 2001)

Lukas
14:1-14 (KK 2001)

Lukas
15:1-7,11-32 (Lyd 2001)

Lukas
19:1-10 (KK 2001)

Lukas
20:27-40 (KK 2001)

Lukas
21:5-19 (KK 2001)

Lukas
22:14-23:56 (Lyd 2001)

Lukas
24:44-53 (Hemel 2001)

Lukas
1:26-38 (Adv 2002)

Lukas
2:1-20 (Kersf 2002)

Lukas
2:22-40 (Na Kf 2002)

Lukas
5:1-11 (Ep 2004)

Lukas
6:17-26 (Ep 2004)

Lukas
11:1-13 (KK 2004)

Lukas
11:21-26 (KK 2004)

Lukas
12:4-12 (KK 2004)

Lukas
17:1-4 (KK 2004)

Lukas
17:1-19 (KK 2004)

Lukas
24:13-35 ((Paas 2005)

Lukas
24:44-53 (Hemelvaart 2005)

Lukas
24:44-53 (Hemelvaart 2006)Johannes
Johannes
1:43-51 (Ep 2000)

Johannes
3:14-21 (Lyd 2000)

Johannes
12:1-8 (Lyd 2001)

Johannes
13: 31-35 (Paas 2001)

Johannes
14:15-31 (Paas 2000)

Johannes
20:19-31 (Paas 2000)

Johannes
1:1-14 (Kersf 2002)

Johannes
1:29-42 (Ep 2002)

Johannes
3:1-17 (Lyd 2002)

Johannes
4:5-42 (Lyd 2002)

Johannes
9:1-41 (Lyd 2002)

Johannes
11:1-45 (Lyd 2002)

Johannes
19:17-42 (Gv 2002)

Johannes
1:1-8, 19-28 (Adv 2002)

Johannes
2:13-22 (Lyd 2003)

Johannes
12:20-33 (Lyd 2003)

Johannes
10:11-18 (Paas 2003)

Johannes
15:1-8 (Paas 2003)

Johannes
15:0-17 (Paas 2003)

Johannes
17:6-19 (Pink 2003)

Johannes
15:26-27 (Pink 2003)

Johannes
20:1-18 (Paas 2004)

Johannes
20:19-31 (Paas 2004)

Johannes
21:1-19 (Paas 2004)

Johannes
10:22-30 (Paas 2004)

Johannes
17:20-26 (Paas 2004)

Johannes
20:19-31 (Paas 2005)
Johannes
10:22-30 (Paas 2005)

Johannes
14:1-14 (Paas 2005)

Johannes
14:15-21 (Paas 2005)

Johannes
17:1-11 (Pinksterweek 2005)

Johannes
17:37-39 (Pinksterfees 2005)

Johannes
1:43-51 (Ep 2006)

Johannes
18:1-19:42 (Goeie Vrydag Feesdiens 2006)

Johannes
20:1-18 (Paas 2006)

Johannes
15:16-27 (Pinkster 2006)

Johannes
3:1-17 (Drie-eenheidsondag 2006)

Johannes
5:14-29 (KK 2006)

Johannes
5:30-47 (KK 2006)

Johannes
8:1-11 (KK 2006)

Johannes
8:12-30 (KK 2006)

Johannes
8:31-59 (KK 2006)

Johannes
16:25-31 (KK 2006)
Handelinge
Handelinge 1:1-11 (Hemel 2000)

Handelinge
2:1-21 (Na Pink 2001)

Handelinge
3:12-19 (Pa 2000)

Handelinge
4:5-12 (Pa 2000)

Handelinge
5:17-42 (Pa 2001)

Handelinge
8:26-40 (Pa 2000)

Handelinge
9:1-20 (Pa 2001)

Handelinge
9:36-43 (Paas 2001)

Handelinge
10:34-43 (Ep 1999)

Handelinge
10:34-43 (Ep 2000)

Handelinge
2:14a,22-32 (Paas 2002)

Handelinge
2:14a, 36-41 (Paas 2002)

Handelinge
2:42-47 (Paas 2002)

Handelinge
7:55-60 (Paas 2002)

Handelinge
17:22-31 (Paas 2002)

Handelinge
1-11 (Hemel 2002)

Handelinge
1:6-14 (Pink 2002)

Handelinge
19:1-7 (Ep 2003)

Handelinge
11:1-18 (Paas 2004)

Handelinge
16:9-15 (Paas 2004)

Handelinge
10:34-43 (Paasfeesdiens 2005)

Handelinge
1:15-17 (Pinkster 2006)

BO

Romeine
Romeine
4:1-5,13-17 (Lyd 1999)

Romeine
5:12-19 (Lyd 1999)

Romeine
5:12-21 (Lyd 1999)

Romeine
8:6-11 (Lyd 1999)

Romeine
16:25-27 (Adv 2000)

Romeine
14:1-12 (KK 2002)

Romeine
8:12-17 (Trin 2003)

Romeine
5:1-5 (Drie-Eenheid 2004)

Romeine
16:25-27 (Adv 2005)

Romeine
4:13-24 (Lyd 2006)

1 Korintiers
1
Korintiers 1:1-9 (Ep 1999)

1
Korintiers 1:10-18 (Ep 1999)

1
Korintiers 1:18-31 (Ep 1999)

1
Korintiers 2:1-16 (Ep 1999)

1
Korintiers 9:24-27 (Ep 2000)

1
Korintiers 12:1-11 (Ep 2001)

1
Korintiers 12:3-13 (Pink 1999)

1
Korintiers 12:12-31 (Ep 2001)

1
Korintiers 13:1-13 (Ep 2001)

1
Korintiers 15: 1-11 (Ep 2001)

1
Korintiers 15:1-11 (Paas 2000)

1
Korintiers 15:12-20 (Ep 2001)

1
Korintiers 15:35-50 (Ep 2001)

1
Korintiers 6:12-20 (Ep 2003)

1
Korintiers 7:29-30 (Ep 2003)

1
Korintiers 8:1-13 (Ep 2003)

1
Korintiers 9:16-23 (Ep 2003
)
1
Korintiers 10:1-13 (Lyd 2004)

1
Korintiers 1:3-9 (Adv 2005)

1
Korintiers 1:18-25 (Lyd 2006)

 

2 Korintiers

2
Korintiers 1:18-22 (Ep 2000)

2
Korintiers 3:1-6 (Ep 2000)

2
Korintiers 3:12-4:2 (Ep 2001)

2
Korintiers 6:1-13 (KK 2000)

2
Korintiers 8:7-15 (KK 2000)

2
Korintiers 12:2-10 (KK 2000)

2
Kor 13:11-13 (Trin 2002)

2
Korintiers 4:3-6
(Verheerlikingfeesdiens
2003)

BO

Galasiers

Galasiers
2:5-21 (KK 2001)

Galasiers
3:19-29 (KK 2001)

Galasiers
5:1-25 (KK 2001)

Galasiers
6:1-6,11-18 (KK 2001)

Efesiers
Efesiers
1:15-23 (Hemel 1999)

Efesiers
2:11-22 (KK 2000)

Efesiers
3:14-21 (KK 2000)

Efesiers
4:1-16 (KK 2000)

Efesiers
4:25-5:2 (KK 2000)

Efesiers
5:8-14 (Lyd 1999)

Efesiers
5:15-32 (KK 2000)

Efesiers
6:10-20 (KK 2000)

Efesiers
3:1-12 (Ep 2003)

Efesiers
2:1-10 (Lyd 2003)

Efesiers
3:1-12 (Ep 2005)

Filippense

Filippense
1:21-30 (KK 2002)

Filippense
2:1-13 (KK 2002)

Filippense
3:4b-14 (KK 2002)

Filippense
4:1-9 (KK 2002)

Filippense
1:3-11 (Advent 2003)

Filippense
4:4-7 (Advent 2003)

Filippense
3:4-14 (Lyd 2004)

Filippense
2:15-11 (Lyd 2004)

Kolosense
Kolossense
3:1-4 (Paas 1999
)

Kolossense
3:12-17 (Sondag na Kersfees 2003)

1
Tessalonisense
1
Tessalonisense 1:1-10 (KK 2002)

1
Tessalonisense 2:1-8 (KK 2002)

1
Tessalonisense 2:12-3:13 (KK 2002)

1
Tessalonisense 4:13-18 (KK 2002)

1
Tessalonisense 5:1-11 (KK 2002)

1
Tessalonisense 3:9-13 (Advent 2003)

1
Tessalonisense 5:16-24 15 (Adv 2005)

1 Timoteus

1
Timoteus 1:12-17 (KK 2001)

1
Timoteus 2:1-7 (KK 2001)

1
Timoteus 6:6-19 (KK 2001)

1
Timoteus 3:1-13 (KK 2005)

1
Timoteus 3:14-4:5 (KK 2005)

1
Timoteus 4:6-16 (KK 2005)

1
Timoteus 6:1-10 (KK 2005)

1
Timoteus 6:11-21 (KK 2005)

Titus
Titus
3:4-7 (Kersfeesdiens 2005)

Filemon

Filemon
1:1-21 (KK 2001)

BO

Hebreers
Hebreers
5:1-10 (KK 2000)

Hebreers
7:23-28 (KK 2000)

Hebreers
10: 16-25 (GV 2003)

Hebreers
10:5-10 (Advent 2003)

Hebreers
4:14-16 (Lyd 2004)

Hebreers
13:7-19 (KK 2004)

Hebreers
5:11-6-12 (KK 2004)

Hebreers
10:32-39 (KK 2004)

Hebreers
12:1-3 (Sondag van Jesus Feesdiens 2004)

Hebreers
5:5-10 (Lyd 2006)

Jakobus
Jakobus
1:17-27 (KK 2003)

Jakobus
2:1-13 (KK 2003)

Jakobus
3:1-12 (KK 2003)

Jakobus
3:13-4:8a (KK 2003)

Jakobus
5:13-20 (KK 2003)

1 Petrus
1
Petrus 1:3-9 (Paas 1999)

1
Petrus 1:17-23 (Paas 1999)

1
Pet 2:2-10 (Paas 1999)

1
Pet 2:19-25 (Paas 1999)

1
Pet 3:13-22 (Paas 1999)

1
Pet 4:12-14,5:6-11 (Pink 1999)

1
Petrus 3:18-22 (Lyd 2006)

2 Petrus
2
Petrus 1:16-21 (Ep 1999)

2
Petrus 1:3-11 (KK 2004)

2
Petrus 3:3-15 (KK 2004)

2
Petrus 3:8-15 (Adv 2005)

1 Johannes
1
Johannes 5:1-6 (Pa 2000)

1
Johannes 5:9-13 (Pink 2000)

1
Johannes 1:1-2:2 (Paas 2003)

1
Johannes 3:1-7 (Paas 2003)

1
Johannes 1:1-2:2 (Paas 2006)

1
Johannes 3:1-7 (Paas 2006)

1
Johannes 3:16-24 (Paas 2006)

1
Johannes 4:7-21 (Paas 2006)

1
Johannes 5:1-6 (Paas 2006)

2 Johannes
2
Johannes 4:11 (KK 2004)

3 Johannes
3
Johannes 1-12 (KK 2004)

Openbaring
Openbaring
22:6-21 (Pink 2001)

Openbaring
3:7-13 (KK 2006)

Openbaring
3:14-22 (KK 2006)

Openbaring
4:1-11 (KK 2006)

Openbaring
5:1-14 (KK 2006)

BO