5-7 Mei: Rentmeesterskap en Bybelse offervaardigheid

Written by Admin on . Posted in Kursusse

VBO Kursus 5-7 Mei 2009

 

Kontak Chrisna van der Merwe by: 021-808 3624; cmer@sun.ac.za

  

Rentmeesterskap en Bybelse offervaardigheid (VBO 11)

Aanbieders:  Francois Cillié en Monty Sahd
Datum:   5 – 7 Mei 2009
Plek:  Stellenbosch

Tema en doel:  Rentmeesterskap is ‘n om¬vattende saak wat die hele lewe omvat. Dit sluit ons besittings in. Een van die Bybel se belangrikste temas is die regte gebruik van geld en goed. Ons is bestuurders van alles wat die Here aan ons toevertrou het. Hierdie aanbieding wil help om die Bybelse waarhede so te internaliseer dat dit prakties in ‘n gemeente toegepas kan word.
Die doel van die kursus is om ‘n kultuur van Bybelse Rentmeesterskap in ‘n gemeente te help vestig.

Inhoud:

  • Hoe dink ons self oor geld en goed in die Lig van die Woord?
  • Hoe kan ons lidmate “welvaart” oor¬leef?
  • Hoe kan effektiewe Bybelse Dankoffer-stelsels toegepas word.
  • Sinvolle kommunikasie oor Offervaar¬digheid.
  • Riglyne vir ‘n jaarlikse Dankoffer-verbintenis.

Uitkomste:  ‘n Nuwe verstaan van wat die Bybel oor Rentmeesterskap en Offervaardig¬heid leer en hoe om ‘n kultuur van Rent¬meesterskap in die gemeente te help vestig.
Praktiese vaardighede om dit in ‘n gemeente te leer en toe te pas.

Laai inskrywingsvorm hier af
  

12-14 Mei 2009: Hoe om ‘n gemeente te wees waarin kinders tuis is

Written by Admin on . Posted in Kursusse

Titel van kursus: Hoe om ’n gemeente te wees waarin kinders tuis is

Aanbieders:          Jan Grobbelaar en Dirk Coetsee
Datum:                  12-14 Mei 2009
Plek:                     De Doorns
Verblyf:                 Verblyf word op De Doorns by Petra Kollege voorsien
Koste:                    R600 per persoon   (NG & VG Predikante van Wes- en Suid-Kaap – slegs R100)

 Slegs 20 kursusgangers

 Tema en doel:

Waarheen op aarde met die kinders in ons gemeente? Kinderdienste? Kinderkerk? Kinderkrans? En wat van die hordes wat nie deel is van ons of enige ander gemeente nie? En hoe benader mens die Y2K-kind in elk geval? Dis duidelik dat poskoets-antwoorde nie gaan baat vir wifi-vrae nie. Ons sal moet skuif na waar die kinders reeds is. Maar ons mag verras word: hulle is nie noodwendig waar ons gedink het hulle is nie en daar is dalk tog niks nuuts onder die son nie…

 Hierdie kursus wil leiers toerus om gemeentes te begelei om sinvolle skuiwe te maak en in die proses meer inklusiewe ruimtes te word waarin kinders regtig tuiskom. Die uitgangspunt van die kursus is dat ‘n tegnologiese benadering nie die 21ste eeuse kind gaan dien nie, maar eerder ‘n verhoudingsgerigte, intergenerasionele en missionale kinderbediening.  Die Bybelse beginsel van gasvryheid dien as sleutel om die gemeente se verhouding tot kinders te verstaan. Daar word veral aandag gegee aan die inrigting van gemeentelike byeenkomste, byvoorbeeld die erediens, as gasvrye ruimtes vir kinders waarin alle kinders tuis is.

 Die kursus word volgens die ervaringsleersiklus ingerig. Daar is dus interaksie met kinders self en vaardighede om kinders te bedien word prakties ingeoefen. Van die oefeninge wat gedoen word sal sinvol met leiers in die gemeente herhaal kan word. Kursusgangers word ten slotte gehelp om ‘n plan van aksie op te stel om hulle gemeentes te gaan begelei om al meer gasvrye ruimtes te word waarin kinders tuis is.

 Die kursus word in die pragtige Hexriviervallei aangebied, wat juis in die herfs soos ‘n lappieskombers lyk. Saans sal daar informeel saam gekuier word midde in die natuurprag van hierdie landelike omgewing.

 Uitkomste:

Die kursus sal die deelnemer help om:

 ·         Vanuit die Skrif bediening aan, met en deur en in belang van kinders te verstaan

·         Gasvryheid in die gemeente te verstaan met betrekking tot kinders

·         Gasvryheid aan kinders kontekstueel te verreken

·         Die erediens en ander gemeentelike byeenkomste in te rig as gasvrye ruimtes vir kinders

·         Enkele vaardighede rondom gasvrye kommunikasie en kindervriendelike prediking in te oefen

·         Gasvrye gemeentelike bediening aan ‘verlore’ en ‘stukkende’ kinders te verstaan

·         ‘n Raamwerk van aksiestappe op te stel om ‘n gemeente te skep waarin kinders tuis is

 Kontakpersoon:

Jan Grobbelaar
Petra Kollege Wes-Kaap
Posbus 260
De Doorns
6875

Tel. 023-3563636 (werk) 023-3548208 (tuis)
Sel 082 920 7897
E-pos: jan@petracol.org.za

Inskrywingsnavrae:

Chrisna van der Merwe
Communitas
021-808 3624
Faks: 021-886 5701
cmer@sun.ac.za

Laai inskrywingsvorm af

 

‘n Reis in geloofsvorming

Written by Frederick on . Posted in Kursusse

Die Lewenstransformerende Reeks  – ’n Reis in geloofsvorming

Die Lewenstransformerende Reeks is ’n interaktiewe proses wat gelowiges begelei tot die vorming van egte Christen gemeenskap, en doelbewus tyd en ruimte skep vir die werking van die Gees om die karakter van Christus in die lewe van gelowiges te vorm. Die proses behels die transformasie van die hele persoon i.t.v. gedagtes, gedrag en wyse van interaksie met God en andere. Die proses is bedoel om uit te loop op ’n lewe van diens aan andere en getuienis vir Jesus Christus. Johan Kotze is die skrywer hiervan wat tans in ‘n hele aantal gemeentes uitgetoets word.  Indien julle gemeente belangstel om deel te neem hieraan kontak Johan gerus by jkotze@kingsley.co.za of Divine by 021-8083265 of dr@sun.ac.za Die bestelvorm kan hier afgelaai word

5-7 Mei Suid-Kaap: Gemeentewees vir jonger geslag

Written by Admin on . Posted in Kursusse

Suid-Kaap

Kontak Chrisna van der Merwe: 021-808 3624; cmer@sun.ac.za

 

Gemeentewees vir ‘n jonger geslag (VBO 4)

Aanbieder:  Nico Simpson

Datum:  05 – 07 Mei ~ Hartenbos, Suid-Kaap

Tema en doel:  Hierdie is ‘n interaktiewe kursus wat deur video’s, connecting-prosesse en groepgesprek nadink oor nuwe maniere van gelowig-wees vir ons tyd.  Die fokus is op hoe om kerk te wees vir mense wat reeds opgegee het op die georganiseerde kerk.  Die vraag is:  hoe kan ons die ou-ou waarhede van die profete, digters en brief-skrywers oor-vertaal en interpreteer vir ‘n jonger geslag?
Die uitgangspunte van die kursus is Appreciative Inquiry, Missionale Teologie, Emerging Church-‘beweging’ en ‘n Volwasse-leer metodiek. Daar gaan klem gelê word op die groepsdinamika en narratiewe prosesse.  Ons gaan mekaar help met wat ge-‘un-learn’ moet word om met die jonger geslag te kan connect.

Inhoud:
Skep van ‘n leeromgewing
Power-relationships onder die vergrootglas
“Crossing the bridge to their islands”
Blokkerende kragte
Little Habits en Sacred Texts
Kit Kat – Terugvoer
What is wildly important?
Simbole en Metafore as ancient kreatiewe taal
Unstructuring structures
Van manager tot…soapbox rebel pastor
A journey of un-learning
“Stating your position”
Gurro-gesprekke
Ant-steps vir die pad vorentoe
Uitkomste
Verhoogte selfbewussyn
Inoefen van gewoontes wat verhoudings verdiep
Nadink oor roepings-fokus
Reconnecting met eie wysheid

 Laai inskrywingvorm hier af

18-20 Mei: Handelinge Konf (VBO 15)

Written by Admin on . Posted in Kursusse

 

Handelinge Konferensie: 18–20 Mei 2008

Laai Afrikaanse brosjure + program af (PDF)

Laai program af

Laai inskrwyingsvorm af

Download English PDF version of Acts Conference information and program

Download Acts Registration Form

Sluitingsdatum: 8 Mei 2009

Wat kan ons uit die Handelinge-boek leer oor Missionêre Gemeentewees 

(VBO 15)

Tel 30 VBO-krediete 
 

Gesamentlike projek van Fakulteit Teologie en Communitas ~ 2009-2011

Communitas en die Fakulteit Teologie beplan `n baie opwindende driejaarprojek rondom die vraag/tema “Wat kan ons oor missionêre kerk-wees leer uit die boek Handelinge”.  Ons hoop om in Mei volgende jaar af te skop met `n unieke konferensie oor die tema. 

Ons wil met die projek probeer om twee groot gesprekke bymekaar te bring. Die een groot gesprek is oor Missionêre Kerk-wees. Daar is tans heelwat predikante en gemeentes in ons land wat ernstig dink, bid (en beplan) rondom dié saak. Daar word tans heelwat konferensies gehou en baie boeke geskryf oor die onderwerp.  Hoe ons weer missionêre gemeentes kan word, het wêreldwyd `n vraag geword wat in gemeentes gevra word. 

Terwyl `n mens baie dankbaar is vir hierdie ontwikkeling, is ons by tye besorg dat van die groepe te min en te selektief kennis neem van wat die Bybel ons hieroor leer. Daarom wil ons dié gesprek in verband bring met ‘n ander gespreksgroep. Dit is `n groep mense in die akademie wat wonderlike, in-diepte werk oor die Bybel doen, maar wat die lees- en dinkwerk nie altyd naby genoeg aan die kerk en die kerklike praktyk doen nie. 

Ons is oortuig dat die kerk beide hierdie groepe baie nodig het en wil met die projek die twee groepe `n dieper vlak as wat tans gebeur in gesprek met mekaar probeer bring.
Ons wil graag op n `n paar vlakke tegelyk probeer werk.

  • Ons gaan afskop met `n drie dag konferensie oor die tema van 18-20 Mei 2009.  Ons hoop om twee internasionaal-erkende Nuwe Testamentici nl Beverly Gaventa (Princeton TS) en Scot McKnight (North Park University) te nooi om insette by die kursus te maak.  Ons gaan ook plaaslike Nuwe Testamentici, missioloë en predikante wat deel is van die missionêre kerk beweging nooi om insette te maak.

Terwyl die eerste konferensie meer op die boek Handelinge gaan fokus, sien ons ‘n  tweede en moontlik ‘n derde konferensie waar die klem kan skuif na missionêre gemeentes en die implikasies vir vandag.

  • Ons wil graag studiegroepe bymekaar kry wat sewe belangrike temas in Handelinge gaan naspoor en vir ons publikasies of planne en proses gaan voorberei oor wat ons vir vandag oor dié sake uit die boek Handelinge kan leer. Die temas wat ons reeds geïdentifiseer het is die volgende:

 “Gemeente” in Handelinge (cf. gemeenteprentjies; redaksionele opmerkings in Handelinge; toesprake; events; draaimomente; leiding van HG; organisering; gesonde gemeentes; ens)
 Kerkeenheid en –verskeidenheid (inklusiwiteit en multikulturaliteit; diversiteit; ens);
 Missionele program en strategie (uitstuur; Paulus se werkwyse; plan en intensie; Handelinge as “founding document” vir die missie; “challenge and change”; ens);
 Leierskap (apostolaat; dissipelskap; ens.)
 Bekering en redding (identiteit; bekering; transformasie; doop; etiek; ens);
 “Empire” en ekonomiese geregtigheid (kontekstualisering; sosiale konvensies; verhouding met breë kultuur; geloof in post-/kontra-kulturele opset; ens) en
 Handelinge van die lewende God (Missio Dei; evangelie)

  • Ons nooi predikante en akademici wat graag deel van dié studie wil wees om in te skakel by van die studiegroepe.  Die groepe sal by die konferensie in Mei kans kry om hul planne bekend te stel en sal waarskynlik ook iewers  rondom hulle temas kleiner konferensies hou.
  • Ons wil graag ook lidmate en gemeentes betrek by die projek. Ons voorsien reeds ten minste twee gemeenteprojekte. `n Paar mense het reeds begin werk aan `n program hoe gemeentes in `n jaar se tyd deur Handelinge kan lees.  Die gedagte is dat die prediking en kleingroepe ingeskakel word by die proses.  Daar is ook `n gedagte om `n 40-dae program uit te werk wat in die gemeente gebruik sal kan word.
  • Ons voorsien ook – na drie of vier jaar – `n afsluitingskonferensies waar ons graag die bevinding van die gesprekke en studies wil saambring en dit in een of ander formaat beskikbaar wil maak.  

Kontak Chrisna van der Merwe by 021-808 3624; cmer@sun.ac.za

12-14 Mei: Geestelike intelligensie (VBO 14)

Written by Admin on . Posted in Kursusse

Skatte in die hemel of te wel Geestelike Kapitaal (VBO 14)

Kontak Chrisna van der Merwe by: 021-808 3624; cmer@sun.ac.za

 

Aanbieder: Johann Symington
Plek: Sal later aangedui word
Datum: 12 – 14 Mei 2009

Naas jou IK en jou EK word daar ook, van so resent as 2004, veel gemaak van jou  GI [Geestelike Intelligensie of Spirituele Kwosiënt]. Dit is die geestelike kapitaal, “die skatte in die hemel”, waarvan die Bybel praat. Dit is die fundamentele intelligensie waarmee jy sin gee aan jou bestaan. Iemand met ‘n hoë SK beskik oor ‘n goddelike bewussyn, praat geloofstaal, weet van verwondering en erken misterie. Hy versamel wysheid en word algaande self wys. Hy bou lugkastele [sien ongerealiseerde moontlik-hede] en transendeer daarmee die metodiese geploeter van die alledaagse. Hy weet ook wanneer om te luister: ”Wees stil en weet ek is God”   Hy weet van …
“Iets staan  in sterre-en-helderte geskryf;
En ek skryf na in stof”

Die kursus is bedoel om begrip te kweek vir die niemandlanders, die groep mense wat nie die geloof afgeskryf het nie, maar wat wil belê in geesteskapitaal en dit soek in die kluise van die christelike tradisie.
Dit word ontwerp vir die voorlesers en die vertalers, die predikante, die pastors en kategete wat deur die nuwe generasie vraestellers geboei word  en wat die uitdaging aangryp om op kreatiewe wyse uit die ryklik, maar vermineraalde tradisie die oriëntasiepunt te haal waar die Christusverhaal “herontdek” word as ‘n lewende en navolgenswaardige tradisie, op en in die voetspore van Christus.
In die kursus gaan ons vooraf lees en dan speel, kyk, rus, skep om so ons eie geestelike intelligensie te peil en verder te ontwikkel  Verder gaan ons op eksperimentele wyse  na maniere soek waarin die geestelike kapitaal van die Bybel liturgies en homileties ontgin kan word vir die niemandlanders.
Die kursus het dus ‘n spesifieke fokus met die uitkomste geesteverryking vir die kursus-ganger en aansporing om die niemands-landtaal ter wille van die Evangelie, aan te leer.

Kontak Chrisna van der Merwe by 021-808 3624; cmer@sun.ac.za

Laai inskrywingsvorm hier af

15-17 April: Help lidmate hulle bediening in Gem ontdek

Written by Admin on . Posted in Kursusse

VBO Kursus

15-17 April 2009

 

Kontak Chrisna van der Merwe by: 021-808 3624; cmer@sun.ac.za

 
Hoe om lidmate te help om hulle bediening in die gemeente te ontdek (VBO 12)

Aanbieders:   Hannes Koornhof, Johan van der Merwe en Frederick Marais
Datum:  15-17 April 2009
Plek:  Stellenbosch

Tema en doel:
“The minister cannot do the ministry; what he or she can do is block the ministry.” Dié stelling van Pat Keifert verwoord die uitgangspunte van hierdie kursus baie goed. Die doel is ‘n ander verstaan van die rol van sowel die dominee as die lidmaat in die gemeente sodat die bediening van die gemeente al meer teruggegee kan word aan die lidmate. Dit vind eers suksesvol plaas wanneer lidmate nie die proses verstaan as iets waarmee hulle “die dominee help om sy/haar werk te doen nie”, maar eerder vervulling vind in die ontdekking en leef van hulle eie roeping en bediening.
Inhoud
Sake wat hanteer word is oa: ‘n denkskuif by die predikant oor sy/haar rol in die gemeente; die polariteit van die lidmaat en predikant se bediening; die verband tussen die “kultuur” in ‘n gemeente en die mate waarin ‘n mens dit sal regkry om lidmate deel te maak van die bediening van die gemeente. Die konteks van dit alles is ‘n nuwe verstaan van die gestuurde roeping van die gemeente.
 
Uitkomste
‘n Ander verstaan van die rol van sowel die predikant as lidmaat in die  bediening van die gemeente.
Opgewondenheid oor wat dit vir die totale bediening in en deur die gemeente kan beteken wanneer sowel lidmaat as predikant anders begin dink oor hulle roeping en bediening.
Dat kursusgangers sal huistoe gaan met kennis van prosesse en “instrumente” wat ‘n mens kan help om in ‘n gemeente prakties op hierdie pad te vorder.

 Inskrywingsvorm