15-17 April: Help lidmate hulle bediening in Gem ontdek

Written by Admin on . Posted in Kursusse

VBO Kursus

15-17 April 2009

 

Kontak Chrisna van der Merwe by: 021-808 3624; cmer@sun.ac.za

 
Hoe om lidmate te help om hulle bediening in die gemeente te ontdek (VBO 12)

Aanbieders:   Hannes Koornhof, Johan van der Merwe en Frederick Marais
Datum:  15-17 April 2009
Plek:  Stellenbosch

Tema en doel:
“The minister cannot do the ministry; what he or she can do is block the ministry.” Dié stelling van Pat Keifert verwoord die uitgangspunte van hierdie kursus baie goed. Die doel is ‘n ander verstaan van die rol van sowel die dominee as die lidmaat in die gemeente sodat die bediening van die gemeente al meer teruggegee kan word aan die lidmate. Dit vind eers suksesvol plaas wanneer lidmate nie die proses verstaan as iets waarmee hulle “die dominee help om sy/haar werk te doen nie”, maar eerder vervulling vind in die ontdekking en leef van hulle eie roeping en bediening.
Inhoud
Sake wat hanteer word is oa: ‘n denkskuif by die predikant oor sy/haar rol in die gemeente; die polariteit van die lidmaat en predikant se bediening; die verband tussen die “kultuur” in ‘n gemeente en die mate waarin ‘n mens dit sal regkry om lidmate deel te maak van die bediening van die gemeente. Die konteks van dit alles is ‘n nuwe verstaan van die gestuurde roeping van die gemeente.
 
Uitkomste
‘n Ander verstaan van die rol van sowel die predikant as lidmaat in die  bediening van die gemeente.
Opgewondenheid oor wat dit vir die totale bediening in en deur die gemeente kan beteken wanneer sowel lidmaat as predikant anders begin dink oor hulle roeping en bediening.
Dat kursusgangers sal huistoe gaan met kennis van prosesse en “instrumente” wat ‘n mens kan help om in ‘n gemeente prakties op hierdie pad te vorder.

 Inskrywingsvorm

Communitas VBO Jaarprogram

Written by Admin on . Posted in Kursusse
VBO Kursusse 2009
  Kursus Aanbieders 10-12 MrtSTB 21-23 AprilSTB 5–7 MeiSuid-Kaap 13-15
Okt
STB
1 Wat kan ons leer van missionêre gemeente-wees uit die geskiedenis van die Vroeë Kerk? Lamin Saneh (prof missiologie Yale Universiteit) Robert Vosloo & Ian Nell Word herskeduleer aangesien prof Saneh nie meer in Maart kan kom nie. Datum sal later bekend wees
2 Missionêre leierskap en luisterende geloofsonderskeiding Frederick Marais, Andrew Esterhuizen t      
3 Prediking Johan Cilliers t      
4 Gemeente-wees vir ’n jonger geslag Nico Simpson t   t  
5 Narratiewe Pastoraat Deon Bruwer, Karien du Toit t      
6 OT en Prediking Hendrik Bosman, Danie O’Kennedy, Douglas Lawrie t      
7 Geloofsvorming Gys van Schoor en Coenie Burger  en Peet Bester t      
8 Interkulturele bedieninge van plaaslike gemeentes Ryk van Velden 28 – 30 Maart 2009 
9 Nuwe Gemeente-ontwikkeling en evangelisasie Jurgens Hendriks, Braam Hanekom, Theo Geyser, Peter Adams   t    
10 Die gemeente as sorgsisteem Wilhelm Burger, De Wet Schutte, Hans Steyn, Danie O’Kennedy   t    
11 Rentmeesterskap en Gemeentefinansies Monty Sahd, Francois Cillié & Johan Witbooi   t    
12 Hoe om lidmate te help om hulle bediening in die gemeente te ontdek Hannes Koornhof, Johan vd Merwe & Frederick Marais   t    
13 Liturgie en Liturgiese leiding Cas Wepener, Coenie Burger & Michiel Strauss   t    
14 Geestelike Intelligensie Johann Symington  12–14 Mei 2009 
15 Handelinge Konferensie Verskeie sprekers 18–20 Mei 2009
16 Skrif en Hermeneutiek Louis Jonker, Nelis van Rensburg, Jeremy Punt       t
17 Morele vorming in gemeentes Chris Jones, Nico Koopman, Natie Philander       t
18 Missionêre gemeentewees Frederick Marais, Coenie Burger, Andrew Esterhuizen       t 
19 Hoe om gemeentes betrokke te kry by diens aan die gemeenskap Jurgens Hendriks, Averell Rust & Hans Steyn       t
20 Hoe om `n gemeente en lidmate te lei tot dissipelskap Danie Mouton, Gys v Schoor, Deon Loots     S-Kaap28-30 Jul t 
21 NT en prediking Andries Cilliers, Flip Theron, Eddie Orsmond       t
22 Christologie: wie is Jesus Christus vir ons vandag Dirkie Smit, Francois Wessels,
Coenie Burger
      t

HELP ONGELETTERDE VOLWASSENES LEER LEES EN SKRYF

Written by Besoeker on . Posted in Kursusse

Die Bybelverhale gee ‘n goue draad deur die Ou en Nuwe Testament en eindig by die verlossing in Jesus Christus. Die kursus geskied verkieslik op ‘n een-tot-een basis en student en dosent bepaal ‘n uur per week. Dit is ook geskik vir klein groepe.  Die kursus word gedoen deur die tempo wat die student kan handhaaf, maar behoort binne ‘n jaar afgehandel te kan word. Die student moet daagliks ‘n aktiwiteit voltooi (duur 20 min) wat hom in aanraking hou met die les wat geleer is.

Die kursus is deur ‘n onderwyseres-predikantsvrou ontwikkel as deel van die ABC leer LEEF projek van die Kommissie vir Vrouelidmate. Tien volwassenes – trekkerbestuurders, arbeiders, huishulpe en tuinwerkers het in 2008 op Bonnievale die kursus voltooi en kan met groot selfvertroue hulle Bybel, straatname, etikette op voedselware en hulle eie posstukke lees!

Die volledige pakket kos R430 (posgeld ingesluit) en kan by die kantoor vir Vrouelidmate bestel word.  Tel 021 9577190  E-pos ngkvroue@kaapkerk.co.za Daar is nie kopiereg op die pakket nie – gemeentes/instansies kan dit aankoop en kopieë vir eie gebruik maak.  Dit mag egter nie verkoop word nie.

Seed Facilitative Leadership Program

Written by Frederick on . Posted in Kursusse

Seed Facilitative Leadership Program

(Formerly know as CFN)

THE CORE OF THE TRAINING:  LEARNING TO DEAL WITH COMMUNITY AND POWER

Southern Africa is going through a time of radical transformation. Since the first countries in our region became independent some 40 years ago, our communities lived in the dynamics of a transition from colonial powers to liberation powers. Currently we are  moving into the post liberation or democratisation era. No community could hide from the impact of these transformations. We have all been “pushed through the pain”, and we know that radical transformation will be part of our experience in Southern Africa for time to come.

The Seed Training Trust, formerly know as CFN, has build local leaders capacity to facilitate these changes over the past decade. From working with people, groups and organisations throughout Southern Africa but also in the rest of our continent, Seed trainers have learned that two sets of dynamics or polarities are always at work in human systems:

 • The first set of polarities relates to the relational nature of living and working together.  Africans often refer to this reality as Ubuntu.
 • The second set of polarities relates to the ways in which people perceive of and deal with power.

There are two poles in the Relational polarity that we want to highlight in this course:

Me ————————————————————————————We

 • The importance for leaders and facilitators to be self-defined and
 • The capacity of leaders and facilitators to participate in community.

The  two poles fo the Power polarity to which we need to pay attention:

Rules/Agreements————————————————————————-Vision/values

 • The ability of leaders and facilitators to understand and guide people in the imagining of their future and values that guides them. For Southern Africans the Southern Cross symbolise our compass in life.
 • The ability of leaders and facilitators to understand and manage concrete agreements and contracts within themselves as well as amongst others.  In Southern Africa we are use to Indaba-negotiating and debate before we come to a agreement.

Relations and Power hang intrinsically together, and in the interplay between these two polarities is the space where change takes place. This space is not linear but systemic of nature. Facilitative leaders have the capacity to give people perspective on where they are on pace and how they can discover a next step on their journey.

Our approach right through the training is:

 • To discover theoretically and experientially the significance of the role that community(relations)  and power play in human systems and
 • To provide perspectives and tools that will enable a leader or facilitator to identify and work with the dynamics related to community and power.

To get us started we’ll draw examples of these dynamics from our timeline and case studies.

If you are interested to attend a program, contact Divine at dr@sun.ac.za 021-8083265 or have a look at our Dagboek

Fasiliterende Leierskap Vaardighede: Gevorderd

Written by Frederick on . Posted in Kursusse

In hierdie kursus word predikante en gemeenteleiers gevorderde fasiliteringsvaardighede aangeleer. Fasiliteringstegnieke en vaardighede word in diepte behandel en in-geoefen.Hierdie kursus is vir leiers wat fasiliterende leierskap in hulle eie gemeente of in ander gemeentes as fasiliteerders wil be-oefen. Hierdie kursus is ontwikkel deur CFN, die ekumeniese netwerk vir Gemeentefasiliteerders.
Kontak Divine Robertson by 021-808 3265 of  dr@sun.ac.za om uit te vind wanneer die kursus weer aangebied word of gaan na Dagboek op die webblad.

Fasiliterende Leierskap

Written by Frederick on . Posted in Kursusse

In hierdie kursus word predikante en gemeenteleiers se vaardigheid om leiding te gee ten opsigte van prosesse van verandering in die gemeente ontwikkel. Die kursusgangers word blootgestel aan lense wat hulle help om die dinamika in die gemeente te verstaan.Hierdie lense sluit oa sistemiese-, transformasie-, narratiewe- en konflikhanterings-lense in.

Tydens die kursus oefening leiers die vaardighede in om leierskap vir die praktiese gemeentesituasie te ontwikkel.

Die kursus is saam met die CFN-netwerk ontwikkel. Gaan na Dagboek op die webblad of kontakpersoon Divine Robertson by 021-808 3265 of dr@sun.ac.za vir meer besonderhede

Geestelike leierskap Maart 2008

Written by webmeester on . Posted in Kursusse

Coenie Burger en Braam Hanekom het die werkswinkel oor die twee en ’n halwe dag aangebied.

 

Coenie Burger het die volgende temas behandel:

 • Om weer ja te sê vir Christus en die evangelie
 • Om weer ja te sê vir my roeping as predikant
 • Om weer ja te sê vir my roeping in my gemeente in Afrika

Braam Hanekom het weer op sy beurt oor die volgende onderwerpe gepraat:

 • Basisteorie oor leierskap en die plek van visionering
 • Spanne, konflik en kommunikasie
 • DVD oor ’n onderhoud met Warren Bennis
 • Emosionele intellegensie, selfbestuur en wysheid

Daar
was geleentheid vir kleingroepgesprekke waar die aanwesiges in groepe
van vyf persone verdeel het vir Wandel in die Woord en vir bespreking
rondom die roepingsverhale van die persone in die kleingroep. Die
materiaal wat by die VBO-geleentheid uitgedeel is, het ook bepaalde
artikels oor leierskap en die rol en funksie van predikante bevat.