M. Th. in Bedieningspraktyk as Missionale Transformasie (volledig)

Written by webmeester on . Posted in Kursusse

Die MTh : Bedieningspraktyk as Missionale Transformasie moet beskou word as ’n geloofsonderskeidingsreis waar die Drie-enige God se roeping opnuut ontdek word vir jouself as geestelike leier, vir die gemeente waarin jy staan en vir die gemeenskap waarbinne die gemeente funksioneer. Die reis beoog om die bedieningsproblematiek van gevestigde kerke aan te spreek deur opnuut te besin oor die bestaande programme wat gevolg word. Entrepreneur-kerkleiers uit bepaalde kerkgenootskappe is nodig om binne die akademiese dissipline met hierdie problematiek te worstel. Die uitkoms daarvan moet realiseer in die transformasie van ̓n Christendom-institutêre model van kerkwees tot ̓n dinamiese missionale model, oftewel van ̓n selfgesentreerde tot ̓n ander-se-nood-gefokusde bedieningswyse.

Kom word deel van ’n gestuurde studiereis!

· Deel in die ontluikende geleenthede wat in Suider-Afrika deur missionale transformasie ontvou.

· Ervaar geestelike groei saam met 10 kollegas en 12 “dosente” oor ’n periode van twee jaar.

· Kom drie maal per jaar vir ‘n week lank byeen, telkens in ’n ander bedienings- en gemeenskapskonteks.

· Werk saam met mentors en bly deurentyd deur middel van die internet in gesprek met die groep wat die reis meemaak.

· Ervaar kruis-kulturele blootstelling en deel in die internasionale samewerkingsooreenkoms van die “Partnership for Missional Church.”

 

Die program is daarop toegespits om kerkleiers in Suider-Afrika toe te rus om hul gemeentes te lei in ’n kulturele transformasieproses. Dit kom neer op ̓n teologiese paradigmaverskuiwing wat veel ingrypender is as die aanleer van nuwe tegniese vaardighede. Die aanbiedingswyse, leersituasie as sodanig en die navorsingstyl moet die nuwe paradigma beliggaam, demonstreer en fasiliteer. Leierskap word gesien as ̓n uitvloeisel van ̓n lewe in die Triniteit, van luister en dien en oor grense beweeg.

 

Ses modules (Blogs)

 

‘n Span van twee aanbieders werk saam met die “studente” as ‘n groep. Ses kontaksessies (blogs) vind plaas gedurende die twee jaar, waartydens die studiemateriaal aangebied word binne nuwe bedienings- en gemeenskapsgeoriënteerde kontekste.

 

BLOG 1 – Tritiniteit en identiteit (missio Dei):

Stellenbosch: 14 -20 Februarie 2009: Prof Nelus Niemandt & Rev Danie Mouton

 

BLOG 2 – Spiritualiteit:

Somerset West: 13 -19 Junie 2009: Dr Breda Ludik and Father Fred Hendricks.

 

BLOG 3 – Ontdek God in die konteks:

Port Elizabeth: 26 September – 2 Oktober 2009: Prof Jurgens Hendriks and Rev Danie Mouton.

 

BLOG 4 – Gestuurde-gemeente kultuur:

Durbanville: Februarie 2010: Drr Nico Simpson, Frederick Marais and Gordon Dames.

BLOG 5 – Missionale leierskap:

Pretoria: Junie 2010: Drr Theo Geyser and Marius Nel.

 

BLOG 6 – Koninkryksgerigte gemeenskappe:

George: September -Oktober 2010: Drr Xolile Simon and Christo Thesnaar.

 

Die ses modules dra 50% by tot die finale prestasiepunt. ‘n Tesis dra die orige 50%.

 

Toelatingsvereistes

Diegene wat wil aansoek doen moet oor die volgende beskik:

· ‘n vier-jaar graad in Teologie, OF

· ‘n toepaslike vier-jaar kwalifikasie wat goedgekeur is deur die Senaat, OF

· ‘n US Nagraadse Diploma in Teologie

 

Diegene wat aansoek wil doen moet betrokke wees in ‘n gemeente en geskrewe toestemming van die gemeente hê om deel te kan neem aan die program.

 

Aansoeke

Aansoeke moet die Fakulteit teen 31 August 2008 bereik en geen laat en/of onvolledige aansoeke sal aanvaar word nie.

Net agt studente word gekeur per jaar. Studente wat die kortlys maak sal daarvan verwittig word in die week van 1-5 September 2008.

Finale individuele onderhoude sal gehou word in die eerste drie weke van September, by die Teologiese Fakulteit in Stellenbosch.

Diegene wat gekeur word vir die kursus sal daarvan verwittig word in die laaste week van September.

 

Aansoekvorms kan gekry word by:

· http://academic.sun.ac.za/theology/programmes.htm

· Jurgens Hendriks, by hjh@sun.ac.za

· die sekretaresse van die Teologiese Fakulteit.

 

Voltooide aansoekvorms kan:

· ingehandig word by die sekretaresse van die Teologiese Fakulteit,

· OF gepos word aan Prof. H.J. Hendriks

Faculty of Theology

Stellenbosch University

171 Dorp Street

Private Bag X1

Matieland

7602

*** geposte aansoekvorms moet die Fakulteit bereik teen 31 Augustus 2008, anders sal dit nie vir keuring oorweeg word nie ***

· OF gefaks word aan +27 (0)21 808 3251, vir aandag H.J. Hendriks.

 

Verder inligting

Vir meer inligting aangaande klasgelde en betalingsopsies, sien Afdeling 3 van die jaarboek, by http://www.sun.ac.za/university/jaarboek/

Vir meer inligting aangaande die kursus, besoek http://academic.sun.ac.za/theology/programmes.htm

Vir enige verdere navrae, kontak Jurgens Hendriks by hjh@sun.ac.za of Frederick Marais by jfm@sun.ac.za

 

Terugvoer van studente

Die aanbieding was deurleef en nie net teoreties van aard nie. Die praktykgerigte aard van die leesstof is baie sinvol.

Ek het moeg by die ontmoetingsgeleentheid gearriveer, maar het die retreat-ervaring as ’n hoogtepunt beleef en het na afloop daarvan vars en nuut gevoel met ’n nuwe insig en verstaan van my roeping.

Ek ervaar myself as ryker na die week saam en het meer helderheid oor my rol in die gemeente en gemeenskap.

My spiritualiteit is van ’n aktiewe aard, maar ek kry nie altyd te midde van my besige program kans om genoegsaam aandag daaraan te gee nie – het die tyd saam genesend gevind.

Dit was verblydend om te sien hoedat selfs die aanbieders energie uit die interaksie geput het.

M.Th. : Ministry in Missional Transformation

 

The MTh: Ministry in Missional Transformation should be regarded as a discernment journey during which you discover the Triune God’s calling for yourself as a spiritual leader, for the congregation to which you belong and for the community within which the congregation functions. The object of the journey is to address the established churches’ ministry problems by reflecting anew about the existing programmes that are followed. Entrepreneurial church leaders are needed to grapple with these problems within the academic discipline. The outcome should lead to the transformation of a Christendom-institutional way of being church towards becoming a dynamic missional church; from being self-centred towards becoming focused on “the other” and the spiritual and other needs of our society.

 

You are invited to join a missional study journey!

· Share in the budding opportunities that are developing through missional transformation in Southern Africa.

· Experience spiritual growth with 10 colleagues and 12 ‘lecturers’ over a period of two years.

· Meet for a week three times per year, frequently in another context of ministry and community.

· Work with mentors and, by means of the Internet, debate continuously with the accompanying “tour” group.

· Experience cross-cultural exposure and share in international cooperation with the “Partnership for Missional Church.”

 

The goal of the MTh programme is the equipping of church leaders in Southern Africa to lead their congregations in a cultural transformation process. This process implies a theological paradigm shift that is much more profound than learning new technical skills. The way of presenting, the learning situation as such and the style of research must embody, demonstrate and facilitate the new paradigm. Leadership is viewed as the product of life in the Trinity, of listening and serving and moving across borders.

Six Modules (Blogs)

A team of two presenters work with the “students” as a group. Six contact sessions (blogs) take place during the two years, during which the study material is offered within new ministry- and community-oriented contexts.

BLOG 1 – Tritinity and identity (missio Dei):

Stellenbosch: 14 -20 February 2009: Prof Nelus Niemandt & Rev Danie Mouton

 

BLOG 2 – Spirituality:
Somerset West: 13 -19 June 2009: Dr Breda Ludik and Father Fred Hendricks.

 

BLOG 3 – Discover God in the context:
Port Elizabeth: 26 September – 2 October 2009: Prof Jurgens Hendriks and Rev Danie Mouton

 

BLOG 4 – The culture of a missional congregation:

Durbanville: February 2010: Drr Nico Simpson, Frederick Marais and Gordon Dames.

BLOG 5 – Missional leadership:

Pretoria: June 2010: Drr Theo Geyser and Marius Nel.

 

BLOG 6 – Kingdom-directed communities:

George: September -October 2010: Drr Xolile Simon and Christo Thesnaar.

 

The six modules contribute 50% to the final mark. A thesis contributes the other 50%.

 

Admission requirements

Applicants must have a:

· four-year degree in Theology, OR

· appropriate four-year qualification deemed suitable by the Senate, OR

· US Postgraduate Diploma in Theology

Furthermore, applicants must be involved in a congregation and have the written approval of the congregation.

 

Applications

Applications close 31 August 2008 and no late and/or incomplete applications will be accepted.

Only eight students are accepted per year. Those who make the short list will be notified in the week of 1-5 September 2008.

Final individual interviews will be done in the first three weeks of September, at the Theological Faculty in Stellenbosch.

Successful applicants will be notified in the final week of September.

 

Application forms are available at

· http://academic.sun.ac.za/theology/programmes.htm

· Jurgens Hendriks, at hjh@sun.ac.za

· the secretary of the Theological Faculty.

 

Completed application forms can be:

· handed in at the secretary of the Theological Faculty,

· OR posted to Prof. H.J. Hendriks

Faculty of Theology

Stellenbosch University

171 Dorp Street

Private Bag X1

Matieland

7602

*** posted applications must reach the Faculty at no later than 31 August 2008 in order to be considered***

· OR faxed to +27 (0)21 808 3251, for the attention of H.J. Hendriks.

 

More information

For more information regarding fees and payment options, see section 3 of the yearbook at http://www.sun.ac.za/university/jaarboek/

For more information about the course, visit http://academic.sun.ac.za/theology/programmes.htm

For any further enquiries, contact Jurgens Hendriks at hjh@sun.ac.za or Frederick Marais at jfm@sun.ac.za

 

Feedback by students

The presentation was based on experience – not merely of a theoretical nature. The literature’s practice-directed nature is most meaningful.

Upon arrival at the meeting event I was tired, but found the retreat experience to be a highlight. After this, I felt fresh and newly created with new insight and understanding of my calling.

After the week together, I experience myself as being richer and I have more clarity about my role in the congregation and community.

My spirituality is of an active nature but, during my busy schedule, I do not always find the time to pay sufficient attention to it. The time together was a healing experience.

It was good to see how even the presenters attained energy from the interaction.

 

M. Th. in Bedieningspraktyk as Missionale Transformasie

Written by webmeester on . Posted in Kursusse

Die MTh : Bedieningspraktyk as Missionale Transformasie moet beskou word as ’n geloofsonderskeidingsreis waar die Drie-enige God se roeping opnuut ontdek word vir jouself as geestelike leier, vir die gemeente waarin jy staan en vir die gemeenskap waarbinne die gemeente funksioneer. Die reis beoog om die bedieningsproblematiek van gevestigde kerke aan te spreek deur opnuut te besin oor die bestaande programme wat gevolg word. Entrepreneur-kerkleiers uit bepaalde kerkgenootskappe is nodig om binne die akademiese dissipline met hierdie problematiek te worstel. Die uitkoms daarvan moet realiseer in die transformasie van ̓n Christendom-institutêre model van kerkwees tot ̓n dinamiese missionale model, oftewel van ̓n selfgesentreerde tot ̓n ander-se-nood-gefokusde bedieningswyse … Volledige artikel

Hoop ontspring op die platteland

Written by webmeester on . Posted in Konferensies

Godsdiens-Aktueel: Hoop ontspring op die platteland

Ek het die afgelope week ‘n byeenkoms bygewoon wat my – te midde van die broeiende onrustigheid in die land – baie hoop gegee het.Dit was ‘n konferensie vir plattelandse gemeentes wat aan die Weskus gehou is.

Die plattelandse gemeentes vertel ons lankal dat hulle anders funksioneer as stadsgemeentes en dat die planne wat vir stadsgemeentes werk nie altyd op die platteland werk nie.Die mense het van oraloor gekom. Van Springbok en Steinkopf, van Fraserburg en Loeriesfontein, van Beaufort en Touwsrivier, van Lutzville en Garies en van baie ander dorpies. Predikante en lidmate – van alle kleure.

Die konferensie was ‘n lafenis en verkwikking vir almal wat daar was. Daar is gepraat oor die land en sy moeilikheid, maar ten spyte daarvan was die klimaat nie swaarmoedig of negatief nie. Om die waarheid te sê: die gees was veel blymoediger as wat ek verwag het.

Die verhale oor wat in gemeentes aan die gebeur is, was ongelooflik bemoedigend.

  • Ons het gehoor van ‘n wonderlike werkskeppingsprojek wat nou al jare in Beaufort-Wes loop – uitgedink en bestuur deur ‘n dominee en ‘n gemeente.
  • Ons het gehoor van ‘n aangrypende holistiese opvoedingsprojek wat in die Hantam-Karoo bedryf word – deur lidmate.
  • Ons het gehoor van boere wat besig is met grondhervormingsprojekte – nie omdat hulle dit moet doen nie, maar omdat hulle glo dat dit voor die Here die regte ding is om te doen.
  • Ons het gehoor van voedingsprojekte, versorgingsprojekte, jeugprojekte – van mense wat omgee en bereid is om te dien.

Ek moes aan die einde van die konferensie iets sê oor wat ek gehoor en beleef het.

Dus: ek het heeltyd probeer luister en dink oor wat hier aan die gebeur is. Dit was die algemene stemming van die konferensie wat my die meeste verras het. Daar was ‘n rustigheid – amper ‘n soort stille onverstoorbaarheid – wat vir my nuut was. En daar was energie – baie meer as wat ek verwag het. Die houding was min of meer: ons weet van al die probleme, maar ons sal moet aangaan en deurdruk.

As jy vra waar die houding vandaan kom, sou ‘n mens kon dink dat die platteland se gehardheid dalk iets daarmee te doen het. Maar hoe langer ek geluister het – veral na lidmate se praat – hoe meer het ek geweet dat dit ook te doen het met ‘n verbintenis tot God en die evangelie.

Wat duidelik ook aan die gebeur is, is dat plaaslike leiers verantwoordelikheid begin neem vir hul eie omgewings en vir die lot van hul mense. Dit is asof hulle begin verstaan dat ons probleme van so ‘n aard is dat dit nie deur een of twee leiers sentraal opgelos gaan word nie.

Ek het dieselfde ding ‘n maand gelede by die SARK-jaarvergadering gesien. Jong leiers wat na vore tree en praat met ‘n durf wat ek nog nie vantevore by die vergaderings gehoor het nie. Hulle voel bedrieg deur die politici en gaan sukkel om hulle weer te vertrou. Hulle is reg om meer as tevore self te dink en hul menings hoorbaar te maak.

Hiervoor is ek baie, baie dankbaar.

Die lidmaatleiers het my die meeste verbaas. Van die uitdagendste projekte waarvan ons gehoor het, is projekte wat deur lidmate uitgedink en staan gemaak is. Wit boere en onderwysers wat regtig omgee en groot droom en doen. Bruin en swart ouderlinge wat gemeentes sonder predikante lei met groot wysheid, liefde en vaardigheid. Wat uitgestaan het, was die diep en helder persoonlike geloof van hierdie lidmate. Dit is mense wat die Here ken en nie skaam is om daaroor te praat nie.

Die twee dae het my laat dink aan iets wat Augustinus geskryf het in sy City of God. Jy kan nie bloot uit wat met mense gebeur aflei of hulle Christene is of nie. Ons het nie soveel beheer oor wat met ons gebeur in die lewe nie. Of iemand ‘n Christen is of nie, kan jy eers sien as mense begin reageer op dit wat met hulle gebeur.Christene kan jy daarin herken dat hulle ook in slegte tye probeer leef met geloof, hoop en liefde. Geloof dat die evangelie van Christus waar is; Hoop op God en op sy beloftes, terwyl ons poog om sonder voorbehoud en selfverloënend lief te hê soos Jesus liefgehad het.

Dr. Burger is vorige moderator van die NG Kerk. (Berig uit Beeld, 23 Junie 2008)

Vrouelidmate

Written by webmeester on . Posted in Vrouelidmate

Vrouelidmate is ‘n sinodale kommissie wat saamgestel is uit ‘n verteenwoordiger uit elke ring van die Wes-en Suid-Kaap wat die belange van vrouelidmate en vrouebedieninge op die hart dra.

WAT GLO ONS?

Ons glo dat vroue ‘n spesiale geskenk aan gemeentes is, met ‘n ryke verskeidenheid genadegawes, uniek geskep met ‘n fyn aanvoeling vir die behoeftes van mense en die gemeenskap. Ons glo dat vroue met die Here se hulp daarin slaag om geloof prakties uit te leef. Die sinodale kommissie wil ‘n instrument wees wat vroue se potensiaal ontsluit om hul roeping en gawes tot eer van God uit te leef.

WAT DOEN ONS?

  1. ‘n Verskeidenheid dienste word aan alle gemeentes gebied tov die spesifieke behoeftes van vroue en bystand aan gemeentes met ‘n georganiseerde vrouebediening.
  2. Ons bied ‘n wye verskeidenheid toerustingsgeleenthede om vroue te bemagtig vir hulle verskillende rolle en die ontsluiting van hulle gawes. Dit sluit in: opleiding, werkswinkels, konferensies, vrouekampe en leierskapsoriëntering. Kundigheid van buite en binne gemeentes word gebruik.
  3. ‘n Begeleidingsdiens vir gemeentes en vrouebedieninge word voorsien deur fasilitering.
  4. Produkte relevant vir vroue en vrouebedieninge word identifiseer, ontwikkel waar nodig(in samewerking met kundiges) en bekend gestel (bv. Bybelstudiemateriaal wat die behoeftes van vroue aanspreek).
  5. ‘n Tydskrif (Interaksie) word kwartaalliks uitgegee. Dit fokus op aktuele sake vir christenvroue, inligting oor werksaamhede van die kerk waarby vroue belang het en gee ook vir vrouebedieninge ruimte om hulle bedieninge aan mekaar bekend te stel.
  6. Daar word gepoog om vrouebedieninge ingelig te hou oor wat op die diensterreine van die kerk plaasvind – inligting en behoeftes word gekommunikeer.

Personeel

Madelein Gerber

Madelein Gerber

Koördineerder

(t) 021-9577191

(f)0866683871

(Sel) 082 558 3871

(e-pos) mgerber@kaapkerk.co.za

 

Esther Blackaller

Administratiewe beampte

(t)021-9577190

(f)0865247155

(e-pos)ngkvroue@kaapkerk.co.za

 

 

 

 

SKP

Written by webmeester on . Posted in Predikante begeleiding

SKP is die Sinodale Kommissie vir Predikanteversorging

Kantoorpersoneel:

Predikantebegeleiding:  Pierre Goosen; telno: 021-808 2914

Pastor vir predikante (VGK): Andrew  Esterhuizen; telno: 021-808 2827

Admin beampte: Joanie Batt; telno : 021-808 3382

Laai die PowerPoint hier af met die Spyskaart van bedrywighede rondom SKP (317 KB).

 SKP Dagbestuur

(Voorsitter) Burger Wilhelm dr    jwburger@overnet.co.za
(Ondervoorsitter) Botha Theunis ds    tj.botha@mweb.co.za
(PSD) Goosen Pierre dr    pmgoosen@sun.ac.za
(Skriba) Swart Theo dr    theo@uitsigkerk.co.za

 

Ringsverteenwoordigers na 2007 sinode

(Beaufort) Basson JF ds    dsjbass@xsinet.co.za
(Bellville) Coetzee Frikkie    frikkie.coetzee@absamail.co.za
(Brackenfell) Mocke CJ    johan@elaine.co.za
(Caledon) Burger Wilhelm    jwburger@overnet.co.za
(Calvinia) Eloff PJH  Ds    andri@hantam.co.za
(Clanwilliam) Niel du Plessisf    neildup@telkomsa.net
(Durbanville) Swart Theo    theo@uitsigkerk.co.za
(Gekoöp lid) Britz Mari ds    marie@moederkerk.co.za
(Gekoöp lid) Malherbe Hildegarde mev    hildegarde@uitsiglan.co.za
(George – Outeniqualand) Beyers JH ds    jhbeyers@mweb.co.za
(Goodwood – Thornton) Groenewald JA ds    kowie@telkomsa.net
(Kaapstad) Steenkamp  H ds    pjas@telkomsa.net
(Knysna – George-Bergsig) Pretorius JM ds    jmpret@discoverymail.co.za
(Koeberg – Melkbosstrand) Swanepoel HJ ds    hjswanepoel@telkomsa.net
(Kuilsrivier) Du Plessis Jannie    jannie@suidkerk.org.za
(Mosselbaai – Mosselbaai-Suid) Kritzinger Andre ds    anka01@telkomsa.net
(Namakwaland – Oranjemund) Du Plessis E ds    ngkomund2@iway.na
(Oudtshoorn) Cronje CM ds    pedrie@absamail.co.za
(Paarl – Paarlberg) Van Staden Christo ds    kranskloof@absamail.co.za
(Parow – Oostersee) Olivier GS ds    ngooster@yahoo.com
(Piketberg) Louw Frik ds    petrosmit@telkomsa.net
(Riversdal – Stilbaai) Beyers Deon ds    deon@riversdalwes.co.za
(Somerset-Wes – Gordonsbaai) Bruwer JS ds    jsbruwer@isales.co.za
(Stellenbosch – Stell Welgelegen) Botha TJ ds    tj.botha@mweb.co.za
(Swartland) O’Kennedy Johan    johanok@absamail.co.za
(Swellendam – Barrydale) Weeber Nico ds    nickwebb@yebo.co.za
(Tulbagh – Goudini) O’Kennedy AL ds    ok@compnet.co.za
(Vredenburg) Van velden Wouter    w.vanvelden@absamail.co.za
(Worcester) Douglas Dennis    pcgraal@telkomsa.net
(Wynberg – Ottery) Van der Westhuizen RNJ ds    dsrudolph@absamail.co.za

GKS

Written by Alta Marais on . Posted in GKS

Wie is GKS?

GO en SRKS sluit samewerkingsooreenkoms

Die kantoor vir nuwe gemeente-ontwikkeling (GO) van die sinode van Wes- en Suid-Kaapland en die Skiereilandse Raad vir Kerklike Samewerking (SRKS) het einde verlede jaar deur middel van `n samewerkingsooreenkoms tussen die NGK en VGK besluit om hul werksaamhede voortaan gesamentlik te hanteer.

Die SRKS, wat reeds `n gesamentlike aksie van die NGK en die VGK was, is reeds vyftig jaar besig met kerkplanting in die voormalige Sendingkerk en NGKA en later VGK.

In die Skiereiland is in die tyd 26 gemeentes geplant en enkeles is gehelp met hervestiging. Die GO kantoor het vier jaar gelede tot stand gekom en is nou betrokke by die ontwikkeling van nuwe bedieningspunte binne die NGK, die herontwikkeling van kwynende gemeentes, asook die vestiging van multikulturele bedieningspunte, veral in areas waar die demografie dramaties verander het. Die nuut gevormde liggaam staan bekend as die Raad vir Gemeente-Ontwikkeling en Kerklike Samewerking. (GKS)

Beide die VGK en NGK het by `n punt gekom het, waar besef word dat die werk eintlik nie meer alleen en in bestaande vorme voortgesit kan word nie. Suid-Afrika is onherroeplik aan die verander en die kerk benodig dringend voertuie, wat hierdie werklikhede op bedieningsvlak kan aanspreek.

Terselfdertyd is daar bepaalde uitdagings, wat ons bedieningswyse aan `n nuwe geslag uitdaag. Die nuwe liggaam sal binne die VGK ook die werksaamhede kan uitbrei na die hele sinodale gebied, wat die hele Kaapland insluit. Op die oomblik is daar besondere uitdagings in die Oos-Kaap wat aangespreek moet word. Dit word egter in noue samewerking met die sinode van Oos-Kaapland gedoen. Voorheen was die SRKS se werksaamhede net tot die Skiereiland beperk.

Personeel:

Ds Peter Adams (VGK) peter@kaapkerk.co.za

Dr Braam Hanekom (NGK) braam@kaapkerk.co.za

Kontak ons gerus vir enige verdere navrae by 021-9577202


Projekte vir 2008…

o Kraaifontein interkulturele bediening

o Maitland Gemeenskapskerk

o New Life Ministry Tokai

o Calitzdorp Gemeenskapsprojek

o Bothasig – de Grendel uitbreiding

o Schoongezicht bedieningspunt Brackenfell

o La Rochelle Community Fellowship

o George Interkulturele Middestadsbediening : NGK Tuinedal, VGK Pacaltsdorp & NGK George-Suid

o Belhar-Oos

o Phesantekraal

o Khayelitsha, Langa en Nyanga

o Mfuleni

o Parklands

o Philadelphia

o Philippi & Woodlands B

o Rylands / Cravenby

o Citrusdal

o Seyisi

o Robinvale

o Silversands

o Delft & Wesbank


GKS se nood/Bydraes

Die Raad vir Gemeente Ontwikkeling en Kerklike Samewerking (GKS) vind dit nou soos in die verlede baie moeilik om geredelik voorsiening te maak in die behoeftes van sy projekte. Dit is egter ook belangrik om te verstaan dat GKS multikultureel werk en ‘n diens aan alle geloofsgemeenskappe lewer.

Ons vertrou dat die Here ons sal help om te voorsien in hierdie behoeftes en ook sal help om die evangelie op ‘n waardige wyse te kan bedien. Moeder Teresa skryf: “Wanneer `n arm mens van honger doodgaan, is dit nie omdat God nie vir daardie persoon gesorg het nie. Dit is omdat ons nie instrumente in die hand van God was om vir die armes `n stukkie brood of klere te gee toe hulle dit nodig gehad het nie.”

Ons is op u ons vennote se welwillendheid aangewese. Ons glo en vertrou dat u ons hierin kan help en wil graag ons bankbesonderhede aan u deurgee vir enige finansiële hulp.

Naam: NGK in SA

Bank: ABSA

Rekeningnommer: 360 000 451

Takkode: 630110

Verwysing op depositostrokie: NGO 004

Lees hier meer oor die GKS se doelwitte.

AdamsHanekom