2008 Kursusse

Written by webmeester on . Posted in Kursusse

KURSUSSE: VIERDE KWARTAAL 2008    13-15 Oktober 2008

Klik hier om die inskrywingsvorm vir VBO week 3 in Word formaat af te laai (60 KB).

Al die kursusse word by die Kweekskool op Stellenbosch aangebied.

Kursustye:

Maandag 13 Okt: 10:00 tot 16:30

Dinsdag 14 Okt:  09:00 tot 16:30

Woensdag 15 Okt: 09:00 tot 13:00

Kontakpersoon:

Chrisna van der Merwe: cmer@sun.ac.za of 021-808 3624 en (f) 021-886 5701

Hoe om die Doop en Nagmaal ’n regmatige en betekenisvolle plek in die bediening te gee. (Coenie Burger, Johan van der  Merwe en Cas Wepener): VBO 15

 Die kursus gaan uit van die oortuiging dat die twee sakramente van Doop en Nagmaal oor die algemeen onderwaardeer en daarom ook onderbenut word in ons gemeentes.  
 In die kursus sal goed gekyk word na:

 •       Hoe ons moet dink oor die betekenis en gebruik van die Doop en die Nagmaal;
 •       hoekom die twee sakramente in die vroeë kerk gebruik is as sigbare simbole aan die hand waarvan die hele evangelie verduidelik is;
 •       hoekom Christus naas die prediking ook vir ons die sakramente gegee het, en wat ons verloor (of riskeer) as ons die sakramente afskeep; en
 •       hoe die viering van die twee geleenthede die erediens en die totale gemeentelike lewe kan verryk.

  

  

Prediking van die Nuwe Testament – in aansluiting by die Leesrooster. (Andries Cilliers, Flip Theron en Eddie Orsmond): VBO 16

In hierdie kursus gaan gefokus word op ons praktiese  prediking in die gemeente.  Daar gaan gesels word oor die prediking, veral die prediking van die Nuwe Testament – aan die hand van die Leesroostertekste vir volgende jaar.  Daar sal enkele algemene insette wees oor die prediking en die NT, maar die meeste tyd sal gebruik word vir fisiese preekbeplanning en –voorbereiding.  Ons gaan poog om in diepte na ten minste 10 NT-tekste te kyk en te praat oor hoe ons verantwoordelik oor die tekste kan preek.

  

  

  

  

   

 

 

 

 

 

 

Rentmeesterskap en gemeentefinansies. (Francois Cillie en Monty Sahd): VBO 24  

Alles behoort aan die Here!   En die Bybel vertel (meer as oor enige iets anders) hoe dat ons geld en besittings reg moet gebruik.   Ongelukkig is meeste leraars bevrees om oor geld te praat.   Maar omdat ons nie vertel wat die Bybel oor geld sê nie, verval meeste kerkvergaderings in ‘n geldgesprek:  “ons het nie geld om te doen waartoe die Here ons roep nie!”    In hierdie aanbieding kyk ons na wat die Bybel oor geld leer; hoe ons as leraars oor die geld-hekkie kan kom; sinvolle dankoffer in die gemeente; ons eie hantering van geld en hoe lidmate daarmee gehelp kan word; praktiese toepassing van Jesus se woorde: waar jou skat is, daar sal jou hart ook wees. 

500 jaar na Calvyn—wat kan ons vandag van hom leer (Robert Vosloo, Dirkie Smit en Coenie Burger) VBO 31

In 2009 vier ons die 500ste herdenking van Calvyn se geboortedag in 1509.  In hierdie kursus wil ons vanuit `n kerklike en gemeentelike perspektief vra wat ons in die tyd nog van Calvyn kan leer.  Nuwe navorsing oor Calvyn en sy tyd laat mense met nuwe oë na hom en sy werk kyk. 
In die kursus sal gekyk word na:

 •    nuwere navorsing en nadenke oor Calvyn en sy tyd, insluitend die fokus op sy eie posisie as vlugteling en die impak daarvan op sy teologie;
 •    Calvyn se teologie, veral sy verstaan van God en ons verhouding met Hom;
 •    wat ons van Calvyn kan leer oor die kerk/gemeentes en die bediening in gemeentes; en
 •    wat ons van Calvyn kan leer oor die kerk en Christene se roeping in Suid(er)-Afrika en ons globale wêreld vandag.

 

 

 

 

 

 

 

Sistemiese probleemoplossing (Frederick Marais)

Hierdie kursus is vir Communitas se diensleweraars om hulle sistemiese denkvaardighede op te skerp. Frederick Marais bied dit saam met Pieter Kloppers aan. Indien u belangstel om dit by te woon as dit weer aangebied word kontak gerus vir Divine by 021-808 3265 of dr@sun.ac.za

 

 

 

 

 

Fasiliterende Leierskap: 20–23 Oktober 2008

 

CFN bied weer ‘n kursus in Fasiliterende Leierskap aan by Communitas op Stellenbosch.  Kontak gerus vir Divine by  dr@sun.ac.za of by 021-808 3265 indien jy belangstel om in te skryf. In hierdie kursus word gemeenteleiers gehelp om die prosesse van transformasie in hulle gemeentes beter te verstaan en kan hulle sodoende beter leiding gee.

Die kursus is ‘n VBO ge-akkrediteerde kursus.

 A – LYS VAN KURSUSSE WAT REEDS IN 2008 AANGEBIED IS

(Die name tussen hakies is nie noodwendig aanbieders nie, maar die persone wat verantwoordelikheid neem vir die kursus)

Geestelike Leierskap (Coenie Burger en Braam Hanekom): VBO 1 en VBO 12

Daar is ’n sterk herwaardering van die belangrikheid van leierskap in ons samelewing. In die kursus sal gekyk word na algemene literatuur en teorieë oor leierskap, maar ook spesifiek na geestelike leierskap. Sake soos leierskap deur die gewone bediening, spanleierskap, bemagtigende

Hoe om lidmate te help om hulle bediening in die gemeente te ontdek (Hannes Koornhof, Johan van der Merwe en Frederick Marais):
VBO 2 en VBO 13

Navorsing dui daarop dat die bemagtiging van lidmate in die volgende paar dekades dalk die grootste enkele uitdaging vir hoofstroom-gemeentes sal wees. In die kursus sal gekyk word na ’n bybelse teorie vir die bediening van lidmate, maar veral na praktyke oor hoe ons in gemeentes daarvoor ruimte maak en dit vestig.

Gestuurde gemeentes benodig gestuurde leiers wat ’n gestuurde bediening kan implementeer (Frederick Marais): VBO 3

Die missionale of gestuurde perspektief op die kerk en gemeentes, is besig om ons beeld of persepsie van die kerk en gemeentes uit te daag. Heelwat gemeentes begin om hierdie perspektief op gemeentes te implementeer. In hierdie werkswinkel werk ons die hele tyd met wat nou in die gemeente, waar jy tans is, gebeur. Ons ontwerp saam ’n perspektief op die bediening van die gemeente vanuit God se “missio-dei” na die wêreld, of soos wat David Bosch sê:  Sending is nie die taak van die kerk nie, maar ’n eienskap van God.  Daar word gekyk na die leierskapsvaardighede en -uitdagings soos geloofsonderskeiding en geloofsdissiplines om as gestuurde leiers eer (te funksioneer. Ons sluit af met die identifisering van eerste stappe om die gemeente se bediening te begin verander na ’n gestuurde bediening.

Hoe om gemeentes betrokke te kry by diens aan die Gemeenskap (Pieter Grove): VBO 4 en VBO 14

Dit is haas onmoontlik om te dink dat daar Christelike gemeentes in ons land is wat nie ’n sterk bediening rondom armoede-bestryding het nie. En tog is dit so!  In hierdie kursus wil ons saam leer 1) hoe ons ons gemeentes meer bewus kan maak van ons taak in verband met armoede en ook hoe ons ons gemeentes inderdaad betrokke kan kry by armoede-bestryding. Daar gaan veral gefokus word op gesamentlike bedienings deur meer as een gemeente.

Predikante: geestelike groei, roepingsverdieping, persoonsgroei en selfbestuur: VBO 5

(Pierre Goosen en Andrew Esterhuizen)
Dit is ’n bekende feit dat die meeste predikante nie goed omsien na hulle eie gesondheid en bedieningsgereedheid nie. In hierdie kursus gaan ons fokus op verskeie fasette van die predikant se mens-wees, persoonsgroei, roeping, algemene gesondheid, ens

Jeug en familie (Christo Thesnaar): VBO 6

Navorsing wys dat een van die beste en sinvolste maniere om vandag se jeug te bereik, is deur die gesin en familie. In die kursus wil ons gemeentes en predikante help om na te dink oor hoe hulle ’n geseënde familie-bediening in die gemeente kan ontwikkel

Gemeentes-wees vir ’n jonger geslag (Nico Simpson): VBO 7

Hoofstroomgemeentes sukkel oor die algemeen om mense wat “te veel” of “te min kerk” gehad het, te bedien. Die vraag is hoe ’n gemeente ook in die hart van hulle bestaan oop kan wees vir mense wat God soek, maar opgegee het op die “kerk”. Hierdie is interaktiewe gespreksruimtes waar ons saam gaan gesels, dink en droom oor hoe om mense wat ontnugter, krities en op die rand van die kerk is, weer te verbind aan “the vintage way”.

Prediking  (Johan Cilliers en Allan Boesak): VBO 8 

Vir gereformeerde predikante is die weeklikse prediking ’n baie groot deel van hulle bediening. As dit goed gaan met jou prediking, kan dit amper nie sleg gaan in die bediening nie – en ook anders om! In die kursus gaan ons kans kry om weer na te dink oor ons verstaan en praktyk van die prediking.

Gemeenteleiding en gemeentebestuur (Hannes Theron): VBO 9

Predikante is nie altyd goed genoeg opgelei vir die leierskap en bestuurstake wat ons op ons neem as ons in ’n gemeente kom nie. In hierdie kursus gaan ons kyk na die leierskaprol van die predikant, maar ook aandag gee aan sake soos projekbestuur, konflikbestuur, veranderingsbestuur, spanleierskap, ens. 

Alleen predikant in ’n makrogemeente?: VBO 10

Heelwat van ons groot gemeentes kan nie die luukse van twee of drie predikante bekostig nie. Dit stel die predikant van so ’n gemeente voor besondere uitdagings. Meer as ander moet ons in so ’n situasie leer om Efesiërs 4:11 se opdrag uit te voer. In die kursus gaan ons kyk hoe ons ander leiers in die gemeente kan toerus om deel van ’n leierspan te word en hulle volwaardige rol in die gemeente te speel. 

Hoe om ’n pastorale sorg- en ondersteuningdiens in die gemeente te vestig (Wilhelm Burger, Hans Steyn, De Wet Schutte en Danie O’Kennedy): VBO 11

Baie van ons lidmate en gesinne spook met moeilike probleme en kwessies – te veel vir die predikant om alleen te hanteer. In die kursus gaan ons kyk hoe ons lidmate in die gemeente kan vestig om te help met die versorging en ondersteuning van mense met persoonlike en gesinsprobleme.

VBO 19:    ’n Roepingsretrait.

Hierdie retraite is by verskeie Ringe in die Wes- en Suid-Kaap aangebied. KOntak vir Joanie Batt by jcab@sun.ac.za of 021-808 3382 vir meer inligting.

VBO 20:    Following Christ’s lead: rethinking our ministry in the light of Christ’s ministry – Andrew Purves

Aflaaibare dokumente

Klik hier om na die dagboek te gaan vir datums en verdere inligting oor die kursusse wat Communitas aanbied.

Klik hier om die program vir die res van 2008 in Word formaat af te laai (40 KB).

Klik hier om die program vir die VBO week 3 – 13-15 Oktober 2008 – in Word formaat af te laai (41 KB).

 

 

2009 Konferensies

Written by webmeester on . Posted in Konferensies

Klik hier vir die kalender en blaai na 2009 vir dié konferensies wat al gelys is.

17-18 Februarie

’n Gebedskonferensie vir geestelike leiers en predikante. 

18-20 Mei 2009

Wat kan ons uit die Handelinge boek leer oor Missionôre Gemeentewees. ‘n Kursus wat gesamentlik aangebied word deur Communitas en Fakulteit Teologie.

25-26 Augustus 2009

Verantwoordelike Vernuwing by Stellenberg.

9-11 November 2009

Konferensie oor 5 jaar van gestuurdheid word gehou by Helderberg NGK.

 

A workshop in IMAGINATIVE PASTORAL COUNSELING

Written by webmeester on . Posted in Kursusse

Centre for Contextual Ministry

 

The
CENTER FOR CONTEXTUAL MINISTRY ,

University of Pretoria

presents:

 


A workshop in

 

IMAGINATIVE PASTORAL COUNSELING

 

BY

 

Julian Müller & Lourens Human

 

With co-presenters:

 

JILL FREEDMAN & GENE COMBS

 

CONTENT

 

Freedman
and Combs are internationally known for their leading role as theorists and
family therapists working in the narrative field. Their books, and especially
Narrative Therapy, are well known
and used all over the world. They conduct workshops and courses on various
levels and their Family Centre in Evanston, USA, is famous for the quality of
the courses and therapeutic work present annually. They have co-presented
many courses with Michael White and David Epston and can be regarded as world
leaders in the narrative approach.

 

Freedman
and Combs visited South Africa previously and conducted a level one workshop
in Pretoria. Julian Müller has attended both the level one and two workshops
in Evanston and has also participated with them in an international conference.

 

Prof
Julian Müller and Dr Lourens Human are both lecturers at the University of
Pretoria and are known for their courses and workshops in the narrative
approach to counselling. The workshop of 2008 will be the 8th in
the imaginative way of understanding and conducting pastoral therapeutic
situations
.
 

 

 

NATURE
OF THE WORKSHOP
:

 

This
is an interactive workshop with a lot of practical exercises, role-plays and
sharing of personal experiences.

 

DATE:

 

25-27
AUGUST 2008.

 

VENUE:

 

CE@UP,
Post Graduate School, University of Pretoria

 

COST:

 

·        R1800-00 per person

 

This
includes all study material, refreshments, two lunches and the certificate
for those who qualify. The price as published in the English prospectus had
to change to include refreshments and expenses of the two well known world
leaders in this field. 

 

A
maximum of 36 will be allowed to attend the workshop.

  

INFORMATION
and REGISTRATION:

 

At
the offices of CENTRE FOR CONTEXTUAL MINISTRY, Mrs Suki van Jaarsveld at 012
420 4951/2. Email: suki.vanjaarsveld@up.ac.za.
Fax: 012 420 2000.

 

Ou Testament

Written by webmeester on . Posted in Argief


Ou Testament

Genesis
Genesis
1:1-5 (Ep 2000)

Genesis
18:1-10 (KK 2001)

Genesis
18:20-32 (KK 2001)

Genesis
32:22-32 (KK 2001)

Genesis
6:9-22; 7:24; 8:14-19 (KK2002)

Genesis
12:1-9 (KK 2002)

Genesis
21:8-21 (KK 2002)

Genesis
22:1-14 (KK 2002)

Genesis
24:34-38, 42-49, 58-67 (KK 2002)

Genesis
25:19-34 (KK 2002)

Genesis
28:10-19a (KK 2002)

Genesis
29:15-28 (KK 2002)

Genesis
9:8-17 (Lyd 2003)

Genesis

17:1-7, 15-16 (Lyd 2003)
Genesis
2:18-24 (KK 2003)

Genesis 15:1-18 (Lyd 2004)

Genesis
11:1-19 (Pinkster 2004)

Genesis
2:15-17;3:1-7 (Lyd 2005)

Genesis
12:1-4a (Lyd 2005)

Genesis
37 (KK 2005)

Genesis
38 (KK 2005)

Genesis
39 (KK 2005)

Genesis
40 (KK 2005)

Genesis
41 (KK 2005)

Genesis
42-44 (KK 2005)

Genesis
45 (KK 2005)

Genesis
16:1-16 (KK 2006)

Eksodus
Eksodus
1:8-2:10 (KK 1999)

Eksodus
3:1-15 (KK 1999)

Eksodus
12:1-14 (KK 1999)

Eksodus
14:19-31 (KK 1999)

Eksodus
16:2-15 (KK 1999)

Eksodus
17:1-7 (KK 1999)

Eksodus
20:1-17 (Lyd 2000)

Eksodus
20:1-9,12-20 (KK 1999)

Eksodus
32:1-14 (KK 1999)

Eksodus
33:12-23 (KK 1999)

Eksodus
19:2-8a (KK 2002
)
Eksodus
34:29-35 (Sondag v Verheerliking 2004)

Eksodus
24:12-18 (Sondag v Verheerliking 2005)

Eksodus
17:1-17 (Lyd 2005)

Eksodus
3:1-4:17 (KK 2006)

Eksodus
12 (KK 2006)

Eksodus
40 (KK 2006)


Numeri

Numeri
11:24-30 (Pink 2002)

Numeri
21:4-9 (Lyd 2006)

Numeri
13 (KK 2006)

Numeri
14 (KK 2006)

Deuteronomium

Deuteronomium
30:9-14 (KK 2001)

Deuteronomium
34:1-12 (KK 1999)

Deuteronomium
26:1-11 (Lyd 2004)

BO
Josua
Josua
3:7-17 (KK 1999)

Josua
24:1-3,14-25 (KK 1999)

Rigters
Rigters
4:1-7 (KK 1999)

Rigters
2:11-23 (KK 2005)

Rigters
4:1-24 (KK 2005)

Rigters
6 (KK 2005)

Rigters
16 (KK 2005)

Rut
Rut
1:1-22 (KK 2000)

Rut
3:1-5,4:13-17 (KK 2000)

1 Samuel
1
Samuel 16:1-13 (Lyd 2005)

2 Samuel
2
Samuel 6:1-23 (KK 2000)

2
Samuel 23:1-7 (KK 2000)

2
Samuel 7:1-14a (KK 2003)

2
Samuel 11:1-15 (KK 2003)

2
Samuel 11:26-12:13a (KK 2003)

2
Samuel 18:5-33 (KK 2003)

1
Konings
1
Konings 19:9-18 (KK 2002
)

2 Konings

2
Konings 5:1-15 (KK 2001)

2
Konings 2:1-12 (Sondag v Verheerliking 2006)

1
Kronieke
1
Kronieke 4:1-10 (KK 2004)

1
Kronieke 16:7-36 (KK 2004)

1
Kronieke 29:10-19 (KK 2004)

2
Kronieke
2
Kronieke 1:1-13 (KK 2004)

2
Kronieke 6:12-42 (KK 2004)

Nehemia
Nehemia
8:1-10 (Ep 2004)

Job

Job
23:1-17 (KK 2000)
Job
38:1-7 (KK 2003)

Job
42:1-6 (KK 2003)

BO
Psalms

Psalm
8 (Trin 2001)

Psalm
22 (Gv 1999)

Psalm
22 ( Gv 2001)

Psalm
25:1-10 (Lyd 2000)

Psalm
31:9-16 (Lyd 1999)

Psalm
46 (KK 2001)

Psalm
51:1-12 (Lyd 2000)

Psalm
72:1-7,10-14 (Ep 2000)

Psalm
27 (Ep 2002)

Psalm
2 (Ep 2002)

Psalm
118 (Paas 2002)

Psalm
100 (Sondag van Jesus die Koning 2002)

Psalm
47 (Hemel 2003)

Psalm
84 (KK 2003)

Psalm
72 (Ep 2004)

Psalm
47 (Hemelvaart 2004)

Psalm
102 (KK 2004)

Psalm
40:1-11 (Ep 2005)

Psalm
101 (KK 2005)

Psalm
73 (KK 2005)

Psalm
94/100
(Sondag van Christus die Koning 2005)

Psalm
30 (Ep 2006)

Psalm
140 (KK 2006)

Psalm
87 (Feesdiens 2006)

 

Spreuke
Spreuke
1:20-33 (KK 2000)

Spreuke
22:1-23 (KK 2000)

Spreuke
9:1-6 (KK 2003)

Hooglied
Hooglied
2:2-18 (KK 2000)

Jesaja
Jesaja
6:1-13 (Trin 2000)

Jesaja
8:23-9:7 (Kersf 1999)

Jesaja
9:2-7 (Kersf 2000)

Jesaja
40:1-11 (Adv 2000)

Jesaja
43:1-13 (Ep 2001)

Jesaja
52:13-53:12 (G/Vr 2000)

Jesaja
60:1-6 (Ep 2001)

Jesaja
61:1-8 (Adv 1999)

Jesaja
61:10-62:3 (Na Kf 2000)

Jesaja
64:1-9 (Adv 2000)

Jesaja
55:1-5 (KK 2002)

Jesaja
56 (KK 2002)

Jesaja
51:1-6 (KK 2002)

Jesaja
43:18-25 (Ep 2003)

Jesaja
52:7-10 (Kersfeesdiens 2003)

Jesaja
43:1-7 (Ep 2003)

Jesaja
62:1-5 (Ep 2003)

Jesaja
2:1-5 (Adv 2004)

Jesaja
11:1-10 (Adv 2004)

Jesaja
35:1-10 (Adv 2004)

Jesaja
7:10-16 (Adv 2004)

Jesaja
9:2-7 (Kersfeesdiens 2004)
|
Jesaja
63:7-9 (Sondag na Kersfees 2004)

Jesaja
42:1-9 (Ep 2005)

Jesaja
52:13-53:12 (Goeie Vrydag Feesdiens 2005)

BO
Jeremia

Jeremia
33:14-16 (Adv 2000)

Jeremia
15:15-21 (KK 2002)

Esegiël Jeremia
1:4-10 (Ep 2004)

Esegiël
34:11-24 (KK 1999)

Esegiël
37:1-14 (Pink 2000)

Esegiël
33:7-11 (KK 2002)

Esegiël
37:1-14 (Lyd 2005

Daniël
Daniël
12:1-13 (KK 2003)

Daniël
7:9-14 (Sondag van Jesus 2003)

Joël
Joël
2:23-32 (KK 2001)

Amos
Amos
5:6-15 (KK 2003)

Jona
Jona
3:1-5,10 (Ep 2000)

Miga
Miga
5:2-5 (Adv 2000)

Miga
6:1-8 (Ep 2002)

Habakuk
Hab
1:1-4,2:1-4 (KK 2001)

Hab
1:1-11 (KK 2004)

Hab
1:12-2 (KK 2004)

Hab
3:1-19 (KK 2004)

Sefanja
Sefanja
3:14-20 (Adv 2001)

 

Sagaria
Sagaria
1:7-17 (KK 2006)

Sagaria
2:1-13 (KK 2006)

Sagaria
3:1-10 (KK 2006)

Sagaria
6:9-17 (KK 2006)

Sagaria
8:1-8 (KK 2006)

Sagaria
14:8-21 (KK 2006)

 

Maleagi
Maleagi
2:17 – 3:5 (Adv 2000)


BO

Kerkjaar argief

Written by webmeester on . Posted in Argief

 

 

Advent

Jesaja
40:1-11 (Adv 2000)

Jesaja
61:1-8 (Adv 1999)

Jesaja
64:1-9 (Adv 2000)

Jeremia
33:14-16 (Adv 2000)

Miga
5:2-5 (Adv 2000)

Sefanja
3:14-20 (Adv 2001)

Maleagi
2:17 – 3:5 (Adv 2000)

Romeine 16:25-27 (Adv 2000)

Matteus
3:1-12 (Adv 2001)

Matteus
11:2-11 (Adv 2001)

Matteus
1:18-25 (Adv 2001)

Markus
13:24-37 (Adv 2002

Markus
1:1-8 (Adv 2002)

Johannes
1:1-8, 19-28 (Adv 2002)

Lukas
1:26-38 (Adv 2002)

1
Tes 3:9-13 (Adv 2003)

Filippense
1:3-11 (Adv 2003)

Filippense
4:4-7 (Adv 2003)

Hebreers
10:5-10 (Adv 2003)

Jesaja
2:1-5 (Adv 2005)

Jesaja
11:1-10 (Adv 2004)

Jesaja
35:1-10 (Adv 2004)

Jesaja
7:10-16 (Adv 2004)

1
Korintiers 1:3-9 (Adv 2005)

2
Petrus 3:8-15a (Adv 2005)

1
Tessalonisense 5:16-24 (Adv 2005)

Romeine
16:25-27 (Adv 2005)

 

Kersfees

Jesaja
8:23-9:7 (Kersf 1999)

Jesaja 9:2-7 (Kersf 2000)
Jesaja
61:10-62:3 (Na Kf 2000)

Johannes
1:1-14 (Kersf 2001)

Matteus
2:13-23 (Na Kf 2001)

Lukas
2:1-20 (Kersf 2002)

Lukas
2:22-40 (Na Kf 2002)

Jesaja
52:7-10 (Kersfeesdiens 2003)

Kolossense
3:12-17 (2003)

Jesaja
9:2-7 ((Kersfeesdiens 2004)

Jesaja
63:7-9 (Sondag na Kersfees 2004)

Titus
3:4-7 (Kersfeesdiens 2005)

BO

Epifanie

Genesis
1:1-5 (Ep 2000)

Psalm
72:1-7,10-14 (Ep 2000)
Jesaja
43:1-13 (Ep 2001)

Jesaja
60:1-6 (Ep 2001)

Jona
3:1-5,10 (Ep 2000)

Markus 1:21-28 (Ep 2000)
Markus
1:29-39 (Ep 2000)

Markus
9:2-9 (Ep 2000)

Johannes
1:43-51 (Ep 2000)

Handelinge
10:34-43 (Ep 1999)

Handelinge
10:34-43 (Ep 2000)

1
Korintiers 1:1-9 (Ep 1999)

1
Korintiers 1:10-18 (Ep 1999)

1
Korintiers 1:18-31 (Ep 1999)

1
Korintiers 2:1-16 (Ep 1999)

1
Korintiers 9:24-27 (Ep 2000)

1
Korintiers 12:1-11 (Ep 2001)

1
Korintiers 12:12-31 (Ep 2001)

1
Korintiers 13:1-13 (Ep 2001)

1
Korintiers 15: 1-11 (Ep 2001)

1
Korintiers 15:12-20 (Ep 2001)

1
Korintiers 15:35-50 (Ep 2001)

2
Korintiers 1:18-22 (Ep 2000)

2
Korintiers 3:1-6 (Ep 2000)

2
Korintiers 3:12-4:2 (Ep 2001)

2
Petrus 1:16-21 (Ep 1999)

Matteus
3:13-17 (Ep 2002)

Johannes
1:29-42 (Ep 2002)

Psalm
27 (Ep 2002)

Miga
6:1-8 (Ep 2002)

Psalm
2 (Ep 2002)

Efesiers
3:1-12 (Ep 2003)

Handelinge
19:1-7 (Ep 2003)

1
Korintiers 6:12-20 (Ep 2003)

1
Korintiers 7:29-30 (Ep 2003)

1
Korintiers 8:1-13 (Ep 2003)

1
Korintiers 9:16-23 (Ep 2003
)
Markus
1:40-45 (Ep 2003)

Jesaja
43:18-25 (Ep 2003)

Psalm
72 (Epifaniefeesdiens 2004)

Jesaja
43:1-7 (Ep 2004)

Jesaja
62:1-5 (Ep 2004)

Nehemia
8:1-8 (Ep 2004)

Jeremia
1:4-10 (Ep 2004)

Lukas
5:1-11 (Ep 2004)

Lukas
6:17-26 (Ep 2004)

Efesiers
3:1-12 (Ep 2005)

Jesaja
42:1-9 (Ep 2005)

Psalm
40:1-11 (Ep 2005)

Matteus
4:12-23 (EP 2005)

Matteus
5:1-12 (Ep 2005)

Matteus
2:1-12 (Ep 2006)

Markus
1:4-11 (Ep 2006)

Johannes
1:43-51 (Ep 2006)

Markus
1:14-20 (Ep 2006)

Markus
1:21-28 (Ep 2006)

Markus
1:29-39 (Ep 2006)

Psalm
30 (Ep 2006)

Markus
2:1-12 (Ep 2006)


BO

Lydenstyd

Eksodus
20:1-17 (Lyd 2000)

Psalm
25:1-10 (Lyd 2000)

Psalm
31:9-16 (Lyd 1999)
Psalm
51:1-12 (Lyd 2000)

Markus 8:31-38 (Lyd 2000)
Lukas
4:1-13 (Lyd 2001)

Lukas
13:1-9 (Lyd 2001)

Lukas
13:31-35 (Lyd 2001)

Lukas
15:1-7,11-32 (Lyd 2001)

Lukas
22:14-23:56 (Lyd 2001)

Johannes
3:14-21 (Lyd 2000)

Johannes
12:1-8 (Lyd 2001)

Romeine
4:1-5,13-17 (Lyd 1999)

Romeine
5:12-19 (Lyd 1999)

Romeine
5:12-21 (Lyd 1999)

Romeine
8:6-11 (Lyd 1999)

Efesiers
5:8-14 (Lyd 1999)

Johannes
3:1-17 (Lyd 2002)

Johannes
4:5-42 (Lyd 2002)

Johannes
9:1-41 (Lyd 2002)

Johannes
11:1-45 (Lyd 2002)

Matteus
27:11-54 (Groot Lyd 2002)

Genesis
9:8-17 (Lyd 2003)

Genesis
17:1-7, 15-16 (Lyd 2003)

Johannes
2:13-22 (Lyd 2003)

Efesiers
2:1-10 (Lyd 2003)

Johannes
12:20-33 (Lyd 2003)

Psalm
31:10-17 (Lyd 2003)

Deut
26:1-11 (Lyd 2004)

Genesis 15:1-18 (Lyd 2004)

1
Kor 10:1-13 (Lyd 2004)

Josua
5:9-12 (Lyd 2004)

Fil
3:4-14 (Lyd 2004)

Fil
2:5-11 (Lyd 2004)

Genesis
2:15-17; 3:1-17 (Lyd 2005)

Genesis
12:1-4a (Lyd 2005)

Eksodus
17:1-17 (Lyd 2005)

1
Samuel 16:1-13 (Lyd 2005)

Esegiel
37:1-14 (Lyd 2005)

Matteus
21:1-11 (Lyd 2005)

1
Petrus 3:18-22 (Lyd 2006)

Romeine
4:13-25 (Lyd 2006)

1
Korintiers 1:18-25 (Lyd 2006)

Numeri
21:4-9 (Lyd 2006)

Hebreers
5:5-10 (Lyd 2006)

Markus
15:1-47 (Lyd 2006)

BO

Goeie Vrydag

Psalm
22 (Gv 1999)

Psalm
22 ( Gv 2001)

Jesaja
52:13-53:12 (G/Vr 2000)

Johannes
19:17-42 (Gv 2002)

Hebreers
10: 16-25 (GV 2003)

Hebreers
4:14-16; 5 7-9 (GV 2004)

Jesaja
52:13-53:12 (GV Feesdiens 2005)

Johannes
18:1-19:42 (Feesdiens 2006)

BO

Paasfees

Johannes
13: 31-35 (Paas 2001)

Johannes
14:15-31 (Paas 2000)

Johannes
20:19-31 (Paas 2000)

Handelinge
3:12-19 (Pa 2000)

Handelinge
4:5-12 (Pa 2000)

Handelinge
5:17-42 (Pa 2001)

Handelinge
8:26-40 (Pa 2000)

Handelinge
9:1-20 (Pa 2001)

Handelinge
9:36-43 (Paas 2001)

1
Korintiers 15:1-11 (Paas 2000)

Kolossense
3:1-4 (Paas 1999
)
1
Petrus 1:3-9 (Paas 1999)

1
Petrus 1:17-23 (Paas 1999)

1
Pet 2:2-10 (Paas 1999)

1
Pet 2:19-25 (Paas 1999)

1
Pet 3:13-22 (Paas 1999)

1
Johannes 5:1-6 (Pa 2000)

Psalm
118 (Paas 2002)

Handelinge
2:14a,22-32 (Paas 2002)

Handelinge
2:14a, 36-41 (Paas 2002)

Handelinge
2:42-47 (Paas 2002)

Handelinge
7:55-60 (Paas 2002)

Handelinge
17:22-31 (Paas 2002)
Markus
16:1-8 (Paas 2003)

1
Johannes 1:1-2:2 (Paas 2003)

1
Johannes 3:1-7 (Paas 2003)

Johannes
10:11-18 (Paas 2003)

Johannes
15:1-8 (Paas 2003)

Johannes
15:0-17 (Paas 2003)

Johannes
20:1-18 (Paas 2004)

Johannes
20:19-31 (Paas 2004)

Johannes
21:1-19 (Paas 2004)

Johannes
10:22-30 (Paas 2004)

Handelinge
11:1-18 (Paas 2004)

Handelinge
16:9-15 (Paas 2004)

Johannes
17:20-26 (Paas 2004)

Handelinge
10:34-43 (Paas 2005)

Johannes
20:19-31 (Paas 2005)

Lukas
24:13-35
(Paas 2005)
Johannes
10:22-30 (Paas 2005)

Johannes
14:1-14 (Paas 2005)

Johannes
14:15-21 (Paas 2005)

Johannes
20:1-18 (Paas 2006)

1
Johannes 1:1-2:2 (Paas 2006)

1
Johannes 3:1-7 (Paas 2006)

1
Johannes 3:16-24 (Paas 2006)

1
Johannes 4:7-21 (Paas 2006)

1
Johannes 5:1-6 (Paas 2006)

BO

Hemelvaart

Efesiers
1:15-23 (Hemel 1999)

Lukas
24:44-53 (Hemel 2001)

Handelinge
1-11 (Hemel 2002)

Psalm
47 (Hemel 2003)

Psalm
47 (Hemel 2004)

Lukas
24:44-53 (Hemel 2005)

Lukas
24:44-53 (Hemel 2006)

BO

Pinkster

Esegiel
37:1-14 (Pink 2000)

Handelinge 2:1-21 (Na Pink 2001)

1
Korintiers 12:3-13 (Pink 1999)
1
Pet 4:12-14,5:6-11 (Pink 1999)

1
Johannes 5:9-13 (Pink 2000)

Openbaring
22:6-21 (Pink 2001)

Handelinge
1:6-14 (Pink 2002)

Numeri
11:24-30 (Pink 2002)

Johannes
17:6-19 (Pink 2003)

Johannes
15:26-27 (Pink 2003)

Genesis
11:1-9 (Pink 2004)

Johannes
17:1-11 (Pink 2005)

Johannes
17:37-39
(Pinksterfees 2005)
Handelinge
1:15-17
(Pinksterweek 2006)
Johannes
15:16-27
(Pinksterfeesdiens 2006)

BO

Drie-eenheidsondag

Psalm
8 (Trin 2001)

Jesaja
6:1-13 (Trin 2000)

Matteus 28:16-20 (Trin 1999)

2
Kor 13:11-13 (Trin 2002)

Romeine
5:1-5 (Trin 2004)

Matteus
28:16-20
(Feesdiens 2005)

Johannes
3:1-17
(Feesdiens 2006)

BO

Koninkrykstyd

Genesis
18:1-10 (KK 2001)

Genesis
18:20-32 (KK 2001)

Genesis
32:22-32 (KK 2001)

Eksodus
1:8-2:10 (KK 1999)

Eksodus
3:1-15 (KK 1999)

Eksodus
12:1-14 (KK 1999)

Eksodus
14:19-31 (KK 1999)

Eksodus
16:2-15 (KK 1999)

Eksodus
17:1-7 (KK 1999)

Eksodus
20:1-9,12-20 (KK 1999)

Eksodus
32:1-14 (KK 1999)

Eksodus
33:12-23 (KK 1999)
Deuteronomium
30:9-14 (KK 2001)

Deuteronomium
34:1-12 (KK 1999)
Josua
3:7-17 (KK 1999)

Josua
24:1-3,14-25 (KK 1999)

Rigters
4:1-7 (KK 1999)
Rut
1:1-22 (KK 2000)

Rut
3:1-5,4:13-17 (KK 2000)
2
Samuel 6:1-23 (KK 2000)

2
Samuel 23:1-7 (KK 2000)
2
Konings 5:1-15 (KK 2001)

Job
23:1-17 (KK 2000)

Psalm
46 (KK 2001)
Spreuke
1:20-33 (KK 2000)

Spreuke
22:1-23 (KK 2000)

Hooglied
2:2-18 (KK 2000)

Esegiel
34:11-24 (KK 1999)

Joel
2:23-32 (KK 2001)

Hab
1:1-4,2:1-4 (KK 2001)

Matteus
9:9-13,18-26 (KK 1999)

Matteus
9:35-10:8 (KK 1999)

Matteus
10:24-39 (KK 1999)

Matteus
10:40-42 (KK 1999)

Matteus
11:15-19 (KK 1999)

Matteus
13:1-9,18-23 (KK 1999)

Matteus
13:24-30,36-43 (KK 1999
)
Matteus
13:31-33,44-52 (KK 1999)

Matteus
14:13-21 (KK 1999)

Matteus
14:22-33 (KK 1999)

Matteus
15:10-28 (KK 1999)

Markus
9:30-37 (KK 2000)

Markus
9:38-50 (KK 2000)

Markus
10:2-16 (KK 2000)

Markus
13:1-8 (KK 2000)

Lukas
12:13-21 (KK 2001)

Lukas
12:32-40 (KK 2001)

Lukas
12:49-56 (KK 2001)

Lukas
13:10-17 (KK 2001)

Lukas
14:1-14 (KK 2001)

Lukas
19:1-10 (KK 2001)

Lukas
20:27-40 (KK 2001)

Lukas
21:5-19 (KK 2001)

2
Korintiers 6:1-13 (KK 2000)

2
Korintiers 8:7-15 (KK 2000)

2
Korintiers 12:2-10 (KK 2000)

Galasiers
2:5-21 (KK 2001)

Galasiers
3:19-29 (KK 2001)

Galasiers
5:1-25 (KK 2001)

Galasiers
6:1-6,11-18 (KK 2001)
Efesiers
2:11-22 (KK 2000)

Efesiers
3:14-21 (KK 2000)

Efesiers
4:1-16 (KK 2000)

Efesiers
4:25-5:2 (KK 2000)

Efesiers
5:15-32 (KK 2000)

Efesiers
6:10-20 (KK 2000)

1
Timoteus 1:12-17 (KK 2001)

1
Timoteus 2:1-7 (KK 2001)

1
Timoteus 6:6-19 (KK 2001)
Filemon
1:1-21 (KK 2001)

Hebreers
5:1-10 (KK 2000)

Hebreers
7:23-28 (KK 2000)

Genesis
6:9-22; 7:24; 8:14-19 (KK2002)

Genesis
12:1-9 (KK 2002)


Eksodus
19:2-8a (KK 2002
)

Genesis
21:8-21 (KK 2002)

Genesis
22:1-14 (KK 2002)

Genesis
24:34-38, 42-49, 58-67 (KK 2002)

Genesis
25:19-34 (KK 2002)

Genesis
28:10-19a (KK 2002)

Genesis
29:15-28 (KK 2002)

Jesaja
55:1-5 (KK 2002)

1
Konings 19:9-18 (KK 2002
)
Jesaja
56 (KK 2002)

Jesaja
51:1-6 (KK 2002)

Jeremia
15:15-21 (KK 2002)

Esegiel
33:7-11 (KK 2002)

Romeine
14:1-12 (KK 2002)

Filippense
1:21-30 (KK 2002)

Filippense
2:1-13 (KK 2002)

Filippense
3:4b-14 (KK 2002)

Filippense
4:1-9 (KK 2002)

1
Tessalonisense 1:1-10 (KK 2002)

1
Tessalonisense 2:1-8 (KK 2002)

1
Tessalonisense 2:12-3:13 (KK 2002)

1
Tessalonisense 4:13-18 (KK 2002)

1
Tessalonisense 5:1-11 (KK 2002)

Markus
4:35-41 (KK 2003)

Markus
5:21-43 (KK 2003)

Markus
6:1-13 (KK 2003)

Markus
6:14-29 (KK 2003)

2
Samuel 7:1-14a (KK 2003)

2
Samuel 11:1-15 (KK 2003)

2
Samuel 11:26-12:13a (KK 2003)

2
Samuel 18:5-33 (KK 2003)

Spreuke
9:1-6 (KK 2003)

Psalm
84 (KK 2003)

Jakobus
1:17-27 (KK 2003)

Jakobus
2:1-13 (KK 2003)

Jakobus
3:1-12 (KK 2003)

Jakobus
3:13-4:8a (KK 2003)

Jakobus
5:13-20 (KK 2003)

Genesis
2:18-24 (KK 2003)

Amos
5:6-15 (KK 2003)

Job
38:1-7 (KK 2003)

Job
42:1-6 (KK 2003)

Markus
12:28-34 (KK 2003)

Markus
12:38-44 (KK 2003)

Daniel
12:1-13 (KK 2003)

1
Kron 4:1-10 (KK 2004)

1
Kron 16:7-36 (KK 2004)

1
Kron 29:10-19 (KK 2004)

2
Kron 1:1-13 (KK 2004)

2
Kron 6:12-42 (KK 2004)

2
Petrus 1:3-11 (KK 2004)

2
Petrus 3:3-15 (KK 2004)

2
Johannes 4-11 (KK 2004)

3
Johannes 1-12 (KK 2004)

Lukas
11:1-13 (KK 2004)

Lukas
11:21-26 (KK 2004)

Lukas
11:37-54 (KK 2004)

Lukas
12:4-12 (KK 2004)

Lukas
17:1 -4 (KK 2004)

Lukas
17:20-37 (KK 2004)

Nahum
1:1-14 (KK 2004)

Habakuk
1:1-11 (KK 2004)

Habakuk
1:12-2:4 (KK 2004)

Habakuk
3:1-19 (KK 2004)

Psalm
102 (KK 2004)

Hebreers
13:7-19 (KK 2004)

Hebreers
5:11-6:12 (KK 2004)

Hebreers
10:32-39 (KK 2004)

Matteus
6:9-10 (KK 2005)

Matteus
6:11-16 (KK 2005)

Matteus
6:24-34 (KK 2005)

Matteus
7:1-16 (KK 2005)

Matteus
7:7-14 (KK 2005)

Matteus
7:15-23 (KK 2005)

Matteus
7:24-25 (KK 2005)

Psalm
101 (KK 2005)

Genesis
37 (KK 2005)

Genesis
38 (KK 2005)

Genesis
39 (KK 2005)

Genesis
40 (KK 2005)

Genesis
41 (KK 2005)

Genesis
42-44 (KK 2005)

Genesis
45 (KK 2005)

1
Timoteus 3:1-13 (KK 2005)

1
Timoteus 3:14-4:5 (KK 2005)

1
Timoteus 4:6-16 (KK 2005)

1
Timoteus 6:1-10 (KK 2005)

1
Timoteus 6:11-21 (KK 2005)

Psalm
73 (KK 2005)

Rigters
2:11-23 (KK 2005)

Rigters
4:1-24 (KK 2005)

Rigters
6 (KK 2005)

Rigters
16 (KK 2005)

Genesis
16:1-16 (KK 2006)

Psalm
140 (KK 2006)

Eksodus
3:1-4:17 (KK 2006)

Eksodus
12 (KK 2006)

Eksodus
40 (KK 2006)

Numeri
13 (KK 2006)

Numeri
14 (KK 2006)

Johannes
5:14-29 (KK 2006)

Johannes
5:30-47 (KK 2006)

Johannes
8:1-11 (KK 2006)

Johannes
8:12-30 (KK 2006)

Johannes
8:31-59 (KK 2006)

Johannes
16:25-31 (KK 2006)

Openbaring
3:7-13 (KK 2006)

Openbaring
3:14-22 (KK 2006)

Openbaring
4:1-11 (KK 2006)

Openbaring
5:1-14 (KK 2006)

Sagaria
1:7-17 (KK 2006)

Sagaria
2:1-13 (KK 2006)

Sagaria
3:1-10 (KK 2006)

Sagaria
6:9-17 (KK 2006)

Sagaria
8:1-8 (KK 2006)

Sagaria
14:8-21 (KK 2006)

BO

 

Sondag
van Jesus die Koning

Psalm
100 (2002)

Daniel
7:9-14 (2003)

Hebreers
12:1-3 (2004)

Psalm
94/100 (Feesdiens 2005)

Psalm
87 (Feesdiens 2006)

 

Sondag
van Verheerliking – Feesdiens

2
Korintiers 4:3-6
(2003)
Eksodus
34:29-35 (2004)

Eksodus
(24:12-18 (2005

2
Konings 2:1-12 (2006)


Triniteitsfeesdiens

Romeine
8:12-17 (Trin 2003)

 

BO

 

1999-2006

Written by webmeester on . Posted in Argief, Fokustekste

Die
Leesrooster Argief bevat die fokustekste van 1999-2006.


Die fokustekste wat in dié jare behandel is, is hieronder gerangskik volgens die Skrifverwysing.
Elke fokusteks bevat:

 • Die tekste
  van die week
 • Opmerkings oor die Fokusteks
 • Opmerkings oor die Konteks
 • ‘n Preekvoorstel


Die materiaal kan volgens die Fokusteks skrifverwysing opgespoor en afgelaai word.  Klik hieronder op die skakel van die Bybelboek waarin die teks voorkom, om direk daar uit te kom.

Skrifverwysings

Ou Testament:
GenEks – Lev – Num
DeutJosRigRut1Sam2Sam1Kon2Kon1Kron2Kron
– Esra – Neh – Est – JobPsSpr – Pred – HooglJesJer – Klaagl – EsegDan – Hos
Joel Am – Ob –
JonaMiga – Nah – HabSef – Hag – Sag
Mal

Nuwe Testament:
MattMarkLukJohHandRom1Kor2KorGalEfFilKol1Tess
– 2Tess – 1Tim – 2Tim – Tit
FilemHebJak
1Pet2Pet1Joh2Joh
3Joh – Jud – Op


Ou Testament

Genesis
Genesis
1:1-5 (Ep 2000)

Genesis
18:1-10 (KK 2001)

Genesis
18:20-32 (KK 2001)

Genesis
32:22-32 (KK 2001)

Genesis
6:9-22; 7:24; 8:14-19 (KK2002)

Genesis
12:1-9 (KK 2002)

Genesis
21:8-21 (KK 2002)

Genesis
22:1-14 (KK 2002)

Genesis
24:34-38, 42-49, 58-67 (KK 2002)

Genesis
25:19-34 (KK 2002)

Genesis
28:10-19a (KK 2002)

Genesis
29:15-28 (KK 2002)

Genesis
9:8-17 (Lyd 2003)

Genesis
17:1-7, 15-16 (Lyd 2003)

Genesis
2:18-24 (KK 2003)

Genesis 15:1-18 (Lyd 2004)

Genesis
11:1-19 (Pinkster 2004)

Genesis
2:15-17;3:1-7 (Lyd 2005)

Genesis
12:1-4a (Lyd 2005)

Genesis
37 (KK 2005)

Genesis
38 (KK 2005)

Genesis
39 (KK 2005)

Genesis
40 (KK 2005)

Genesis
41 (KK 2005)

Genesis
42-44 (KK 2005)

Genesis
45 (KK 2005)

Genesis
16:1-16 (KK 2006)

Eksodus
Eksodus
1:8-2:10 (KK 1999)

Eksodus
3:1-15 (KK 1999)

Eksodus
12:1-14 (KK 1999)

Eksodus
14:19-31 (KK 1999)

Eksodus
16:2-15 (KK 1999)

Eksodus
17:1-7 (KK 1999)

Eksodus
20:1-17 (Lyd 2000)

Eksodus
20:1-9,12-20 (KK 1999)

Eksodus
32:1-14 (KK 1999)

Eksodus
33:12-23 (KK 1999)

Eksodus
19:2-8a (KK 2002
)
Eksodus
34:29-35 (Sondag v Verheerliking 2004)

Eksodus
24:12-18 (Sondag v Verheerliking 2005)

Eksodus
17:1-17 (Lyd 2005)

Eksodus
3:1-4:17 (KK 2006)

Eksodus
12 (KK 2006)

Eksodus
40 (KK 2006)


Numeri

Numeri
11:24-30 (Pink 2002)

Numeri
21:4-9 (Lyd 2006)

Numeri
13 (KK 2006)

Numeri
14 (KK 2006)

Deuteronomium

Deuteronomium
30:9-14 (KK 2001)

Deuteronomium
34:1-12 (KK 1999)

Deuteronomium
26:1-11 (Lyd 2004)

BO
Josua
Josua
3:7-17 (KK 1999)

Josua
24:1-3,14-25 (KK 1999)

Rigters
Rigters
4:1-7 (KK 1999)

Rigters
2:11-23 (KK 2005)

Rigters
4:1-24 (KK 2005)

Rigters
6 (KK 2005)

Rigters
16 (KK 2005)

Rut
Rut
1:1-22 (KK 2000)

Rut
3:1-5,4:13-17 (KK 2000)

1 Samuel
1
Samuel 16:1-13 (Lyd 2005)

2 Samuel
2
Samuel 6:1-23 (KK 2000)

2
Samuel 23:1-7 (KK 2000)

2
Samuel 7:1-14a (KK 2003)

2
Samuel 11:1-15 (KK 2003)

2
Samuel 11:26-12:13a (KK 2003)

2
Samuel 18:5-33 (KK 2003)

1
Konings
1
Konings 19:9-18 (KK 2002
)

2 Konings

2
Konings 5:1-15 (KK 2001)

2
Konings 2:1-12 (Sondag v Verheerliking 2006)

1
Kronieke
1
Kronieke 4:1-10 (KK 2004)

1
Kronieke 16:7-36 (KK 2004)

1
Kronieke 29:10-19 (KK 2004)

2
Kronieke
2
Kronieke 1:1-13 (KK 2004)

2
Kronieke 6:12-42 (KK 2004)

Nehemia
Nehemia
8:1-10 (Ep 2004)

Job

Job
23:1-17 (KK 2000)
Job
38:1-7 (KK 2003)

Job
42:1-6 (KK 2003)

BO
Psalms

Psalm
8 (Trin 2001)

Psalm
22 (Gv 1999)

Psalm
22 ( Gv 2001)

Psalm
25:1-10 (Lyd 2000)

Psalm
31:9-16 (Lyd 1999)

Psalm
46 (KK 2001)

Psalm
51:1-12 (Lyd 2000)

Psalm
72:1-7,10-14 (Ep 2000)

Psalm
27 (Ep 2002)

Psalm
2 (Ep 2002)

Psalm
118 (Paas 2002)

Psalm
100 (Sondag van Jesus die Koning 2002)

Psalm
47 (Hemel 2003)

Psalm
84 (KK 2003)

Psalm
72 (Ep 2004)

Psalm
47 (Hemelvaart 2004)

Psalm
102 (KK 2004)

Psalm
40:1-11 (Ep 2005)

Psalm
101 (KK 2005)

Psalm
73 (KK 2005)

Psalm
94/100
(Sondag van Christus die Koning 2005)

Psalm
30 (Ep 2006)

Psalm
140 (KK 2006)

Psalm
87 (Feesdiens 2006)

 

Spreuke
Spreuke
1:20-33 (KK 2000)

Spreuke
22:1-23 (KK 2000)

Spreuke
9:1-6 (KK 2003)

Hooglied
Hooglied
2:2-18 (KK 2000)

Jesaja
Jesaja
6:1-13 (Trin 2000)

Jesaja
8:23-9:7 (Kersf 1999)

Jesaja
9:2-7 (Kersf 2000)

Jesaja
40:1-11 (Adv 2000)

Jesaja
43:1-13 (Ep 2001)

Jesaja
52:13-53:12 (G/Vr 2000)

Jesaja
60:1-6 (Ep 2001)

Jesaja
61:1-8 (Adv 1999)

Jesaja
61:10-62:3 (Na Kf 2000)

Jesaja
64:1-9 (Adv 2000)

Jesaja
55:1-5 (KK 2002)

Jesaja
56 (KK 2002)

Jesaja
51:1-6 (KK 2002)

Jesaja
43:18-25 (Ep 2003)

Jesaja
52:7-10 (Kersfeesdiens 2003)

Jesaja
43:1-7 (Ep 2003)

Jesaja
62:1-5 (Ep 2003)

Jesaja
2:1-5 (Adv 2004)

Jesaja
11:1-10 (Adv 2004)

Jesaja
35:1-10 (Adv 2004)

Jesaja
7:10-16 (Adv 2004)

Jesaja
9:2-7 (Kersfeesdiens 2004)
|
Jesaja
63:7-9 (Sondag na Kersfees 2004)

Jesaja
42:1-9 (Ep 2005)

Jesaja
52:13-53:12 (Goeie Vrydag Feesdiens 2005)

BO
Jeremia

Jeremia
33:14-16 (Adv 2000)

Jeremia
15:15-21 (KK 2002)

Esegiel Jeremia
1:4-10 (Ep 2004)

Esegiel
34:11-24 (KK 1999)

Esegiel
37:1-14 (Pink 2000)

Esegiel
33:7-11 (KK 2002)

Esegiel
37:1-14 (Lyd 2005

Daniel
Daniel
12:1-13 (KK 2003)

Daniel
7:9-14 (Sondag van Jesus 2003)

Joel
Joel
2:23-32 (KK 2001)

Amos
Amos
5:6-15 (KK 2003)

Jona
Jona
3:1-5,10 (Ep 2000)

Miga
Miga
5:2-5 (Adv 2000)

Miga
6:1-8 (Ep 2002)

Habakuk
Hab
1:1-4,2:1-4 (KK 2001)

Hab
1:1-11 (KK 2004)

Hab
1:12-2 (KK 2004)

Hab
3:1-19 (KK 2004)

Sefanja
Sefanja
3:14-20 (Adv 2001)

 

Sagaria
Sagaria
1:7-17 (KK 2006)

Sagaria
2:1-13 (KK 2006)

Sagaria
3:1-10 (KK 2006)

Sagaria
6:9-17 (KK 2006)

Sagaria
8:1-8 (KK 2006)

Sagaria
14:8-21 (KK 2006)

 

Maleagi
Maleagi
2:17 – 3:5 (Adv 2000)

BO


 
Nuwe Testament

Matteus
Matteus
9:9-13,18-26 (KK 1999)

Matteus
9:35-10:8 (KK 1999)

Matteus
10:24-39 (KK 1999)

Matteus
10:40-42 (KK 1999)

Matteus
11:15-19 (KK 1999)

Matteus
13:1-9,18-23 (KK 1999)

Matteus
13:24-30,36-43 (KK 1999
)
Matteus
13:31-33,44-52 (KK 1999)

Matteus
14:13-21 (KK 1999)

Matteus
14:22-33 (KK 1999)

Matteus
15:10-28 (KK 1999)

Matteus
28:16-20 (Trin 1999)

Matteus
3:1-12 (Adv 2002)

Matteus
11:2-11 (Adv 2002)

Matteus
1:18-25 (Adv 2002)

Matteus
2:13-23 (Na Kf 2002)

Matteus
3:13-17 (Ep 2002)

Matteus
27:11-54 (Groot Lyd 2002)

Matteus
4:12-23 (Ep 2005)

Matteus
5:1-12 (Ep 2005)

Matteus
21:1-11 (Lyd 2005)

Matteus
28:16-20 (Drie-eenheidsondag 2005)

Matteus
6:9-10 (KK 2005)

Matteus
6:11-16 (KK 2005)

Matteus
6:24-34 (KK 2005)

Matteus
7:1-6 (KK 2005)

Matteus
7:7-14 (KK 2005)

Matteus
7:15-23 (KK 2005)

Matteus
7:24-25 (KK 2005)

Matteus
2:1-12 (Ep 2006)

 

Markus
Markus
1:21-28 (Ep 2000)

Markus
1:29-39 (Ep 2000)

Markus
8:31-38 (Lyd 2000)

Markus
9:2-9 (Ep 2000)

Markus
9:30-37 (KK 2000)

Markus
9:38-50 (KK 2000)

Markus
10:2-16 (KK 2000)

Markus
13:1-8 (KK 2000)

Markus
15:1-47 (Lyd 2000)

Markus
13:24-37 (Advent 2002)

Markus
1:1-8 (Advent 2002)

Markus
1:40-45 (Ep 2003)

Markus
16:1-8 (Paas 2003)

Markus
4:35-41 (KK 2003)

Markus
5:21-43 (KK 2003)

Markus
6:1-13 (KK 2003)

Markus
6:14-29 (KK 2003)

Markus
12:28-34 (KK 2003)

Markus
12:38-44 (KK 2003)

Markus
1:4-11 (Ep 2006)

Markus
1:14-20 (Ep 2006)

Markus
1:21-28 (Ep 2006)

Markus
1:29-39 (Ep 2006)

Markus
2:1-12 (Ep 2006)

Markus
15:1-47 (Lyd 2006)


BO

Lukas
Lukas
4:1-13 (Lyd 2001)

Lukas
12:13-21 (KK 2001)

Lukas
12:32-40 (KK 2001)

Lukas
12:49-56 (KK 2001)

Lukas
13:1-9 (Lyd 2001)

Lukas
13:10-17 (KK 2001)

Lukas
13:31-35 (Lyd 2001)

Lukas
14:1-14 (KK 2001)

Lukas
15:1-7,11-32 (Lyd 2001)

Lukas
19:1-10 (KK 2001)

Lukas
20:27-40 (KK 2001)

Lukas
21:5-19 (KK 2001)

Lukas
22:14-23:56 (Lyd 2001)

Lukas
24:44-53 (Hemel 2001)

Lukas
1:26-38 (Adv 2002)

Lukas
2:1-20 (Kersf 2002)

Lukas
2:22-40 (Na Kf 2002)

Lukas
5:1-11 (Ep 2004)

Lukas
6:17-26 (Ep 2004)

Lukas
11:1-13 (KK 2004)

Lukas
11:21-26 (KK 2004)

Lukas
12:4-12 (KK 2004)

Lukas
17:1-4 (KK 2004)

Lukas
17:1-19 (KK 2004)

Lukas
24:13-35 ((Paas 2005)

Lukas
24:44-53 (Hemelvaart 2005)

Lukas
24:44-53 (Hemelvaart 2006)Johannes
Johannes
1:43-51 (Ep 2000)

Johannes
3:14-21 (Lyd 2000)

Johannes
12:1-8 (Lyd 2001)

Johannes
13: 31-35 (Paas 2001)

Johannes
14:15-31 (Paas 2000)

Johannes
20:19-31 (Paas 2000)

Johannes
1:1-14 (Kersf 2002)

Johannes
1:29-42 (Ep 2002)

Johannes
3:1-17 (Lyd 2002)

Johannes
4:5-42 (Lyd 2002)

Johannes
9:1-41 (Lyd 2002)

Johannes
11:1-45 (Lyd 2002)

Johannes
19:17-42 (Gv 2002)

Johannes
1:1-8, 19-28 (Adv 2002)

Johannes
2:13-22 (Lyd 2003)

Johannes
12:20-33 (Lyd 2003)

Johannes
10:11-18 (Paas 2003)

Johannes
15:1-8 (Paas 2003)

Johannes
15:0-17 (Paas 2003)

Johannes
17:6-19 (Pink 2003)

Johannes
15:26-27 (Pink 2003)

Johannes
20:1-18 (Paas 2004)

Johannes
20:19-31 (Paas 2004)

Johannes
21:1-19 (Paas 2004)

Johannes
10:22-30 (Paas 2004)

Johannes
17:20-26 (Paas 2004)

Johannes
20:19-31 (Paas 2005)
Johannes
10:22-30 (Paas 2005)

Johannes
14:1-14 (Paas 2005)

Johannes
14:15-21 (Paas 2005)

Johannes
17:1-11 (Pinksterweek 2005)

Johannes
17:37-39 (Pinksterfees 2005)

Johannes
1:43-51 (Ep 2006)

Johannes
18:1-19:42 (Goeie Vrydag Feesdiens 2006)

Johannes
20:1-18 (Paas 2006)

Johannes
15:16-27 (Pinkster 2006)

Johannes
3:1-17 (Drie-eenheidsondag 2006)

Johannes
5:14-29 (KK 2006)

Johannes
5:30-47 (KK 2006)

Johannes
8:1-11 (KK 2006)

Johannes
8:12-30 (KK 2006)

Johannes
8:31-59 (KK 2006)

Johannes
16:25-31 (KK 2006)
Handelinge
Handelinge 1:1-11 (Hemel 2000)

Handelinge
2:1-21 (Na Pink 2001)

Handelinge
3:12-19 (Pa 2000)

Handelinge
4:5-12 (Pa 2000)

Handelinge
5:17-42 (Pa 2001)

Handelinge
8:26-40 (Pa 2000)

Handelinge
9:1-20 (Pa 2001)

Handelinge
9:36-43 (Paas 2001)

Handelinge
10:34-43 (Ep 1999)

Handelinge
10:34-43 (Ep 2000)

Handelinge
2:14a,22-32 (Paas 2002)

Handelinge
2:14a, 36-41 (Paas 2002)

Handelinge
2:42-47 (Paas 2002)

Handelinge
7:55-60 (Paas 2002)

Handelinge
17:22-31 (Paas 2002)

Handelinge
1-11 (Hemel 2002)

Handelinge
1:6-14 (Pink 2002)

Handelinge
19:1-7 (Ep 2003)

Handelinge
11:1-18 (Paas 2004)

Handelinge
16:9-15 (Paas 2004)

Handelinge
10:34-43 (Paasfeesdiens 2005)

Handelinge
1:15-17 (Pinkster 2006)

BO

Romeine
Romeine
4:1-5,13-17 (Lyd 1999)

Romeine
5:12-19 (Lyd 1999)

Romeine
5:12-21 (Lyd 1999)

Romeine
8:6-11 (Lyd 1999)

Romeine
16:25-27 (Adv 2000)

Romeine
14:1-12 (KK 2002)

Romeine
8:12-17 (Trin 2003)

Romeine
5:1-5 (Drie-Eenheid 2004)

Romeine
16:25-27 (Adv 2005)

Romeine
4:13-24 (Lyd 2006)

1 Korintiers
1
Korintiers 1:1-9 (Ep 1999)

1
Korintiers 1:10-18 (Ep 1999)

1
Korintiers 1:18-31 (Ep 1999)

1
Korintiers 2:1-16 (Ep 1999)

1
Korintiers 9:24-27 (Ep 2000)

1
Korintiers 12:1-11 (Ep 2001)

1
Korintiers 12:3-13 (Pink 1999)

1
Korintiers 12:12-31 (Ep 2001)

1
Korintiers 13:1-13 (Ep 2001)

1
Korintiers 15: 1-11 (Ep 2001)

1
Korintiers 15:1-11 (Paas 2000)

1
Korintiers 15:12-20 (Ep 2001)

1
Korintiers 15:35-50 (Ep 2001)

1
Korintiers 6:12-20 (Ep 2003)

1
Korintiers 7:29-30 (Ep 2003)

1
Korintiers 8:1-13 (Ep 2003)

1
Korintiers 9:16-23 (Ep 2003
)
1
Korintiers 10:1-13 (Lyd 2004)

1
Korintiers 1:3-9 (Adv 2005)

1
Korintiers 1:18-25 (Lyd 2006)

 

2 Korintiers

2
Korintiers 1:18-22 (Ep 2000)

2
Korintiers 3:1-6 (Ep 2000)

2
Korintiers 3:12-4:2 (Ep 2001)

2
Korintiers 6:1-13 (KK 2000)

2
Korintiers 8:7-15 (KK 2000)

2
Korintiers 12:2-10 (KK 2000)

2
Kor 13:11-13 (Trin 2002)

2
Korintiers 4:3-6
(Verheerlikingfeesdiens
2003)

BO

Galasiers

Galasiers
2:5-21 (KK 2001)

Galasiers
3:19-29 (KK 2001)

Galasiers
5:1-25 (KK 2001)

Galasiers
6:1-6,11-18 (KK 2001)

Efesiers
Efesiers
1:15-23 (Hemel 1999)

Efesiers
2:11-22 (KK 2000)

Efesiers
3:14-21 (KK 2000)

Efesiers
4:1-16 (KK 2000)

Efesiers
4:25-5:2 (KK 2000)

Efesiers
5:8-14 (Lyd 1999)

Efesiers
5:15-32 (KK 2000)

Efesiers
6:10-20 (KK 2000)

Efesiers
3:1-12 (Ep 2003)

Efesiers
2:1-10 (Lyd 2003)

Efesiers
3:1-12 (Ep 2005)

Filippense

Filippense
1:21-30 (KK 2002)

Filippense
2:1-13 (KK 2002)

Filippense
3:4b-14 (KK 2002)

Filippense
4:1-9 (KK 2002)

Filippense
1:3-11 (Advent 2003)

Filippense
4:4-7 (Advent 2003)

Filippense
3:4-14 (Lyd 2004)

Filippense
2:15-11 (Lyd 2004)

Kolosense
Kolossense
3:1-4 (Paas 1999
)

Kolossense
3:12-17 (Sondag na Kersfees 2003)

1
Tessalonisense
1
Tessalonisense 1:1-10 (KK 2002)

1
Tessalonisense 2:1-8 (KK 2002)

1
Tessalonisense 2:12-3:13 (KK 2002)

1
Tessalonisense 4:13-18 (KK 2002)

1
Tessalonisense 5:1-11 (KK 2002)

1
Tessalonisense 3:9-13 (Advent 2003)

1
Tessalonisense 5:16-24 15 (Adv 2005)

1 Timoteus

1
Timoteus 1:12-17 (KK 2001)

1
Timoteus 2:1-7 (KK 2001)

1
Timoteus 6:6-19 (KK 2001)

1
Timoteus 3:1-13 (KK 2005)

1
Timoteus 3:14-4:5 (KK 2005)

1
Timoteus 4:6-16 (KK 2005)

1
Timoteus 6:1-10 (KK 2005)

1
Timoteus 6:11-21 (KK 2005)

Titus
Titus
3:4-7 (Kersfeesdiens 2005)

Filemon

Filemon
1:1-21 (KK 2001)

BO

Hebreers
Hebreers
5:1-10 (KK 2000)

Hebreers
7:23-28 (KK 2000)

Hebreers
10: 16-25 (GV 2003)

Hebreers
10:5-10 (Advent 2003)

Hebreers
4:14-16 (Lyd 2004)

Hebreers
13:7-19 (KK 2004)

Hebreers
5:11-6-12 (KK 2004)

Hebreers
10:32-39 (KK 2004)

Hebreers
12:1-3 (Sondag van Jesus Feesdiens 2004)

Hebreers
5:5-10 (Lyd 2006)

Jakobus
Jakobus
1:17-27 (KK 2003)

Jakobus
2:1-13 (KK 2003)

Jakobus
3:1-12 (KK 2003)

Jakobus
3:13-4:8a (KK 2003)

Jakobus
5:13-20 (KK 2003)

1 Petrus
1
Petrus 1:3-9 (Paas 1999)

1
Petrus 1:17-23 (Paas 1999)

1
Pet 2:2-10 (Paas 1999)

1
Pet 2:19-25 (Paas 1999)

1
Pet 3:13-22 (Paas 1999)

1
Pet 4:12-14,5:6-11 (Pink 1999)

1
Petrus 3:18-22 (Lyd 2006)

2 Petrus
2
Petrus 1:16-21 (Ep 1999)

2
Petrus 1:3-11 (KK 2004)

2
Petrus 3:3-15 (KK 2004)

2
Petrus 3:8-15 (Adv 2005)

1 Johannes
1
Johannes 5:1-6 (Pa 2000)

1
Johannes 5:9-13 (Pink 2000)

1
Johannes 1:1-2:2 (Paas 2003)

1
Johannes 3:1-7 (Paas 2003)

1
Johannes 1:1-2:2 (Paas 2006)

1
Johannes 3:1-7 (Paas 2006)

1
Johannes 3:16-24 (Paas 2006)

1
Johannes 4:7-21 (Paas 2006)

1
Johannes 5:1-6 (Paas 2006)

2 Johannes
2
Johannes 4:11 (KK 2004)

3 Johannes
3
Johannes 1-12 (KK 2004)

Openbaring
Openbaring
22:6-21 (Pink 2001)

Openbaring
3:7-13 (KK 2006)

Openbaring
3:14-22 (KK 2006)

Openbaring
4:1-11 (KK 2006)

Openbaring
5:1-14 (KK 2006)

BO