27-29 Julie: Verwonderder Luister – Deel 2

Written by Admin on . Posted in Kursusse

Verwonderd Luister: Deel 2
Verdere treë tot  die gebruik van die  Beginsels en Praktyke van Narratiewe Terapie in

Pastorale Terapie en Onderlinge Sorg

[VBO 4]

Kontak Chrisna van der Merwe by: 021-808 3624; cmer@sun.ac.za

Laai inskrywingsvorm af

Aanbieder: Deon Bruwer
Datum: 27 – 29 Julie 2010
Plek: Stellenbosch

Tema en doel:
Die sentrale tema en doel van die tweede kursus is om die beginsels van Narratiewe Terapie verder te verduidelik, te bestudeer en in die Pastorale Terapie te integreer. Hierdie module is daarop gerig om die beginsels en praktyke van Narratiewe Terapie só vas te lê en in te oefen dat kursusgangers dit met vrymoedigheid in hulle pastorale praktyke kan toepas.

Inhoud:
1. Die basisteorie van Narratiewe Terapie 

 • Terugvoer van kursusgangers en bestudering van probleembegrippe

2. Die inoefening van praktyke van Narratiewe vraagstelling

 • ‘n Herbesoek van Eksternalisering van probleme
 • “Landscape of action and landscape of identity questioning”
 • “Mapping”

3.  Die oor-vertel en her-skryf van verhale

 • Unieke Uitkomste
 • “Scaffolding”

4. Daar sal weer van “Outsider Witness work” gebruik gemaak word.

5.  Spiritualiteit, Godsbeeld en roeping teen die agtergrond van lewensverhale sal binne spesifieke kontekste bespreek word.

Uitkomste:
‘n Dieper en wyer verstaan van Narratiewe Terapie wat uitloop op ‘n unieke strategie oor hoe om dit in die gemeentelike pastorale terapie en sorg, asook ander gemeenskappe, toe te pas.

2-4 Maart: Verwonderd Luister: Deel 1

Written by Admin on . Posted in Kursusse

Verwonderd Luister: Deel 1
Eerste treë in die rigting van ‘n Narratiewe benadering tot Pastoraat

[VBO 4]

Kontak Chrisna van der Merwe by: 021-808 3624; cmer@sun.ac.za

Laai inskrywingsvorm af 

Aanbieder: Deon Bruwer
Datum: 2 – 4 Maart ~ Stellenbosch
Plek: Stellenbosch

Tema: 
Verwonderd Luister: Eerste treë tot  die gebruik van die  Beginsels en Praktyke van Narratiewe Terapie in Pastorale Terapie en Onderlinge Sorg.
Doel:  Die sentrale tema en doel van die kursus is om die beginsels van Narratiewe Terapie te verduidelik, te bestudeer en vir die Pastoraat te vertaal. Daar sal dus gepoog word om die basiese filosofie van Narratiewe Terapie só oor te dra dat dit in die gemeentelike bedieningspraktyk neerslag kan vind. Daar sal gepoog word om kursusgangers só aan die teorieë en praktyke van Narratiewe Terapie bloot te stel dat hulle dit aan die hand van hulle eie lewensverhale in hulle Pastorale bediening kan integreer.
Die kursus is gerig op ‘n eerste ontmoeting met die beginsels en praktyke van Narratiewe Terapie. Persone wat ‘n behoefte het om hulle kennis en idees van Narratiewe Terapie weer te besoek en in te oefen, kan ook die kursus bywoon.

Inhoud:
1. Die basisteorie van Narratiewe Terapie

 • Die Epistemologiese posisie van die pastor
 • Pastoraat in ‘n post-moderne tyd
 • Sosiaal konstruktiwisme en pastoraat
 • Die rol van diskoerse in die kerk en die lewens van lidmate

2. Om nuut te luister

 • ‘n Posisie van nie weet nie
 • Verwonderd luister 

3. Die tegniek van Narratiewe vraagstelling

 • Eksternalisering van probleme

4. Daar sal van “Outsider Witness work” gebruik gemaak word

5. Spiritualiteit, Godsbeeld en roeping teen die agtergrond van lewensverhale

Uitkomste:
‘n Verstaan van Narratiewe Terapie wat uitloop op ‘n unieke strategie oor hoe om dit in die gemeentelike pastoraat en ander gemeenskappe toe te pas.

9-11 Feb: Kommunikasie

Written by Admin on . Posted in Kursusse

Kommunikasie [VBO 3]

Kontak Chrisna van der Merwe by: 021-808 3624; cmer@sun.ac.za

Laai inskrywingsvorm af

 Aanbieders: Coenie Burger, Ben du Toit, Johan van der Merwe,  Taalsentrum Stellenbosch en ander
Datum: 9 – 11 Feb 2010
Plek: Stellenbosch
 
Tema en doel:
Ons glo dat God Homself openbarend aanbied om in verhouding met sy Skepping en mense te tree. Dit doen Hy as Kommunikeerder par excellence (vgl Heb 1:1-2). Alle kerklike kommunikasie bly in ‘n afgeleide sin Woordverkondiging en is as sodanig kommunikasie van vryspraak en vryheid, van hoop en die nabyheid van die Koninkryk van God (vgl Luk 4:18-19 en Matt 4:17). Die rede waarom ons kommunikeer, bly dus ten diepste dat ons mekaar help om die Goeie Nuus markplein toe te neem. Ons glo immers dat die plaaslike gemeente die hoop vir haar konteks is.
As ons dit glo, behoort ons alles te doen wat ons kan om meer effektief in en vanuit ons gemeentes te kan kommunikeer. Enersyds is dit belangrik, juis in tye van verandering, om te besef dat ons as gemeentes nie vinniger kan transformeer as wat ons kan kommunikeer nie. Andersyds is ons noodwendig deel van ‘n konteks waar kommunikasie al hoe vinniger raak en al hoe meer media na vore kom waarmee gekommunikeer kan word. In hierdie kursus oriënteer ons onsself teologies ten opsigte van die eiesoortige karakter van kerklike kommunikasie, maar bespreek ons ook prakties die mate waarin verskillende kommunikasie-mediums in verskillende kontekste deel moet vorm van ons kommunikasiestrategieë, al dan nie. Ons help mekaar ook prakties om beter te kan kommunikeer, deur vir verskillende aspekte van kommunikasie sensitief te wees, insluitende hoe om beter in eredienste te kan kommunikeer.

Inhoud:
Tydens die kursus staan ons onder andere stil by die volgende sake:
• Algemene tendense in kommunikasie en media
• Eiesoortige uitdagings van kommunikasie in die kerk
• ‘n Teologiese verstaansraamwerk vir kommunikasie en waardes wat kerklike kommunikasie onderlê
• Kommunikasie in die erediens
• Die daarstel van ‘n kommunikasie-strategie en belyning in gemeentelike kommunikasie
• Die balans tussen persoons-, papier- en elektroniese kommunikasie
• Die plek van tegnologie (soos webwerwe, e-pos, SMS, powerpoint) en sosiale netwerke (soos Facebook, blogs, MXit en Twitter) in kerklike kommunikasie
• Praktiese werk om beter te kan kommunikeer in verskillende kontekste (aandag aan beelduitstraling en praktiese skryfwerk)

Uitkomste:
Na die kursus behoort deelnemers:
• ‘n Beter begrip te hê van die breër kommunikasietendense in die samelewing
• ‘n Beter begrip te hê vir die teologiese eiesoortigheid van kerklike kommunikasie
• Toegerus te wees om eerste treë met ‘n kommunikasiestrategie vir die gemeente te neem wat elke gemeente se konteks in ag neem
• Te kan onderskei watter kommunikasie-media in watter kontekste aangewend moet word en hoe integrasie tussen die verskillende media bewerk kan word
• Persoonlik beter te kan kommunikeer, gegewe die sensitisering wat tydens die kursus plaasvind en praktiese oefeninge in geskrewe kommunikasie
• Die erediens meer optimaal as kommunikasieruimte te kan benut

 

9-11 Feb: Groei oor Grense – Luisterseisoen

Written by Admin on . Posted in Kursusse

Groei oor Grense – Luisterseisoen [VBO 2]

Kontak Chrisna van der Merwe by: 021-808 3624; cmer@sun.ac.za

Laai inskrywingsvorm af

 Aanbieders: Wilhelm Burger en Frederick Marais
Datum: 9 – 11 Feb 2010
Plek: Stellenbosch

Tema en doel: 
Die kursus is gemik op
• die ontwikkeling van kapasiteite om oor grense te luister en
• om ‘n Luisterkultuur in die gemeente te vestig vir oorgrens-verhoudings.

Gemeentes is dikwels “begrens” deur grense wat ons af-grens van die mense na wie die Here ons stuur. Emosionele-, kulturele-, ekonomiese-, kerklike-, generasie-, geografiese- en geloofs-grense, maak dit dikwels vir ons moeilik om met mense buite die gemeente, verhoudings te bou. Baie gemeentes wil graag hulle vermoë uitbou om kontak te maak met groepe en mense wat tans nie deel is van die gemeente nie, maar programme en pogings om sulke mense te betrek is, sonder sukses omdat daar nie goed genoeg geluister word nie.
 
Met die bou van luisterkapasiteite en ‘n luisterkultuur, sal gemeentes beter in staat wees om oor hulle grense te kan groei.

Inhoud:
Die Seisoen van Luister se produkte-reeks is pas aangevul  met die publikasie van die kursus Vrou by die Put – stap saam met Jesus oor grense (Deelnemersgids en Leiershandleiding). Dit is ‘n ses-weke groepsproses waarin mense begelei word om  oor grense te groei.
Hierdie kursus sal gemeenteleiers in staat stel om die Vrou by die Put-proses in die gemeente te implementeer en terselfdertyd ‘n luisterkultuur te ontwikkel. Daar sal aan die volgende aandag gegee word:

• In-oefening van die Vrou by die Put – stap saam met Jesus oor grense- proses
• Ontwikkeling van ‘n Luisterkultuur in die gemeente
• Die bou van luisterkapasiteit in die gemeente
• Luisterplan vir die gemeente
• Uitrolplan vir Groei oor Grense in 2010.

9-11 Feb: Apologetiek/Geloofsverantwoording

Written by Admin on . Posted in Kursusse

Apologetiek / Geloofsverantwoording [VBO 1]  

Kontak Chrisna van der Merwe by: 021-808 3624; cmer@sun.ac.za

Laai inskrywingsvorm af

 
Aanbieders: Gerrit Brand
Datum: 9 – 11 Februarie 2010
Plek: Stellenbosch
Datum: 15 – 17 Maart 2010
Plek: Suid-Kaap
by NG Gemeente Hartenbos

Tema en doel: 
Hooftitel
:  Geloofsverantwoording (apologetiek)
Subtitel: Hoe antwoord ons die moeilike vrae wat oor geloof gevra word?
“Wees altyd gereed om ’n antwoord te gee aan elkeen wat van julle ’n verduideliking (άπολόγίαν) eis oor die hoop wat in julle lewe.” (1 Petrus 3:15b)
Die doel met die kursus is om dominees as “apologete” toe te rus – gereedskap te verskaf waarmee hulle sinvol met gemeentelede en ander in gesprek kan tree oor kritiese vrae wat uit die wetenskap, die filosofie, ander godsdienste en die ervaringswêreld van vandag oor die geloofwaardigheid van Christelike oortuigings gestel word.

Inhoud:
• Apologetiek en die Bybel (Wat sê die Bybel oor geloofsverantwoording? Is daar apologetiek in die Bybel?)
• Apologetiek deur die eeue (Hoe nuut is die “nuwe” kritiek op die Christelike geloof?)
• Is apologetiek nodig? (Moet geloof redelik wees? Wat beteken “redelik” in elk geval? Teologie as apologetiek)
• Verskillende soorte apologetiek (klassiek, evidensieel, kumulatief, presup-posisioneel, “Gereformeerd” en so meer)
• Hoe weet ons God bestaan? (Is Godsbewyse oortuigend?)
• Geloof en wetenskap (skepping en evolusie, vrye wil, Goddelike handeling en natuurwette, bonatuurlike en natuurlike verklarings, ens)
• Die teodisee-vraagstuk (Hoekom is daar lyding in die wêreld as God volmaak goed en almagtig is?)
• Geloof en kritiese Bybelwetenskap (Kan ons die Bybel nog glo? Wat van die historiese Jesus?)
• Die Christelike geloof en ander godsdienste/lewensbeskouings (Is net ons geloof waar? Kan net Christene gered word?)
• Ander kritiese vrae oor die Christelike geloof.
• Onlangse publikasies op die gebied van die apologetiek.

Uitkomste:
• Mense wat die kursus voltooi het, moet ’n selfstandige mening oor die noodsaak, al dan nie, van rasionele geloofsverantwoording kan stel en verdedig.
• Mense wat die kursus voltooi het, moet beter toegerus wees vir gesprekke met lidmate en ander oor kritiese vrae rondom geloof in ons tyd.
• Mense wat die kursus voltooi het, moet in staat wees om oor elk van die vrae wat behandel is, ’n standpunt te kan ontwikkel, maar ook die sin van alternatiewe standpunte in te sien.
• Mense wat die kursus voltooi het, moet hulle beter in staat voel om gehoor te gee aan die opdrag in 1 Petrus 3:15 – ook in gesprek met kritiese gelowiges en soekende andersdenkendes.
 

13 – 15 Okt: Kultuurtransformasie van gemeentes (VBO 18)

Written by Admin on . Posted in Kursusse

Kultuurtransformasie van gemeentes (VBO 18) 

 Kontak Chrisna van der Merwe by: 021-808 3624; cmer@sun.ac.za 

Laai inskrywingsvorm af

Aanbieder:  Frederick Marais en Leon Venter

Datum:  13 – 15 Oktober
Plek:  Stellenbosch

Die eerste aanbieding is deur 23 predikante en gemeenteleiers bygewoon.

Hier volg die Voorwoord en doelstellings van die kursus soos aangebied

CULTURE EATS STRATEGY FOR BREAKFAST”

Definition of madness:
“Keep on doing the same things in the same way as before and keep on expecting different results.”

“It is difficult to establish new habits, particularly at the executive level.”

“In an organisation led by influence, people are moved and convinced when they see a group at the top truly sharing a vision and strategy and modelling it in their behaviour. When they don’t see that commitment and congruency, their confidence and commitment will be less.”

 
Voorwoord

Die kursus en materiaal is bedoel om ‘n stuk perspektief te bring op kultuur, kultuur-transformasie en die rol van leierskap in die gemeente. Dit is slegs ‘n inleiding en nie bedoel om omvattend of volledig te wees rondom kultuur-transormasie nie.
Daar is ‘n aantal artikels ingesluit wat sekere sleutelkonsepte, teorieë en beginsels verduidelik. Dit is slegs ‘n inleiding in jou persoonlike reis om jou eie leierskapstyl te verstaan en bewus te word van hoe jy reeds besig is om kultuur, te skep, uit te daag, of te transformeer.  Die kursus is gerig op bewusmaking en is inleidend.
Die werkboek is saamgestel as ‘n reeks oefeninge wat opeenvolg. Daar word in die oefeninge na van die artikels verwys wat gebruik kan word vir toeligting. Die gedagte is dat jy die werkboek sal gebruik om jou insigte en idees neer te skryf om jou te help om later ‘n strategie en aksieplan te ontwikkel oor hoe om kultuur-transformasie strategies aan te pak in jou gemeente.

• Hou in gedagte dat die werkboek nie ’n alleenstaande werk is nie, maar ‘n werkboek vir die kursus.

Ons vertrou dat jy die kursus sal geniet en dat dit sinvol en van waarde vir jou rol as kultuur-transformasie leier sal wees.
Die doel van die kursus is om ‘n sensitiwiteit te ontwikkel vir die rol wat geestelike leiers en predikante speel om kultuur te skep in gemeentes. Die kursus wys op die vaardighede, houdings en kennis wat die geestelike leiers moet bemeester indien hulle daarin wil slaag om ‘n doelbewuste en volhoubare transformasie skuif in hul gemeente te bewerkstellig.

Die werklikheid is dat die kultuur wat ons tans in ons gemeentes het, deur geestelike leiers self geskep is. Vir ons wat reeds lank in ons gemeente is, is die verdere waarheid dat ons self daardie kultuur geskep het en steeds onderhou! Ons kan nie die vinger wys na iemand ander as onsself nie!

Ons skep kultuur deur wie ons is en wat ons week na week, maand na maand, jaar na jaar voortgaan om te doen in die gemeente.

Die “ongemak” met kultuur-transformasie is dat die probleem dus nie buite onsself lê nie, maar binne onsself. Dit is uiters moeilik om raak te sien. Dit is makliker om ander mense se manier van dink en doen (kultuur) te sien en te kritiseer as ons eie.

Die kursus bestaan uit ‘n reeks oefeninge/opdragte wat ten doel het dat kursusgangers sy/haar eie kennis en ervaring sal gebruik as basis vir gesprek oor kultuur transformasie in die gemeente en dus groei in selfbewussyn.

Die kursus is persoonlik en uitdagend en stel die volgende vrae:

• Is jy bereid om ‘n lerende, kultuur transformerende leier te wees?
• Is jy bereid om jou gemeente-mense te vertrou om saam met jou te gaan op hierdie kultuur-transformasie reis?
• Is jy bereid om persoonlik te verander asook die wyse waarop jy geestelike leier is sodat mense op jou menswees en leierskap kan modelleer in die reis?
• Is jy bereid om die wyse waarop jy jou byeenkomste en vergaderings en leierskap uitgeoefen het tot nou, te verander sodat jou gemeente-lede tyd kan kry om te reflekteer en saam met jou te leer in die reis?
• Is jy bereid om moeilike vrae te vra, veral aan jouself te bly vra en openlik en eerlik in dialoog met jou gemeente-mense te gaan?

Alle suksesvolle organisasies ontwikkel ‘n sekere soort bestuurder oor ‘n periode. So het die NG en VG kerke ‘n spesfieke soort predikant ontwikkel, ‘n spesifieke soort kweekskool, sinode, vergaderings, ‘n spesifieke soort ouderling, diaken, orrelis, skriba, dominee vrou, ensovoorts. Dit is ons kultuur. Dit is hoe ons dinge doen.

Wanneer transformasie nodig word, kan die bestuurder (kultuurproduk) dit gewoonlik nie doen nie. Daarom bring groot besighede gewoonlik ‘n nuwe uitvoerende hoof van buite in om kultuur-transformasie teweeg te bring.

Ons het nie die luukse nie. Ons moet kultuur-transformasie aanpak met die mense wat ons het, met die leiers wat deur ons kultuur geskep is. Daarom is die uitdaging so moeilik en intensief vir ons. Ons moet onsself transformeer!

Leon Venter en Frederick Marais
(Kursusaanbieders)

13-15 Okt: Christologie: wie is Jesus Christus vir ons vandag (VBO 22)

Written by Admin on . Posted in Kursusse

Christologie: wie is Jesus Christus  vir ons vandag  (VBO 22)

Kontak Chrisna van der Merwe by: 021-808 3624; cmer@sun.ac.za

Laai inskrywingsvorm af

 

Aanbieders:  Dirkie Smit, Francois Wessels en Coenie Burger
Datum:  13–15 Okt 2009
Plek:  Stellenbosch

Tema en doel: 

 • Jesus is meer gewild as die kerk. Selfs mense wat niks met die kerk te doen wil hê nie, is geïnteresseerd in die mens Jesus. Mense wat nooit kerk toe gaan nie, lees boeke oor Jesus. Maar is die Christus wat deur die kerk verkondig word, dieselfde as die historiese Jesus van Nasaret? 
 • Was die vroeë kerk se verkondiging van Jesus as die Christus en Here in lyn met die “eenvoudige boodskap van Jesus”?

Inhoud:

 • Hoekom is die “historiese Jesus” nou weer van belang?
 • Wat is die verband tussen die historiese Jesus en die Christus wat in NT en die vroeë kerk verkondig is? 
 • Wat is die verband tussen Jesus se bood¬skap en die kerk se boodskap vandag?

Uitkomste:

 • ‘n Duideliker begrip van die nuwe debat oor die historiese Jesus en die vaardigheid en riglyne om die verskillende historiese konstruksies van Jesus te beoordeel
 • ’n Beter verstaan van hoe die vroegste Christologie (leer van Jesus as die Christus) gevorm is
 • ‘n Insig waarom die Christologiese vraag¬stukke van die vroeë kerk altyd weer aan die kerk gestel word – ook aan die kerk van vandag.