Seminarium

 • seminarium1.      Seminarium Program in bedieningsvorming

  Die Program in Bedieningsvorming is ’n kerklike program met die oog op legitimasie in die VG en NG Kerke. Suksesvolle voltooiing van die program is ’n vereiste vir legitimasie.

  2.      Inskrywing

  Studente wat gekeur is deur die Kuratoia van die VG en NG Kerke met die oog op legitimasie as predikante in die kerke, skryf jaarliks by die Seminarium in. Slegs ingeskrewe studente aan die Seminarium kom in aanmerking vir beurse by die Kuratoria. Inskrywings geskied by die Administratiewe kantoor van die Seminarium.

  Nota: Tweedeloopbaan studente wat gedeeltes van hulle studies deeltyds voltooi, deurloop ook die program in Bedieningsvorming, net soos die voltydse studente. Die Seminarium sal in hierdie gevalle telkens die program aanpas na aanleiding van die situasie van die student.

  Lees meer ...

Seminarium kalender Eerste semester 2012

Written by Frederick on . Posted in Seminarium

Seminarium kalender vir jaargroepe 1 en 2

1.    26 Jan -3 Febr: Eerstejaars verwelkomings/orienteringsweek.
2.    26 Jan-1 Febr  Verwelkomingsprogram van Studente by Fakulteit Teologie
a.    26 11:30 Dekaan ontmoet eerstejaars en ouers kuratoria lig ouers in oor Program in Bedieningsvorming.
b.    31 jan 12:30-14:00 Kuratoria ontmoet Eerstejaars
3.    2012 Inskrywing voor of op 6 Febr:   Eerste en tweedejaars skryf in vir Program in Bedieningsvorming by die Seminarium op of  voor 6 Febr 2011. Teologiese Dag 6 Febr:   Begin van klasse
4.    Kerklike opleiding vir 2012 se Derde-, Vierde- en Vyde-jaars volg die huidige program in Kerklike opleiding. Studente uit hierdie jaargroepe wat wil inskakel by die 60dae spiritualiteitsgroepe is welkom.
5.    Eerste en Tweedejaars: Roepingsvormingskamp  10-12 Febr 2012
6.    13 Febr-8 April 60dae geestelike vormingsgroep en individuele in-oefening loop tot Pase (8 April)
7.    Koppeling aan gemeentes:
a.    2012 se eerstejaars word in die Tweede kwartaal gekoppel aan Opleidingsgemeentes
b.    2012 se tweedejaars word reeds aan die begin van die jaar gekoppel aan ‘n Opleidingsgemeente en ‘n mentor. Daar word verwag van studente by die Seminarium verwag om jaarliks ten minste 100uur praktiese dienswerk in gemeentes te doen.
c.    Die diensleer van die Fakulteit sal in hierdie Opleidingsgemeentes plaasvind.
8.    Koppeling aan ‘n mentor:
a.    Studente kry elkeen ‘n mentor (leraar uit die kerk) met wie die student gereelde geprekke sal voer en prosesse deurloop.
9.    Uitreik: Eerstejaars gaan in Junievakansie (of neem deel aan ‘n uitreik wat deur die loop van die jaar plaasvind) op ‘n uitreik saam met hulle gemeente of ‘n ander gemeente van keuse
10.    Tweede Roepingsvormingsweek 16-23 Julie 2012