Inskrywings stroom in vir Verantwoordelike Vernuwing 2008

Written by webmeester on . Posted in Konferensies

Volgens Gielie Loubser word die Stellenberg kantoor oorval met belangstelling vir vanjaar se Verantwoordelike Vernuwing konferensie. Inskrywings word steeds aanvaar, maar van die werkswinkels is reeds vol of byna vol so, ons moedig mense aan om maar sou gou as moontlik hulle inskrywings te stuur.

Dit is veral die met in die temas: Kerk met ‘n volgende generasie, wat die aandag trek. Ons wonder mos altyd in die kerk wat die jongmense dink oor ons – hierdie is nou die geleentheid.  Om reg hieraan te laat geskied het die organiseerders ‘n Voxpop opname gemaak met tieners. Kik op hierdie skakel om te kyk na ‘n uittreksel hiervan.  Die volledige DVD sal by die konferensie te koop wees. 

Die program van Verantwoordelike Vernuwing 2008 kan hieronder afgelaai word.

2008 Kursusse

Written by webmeester on . Posted in Kursusse

KURSUSSE: VIERDE KWARTAAL 2008    13-15 Oktober 2008

Klik hier om die inskrywingsvorm vir VBO week 3 in Word formaat af te laai (60 KB).

Al die kursusse word by die Kweekskool op Stellenbosch aangebied.

Kursustye:

Maandag 13 Okt: 10:00 tot 16:30

Dinsdag 14 Okt:  09:00 tot 16:30

Woensdag 15 Okt: 09:00 tot 13:00

Kontakpersoon:

Chrisna van der Merwe: cmer@sun.ac.za of 021-808 3624 en (f) 021-886 5701

Hoe om die Doop en Nagmaal ’n regmatige en betekenisvolle plek in die bediening te gee. (Coenie Burger, Johan van der  Merwe en Cas Wepener): VBO 15

 Die kursus gaan uit van die oortuiging dat die twee sakramente van Doop en Nagmaal oor die algemeen onderwaardeer en daarom ook onderbenut word in ons gemeentes.  
 In die kursus sal goed gekyk word na:

 •       Hoe ons moet dink oor die betekenis en gebruik van die Doop en die Nagmaal;
 •       hoekom die twee sakramente in die vroeë kerk gebruik is as sigbare simbole aan die hand waarvan die hele evangelie verduidelik is;
 •       hoekom Christus naas die prediking ook vir ons die sakramente gegee het, en wat ons verloor (of riskeer) as ons die sakramente afskeep; en
 •       hoe die viering van die twee geleenthede die erediens en die totale gemeentelike lewe kan verryk.

  

  

Prediking van die Nuwe Testament – in aansluiting by die Leesrooster. (Andries Cilliers, Flip Theron en Eddie Orsmond): VBO 16

In hierdie kursus gaan gefokus word op ons praktiese  prediking in die gemeente.  Daar gaan gesels word oor die prediking, veral die prediking van die Nuwe Testament – aan die hand van die Leesroostertekste vir volgende jaar.  Daar sal enkele algemene insette wees oor die prediking en die NT, maar die meeste tyd sal gebruik word vir fisiese preekbeplanning en –voorbereiding.  Ons gaan poog om in diepte na ten minste 10 NT-tekste te kyk en te praat oor hoe ons verantwoordelik oor die tekste kan preek.

  

  

  

  

   

 

 

 

 

 

 

Rentmeesterskap en gemeentefinansies. (Francois Cillie en Monty Sahd): VBO 24  

Alles behoort aan die Here!   En die Bybel vertel (meer as oor enige iets anders) hoe dat ons geld en besittings reg moet gebruik.   Ongelukkig is meeste leraars bevrees om oor geld te praat.   Maar omdat ons nie vertel wat die Bybel oor geld sê nie, verval meeste kerkvergaderings in ‘n geldgesprek:  “ons het nie geld om te doen waartoe die Here ons roep nie!”    In hierdie aanbieding kyk ons na wat die Bybel oor geld leer; hoe ons as leraars oor die geld-hekkie kan kom; sinvolle dankoffer in die gemeente; ons eie hantering van geld en hoe lidmate daarmee gehelp kan word; praktiese toepassing van Jesus se woorde: waar jou skat is, daar sal jou hart ook wees. 

500 jaar na Calvyn—wat kan ons vandag van hom leer (Robert Vosloo, Dirkie Smit en Coenie Burger) VBO 31

In 2009 vier ons die 500ste herdenking van Calvyn se geboortedag in 1509.  In hierdie kursus wil ons vanuit `n kerklike en gemeentelike perspektief vra wat ons in die tyd nog van Calvyn kan leer.  Nuwe navorsing oor Calvyn en sy tyd laat mense met nuwe oë na hom en sy werk kyk. 
In die kursus sal gekyk word na:

 •    nuwere navorsing en nadenke oor Calvyn en sy tyd, insluitend die fokus op sy eie posisie as vlugteling en die impak daarvan op sy teologie;
 •    Calvyn se teologie, veral sy verstaan van God en ons verhouding met Hom;
 •    wat ons van Calvyn kan leer oor die kerk/gemeentes en die bediening in gemeentes; en
 •    wat ons van Calvyn kan leer oor die kerk en Christene se roeping in Suid(er)-Afrika en ons globale wêreld vandag.

 

 

 

 

 

 

 

Sistemiese probleemoplossing (Frederick Marais)

Hierdie kursus is vir Communitas se diensleweraars om hulle sistemiese denkvaardighede op te skerp. Frederick Marais bied dit saam met Pieter Kloppers aan. Indien u belangstel om dit by te woon as dit weer aangebied word kontak gerus vir Divine by 021-808 3265 of dr@sun.ac.za

 

 

 

 

 

Fasiliterende Leierskap: 20–23 Oktober 2008

 

CFN bied weer ‘n kursus in Fasiliterende Leierskap aan by Communitas op Stellenbosch.  Kontak gerus vir Divine by  dr@sun.ac.za of by 021-808 3265 indien jy belangstel om in te skryf. In hierdie kursus word gemeenteleiers gehelp om die prosesse van transformasie in hulle gemeentes beter te verstaan en kan hulle sodoende beter leiding gee.

Die kursus is ‘n VBO ge-akkrediteerde kursus.

 A – LYS VAN KURSUSSE WAT REEDS IN 2008 AANGEBIED IS

(Die name tussen hakies is nie noodwendig aanbieders nie, maar die persone wat verantwoordelikheid neem vir die kursus)

Geestelike Leierskap (Coenie Burger en Braam Hanekom): VBO 1 en VBO 12

Daar is ’n sterk herwaardering van die belangrikheid van leierskap in ons samelewing. In die kursus sal gekyk word na algemene literatuur en teorieë oor leierskap, maar ook spesifiek na geestelike leierskap. Sake soos leierskap deur die gewone bediening, spanleierskap, bemagtigende

Hoe om lidmate te help om hulle bediening in die gemeente te ontdek (Hannes Koornhof, Johan van der Merwe en Frederick Marais):
VBO 2 en VBO 13

Navorsing dui daarop dat die bemagtiging van lidmate in die volgende paar dekades dalk die grootste enkele uitdaging vir hoofstroom-gemeentes sal wees. In die kursus sal gekyk word na ’n bybelse teorie vir die bediening van lidmate, maar veral na praktyke oor hoe ons in gemeentes daarvoor ruimte maak en dit vestig.

Gestuurde gemeentes benodig gestuurde leiers wat ’n gestuurde bediening kan implementeer (Frederick Marais): VBO 3

Die missionale of gestuurde perspektief op die kerk en gemeentes, is besig om ons beeld of persepsie van die kerk en gemeentes uit te daag. Heelwat gemeentes begin om hierdie perspektief op gemeentes te implementeer. In hierdie werkswinkel werk ons die hele tyd met wat nou in die gemeente, waar jy tans is, gebeur. Ons ontwerp saam ’n perspektief op die bediening van die gemeente vanuit God se “missio-dei” na die wêreld, of soos wat David Bosch sê:  Sending is nie die taak van die kerk nie, maar ’n eienskap van God.  Daar word gekyk na die leierskapsvaardighede en -uitdagings soos geloofsonderskeiding en geloofsdissiplines om as gestuurde leiers eer (te funksioneer. Ons sluit af met die identifisering van eerste stappe om die gemeente se bediening te begin verander na ’n gestuurde bediening.

Hoe om gemeentes betrokke te kry by diens aan die Gemeenskap (Pieter Grove): VBO 4 en VBO 14

Dit is haas onmoontlik om te dink dat daar Christelike gemeentes in ons land is wat nie ’n sterk bediening rondom armoede-bestryding het nie. En tog is dit so!  In hierdie kursus wil ons saam leer 1) hoe ons ons gemeentes meer bewus kan maak van ons taak in verband met armoede en ook hoe ons ons gemeentes inderdaad betrokke kan kry by armoede-bestryding. Daar gaan veral gefokus word op gesamentlike bedienings deur meer as een gemeente.

Predikante: geestelike groei, roepingsverdieping, persoonsgroei en selfbestuur: VBO 5

(Pierre Goosen en Andrew Esterhuizen)
Dit is ’n bekende feit dat die meeste predikante nie goed omsien na hulle eie gesondheid en bedieningsgereedheid nie. In hierdie kursus gaan ons fokus op verskeie fasette van die predikant se mens-wees, persoonsgroei, roeping, algemene gesondheid, ens

Jeug en familie (Christo Thesnaar): VBO 6

Navorsing wys dat een van die beste en sinvolste maniere om vandag se jeug te bereik, is deur die gesin en familie. In die kursus wil ons gemeentes en predikante help om na te dink oor hoe hulle ’n geseënde familie-bediening in die gemeente kan ontwikkel

Gemeentes-wees vir ’n jonger geslag (Nico Simpson): VBO 7

Hoofstroomgemeentes sukkel oor die algemeen om mense wat “te veel” of “te min kerk” gehad het, te bedien. Die vraag is hoe ’n gemeente ook in die hart van hulle bestaan oop kan wees vir mense wat God soek, maar opgegee het op die “kerk”. Hierdie is interaktiewe gespreksruimtes waar ons saam gaan gesels, dink en droom oor hoe om mense wat ontnugter, krities en op die rand van die kerk is, weer te verbind aan “the vintage way”.

Prediking  (Johan Cilliers en Allan Boesak): VBO 8 

Vir gereformeerde predikante is die weeklikse prediking ’n baie groot deel van hulle bediening. As dit goed gaan met jou prediking, kan dit amper nie sleg gaan in die bediening nie – en ook anders om! In die kursus gaan ons kans kry om weer na te dink oor ons verstaan en praktyk van die prediking.

Gemeenteleiding en gemeentebestuur (Hannes Theron): VBO 9

Predikante is nie altyd goed genoeg opgelei vir die leierskap en bestuurstake wat ons op ons neem as ons in ’n gemeente kom nie. In hierdie kursus gaan ons kyk na die leierskaprol van die predikant, maar ook aandag gee aan sake soos projekbestuur, konflikbestuur, veranderingsbestuur, spanleierskap, ens. 

Alleen predikant in ’n makrogemeente?: VBO 10

Heelwat van ons groot gemeentes kan nie die luukse van twee of drie predikante bekostig nie. Dit stel die predikant van so ’n gemeente voor besondere uitdagings. Meer as ander moet ons in so ’n situasie leer om Efesiërs 4:11 se opdrag uit te voer. In die kursus gaan ons kyk hoe ons ander leiers in die gemeente kan toerus om deel van ’n leierspan te word en hulle volwaardige rol in die gemeente te speel. 

Hoe om ’n pastorale sorg- en ondersteuningdiens in die gemeente te vestig (Wilhelm Burger, Hans Steyn, De Wet Schutte en Danie O’Kennedy): VBO 11

Baie van ons lidmate en gesinne spook met moeilike probleme en kwessies – te veel vir die predikant om alleen te hanteer. In die kursus gaan ons kyk hoe ons lidmate in die gemeente kan vestig om te help met die versorging en ondersteuning van mense met persoonlike en gesinsprobleme.

VBO 19:    ’n Roepingsretrait.

Hierdie retraite is by verskeie Ringe in die Wes- en Suid-Kaap aangebied. KOntak vir Joanie Batt by jcab@sun.ac.za of 021-808 3382 vir meer inligting.

VBO 20:    Following Christ’s lead: rethinking our ministry in the light of Christ’s ministry – Andrew Purves

Aflaaibare dokumente

Klik hier om na die dagboek te gaan vir datums en verdere inligting oor die kursusse wat Communitas aanbied.

Klik hier om die program vir die res van 2008 in Word formaat af te laai (40 KB).

Klik hier om die program vir die VBO week 3 – 13-15 Oktober 2008 – in Word formaat af te laai (41 KB).

 

 

2009 Konferensies

Written by webmeester on . Posted in Konferensies

Klik hier vir die kalender en blaai na 2009 vir dié konferensies wat al gelys is.

17-18 Februarie

’n Gebedskonferensie vir geestelike leiers en predikante. 

18-20 Mei 2009

Wat kan ons uit die Handelinge boek leer oor Missionôre Gemeentewees. ‘n Kursus wat gesamentlik aangebied word deur Communitas en Fakulteit Teologie.

25-26 Augustus 2009

Verantwoordelike Vernuwing by Stellenberg.

9-11 November 2009

Konferensie oor 5 jaar van gestuurdheid word gehou by Helderberg NGK.

 

A workshop in IMAGINATIVE PASTORAL COUNSELING

Written by webmeester on . Posted in Kursusse

Centre for Contextual Ministry

 

The
CENTER FOR CONTEXTUAL MINISTRY ,

University of Pretoria

presents:

 


A workshop in

 

IMAGINATIVE PASTORAL COUNSELING

 

BY

 

Julian Müller & Lourens Human

 

With co-presenters:

 

JILL FREEDMAN & GENE COMBS

 

CONTENT

 

Freedman
and Combs are internationally known for their leading role as theorists and
family therapists working in the narrative field. Their books, and especially
Narrative Therapy, are well known
and used all over the world. They conduct workshops and courses on various
levels and their Family Centre in Evanston, USA, is famous for the quality of
the courses and therapeutic work present annually. They have co-presented
many courses with Michael White and David Epston and can be regarded as world
leaders in the narrative approach.

 

Freedman
and Combs visited South Africa previously and conducted a level one workshop
in Pretoria. Julian Müller has attended both the level one and two workshops
in Evanston and has also participated with them in an international conference.

 

Prof
Julian Müller and Dr Lourens Human are both lecturers at the University of
Pretoria and are known for their courses and workshops in the narrative
approach to counselling. The workshop of 2008 will be the 8th in
the imaginative way of understanding and conducting pastoral therapeutic
situations
.
 

 

 

NATURE
OF THE WORKSHOP
:

 

This
is an interactive workshop with a lot of practical exercises, role-plays and
sharing of personal experiences.

 

DATE:

 

25-27
AUGUST 2008.

 

VENUE:

 

CE@UP,
Post Graduate School, University of Pretoria

 

COST:

 

·        R1800-00 per person

 

This
includes all study material, refreshments, two lunches and the certificate
for those who qualify. The price as published in the English prospectus had
to change to include refreshments and expenses of the two well known world
leaders in this field. 

 

A
maximum of 36 will be allowed to attend the workshop.

  

INFORMATION
and REGISTRATION:

 

At
the offices of CENTRE FOR CONTEXTUAL MINISTRY, Mrs Suki van Jaarsveld at 012
420 4951/2. Email: suki.vanjaarsveld@up.ac.za.
Fax: 012 420 2000.

 

Lidmaatdeelname: die storie van ‘n inkommer

Written by webmeester on . Posted in Konferensies

1. Hoe nuwelinge kan seker maak dat hulle as ‘inkommers’ en nie as ‘indringers’  beskou word nie

 • Inkommers moet die inisiatief neem om in te skakel en uit eie oortuiging betrokke te raak.
 • Laat dit duidelik word deur aksie en nie net deur woorde nie, dat jy bereid is om jou volle gewig by die gemeente se bedrywighede in te gooi.
 • Stel die kerkkantoor in kennis van jou belangstellings en ervaring – vra raad oor waar jy kan inskakel/’n bydrae lewer.
 • Maak vinnig kontak met die leraar/s en bou ‘n vertrouensverhouding op.
 • Skakel vinnig in waar jy kan bydra en waar jy ‘n belangstelling/vernuf het.
 • Moet jouself nie opdring nie – lankgevestigde lidmate (selfs ook predikante en/of kerkraadslede) kan ‘bedreig’ voel.
 • Praat met mense en leer hulle ken – groet die mense waarlangs jy in die kerk sit en gesels na die erediens met hulle.
 • Wees bereid om by tye buite jou gemaksone te werk!

2. Wat kan gemeentes doen om inkommers (van beide die stad asook van ander plattelandse gemeentes) te verwelkom en te laat inskakel?

 • Volg attestate/lidmaatsertifikate op wat oorgeplaas word, want dit is gewoonlik ‘n goeie aanduiding dat die nuwe intrekkers wil inskakel.
 • Besoek hulle binne hul eerste twee weke van aankoms – dit sê vir hulle dat hulle belangrik is.
 • Bied hulp aan om hulle gou vertroud te laat raak met hul nuwe dorp, kerk, gemeenskap en omgewing – nuwe intrekkers het gewoonlik baie vrae; en hulp met die alledaagse goed bou goeie vertrouensverhoudinge tussen mense.
 • Probeer om NIE die kerk se almanak en die offergawekoevert met die eerste besoek by die persone te laat nie! Dit kan later kom. Die eerste besoek moet uiteraard een van verwelkoming en ’n geleentheid om enige spesifieke behoeftes wat hulle mag hê te bespreek.
 • ‘n Bedieningslys met die gemeente se verskeie diensgroepe en aksies op, kan inkommers help om te besluit waar hulle in die toekoms betrokke wil raak.

3. Watter vaardighede, ondervinding  én ‘onkunde’ bring inkommers van die stad af saam met hulle?

 • Die platteland verskil in dié opsig dat alles wat met elkeen gebeur, soort van almal raak – in ’n kleiner gemeenskap moet onthou word dat leiers van een geslag na ’n ander mekaar opvolg (familie-tradisies) en dit maak dit soms moeilik vir inkommers om met nuwe idees en insigte na vore te kom wat aanvaarbaar sal wees vir lankgevestigde gemeentelede.
 • Sakekennis en stadskennis en –ervaring. Plattelandse gemeentes is hoofsaaklik landbougemeenskappe en inkommers met ander vaardighede, kennis en insigte kan gemeentes help om bietjie weg te breek van wat soms amper ‘n kloostermentaliteit kan  word.
 • Inkommers kan wat in die stad en in stadsgemeentes gebeur in ‘n plattelandse konteks soms hervertaal en aanvaarbaarder maak vir mense op die platteland.
 • Inkommers kan soms buite die kulturele raamwerk van kleiner dorpe dink en oplossings vir probleme en uitdagings help vind.

4. Wat kan ‘n plattelandse gemeente doen om stadsinkommers gou tuis te laat voel en betrokke te raak?

 • Gasvryheid is ‘n belangrike ‘geloofsgemeenskapswoord’ – dit geld vir die gemeente sowel as nuwe inkommer/s.
 • Respekteer die inkommer se keuse of hy/sy onmiddellik by gemeentebedrywighede en/of -aksies betrokke wil raak al dan nie. Dikwels word lidmate vervreem juis deur onoordeelkundige benadering sodra hulle aanmeld of aangemeld word. Dit kan gebeur dat ’n “begeesterde” lidmaat (kerkraadslid) iemand tromp-op loop en verwagtings koester wat die persoon meer vervreem as nader te trek.

5. Hoe beïnvloed die ‘kultuur’ en tradisie van ‘n plattelandse gemeente die inkommer self? Watter aanpassings moet hy/sy maak?

 • Die “inkommer” kan afhangende van waar hy of sy kom nogal ’n kultuurskok ervaar.
 • Dis moeilik vir ’n kleiner gemeente (minder as 1 000 lidmate en plus-minus 400 meelewende lidmate) om gevestigde tradisies prys te gee. Die gemeente mag in ‘n geloofsgemaksone (tradisie) verkeer, wat moeilik is om te bowe te kom. Tye verander egter en gemeentes moet kan saambeweeg. Inkommers hoef nie noodwendig aanpassings te maak nie, maar uit oortuiging kan die gemeente positief beïnvloed word en kan tradisie wel vernuwe. Kultuur is ’n ander saak:  veral ouer lidmate vind dit moeilik om te akkommodeer en dinge uit ’n ander perspektief te sien.
 • Moedergemeentes het oor die jare heen ‘n bepaalde en ‘eie’ kultuur agv jarelange tradisies ontwikkel (bv kerkrade – elkeen kry sy ‘beurt’ om ‘n kerkraadslid te wees); baie lidmate het hul ‘eie sitplek’ in die kerk; daar is bodorp- en onderdorplidmate ensovoorts wat die inkommer kan verwar en ontuis laat voel – veral wanner hy/sy ‘n fout begaan (bv deur op iemand anders se sitplek te gaan sit!).
 • Soms het plattelandse gemeentes ‘n ‘geslote’ kultuur en ‘n soort vrees vir nuwe inkommers (‘wie is hulle en wat kom maak hulle hier?’).
 • Omdat groot persentasies van plattelandse gemeentes se lidmate (en veral hulle kerkrade) boere is, kan daar ‘n outoritêre kultuur (‘baas-van-die-plaas’) veral onder die kerkraad heers wat moeilik is om te verander of om van af te sien.

6. Waar lê daar dalk haakplekke waarvoor inkommers na plattelandse gemeentes op die uitkyk moet wees?

 • Haakplekke moet in geleenthede en groeiplekke omgeskep word!
 • Moet nie haakplekke negeer nie – hanteer hulle!
 • Wees op jou hoede om nie jou suksesstorie van die verlede aan jou nuwe gemeente te kom verkoop nie.
 • Op die platteland kan die boerderygemeenskap, die sakewêreld en die sosiale strukture so vermeng dat hierdie intiemer betrokkenheid dikwels openhartige en objektiewe besluitneming rem. Hierdie werklikheid openbaar homself noodwendig ook by kerkraadsbesluite en gemeentelike strukture.
 • Ingewikkelde sosiale en familieverwantskappe en netwerke in die gemeente kan ‘n mynveld vir inkommers wees!

7. ‘n Goue reël vir inkommers!

 • Koester omsigtigheid, bedagsaamheid en respek vir die kultuur en tradisies van die nuwe gemeenskap waarvan jy self gekies het om lid te word.

‘n Praktiese lys van moets en moenies om die oorgang vir Inkommers makliker te maak

 1. “When-we” – Moenie aanhoudend na jou vorige / ou gemeente verwys nie. Dit sê soms vir ander mense dat jou hart nog daar lê. Indien nodig, sê eerder dat jy van ’n gemeente weet wat wel dit of dat doen. Maak seker dat jy as ‘n ‘inkommer’ en nie as ’n beterweter beskou word of van ’n hovaardige houding beskuldig word nie. Gun jouself eers tyd om deeglik waar te neem voordat jy kommentaar lewer!
 2. As jy op ’n gebied vaardig is, bv jy’t ’n nuusbrief in jou vorige gemmente geredigeer, of jy was koster daar, en jy is bereid om in die nuwe gemeente hierby betrek te word, sê dit. Plattelandse gemeentes soek veral sake-vernuf soos mense-kennis, syfervaardigheid, reklame-vernuf, opleidingsondervinding, ens.
 3. Baie keer is die soiale en familienetwerk op ’n dorp baie ingewikkeld en mens kan ’n lelike bloutjie loop as jy dit nie in ag neem nie. Die onwaarskynlikste mense is òf familie òf aangetroude familie of vriende van mekaar.
 4. Elke dorp het sy legendes en stories, asook sy legendariese persone. Luister na die stories en leer die mense ken. So kan jy ’n netwerk uitbou wat as ’n soort infrastruktuur vir jou kan dien.
 5. Kyk uit vir ander inkommers en maak vriende met hulle.
 6. As jy in ’n nuwe dorp ‘n huis koop, gebruik die verkoopsagent se kennis van die dorp om gou op dreef te kom – vra uit bv wie dink hy/sy die beste loodgieter, doktor, tandaarts ens. op die dorp is. Maak aantekeninge – dit sal later baie handig wees.
 7. Doen moeite om mense te leer ken en hulle te laat weet dat jy nuut op die dorp is. Vra hulle raad oor dinge – so word jy gou aanvaar as iemand wat gaaf is en wat “nie te trots is om hulp te vra nie!”
 8. Raak by dinge betrokke – bv die dorp se belastingbetalersvereniging, die Vryburgers, die rolbalklub, die kunstevereniging, ’n selgroep, die vrouediens, die basaarkomitee, die koor, ensovoorts. Vermaak op ’n dorp is beperk en die dorpenaars self voorsien baie van hulle eie vermaak.
 9. Moet nooit in die begin ’n sosiale uitnodiging (bv vir koffie of ‘n ete) afwys nie – kanse is dat jy dan nie ’n tweede uitnodiging sal ontvang nie.
 10. Baie dorpe se moedergemeentes is redelik oud – koop of leen boeke wat oor die gemeente se geskeidenis uitgegee is om byvoorbeeld ’n eeufees te herdenk – ’n mens leer baie daaruit wat jou ’n belangrike agtergrond kan gee.

Die storie van die kerk op ‘n plattelandse dorp is ook in baie opsigte die storie van die dorp self!

Dave Reid
Gemeentekoördineerder, Robertson-Moedergemeente
Junie 2008

Met dank aan die volgende persone wat ruim hiertoe bygedra het:

 • Mnr Ignatius du Plessis; kerkraadvoorsitter, Moedergemeente, Robertson
 • Di Walla Koen en Pieter Steyn, leraars, Moedergemeente, Robertson
 • Mev Ida Kriel, skriba, Moedergemeente, Robertson
 • Mnr Ambro Hayward, diensgroepleier – nuwe intrekkers, Moedergemeente, Robertson
 • Mev Helen Dewing, lidmaat, Adelaide Presbyterian Church

Demografie – ’n Golf van Verandering

Written by webmeester on . Posted in Konferensies

1.  Demografie verwys na bevolkingsamestelling.
Nooit staties – maar dinamies.

 • Bely:
  • Nie al die kennis in pag – daarom nie al die antwoorde.
  • Verstaan elke samelewing uniek: Verskillende faktore – soos bv. ekonomie en ekologie – laat proses van demografiese verandering in elke gemeenskap anders verloop.
 • Ooreenkom:
  • Luister na mekaar se stories
  • Leer uit mekaar se ondervinding

2.  Doen drie dinge:

 • Prinsipieel dink
 • Vertel George-Suid se storie – wat gebeur – hoe reageer
 • Integrasie – verstaan uitdagings – sien geleenthede – visie wat om te gaan doen.

3.  Leonard Sweet se storie:

 • God is creating us a wave
 • Een van drie dinge doen:
  • óf sit passief en wag – golf jou toe tiep – word drenkeling – versuip
  • óf mis die golf – beland agter in maalkolk van troebel water
  • óf kry jou plank reg en ry die golf

4.  Tendense:

 • Kaart van sinodale gebied – verstaan topografie, ekologie, ekonomie
 • Nagfoto – mense trek na die liggies toe
 • As gevolg van eiesoortigheid van ons geografie – vier tendense:
  • Ontvolking – wie bly agter: oumense en vroumense?
  • Verstedeliking/verdorping: wie is ons nuwe kliënte?
  • Middestad sindroom: sakekern sluk woonbuurte in?
  • Reënboog effek: multikulturele integrasie van tradisionele monokulturele geloofsgemeenskappe

5.  Die Sigmoid kurwe – help ons – anders te dink oor wat met ons gebeur:

 • Lewende organismes – groeikurwe in gemeen: ontkiem; groei, blom, verwelk.
 • Is dit ook op samelewingsverbande – soos bv. gemeentes – van toepassing?
 • Dis normaal – nie ’n ramp nie – dis ’n geleentheid – nie verleentheid
 • Vrede: as ’n ding se te tyd om is – laat hom sterf.  Plant vir jou ’n nuwe een
 • Don’t fear change – create change – maak vir jou ’n nuwe golf!
 • Voordat die organisme dood – nuwe een plant.  Create new wave.
 • Venster periode om dit te doen – te gou; of te laat
 • Geloofsonderskeiding – wanneer?

6.  Transformasie kurwe:

 • Van die oue – na die nuwe – nie reglynige program nie.  Pynlike proses van verandering
 • Sien diagram vir verskillende stappe
 • Soek afbreekpunt: vir ons was dit aftrede van Leraar
  • Jellie laat smelt
  • Solank as moontlik gesmelt hou – anders kopskuif mense nie
  • Bestuur chaos
 • Waar is jy nou op die kurwe?

7.  Ons eie verhaal:

 • Ruimtelike ontwikkelingsplan – oomblik van waarheid – Suid-Kaap groeipunt
 • Reaksie:
  • Vrek geskrik
  • Road show – inligting kommunikeer
   • Demografie verskuiwing: ontvolking van tradisionele lidmate: verdigting van woonbuurte
   • Geografiese verandering: grense vervaag – tussen gemeentes; tussen denominasies; nuwe stadsontwikkeling
   • Teologiese uitdaging: bidplekke soos paddastoele – nuwe vennootskappe
   • Ekonomiese implikasies
  • Strategiese beplanning – Buvton – 2jr. – nuwe visie en missie geformuleer
  • Bedieningsmodel herontwerp: behou bestaande – begin ’n nuwe – evolusionêr
   • Diversifiseer eredienste – voorsiening vir nuwe spiritualiteit
   • Skep inklusiewe karakter – dubbel medium bediening
   • Gawe gedrewe aksies – maksimum betrokkenheid

8.  Vertel jou storie:

 • Hoe lyk die golf van verandering in jou gemeenskap – wat gebeur
 • Watter nuwe geleenthede ontstaan – hoe reageer
 • Hoe moet jy jou surfboard reshape om die golf te ry – wie modelleer