Communitas VBO Jaarprogram

Written by Admin on . Posted in Kursusse
VBO Kursusse 2009
  Kursus Aanbieders 10-12 MrtSTB 21-23 AprilSTB 5–7 MeiSuid-Kaap 13-15
Okt
STB
1 Wat kan ons leer van missionêre gemeente-wees uit die geskiedenis van die Vroeë Kerk? Lamin Saneh (prof missiologie Yale Universiteit) Robert Vosloo & Ian Nell Word herskeduleer aangesien prof Saneh nie meer in Maart kan kom nie. Datum sal later bekend wees
2 Missionêre leierskap en luisterende geloofsonderskeiding Frederick Marais, Andrew Esterhuizen t      
3 Prediking Johan Cilliers t      
4 Gemeente-wees vir ’n jonger geslag Nico Simpson t   t  
5 Narratiewe Pastoraat Deon Bruwer, Karien du Toit t      
6 OT en Prediking Hendrik Bosman, Danie O’Kennedy, Douglas Lawrie t      
7 Geloofsvorming Gys van Schoor en Coenie Burger  en Peet Bester t      
8 Interkulturele bedieninge van plaaslike gemeentes Ryk van Velden 28 – 30 Maart 2009 
9 Nuwe Gemeente-ontwikkeling en evangelisasie Jurgens Hendriks, Braam Hanekom, Theo Geyser, Peter Adams   t    
10 Die gemeente as sorgsisteem Wilhelm Burger, De Wet Schutte, Hans Steyn, Danie O’Kennedy   t    
11 Rentmeesterskap en Gemeentefinansies Monty Sahd, Francois Cillié & Johan Witbooi   t    
12 Hoe om lidmate te help om hulle bediening in die gemeente te ontdek Hannes Koornhof, Johan vd Merwe & Frederick Marais   t    
13 Liturgie en Liturgiese leiding Cas Wepener, Coenie Burger & Michiel Strauss   t    
14 Geestelike Intelligensie Johann Symington  12–14 Mei 2009 
15 Handelinge Konferensie Verskeie sprekers 18–20 Mei 2009
16 Skrif en Hermeneutiek Louis Jonker, Nelis van Rensburg, Jeremy Punt       t
17 Morele vorming in gemeentes Chris Jones, Nico Koopman, Natie Philander       t
18 Missionêre gemeentewees Frederick Marais, Coenie Burger, Andrew Esterhuizen       t 
19 Hoe om gemeentes betrokke te kry by diens aan die gemeenskap Jurgens Hendriks, Averell Rust & Hans Steyn       t
20 Hoe om `n gemeente en lidmate te lei tot dissipelskap Danie Mouton, Gys v Schoor, Deon Loots     S-Kaap28-30 Jul t 
21 NT en prediking Andries Cilliers, Flip Theron, Eddie Orsmond       t
22 Christologie: wie is Jesus Christus vir ons vandag Dirkie Smit, Francois Wessels,
Coenie Burger
      t

HELP ONGELETTERDE VOLWASSENES LEER LEES EN SKRYF

Written by Besoeker on . Posted in Kursusse

Die Bybelverhale gee ‘n goue draad deur die Ou en Nuwe Testament en eindig by die verlossing in Jesus Christus. Die kursus geskied verkieslik op ‘n een-tot-een basis en student en dosent bepaal ‘n uur per week. Dit is ook geskik vir klein groepe.  Die kursus word gedoen deur die tempo wat die student kan handhaaf, maar behoort binne ‘n jaar afgehandel te kan word. Die student moet daagliks ‘n aktiwiteit voltooi (duur 20 min) wat hom in aanraking hou met die les wat geleer is.

Die kursus is deur ‘n onderwyseres-predikantsvrou ontwikkel as deel van die ABC leer LEEF projek van die Kommissie vir Vrouelidmate. Tien volwassenes – trekkerbestuurders, arbeiders, huishulpe en tuinwerkers het in 2008 op Bonnievale die kursus voltooi en kan met groot selfvertroue hulle Bybel, straatname, etikette op voedselware en hulle eie posstukke lees!

Die volledige pakket kos R430 (posgeld ingesluit) en kan by die kantoor vir Vrouelidmate bestel word.  Tel 021 9577190  E-pos ngkvroue@kaapkerk.co.za Daar is nie kopiereg op die pakket nie – gemeentes/instansies kan dit aankoop en kopieë vir eie gebruik maak.  Dit mag egter nie verkoop word nie.

Jesus in die mall? Die aard van publieke teologie in SA vandag

Written by webmeester on . Posted in Konferensies

Formele bronne van teologie

 • Geloof – logos as Godservaring- fides quaerens intellectum (Anselmus/Barth)
 • Rede – logos as nadenke :“theos” + “logos”
 • Konteks – die logos het vlees geword
 • Bybel – die logos as geinspireerde, heilige Skrifte
 • Tradisie – die logos as oorgelewerde waarheid (credo’s, belydenisse)

Bronne van Teologie

Teologie

 • ‘n Nadenke oof God
 • soos in die Skrifte neerslag gevind
 • vanuit geloofservaring
 • in die lig van ‘n bepaalde konteks
 • en bepaalde tradisie

Variasie in teologieë

Tipe teologie bepaal deur toekenning van gewig aan bronne:

 • Tradisie  = Ortodokse/katolieke
 • Skrif = Protestantse
 • Ervaring = Pentekostalistiese
 • Konteks = Politieke- en bevrydingsteologieë
 • Rede = skolastieke

NGK – ‘n hubriede teologiese identiteit-in-wording

 • Skrif:
  • Calvyn en impulse vd Reformasie “sola Scriptura” =  histories-teologiese karakter vd Bybel
  • sonder integrasie van histories-kritiese insigte
  • skerp verdeeldheid/dualismes oor basiese teologiese waarhede en etiese vrae
 • Geloofservaring
  • Calvyn se brandende hart loop deur Skotse piëtisme (sonder Bonhoeffer)
  • navolging van charismatiese liturgieë/innerlike migrasie/religie as ontvlugting
  • korreksie op “intellektuele” geloof
 • Tradisie
  • credo’s + belydenisskrifte (sonder Barth) – onvermoë om Belhar te hoor /belydenisse te integreer
 • Konteks
  • Kuyper se neo-Calvinisme + Warneck se missiologie + Duitse Romantiek = “volksteologie”   (sonder Afrika) – ‘n wit kerk , ekumenies geisoleer

Jesus in die mall?

 • Ekklesio-sentries (tot 1992): “Tutu”
 • Politiek-sentries (1992-1998): “Mandela”
 • Ekono-sentries (1999-vandag): “Ramaphosa”

 

 • Gevolge:
  • Geestelike leiers op agtergrond
  • Kerk fokus op “geestelike” taak
  • Teologie verklein in openbare lewe

Lees hier verder in die PowerPoint of

Blaai hier die Skyfievertoning daarvan.

Skrifgesag: Is daar ‘n kernteologie?

Written by webmeester on . Posted in Konferensies

Die relatiwiteit van die vraagstelling

Is “Skrifgesag” inderdaad vandag die belangrikste teologiese vraagstuk in Suid-Afrika?
Kernteologie?
 • Diversiteit binne Xtendom net te groot om van “kernteologie” te praat: groot tradisies verteenwoordig verskillende hermeneutiese invalshoeke
 • Diversiteit binne Bybelwetenskappe net te groot om van “kernteologie” te praat (selfs konsep van “teks” bevraagteken)
 • Diversiteit binne sommige denominasies maak “kernteologie” moeilik (van “ortodoks”, “evangelies” tot “postmodern”)
Die deurbraak vd Reformasie
Impak en betekenis van “Sola Scriptura”
 • Herwin die grammaties-historiese studie vd Bybel as teks (bou op humanisme: Erasmus, Melanchton, Luther, Calvyn)
 • Lees die Bybel as een kanon (sacra Scriptura sui ipsius interpres)
 • Verskuif norm in teologie van pous/tradisie na Skrif:  “bevry van die tirannie van menslike tradisies wat hoofvaardig op ons afgedwing word in die naam van die kerk” (Calvyn)
 • “Semper reformanda” volgens Skrifte! (valse reformasie  “waar mense vrye lisensie neem om hulle nie meer te bepaal binne grense van die Woord van God nie, maar toevlug neem tot hul eie uitvindsels” (Calvyn)
 • Vertaal Bybel in volkstale (Duits, Frans, Engels, Nederl) en bou nuwe liedereskat
 • Demokratiseer hermeneutiek –  vryheid om self te lees/interpreteer ogv oortuiging dat Bybel helder (claritas) en deursigtig (perspecuitas)is
 • Maak prediking sentrale fokus in erediens ipv sakramente: praedicatio verbum Dei est verbum Dei /  coram Dei ex auditu Verbi
 • Maar: Behou relatiwiteit van die Bybel as gedeeltelike, maar genoegsame bekendmaking van God (“alg – besondere openbaring” – kyk NGB 2!)
 • Waak teen gevaar van “papierpous” (Luther)   en nuwe skolastiek (Geref ortodoksie en elemente van neo-Calvinisme)

Lees verder deur hier die PowerPoint af te laai of

om hier deur die Skyfies te werk.

’n Sistemiese blik op gemeentes

Written by webmeester on . Posted in Konferensies

“Reader” saamgestel vir gemeenteleiers wat belangstel om dieper insig te ontwikkel in die onderliggende dinamika’s in hulle gemeente. 

Communitas bied gereeld Sisteemdenke kursusse aan waar die insigte van hierdie Reader toegepas word op gemeentes en sisteemdenke vaardighede ingeoefen word. Kyk op www.communitas.co.za by Dagboek of kontak Divine by dr@sun.ac.za

 

 

 Through the 20th century and in the early years of the 21st century we have begun to see that this “dualistic, hierarchical framework of thinking is no longer adequate for interpreting our experience.
“No problem can be solved from the same consciousness that created it. We must learn to see the world anew.”
— Albert Einstein 

System dynamics is a field of study that Jay Forrester founded at the Massachusetts Institute of Technology (MIT) in the 1950s. The field has a long history, and has drawn from other fields as diverse as mechanical engineering, biology, and the social sciences.

In its simplest sense, system dynamics focuses on the flow of feedback (information that is transmitted and returned) that occurs throughout the parts of a system—and the system behaviors that result from those flows. For example, system dynamicists study reinforcing processes—feedback flows that generate exponential growth or collapse—and balancing processes—feedback flows that help a system maintain stability.

These reinforcing and balancing processes really aren’t mysterious—they’re all around us and within us. The world population explosion, the U.S. stock market crash of the 1930s, and the sudden onset of disease when foreign microbes proliferate in our bodies are all examples of reinforcing cycles. Our bodies’ ability to maintain a basic temperature of 98.6 degrees Fahrenheit, the stability that occurs in predator/prey systems, and the difficulty we often face when we try to change the way our organization does things are all examples of balancing cycles.

In addition, system dynamicists study the impact of delay on systemic behavior. Specifically, what are the implications when a cause takes a long time to exert its effect, and when cause and effect are physically far apart? For example, if your organization raises prices on its products beyond the comfort level of your customers, it may take a while for customers to get fed up and stop buying. If it takes a really long time for you to notice this feedback, you may not realize that customer buying habits are connected to the price hike you instituted “way back when.” (In fact, you might even panic about declining revenues and hike prices up even higher to try to save the business!)

Perhaps the most exciting thing about system dynamics is that it focuses on computer simulation modeling—using special software programs to figure out how a system’s behavior might play out over time if you implement certain changes. Simulation models are often embedded in what are known as “management flight simulators” or “microworlds,” computer programs with accessible user interfaces that let you “test flight” your ideas—without crashing your business!

The field of system dynamics gave rise to and serves as the bedrock for the field of systems thinking. What’s the difference between the two? With its emphasis on simulation modeling, system dynamics is generally seen as the more rigorous, academic field—though many management consultants use computer models in their work with clients. Systems thinking takes the principles of systemic behavior that system dynamics discovered—and applies them in practical ways to common problems in organizational life. In fact, simulation modeling, management flight simulators, and microworlds are merely some of the tools used by systems thinkers to understand the world around them and address problems.

Together, these two fields can become a potent ally as you navigate your way through the sometimes rocky terrain of organizational life!
Do you keep grappling with the same stubborn problems in your organization? If so, perhaps there’s a systems archetype lurking in the background. Systems archetypes are a class of systems thinking tools that capture common challenges that occur in all kinds of industries and organizations.

Laai die volle Word dokument hier af.

Frederick Marais
jfm@sun.ac.za
Communitas
www.communitas.co.za
Blog: www.communitas.co.za/Padlangs

Laai die PowerPoint aanbieding hier af.

Dit is ook in ‘n Foto Gallery hieronder geplaas.  Klik op die eerste een (of enigeen wat jy wil sien) en blaai deur hulle in die venster wat verskyn.

 

{gallery}lente_2009{/gallery}