13-15 Okt: Christologie: wie is Jesus Christus vir ons vandag (VBO 22)

Written by Admin on . Posted in Kursusse

Christologie: wie is Jesus Christus  vir ons vandag  (VBO 22)

Kontak Chrisna van der Merwe by: 021-808 3624; cmer@sun.ac.za

Laai inskrywingsvorm af

 

Aanbieders:  Dirkie Smit, Francois Wessels en Coenie Burger
Datum:  13–15 Okt 2009
Plek:  Stellenbosch

Tema en doel: 

 • Jesus is meer gewild as die kerk. Selfs mense wat niks met die kerk te doen wil hê nie, is geïnteresseerd in die mens Jesus. Mense wat nooit kerk toe gaan nie, lees boeke oor Jesus. Maar is die Christus wat deur die kerk verkondig word, dieselfde as die historiese Jesus van Nasaret? 
 • Was die vroeë kerk se verkondiging van Jesus as die Christus en Here in lyn met die “eenvoudige boodskap van Jesus”?

Inhoud:

 • Hoekom is die “historiese Jesus” nou weer van belang?
 • Wat is die verband tussen die historiese Jesus en die Christus wat in NT en die vroeë kerk verkondig is? 
 • Wat is die verband tussen Jesus se bood¬skap en die kerk se boodskap vandag?

Uitkomste:

 • ‘n Duideliker begrip van die nuwe debat oor die historiese Jesus en die vaardigheid en riglyne om die verskillende historiese konstruksies van Jesus te beoordeel
 • ’n Beter verstaan van hoe die vroegste Christologie (leer van Jesus as die Christus) gevorm is
 • ‘n Insig waarom die Christologiese vraag¬stukke van die vroeë kerk altyd weer aan die kerk gestel word – ook aan die kerk van vandag.

13-15 Okt: Die prediking van die Nuwe Testament (VBO 21)

Written by Admin on . Posted in Kursusse

Die prediking van die Nuwe Testament  (VBO 21)

Kontak Chrisna van der Merwe by: 021-808 3624; cmer@sun.ac.za

Laai inskrywingsvorm af 

Aanbieders:  Andries Cilliers, Flip Theron en Eddie Orsmond
Datum:  13–15 Okt 2009
Plek:  Stellenbosch

Tema en doel:  Dit is ‘n kursus wat gerig is op die praktyk van preekmaak, met spesifieke aandag aan Skrifgedeeltes uit die Nuwe Testament wat in die Leesrooster voorgestel word.  Die doel is om saam te groei in ons insig in die aard van verkondiging, sinvolle voorbereiding en die skryf van kreatiewe, Skrifgetroue preke.

Inhoud:  Ons gaan inleidend saam gesels oor kwessies soos prediking en konteks; prediking en die regverdigingsleer en die gebruik van die 4 leesroostertekste in die erediens en hoe dit vir die prediking benut kan word.  Daarna gaan ons intensief saam werk aan vyf tekste uit die Nuwe Testament wat in die Leesrooster voorgestel word, uit die boeke Lukas, Galasiers en 1 Timoteus. Daar sal ‘n kort inleiding oor elk van dié boeke gegee word, maar die fokus sal op Skrifuitleg en preekmaak val.

Uitkomste:  Kursusgangers sal kan huis toe gaan met ‘n verrykte insig in die preekvoorbereidingsproses; verdiepte kennis van drie boeke van die Nuwe Testa­ment en met vyf konseppreke wat al ver in die voorbereidingsproses gevorder het.

DIE PREDIKING VAN DIE NUWE TESTAMENT

KURSUSRAAMWERK

 

 

DINSDAG 13 OKTOBER

10h00 – 11h00

Preek in konteks

Oop gesprek oor egte kontekstuele prediking

Andries Cilliers

11h00 – 11h20

Teetyd

 

 

11h20 – 12h00

Inleiding: Lukas

Eksegetiese riglyne oor die boek Lukas

Eddie Orsmond

12h00 – 13h00

Lukas 14:1-14
Lukas 19:28-40

Groeplede lees twee tekste selfstandig deur met die oog op groepsbespreking

 

13h00 – 14h00

Middagete

 

 

14h00 – 14h55

Lukas 14:1-14

Eksegetiese riglyne; Groepswerk; Terugvoer

Eddie Orsmond

14h55 – 15h05

Koffietyd

 

 

15h04 – 16h00

Lukas 19:28-40

Eksegetiese riglyne;  Groepswerk;  Terugvoer

Eddie Orsmond

WOENSDAG, 14 OKTOBER

09h00 – 10h00

Regverdigingsleer

Oop gesprek oor die huidige belangstelling in die regverdigingsleer en die prediking daaroor

Andries Cilliers

10h00 – 11h00

Die prediking van Lukas 14:1-14 en
Lukas 19:28-40

Homiletiese riglyne en oop gesprek aan die hand van groeplede se voorstelle.

Eddie Orsmond

11h00 – 11h20

Teetyd

 

 

11h20 – 12h00

Inleiding: Galasiërs

Eksegetiese riglyne oor boek Galasiërs

Andries Cilliers

12h00 – 13h00

Galasiërs 2:15-21
Galasiërs 5:1; 13-26

Groeplede lees twee tekste selfstandig deur met die oog op groepsbespreking

 

13h00 – 14h00

Middagete

 

 

14h00 – 14h55

Galasiërs 2:15-21

Eksegetiese riglyne; Groepswerk; Terugvoer

Andries Cilliers

14h55 – 15h05

Koffietyd

 

 

15h05 – 16h00

Galasiërs 5:1; 13-26

Eksegetiese riglyne;  Groepswerk;  Terugvoer

Andries Cilliers

DONDERDAG, 15 OKTOBER

09h00 – 10h00

Hoe werk ek met die vier RCL tekste in die erediens?

Oop gesprek oor die RCL se keuse van vier tekste vir die erediens en hoe dit vir die prediking benut kan word.

Eddie Orsmond

10h00 – 11h00

Die prediking van Galasiërs 2:15-21 en Galasiërs 5:1; 13-26

Homiletiese riglyne en oop gesprek aan die hand van groeplede se voorstelle.

Andries Cilliers

11h00 – 11h20

Teetyd

 

 

11h20 – 12h00

Inleiding: 1 Timoteus

Eksegetiese riglyne oor 1 Timoteus

Andries Cilliers

12h00 – 12h30

1 Timoteus 6:6-19

Groeplede lees die teks selfstandig deur met die oog op groepsbespreking

 

12h30

1 Timoteus 6:6-19

Eksegetiese riglyne; Groepwerk; Terugvoer; Preekvoorstel.

Andries Cilliers

 

 

 

 

 

19-21 Okt: Geloofsvormende Reis vir Predikante

Written by Admin on . Posted in Kursusse

Geloofsvormende Reis vir Predikante(VBO 20)

Kontak Chrisna van der Merwe by: 021-808 3624; cmer@sun.ac.za

Inskrywingsvorm vir 19-21 Okt 2009

 

Aanbieders:  Verskeie aanbieders oor die tydperk van drie jaar
Datum:  19-21 Oktober 2009 Stellenbosch
Plek:  Kleinmond

Hierdie is ‘n opvolg van die Geloofsvormingkursus wat Maartmaand op Kleinmond aangebied is. Ons sal later meer besonderhede stuur. Die kursus VBO 20, oor Dissipelskap word nou in hierdie nuwe poort-kursus ingewerk en word nou genoem  ‘n Geloofsvormende reis vir predikante. (Kyk by Communitas  by die  Geloofsvormings Blog) Daar is reeds met ‘n Emosioneel gesonde spiritualiteit begin. Dit  word nou opgevolg en die boek van Scazzero word verder bespreek. Begeleiers: Gys van Schoor, dr George Roux en Peet Bester.

Drie-jaar program soos volg:

Ons het ‘n reis van geloofsvorming ontwikkel en nooi ons predikante om daaraan deel te neem. Ons sien dit op  hierdie stadium as ‘n 3 jaarproses.  Die reis verloop in drie fases, wat elk uit drie byeenkomste per jaar bestaan, vir ‘n totaal van 9 byeenkomste oor ‘n driejaar periode.

Dominees kan op enige stadium van die reis aansluit, of die reis verlaat, of die reis uitstel.

Dit lyk op hierdie stadium so: 

JAAR 1: Ontwikkeling van ‘n gesonde spiritualiteit (Maart reeds op Kleinmond aangebied)

Byeenkoms 1.1:  Kontoere van emosioneel gesonde spiritualiteit

Byeenkoms 1.2  Groei in jou persoonlike identiteit in Christus

Byeenkoms 1.3  Reis van selfontdekking: bekering van die hart (Enneagram)

JAAR 2: Om met Jesus te leer leef

Byeenkoms 2.1  Retreat: “Kom luister na wat Ek jou oor die lewe wil leer”

Byeenkoms 2.2  Teologiese kontoere: Om vandag saam met Jesus (die Here) in die koninkryk te lewe. 

Byeenkoms 2.3  Vernuwing van die hart (Dallas Willard).

 JAAR 3:  Christelike praktyke

Byeenkomste 3.1, 3.2 en 3.3 handel oor ‘n seleksie van drie Christelike praktyke per byeenkoms wat deur die eeue deur christene beoefen is

 Ons is seker dat van hierdie inhoud sal verander soos wat ons die pad saam begin loop.

13–15 Okt: Hoe om gemeentes betrokke te kry by diens aan die gemeenskap (VBO 19)

Written by Admin on . Posted in Kursusse

Hoe om gemeentes betrokke te kry by diens aan die gemeenskap (VBO 19)

Kontak Chrisna van der Merwe by: 021-808 3624; cmer@sun.ac.za

Laai inskrywingsvorm af  

Aanbieders:  Jurgens Hendriks en Averell Rust
Datum:  13–15 Okt 2009
Plek:  Toringkerk, Paarl

Tye:
Dinsdag 13 Okt:  10:00 – 16:00
Woensdag 14 Okt:  09:00 – 16:00
Donderdag 15 Okt:  09:00 – 13:00

Tema en doel:  Die roeping en die betrokkenheid van gemeentes in die identifisering en aanspreek van die nood in gemeenskappe as ʼn ontdekkingsproses van wat ʼn missionale kerk in sy diepste wese is.

Inhoud:  Gemeentes leer die meeste by ander gemeentes: ons luister dus na die stories van mense uit gemeentes wat by projekte betrokke is. Ons besin oor die aard en omvang van armoede en nood in die land en in die wêreld. Ons lees saam die Bybel en luister. Ons leer oor die teorie en praktyk van Gemeenskapsont¬wikkeling en ons werk saam om projekte te identifiseer en te beplan.

Uitkomste:

 • Gemotiveer deur stories van hoop 
 • Versterk deur die gemeenskap van gelowiges wat na die Woord geluister het
 • Bemagtig met kennis van Gemeen¬skapontwikkeling
 • Gereed om met ʼn projekplan betrokke te raak

Lidmate is baie welkom om die kursus by te woon.

 

21-23 Sept: Verwonder Luister: Narratiewe Pastoraat opvolgkursus

Written by Admin on . Posted in Kursusse

Verwonderd Luister

 Opvolg van Narratiewe Pastoraat – aangebied Maart 2009 te Stellenbosch

Kontak Chrisna van der Merwe by: 021-808 3624; cmer@sun.ac.za

Laai Inskrywingsvorm af 

Aanbieder: Deon Bruwer
Plek: Stellenbosch
Datum: 21-23 Sept 2009

Verdere treë in die rigting van die gebruik van Beginsels vanuit Narratiewe Terapie in Pastoraat.

Persone wat reeds die eerste treë geneem het om die beginsels van Narratiewe Terapie in Pastoraat toe te pas, word genooi om deel te word van die voortsetting van die reis. Daar word dus van kursusgangers verwag om ‘n basiese kennis van Narratiewe Terapie te hê. ‘n Saam kyk na die begrippe wat reeds besoek is, sal opgevolg word deur volgende treë te gee in die rigting van relasionele eksternalisering, die soeke na unieke uitkomste in die pastorale gesprek en die praktiese toepassing van beginsels in gemeentelike bediening. ‘n Geleentheid vir ko-visie sal ook geskep word.

Hierdie is ‘n VBO-geakrediteerde kursus = 30 punte

Koste vir Wes-Kaap predikante is steeds R100

Koste vir persone buite die Wes-Kaap Sinodale gebied asook lidmate = R600

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21-23 Sept: Liturgie en Liturgiese leiding

Written by Admin on . Posted in Kursusse

Liturgie en liturgiese leiding (VBO 13) 

21-23 September 2009

 

Kontak Chrisna van der Merwe by: 021-808 3624; cmer@sun.ac.za

Laai inskrywingsvorm af

Aanbieders:   Cas Wepener, Coenie Burger en Michiel Strauss
Datum:  21-23 September 2009
Plek:  Stellenbosch

Tema en doel:  Die Sondagerediens is en bly die belangrikste gemeentelike byeenkoms van die week.  `n Mens kan jou moeilik `n lewende, missionêre gemeente voorstel sonder `n lewende, sinvolle erediens.  In hierdie kursus gaan gekyk word na sinvolle erediensviering en –vernuwing. Wie die gemeente is en wat in die gemeente ‘n sorgsisteem genoem word? Ons kan nie koinonia skep deur ons bediening nie, ons kan alleen ruimtes oopmaak sodat die goddelike gebeure wat ons koinonia noem, kan plaas¬vind. Binne hierdie ruimtes sorg mense vir mekaar.
Inhoud:  Daar sal aandag gegee word aan verskillende aspekte van die erediens:

 • Die Bybelse bedoeling met die erediens
 • Kort oorsig van wat in die geskiedenis gebeur het en wat in verskillende tradisies aan die gebeur is
 • Spesiale aandag aan hoe ons dink oor die teenwoordigheid van God in die erediens
 • Die plek van die sakramente, simbole en ander rituele
 • Die rol van die liturg
 • Hoe `n erediens en preekwerkgroep kan help om die gehalte van ons eredienste te lig
 • Erediens en preek
 • Die plek en rol van sang en musiek
 • Goeie aandag aan die klimaat van die erediens: erediens as plek van tuiskoms en versorging

Uitkomste:
• `n Beter verstaan van wat die erediens veronderstel is om te wees
• `n Teologiese begrip van hoe die Drie-enige God in die diens teenwoordig is en werk

 

15-17 Sept Gemeente as Sorgsisteem (VBO 10)

Written by Admin on . Posted in Kursusse

Die gemeente as sorgsisteem (VBO 10)

Kontak Chrisna van der Merwe by: 021-808 3624; cmer@sun.ac.za

Laai VBO 10 Inskrywingsvorm hier af

Aanbieders:  Wilhelm Burger, Hans Steyn, De Wet Schutte (Sosioloog) en Danie O’Kennedy
Datum: 15-17 September 2009
Plek:  Stellenbosch

Tema en doel:  Kan gemeentes ‘n sorg¬sisteem genoem word? Ons kan nie koinonia skep deur ons bediening nie, ons kan alleen ruimtes oopmaak sodat die goddelike gebeure wat ons koinonia noem, kan plaas¬vind. Binne hierdie ruimtes sorg mense vir mekaar.

Inhoud:  Het jy al sorg ervaar?

 • Die dinamika van menslike behoeftes – ‘n Sosiologiese perspektief
 • Die uniekheid van versorging in die Bybel
 • Die rol van leierskap in versorging
 • Die erediens as plek van versorging
 • Hoe kan kleingroepe help?

Uitkomste:

 • Verstaan waarom mense mekaar opsoek
 • Erken die uniekheid van versorging in die Bybel
 • Verstaan die unieke rol van leierskap om ruimte te skep vir versorging
 • Neem kennis van strategieë om sorg¬sisteme in ‘n gemeente te vestig.