Seminarium

 • seminarium1.      Seminarium Program in bedieningsvorming

  Die Program in Bedieningsvorming is ’n kerklike program met die oog op legitimasie in die VG en NG Kerke. Suksesvolle voltooiing van die program is ’n vereiste vir legitimasie.

  2.      Inskrywing

  Studente wat gekeur is deur die Kuratoia van die VG en NG Kerke met die oog op legitimasie as predikante in die kerke, skryf jaarliks by die Seminarium in. Slegs ingeskrewe studente aan die Seminarium kom in aanmerking vir beurse by die Kuratoria. Inskrywings geskied by die Administratiewe kantoor van die Seminarium.

  Nota: Tweedeloopbaan studente wat gedeeltes van hulle studies deeltyds voltooi, deurloop ook die program in Bedieningsvorming, net soos die voltydse studente. Die Seminarium sal in hierdie gevalle telkens die program aanpas na aanleiding van die situasie van die student.

  Lees meer ...

Om geroep te wees

Written by Wilma le Roux on . Posted in Seminarium, Vennote

Teologiese Opleiding: Is jy dalk geroep?

 theological_seminary_171_dorp_street_stellenbosch

‘n Missionale Kerk dink wyer oor Bediening en Teologiese Opleiding
‘n Missionale kerk dink wyer oor bediening en teologiese opleiding. ‘n Missionale kerk is anders en bring verandering.
‘n Missionale kerk is ‘n kerk wat wil uitreik na alle mense in gemeenskappe en oor landsgrense. Om dit te kan wees het die kerk ‘n verskeidenheid van mense nodig om leiding te neem.
‘n Missionale kerk het mense nodig wat opgelei word om as spesialisleiers dienswerk te doen in die kerk. Dit sluit jeugwerkers, gemeenskapswerkers, evangeliste, beraders en kerkplanters in.
Deur die eeue het God mense geroep, en Hy doen dit nog vandag – moet dus nie huiwer om die eerste tree te neem nie.
Deel onderstaande video gerus met matrikulante, enige voornemende student of ander belangstellendes.

God roep Mense om ‘n Verskil te maak

Teologiese Dag 2015

Written by Wilma le Roux on . Posted in Dienste-Communitas, Seminarium, VBO, Vennote

DIE UITDAGINGS VAN ARMOEDE, WERKLOOSHEID EN ONGELYKHEID

Fakulteit Teologie, Universiteit Stellenbosch (US) se jaarlikse Teologiese dag, wat die amptelike opening van die akademiese jaar inlui, vind plaas op Maandag 2 Februarie 2015 van 09:00 – 13:00 in die Attie van Wijk Ouditorium by Fakulteit Teologie, Dorpstraat 171, Stellenbosch. Die tema vir die geleentheid is: Teologie en die openbare lewe: die uitdagings van armoede, werkloosheid en ongelykheid.

Prof Nico Koopman, dekaan van die fakulteit, sal die tema inlei, waarna Dr Mamphela Ramphele as hoofspreker sal optree. Ds Malcolm Damon, uitvoerende direkteur van die Netwerk vir Ekonomiese geregtigheid, Prof Ronelle Burger van die departement Ekonomie, US en Prof Piet Naudé, direkteur van die US Nagraadse Bestuurskool (USB), sal aan die paneelbespreking deelneem.

In 2015 word die 100ste herdenking van Beyers Naudé se geboorte gevier, en die tema vir die Teologiese Dag is in lyn met sy oproep vir ‘n teologiese en profetiese reaksie ten opsigte van die openbare lewe, insluitend sosio-politieke en ekonomiese aspekte. Die 30ste herdenking van die Kairos dokument wat bekend is vir sy profetiese boodskap, word ook vanjaar gevier. Tydens verlede jaar se Teologiese dag het die voormalige minister Trevor Manuel gefokus op die Nasionale Ontwikkelingsplan, gevolg deur response deur teoloë. Hierdie jaar sit ons die gesprek voort: Hoe moet Christene, kerke en die ekumeniese beweging reageer op die reuse uitdagings van armoede, werkloosheid en ongelykheid? Hopelik kan die gesprek bydra tot ‘n proses van verdere mobilisering en teoretiese en teologiese diepte.

Bywoning is gratis en almal is welkom! Parkering by die fakulteit is beperk en gaste word aangeraai om te parkeer in die Laan of op die walle van die Eersterivier (oorkant Paul Roos Gimnasium). Laat ruim tyd toe vir verkeersdruk.

Die openingserediens van die fakulteit vind plaas op Sondag 1 Februarie 2015 om 19:00 in die Stellenbosch United Church, Van Riebeeckstraat 8, Stellenbosch. Die prediker by hierdie geleentheid is Dr Dion Forster. Ds David Hunter sal as liturg optree.

Navrae: Helette, e-pos hvdwest@sun.ac.za, tel 021 808 3255.

Kerke, Teologie en Sosio-ekonomiese kontekste in SA vandag

Written by webmeester on . Posted in Seminarium

Prof Nico Koopman, dekaan van die Fakulteit Teologie nooi u graag na die Teologiese Dag wat die opening van die fakulteit se akademiese jaar inlei. Dit vind plaas op Maandag 3 Februarie 2014 van 09:00 – 13:00 in die Attie van Wijk Ouditorium by Fakulteit Teologie, Dorpstraat 171, Stellenbosch. Die tema vir die dag is: Kerke, Teologie en Sosio-ekonomiese kontekste in SA vandag.

Minister Trevor Manuel, Minister in die Presidensie, sal as hoofspreker optree by die geleentheid en sal fokus op die Nasionale Ontwikkelingsplan (NOP). Dr Nadine Bowers-Du Toit, ds Averell Rust, biskop Zipho Siwa en dr Braam Hanekom sal die paneelbespreking oor die tema lei. Ons wil graag teologies reflekteer oor die NOP, ten einde kerke en ander godsdienstige groepe bewus te maak van die uitdagings voortspruitend uit die NOP. Vir meer inligting oor die NOP, besoek www.info.gov.za/issues/national-development-plan/

Bywoning is gratis en almal is welkom! Parkering by die fakulteit is beperk en gaste word aangeraai om te parkeer in die Laan of op die walle van die Eersterivier (oorkant Paul Roos Gimnasium). Laat ruim tyd toe vir verkeersdruk.

Die openingserediens van die fakulteit vind plaas op Sondag 2 Februarie 2014 om 19:00 in die NG Stellenbosch-Wes gemeente, Alexanderstraat, Stellenbosch. Die prediker by hierdie geleentheid is prof Julie Claassens. Dr Almatine Leene sal as liturg optree.

Navrae: Helette, e-pos hvdwest@sun.ac.za, 072 547 9464.


Prof Nico Koopman, dean of the Faculty of Theology cordially invites you to the Theological Day, which is the start of the academic year of the faculty.  It takes place on Monday 3 February 2014 from 09:00 – 13:00 in the Attie van Wijk Auditorium at the Faculty of Theology, 171 Dorp Street, Stellenbosch. The theme for the day is: Churches, Theology and Socio-economic contexts in SA today.

Minister Trevor Manuel, Minister in the Presidency, will deliver the keynote address, focusing on the National Development Plan (NDP). Dr Nadine Bowers-Du Toit, Rev Averell Rust, Bishop Zipho Siwa en dr Braam Hanekom will lead the panel discussion. We would like to reflect theologically on the NDP, thereby creating awareness of the challenges arising from the NDP. Visit www.info.gov.za/issues/national-development-plan/ for more information on the NDP.

Attendance is free and all are welcome! Limited parking is available at the faculty and guests are advised to park in The Avenue or on the banks of the Eerste River (opposite Paul Roos Gimnasium). Please allow ample time for traffic.

The welcoming church service of the faculty will take place on Sunday 2 February 2014 at 19:00 at Stellenbosch-Wes DRC, Alexander Street, Stellenbosch. Prof Julie Claassens will deliver the sermon and dr Almatine Leene will be the liturgist.

Enquiries: Helette, e-mail hvdwest@sun.ac.za, 072 547 9464.

Onthou die Heidelbergse Kategismus

Written by Wilma le Roux on . Posted in Seminarium, Vennote

“Remembering the Heidelberg Catechism in (South) Africa today”/

“Onthou die Heidelbergse Kategismus in (Suid-) Afrika vandag”

Fakulteit Teologie, Universiteit Stellenbosch

30 Oktober – 1 November 2013

 Vanjaar is die 450-jarige herdenking van die invloedryke Gereformeerde belydenisskrif, die Heidelbergse Kategismus. Instellings en gemeenskappe met Gereformeerde wortels (insluitend in Heidelberg, Duitsland, waar die dokument ​​in 1563 ontstaan het te midde van godsdienstige en politieke konflik en polarisasie), herdenk dit met talle geleenthede wêreldwyd. In Suid-Afrika en die res van Afrika het die Heidelbergse Kategismus, as deel van die belydenisskrif van die meeste Gereformeerde kerke, ‘n besonder interessante historiese ontvangs gehad, met ‘n groot godsdienstige en kulturele impak.

Die Fakulteit Teologie aan die Universiteit Stellenbosch herdenk die 450-jarige bestaansjaar van die Heidelbergse Kategismus  deur van 30 Oktober tot 1 November 2013 ‘n internasionale konferensie by die Fakulteit Teologie, Dorpstraat 171, Stellenbosch, aan te bied.

Die konferensie, “Onthou die Heidelbergse Kategismus in (Suid-) Afrika vandag”, sal ʼn oorsig bied oor die ontstaan en konteks van die dokument in die 16de eeu, asook die teologiese en sosiale betekenis, historiese ontvangs en die hedendaagse relevansie daarvan.

Gestruktureerde MTh in Praktiese Teologie

Written by Wilma le Roux on . Posted in Seminarium, Vennote

Gestruktureerde MTh in Praktiese Teologie (889-opsie) 2014

(Met ‘n spesifieke fokus op Pastorale Sorg en Berading)

Dissiplinegroep Praktiese Teologie & Missiologie

Fakulteit Teologie, Universiteit Stellenbosch

 
Ons bied graag ‘n gestruktureerde MTh in Praktiese Teologie aan met ‘n fokus op Pastorale Sorg en berading  vir 2014-2015. Hierdie kursus bied ‘n unieke leerervaring aan alle studente wat in Pastorale Sorg en Berading belangstel.

MTh met die fokus op gesondheid en gender

Written by Wilma le Roux on . Posted in Ekklesia, Kursusse, Seminarium

Fakulteit Teologie

Die Fakulteit Teologie aan die Universiteit Stellenbosch, in samewerking met die Kerk in Swede, bied hiermee ‘n besonderse geleentheid aan studente om ‘n Magister in die Teologie te voltooi met die fokus op gender en gesondheid. Die Magister kan in enige van die huidige teologiese dissiplines geregistreer word (Ou Testament, Nuwe Testament, Ekklesiologie, Sistematiese Teologie, Missiologie en Praktiese Teologie).  Tien studente kom in aanmerking vir befondsing binne die Spesiale Fokus Magister Program vir die studietydperk  Januarie 2014 tot Maart 2015.

Vyfjarige program in Bedieningsvorming

Written by webmeester on . Posted in Seminarium

seminarium1.      Seminarium Program in bedieningsvorming

Die Program in Bedieningsvorming is ’n kerklike program met die oog op legitimasie in die VG en NG Kerke. Suksesvolle voltooiing van die program is ’n vereiste vir legitimasie.

2.      Inskrywing

Studente wat gekeur is deur die Kuratoia van die VG en NG Kerke met die oog op legitimasie as predikante in die kerke, skryf jaarliks by die Seminarium in. Slegs ingeskrewe studente aan die Seminarium kom in aanmerking vir beurse by die Kuratoria. Inskrywings geskied by die Administratiewe kantoor van die Seminarium.

Nota: Tweedeloopbaan studente wat gedeeltes van hulle studies deeltyds voltooi, deurloop ook die program in Bedieningsvorming, net soos die voltydse studente. Die Seminarium sal in hierdie gevalle telkens die program aanpas na aanleiding van die situasie van die student.