Woestynrosie vs Vroue

Written by Admin on . Posted in Vrouebediening, Vrouelidmate

5

deur: Heidi Botes

Uit Bergsig se vroueaand het hierdie pragtige woestyn-rosie-storie ons aangegryp en ons deel dit ook met julle: Baie dankie aan Heidi Botes vir die navorsing hiervan en vir Google vir al die hulp.
Heidi vertel dat sy die aand gevra is om so ietsie oor die woestynrosie te sê. Die storie is so aangrypend dat dit net herhaal moet word.
As ons na die woestynrosies en al hul eienskappe kyk, is dit gou duidelik dat ons klomp “girls” en die woestyn-rosies eintlik baie in gemeen het. Heidi het die eien-skappe so vasgevat en elke vrou laat wonder of sy die woestynrosie is:
• Woestynrosies is geharde plantjies. Hulle groei net waar hulle geplant is en sal selfs in die moeilikste omstandighede aanpas.
• Hulle word ook Kliprosies of Skaamrosies genoem.
• Die woestynrosie is baie veelsydig en kan in hang-mandjies, klein potjies, groot beddings of sommer net as tafelversiering ‘n baie mooi prentjie skep.
• Die blaartjies se punte lyk skerp – asof dit jou kan steek, maar is eintlik sag … ons meisies lyk soms vir die wêreld ook sterk, hard en gevaarlik, maar dit steek meestal net ons sagte harte weg.
• Google reken: hulle groei in “roset vorm” en “die loof-kleur is meer intens in die herfs en winter” – ons er-vaar sommige dae ook dat ons meer intens is en in se-kere seisoene van ons lewens ís ons dan ook meer intens …
• “Uit een roset wat gelukkig en tevrede groei, ont-wikkel dik vlesige stele wat later weens gewig op die grond groei” – ons groei ook op ons beste wanneer ons gelukkig en tevrede is …
• Die blaartjies groei in verskillende kleure soos “ysblou, duifgrys of dofgroen” en dit klink vir my nogal misterieus en romanties.
• Die woestynrosie hou daarvan om gereeld water te   kry – anders as die ander vetplante? Net soos ons wat gereeld by ons Vader se voete gaan sit om van sy Lewende water te drink.

“The wilderness and the dry land shall be glad; the dessert shall rejoice and blossom like the rose and the autumn crocus; It shall blossom abundantly and rejoice even with joy and singing.”
• Soggens vroeg of na ‘n reënbui is die dou of reëndrup-pels soos blink pêrels in die hart van elke roset en dán is hul op hul mooiste.
Kom ons gaan raak stil en kry bietjie lewende water wat ons soos blink pêrels op ons harte kan dra sodat ons ook op óns heel mooiste kan wees!!

 

 

Ervarings … Die lewe … Ons storie …

Written by Admin on . Posted in Interaksie, Vrouebediening, Vrouelidmate

deur Mariëtte Steyn

Elkeen van ons se lewe leef ons op ‘n unieke manier en skryf so dus ons eie storie. Elkeen se storielyn is uniek en ons hoofstukke verskil dikwels baie.

Soms is daar mooi dele: groen berge, branders wat inrol, kinders se lag, mense se omgee. Ander kere is daar gate in die pad, alleentye, seerkry-tye, te hoë berg- toppe … Onsekertye kom in almal se lewens, in veranderinge wat mens soms doelloos laat ronddobber, in nuwe uitdagings wat wag!

In ‘n mate is ons bediening ook nou, na die Sinodale Konferensie, by so ‘n onsekertyd. Die konferensie is verby en ons kan terugkyk na ‘n wonderlike dag waarin vroue verskillende ervarings gehad het. Vanaf p4 vertel ons vroue ‘n klompie stories en foto’s beskryf die verhaal van 3 Junie.

Maar nou lê ‘n nuwe pad vir ons voor met ‘n nuutverkose taakspan. Ankia, ons is opgewonde oor jou en sien uit na die pad saam met jou, Riana, Nelda en Liezl. Ons glo dat ons taakspan binnekort nog sal uitbrei. Uitdagings gaan daar beslis wees, want die ervare rolspelers se tyd het uitgeloop. Esther van ons kantoor groet ons ook aan die einde van Julie en soms wil-wil ek benoud raak as ek dink waar is al die ervaring ewe skielik heen.
Maar, dan onthou ek skielik die verhaal van die Emmaüsgangers wat moedeloos was oppad terug huis toe. Ja, hulle het geglo Hy was die Een wat sou kom, wat die dood sou kom oorwin en nou is Hy al drie dae “dood”. Maar dan stap Iemand skielik saam met hulle. Iemand wat hulle a g v hul hartseer, ongelukkigheid of wanhoop nie herken nie. Totdat Hy hul oë oopmaak.

Ek glo dus dat God ook saam met ons nuwe span gaan stap en vir ons sal help met die pad vir ons Vrouebediening.
Ons lees in hierdie Interaksie van ons nuwe voorsitter se entoesiasme en opgewondenheid vir die tyd wat voorlê. Ons lees die mooi verhale wat uit die sinodale byeenkoms kom en ons lees pragtige stories van wat in gemeentes en in ander afdelings van die kerk gedoen word waar veral vroue Jesus se hande en voete is.

Ja, dis winter in die Kaap en hier rondom ons in Durbanville is lanings bome kaal gesnoei. Lelik! Maar, hierdie “seerkry” van ons natuur gaan eersdaags ‘n metamorfose ondergaan. Die bome gaan weer bot en daar gaan weer nuwe “groei en lewe, bloeisels en blomme” voortspruit. So glo ons gaan daar ook baie nuwe dinge voortspruit uit ‘n nuutverkose taakspan en ons is opgewonde.

Ons dank ons Hemelvader vir seisoene in ons lewe – waar ons soos die natuur, moet rus sodat ons met nuwe ywer in die volgende lente kan ontwaak.

m sign

mariette foto

VERGADERINGS

Written by Admin on . Posted in Vrouebediening

Voorsitter

Elke vergadering moet ‘n voorsitter hê.  Alle lede moet die voorsitter aanspreek.  Hulle mag nie met mekaar praat nie.

Agenda/Sakelys

Die voorsitter en die sekretaresse (of die bestuur of dagbestuur) stel voor die vergadering ‘n agenda/sakelys vir die vergadering op.  (Voorbeeld van ‘n sakelys volg later.)  Hoe vollediger die sakelys, hoe beter.

1.    Kennisgewing van vergadering

Die lede kry ruim voor die tyd (twee weke) kennis van die vergadering.  Dit kan mondeling of skriftelik gedoen word.  (Dit is wenslik dat die tye van gereelde vergaderings vasgelê word.

Saam met die kennisgewing van die vergadering kan die lede ook die notule van die vorige vergadering ontvang asook die agenda van die komende vergadering ten einde hulleself vir die vergadering voor te berei.

 

2.    Kworum

Die voorsitter moet toesien dat die vergadering behoorlik saamgestel is.  Sy moet die geldigheid van die kennisgewing van die vergadering nagaan en vasstel of ʼn kworum teenwoordig is.  ʼn Kworum is die minimum getal lede wat teenwoordig moet wees sodat geldige besluite oor sake op die agenda geneem kan word.   Een lid meer as die helfte van die lede van die vergadering vorm gewoonlik ‘n kworum.

3.    Verloop van die vergadering

Die agenda bepaal die volgorde waarin die vergadering verloop.  Slegs met toestemming van die vergadering kan daar van die volgorde afgewyk word.

 

4.    Punt ‘Algemeen”

Daar is nie ‘n punt “Algemeen” op ‘n vergadering nie.  Slegs met algemene instemming kan sake aan die begin van die vergadering op die agenda onder “Nuwe Sake” geplaas word,  maar dit word liefs nie so gedoen nie.

5.    Opening en Afsluitings

Dit is goed om vooraf persone te vra om te open en die bedankings en afsluiting te doen.

 

6.    Voorstelle

Na ‘n bespreking moet  ‘n voorstel geformuleer word, anders praat ‘n mens los en vas.

Elke lid het die reg om ‘n voorstel in te dien.

‘n Voorstel moet positief ingedien word:  “Ek stel voor dat …”

‘n Voorsitter is onpartydig en dien geen voorstelling in nie.  Sy mag wel vra:  “Wil iemand voorstel dat ….” en nie “Ek dink ons moet ….”nie.

‘n Voorstel kan slegs met die verlof van die vergadering weer teruggetrek word.

(Erkenning aan Vrystaat Sinode Vrouebediening vir bogenoemde)

Voorbeeld van ‘n Agenda

 

Agenda van die Gemeentelike Komitee van die Vrouebediening van ….. dateer …… 

1.   Opening en Verwelkoming

2.   Presensie

3. Notule van vergadering van ….. vir goedkeuring

4. Sake uit Notule

a.    ………………………………….

b.    ………………………………….

5.   Besprekingspunte:

       5.1 Projekte vir die jaar

       5.2 Finansies

       5.3 Webblad

       5.4 Jaartema

       5.5 .Kampe/toerustingsgeleenthede

       5.6 Deurkollekte Vrouebedieningskantoor

      5.7 Interaksie bydraes

 6 Afsluiting

     …. sluit af met gebed. Die volgende vergadering vind plaas op ………………. om ……….. 

 

VOORBEELD VAN ‘N NOTULE:

NOTULE

Wat is ‘n Notule?

 • Die notule is ‘n bondige, juiste, en onpartydige weergawe van ‘n vergadering.
 • Die notule moet so volledig wees sodat ‘n lid wat nie die vergadering kon bywoon nie, sal verstaan wat op die vergadering plaasgevind het deur net die notule te lees.
 • ‘n Notule is nie ‘n verslag nie.

Inhoud van ‘ Notule

Die sekretaresse skryf die notule in die teenwoordige tyd, bv: “Die vergadering besluit dat …”

‘n Notule bevat gewoonlik die volgende:

 • Die datum, tyd en plek van die vergadering
 • Die name van die voorsitter en sekretaresse
 • Die getal aanwesige en afwesige en afwesige lede, asook die name van die lede wat verskoning aangeteken het.
 • Besluite wat die vergadering geneem het.
 • Enige verslae, aankondigings of ander sake wat belangrik geag word.
 • Die tyd en wyse waarop die vergadering verdaag.

 

Hantering van ‘n Notule

 • Die notule word op die volgende vergadering goedgekeur nadat die vergadering geopen is.
 • ‘n Afskrif van die notule kan vooraf aan die lede gestuur word.  Hierdie notule kan dan as gelese beskou word en so word tyd bespaar.
 • Die voorsitter vra ‘n voorstel om die notule as ‘n juiste weergawe van die vorige vergadering te aanvaar.
 • Veranderinge word aangebring en genotuleer  indien nodig

Na aanvaarding van die voorstel onderteken die voorsitter die notule en skryf die datum daarby.

Voorbeeld van Notule

 

Notule

Van die Gemeentekomiteevergadering van die NGK Ceresvallei Vrouebediening gehou op Donderdag 15 Julie 2010 by die Pastorie

1.     OPENING EN VERWELKOMING

Magda heet almal welkom en open met voorlesing en gebed.

2.     TEENWOORDIG:

Madelein Gerber, Sonja Joubert , Aldihette Giliomee, Elsa Lombaard Fientjie Wium, Magda Geldenhuys, Riana du Plessis, Linda de Klerk

3.     SAKE UIT NOTULE

3.1          SOP & SJERRIE (21 MEI)

 • Het vlot verloop – Elsa word bedank vir haar reëlings in die verband.

3.2          PINKSTERPROJEKTE

 • Alles wat ingevorder is, is verdeel en uitgedeel:

o   Komberse aan Ceres Tuiste siekeboeg, Maudie Kriel, Pieter Strauss, Dienssentrum & ACVV

o   Speelgoed aan Provinsiale Hospitaal

o   Sopbestanddele aan Badisa

o   Ander kos aan ACVV

 • Magda sal weer reël dat gemeente bedank word in gemeentebrief.

 

4.     SAKE ONDER BESPREKING

4.1          VREUGDEVOLLE MOMENTE

 • Samestelling voltooi vir volgende 2 maande. Volgende bladsy beskikbaar by deure 25 Julie. Skrywe in gemeentebrief word hieroor benodig (Sonja sal reël).
 • Die onderstaande behoeftes is geïdentifiseer in gemeenskap:

o   Hospitaal : maak van sakke waarin ma’s kinders kan dra

o   Ceres Tuiste: stap, lees, musiek, besoek, sal hou van koekies bak

o   Goldilocks : oortrek van matrassies

o   ACVV: breiwerk (musse & serpe), waslappe & seep, ou klere

o   Badisa: pakkies met bababenodighede

o   Dienssentrum: naaldwerksakke, voorskote, benodig ook iemand wat een keer per week naaldwerklesse kan gee

o   Polisie : komberse & sagte speelgoed vir traumakamer, ou baba & kinderklere, mure van traumakamer verfraai, sop vir ongeveer 15 mense op gereelde basis

 • Omgee-sakkies gaan vanaf Sondag, 18 Julie in kerk beskikbaar wees waarin die volgende items bymekaar gemaak sal word tot Sondag 22 Augustus: wol, bababottels, tandepaste, waslappe & seep, babygrows, weggooidoeke, inkleurboeke & potlode.

o   Maksimum R20 per pakkie.

o   Aldihette sal skrywe in gemeentebrief reël om te verduidelik.

o   Linda reël 3 houers vir omgeesakkies (een by elke deur)

o   Riana sal 100 omgee-sakkies maak en Sondagoggend voor kerk in houers plaas.

o   Aldihette sal drie appelbokse reël waarin sakkies wat terugkom geplaas kan word.

o   Addisionele items tot maksimum van R2000 sal aangekoop word afhangend van wat ingevorder word.

o   Elsa sal vir Drukkers vra om afvalpapier in boekies te bind.

 • Praktiese doen-oggend verskuif na Woensdag, 25 AUGUSTUS by Ceres Tuiste.

o   Elkeen van ons moet probeer om iemand saam te bring.

o   Stel lys saam van mense wat later op gereelde basis betrokke wil wees

o   Drie sessies (9H30-11H30, 14h00-16H00 en 19h00) sal aangebied word

Oggendsessie

9H30 – 11h30

Middagsessie

14H00 – 16h00

Aandsessie

19H00

1.Stikstasie : maak drasakke vir hospitaal (Sonja)

2.Pakkiestasie : verpak items uit omgeesakkies vir Badisa, ACVV, Polisie (Fientjie & Elsa)

3. Kaartjiestasie – ±100 kaartjies vir matrieks. (Aldihette sal Karin Hendriks vra om te reël/beman.)

 

10H00: bedien iets lekker saam met tee vir inwoners:

2 x plaatkoeke (Linda) & 2 x soutterte (Elsa & Madelein)

Koekies bak:

 

Deeg vooraf aangemaak:

2 x Witkoekies (Magda), 2 x Vla (Fientjie),

2 x Gemmer (Madelien)

Koekpanne (Magda, Elsa, Riana)

 

Tussendeur vroue uit gemeente help met stap/ lees/ kuier

Begin met musiek items 19h00 vir 15 min (Madelein reël met Karin)

 

Goldilocks stasie (Eoudia)

 

Koekies verpak

 

Bingo & Speletjies

 

Lees (Bybel) & kuier

 

5.      FINANSIES

5.1          Beleggings

 • Tans R XXXX.XX beskikbaar vir verdeling.

5.2          Projekte

 • Donasies van R1000 elk vir teologiese opleiding by Morgenster en dokters by Gugu is nog nie gedoen. Madelein sal opvolg.
 • Moederskamer – Lizette is besig met kwotasie vir moederskamer se vloer.
 • Overlays – Ankia Burger is besig om te ondersoek.

6.     PROJEKTE

6.1          Hallelujas in my Hangkas – 30 Julie.

180 kaartjies moet binne volgende 2 weke verkoop word. Almal moet asseblief help kaartjieverkope.

6.2          Straatwerk benodig gordyne, beddegoed & breekgoed vir huis wat

hulle besig is om te restoureer vir hul projek: Jy’s waardevol vir Jesus. Gee deur aan gemeente in bulletin (Madelein).

7.     SINODALE NUUSBRIEF

7.1          Cederberg konferensie vir lidmate op Citrusdal : 18-19 Augustus sal in gemeente blaadjie afgekondig word (Magda).

7.2          Interaksies is aangekoop en sal by kerkdeure beskikbaar wees. Reël ook skrywe in bulletin hieroor (Madelein).

8.     DATUM VAN VOLGENDE VERGADERING

7 Oktober 2010 om 19H15

9.     AFSLUITING

Linda sluit af met gebed.

Datum:             ………………………………………………

VOORSITTER: ……………………………………………………….

SEKRETARESSE: ……………………………………………………

Pligte van bestuurslede

Written by Admin on . Posted in Vrouebediening

4.    Is die skakelpersoon tussen die gemeentelike vrouebediening en die sinodale kantoor vir vrouelidmate.  Sy moet inligting wat sy ontvang aan die komitee en vrouelidmate kommunikeer soos van toepassing.

5.    Tree altyd op in noue samewerking met en na raadpleging van haar komitee.

6.    Belê in samewerking met die sekretaresse vergaderings, stel sakelyste op en sien toe dat dokumentasie bewaar word en korrespondensie hanteer word.

7.    Neem leiding by vergaderings.  In haar afwesigheid tree die ondervoorsitter of aangewese bestuurslid op as voorsitter.

8.    Gee in vergaderings aan alle lede ‘n billike geleentheid om haar sienswyse oor ‘n saak te stel, veral om te verhoed dat daar buite die byeenkoms menings, of griewe of voorstelle uitgespreek word wat binne die byeenkoms moes geskied.

9.    Handhaaf normale vergaderingsprosedure

10. Delegeer sover moontlik haar verantwoordelikhede

11. Verteenwoordig, wanneer sy deur die ring daartoe verkies word, die vrouelidmate by die sinodale kommissie

12. Verteenwoordig die vrouebediening by gemeentelike kommissies en/of die kerkraad soos die kerkraad dit plaaslik reel.

13. Doen jaarliks verslag van die vrouebediening se werksaamhede by die kerkraad en by die Sinodale kantoor.

Ondervoorsitter

1.    Neem leiding in die afwesigheid van die voorsitter of wanneer sy deur die voorsitter versoek word om die voorsitterstoel in te neem.

2.    Ondersteun die voorsitter en voer alle opdrgte uit waartoe sy deur die voorsitter of komitee versoek word.

3.    Sorg vir goeie onderlinge verhoudings en motiveer die vrouelidmate deur haar eie entoesiasme en lojaliteit

Sekretaresse

1.    Is ‘n volwaardige lid van die bestuur

2.    Voer haar opdragte in noue skakeling met die voorsitter uit.

3.    Sien in samewerking met die voorsitter toe dat vergaderings ordelik afgehandel word, omsendbriewe hanteer word en korrespondensie opgevolg en afgehandel word.

4.    Gee uitvoering aan die opdragte en besluite van die bestuur.

5.    Is verantwoordelik vir die kennisgewing, sakelys, reëlings en notules van die bestuur asook ander take soos deur die bestuur besluit.

6.    Sorg dat ‘n presensielys by byeenkomste sirkuleer.

7.    Moet toesien dat notules afgeneem en veilig bewaar word

Tesourier

1.    Die boekhouding van die Vrouelidmate word deur die kassier van die gemeente gedoen.

2.    Indien die Vrouelidmate ook ‘n eie interne boekhouding van hulle fondse verlang, ontvang die tesourier van die vrouelidmate alle gelde en betaal dit aan die kassier oor.

3.    Sy reik ‘n kwitansie uit vir elke bedrag wat sy ontvang.

4.    Sy doen alle aanvrae vir uitbetalings deur die gemeente se kassier.

5.    Sy is verantwoordelik  vir die opstel van die vrouelidmate se jaarlikse begroting.

6.    Saam met die skriba/kassier stel sy aan die einde van die jaar ‘n finansiële verslag op.  Hierdie verslag word as deel van die vrouelidmate se jaarverslag aan die kerkraad voorgelê. Die boekhouding van die vrouelidmate word deur die kassier van die gemeente gedoen.

Reglement

Written by Admin on . Posted in Vrouebediening

6. GEMEENTE: RIGLYNE OM VROUE SE BETROKKENHEID TE ORGANISEER

6.1       Leierskap

Die vrouelidmate van ‘n gemeente verkies ‘n voorsitter, ondervoorsitter, sekretaresse en soveel lede soos nodig om die leiding in die gemeente te neem.

6.2       Werkswyse

6.2.1 Elke gemeente bepaal hulle eie werkswyse.

6.2.2 Elke gemeente kan in oorleg met die kerkraad fondse insamel.

Die fondse moet onderwerp word aan goeie rekenkundige rekords en boekhouding, asook ouditering soos ooreengekom met die kerkraad.

6.2.3 Elke gemeente vul ‘n eenvoudige jaarverslag in wat deur die Kantoor vir Vrouelidmate voorsien word en maak drie afskrifte.  Een is vir die kerkraad, een vir die ringsvoorsitter en een vir die Kantoor.  Die oorspronklike word vir eie rekords behou.

RING: DIE KOMMISSIE VIR VROUELIDMATE OP RINGSGEBIED

7.1             Die leierskap

Die voorsitters (of aangewese verteenwoordiger) van elke gemeente verkies ‘n ringsvoorsitter vir die ring.  Hulle kan ook soveel lede soos wat hulle nodig vind, kies om leiding te neem.

‘n Ringsvoorsitter bly aan vir vier jaar en kan weer herkies word.  Goeie wisseling word aanbeveel.

7.2             Funksies

7.2.1 Die ringsvoorsitter tree op as skakelpersoon in die ring: behou kontak met ringsgemeentes, gee leiding waar nodig, skakel met sinodale kantoor.

7.2.2 Die ringsvoorsitter en leierskap reël jaarliks ‘n vroueverrykingsgeleentheid.

SINODE: DIE KOMMISSIE VIR VROUELIDMATE OP SINODALE GEBIED

8                SINODE: DIE SINODALE KOMMISSIE VIR VROUELIDMATE (SKV)

8.1             Die leierskap

8.1.1 Die voorsitter en ondervoorsitter word deur die afgevaardigdes by die Sinodale Byeenkoms gekies.

8.1.2 Die ringsvoorsitters.

8.1.3 Die uitvoerende beampte van die kantoor vir Vrouelidmate.

8.1.4 Die redaktrise van Interaksie.

8.2             Konstituering

8.2.1 Die Sinodale Kommissie vir Vrouelidmate konstitueer tydens die Sinodale Byeenkoms.

8.3             Funksies

8.3.1 Die Kommissie vergader verkieslik een keer per jaar.

8.3.2 Reël elke vier jaar ‘n Sinodale Byeenkoms.

8.3.3 Doen verslag aan die Sinode.

8.3.4 Hanteer en administreer fondse wat ingevolge die SKV se begroting beskikbaar is.

8.3.5 Benoem een verteenwoordiger in die Taakspan vir Vrouelidmate, van die Algemene Sinode.

8.3.6 Behou skakeling met sinodale kommissies en kerklike instansies.

8.3.7 Voorsien artikels vir Interaksie (kwartaalblad van Vrouebediening).

8.4             Die Uitvoerende Komitee (UK)

8.4.1          Samestelling

‘n voorsitter

‘n ondervoorsitter

die uitvoerende beampte van die kantoor

die redaktrise van Interaksie

‘n verteenwoordiger uit elk van die vyf streke van die sinodale gebied  (verkies deur SKV)

8.4.2 Vakatures in die UK word deur die UK aangevul.

8.4.3 Die voorsitter, ondervoorsitter en uitvoerende beampte vorm die dagbestuur om spoedeisende sake te hanteer.

8.4.4          Funksies

8.4.4.1 Die UK voer die opdragte van die Vrouekommissie uit.

8.4.4.2 Handel gedurende die jaar namens, en doen verslag tydens die jaarvergadering van die SKV.

8.4.4.3 Berei die agenda, jaarverslag en begroting voor vir die jaarvergadering en vir die Sinodale Byeenkoms.

8.4.4.4 Stel kantoorpersoneel aan volgens die Personeelreglement van die Sinode.

8.4.4.5 Hou kwartaalliks ‘n vergadering, indien nodig.

8.5             Finansies

8.5.1 Die verantwoordelikhede van die Kommissie, die administratiewe en ander uitgawes word deur die vrywillige bydraes van die vrouelidmate van die gemeentes gedra.  ‘n Behoorlike begroting word vir die doel opgestel.  Behoorlike boekhouding en ouditering in oorleg met die saakgelastigde word gedoen.

8.6             Die Sinodale Byeenkoms van vrouelidmate

8.6.1 Die Sinodale Byeenkoms word elke vier jaar gehou in die jaar waarin die Sinode van die Nederduitse Gereformeerde Kerk in Suid-Afrika sy gewone sitting het.

8.6.2 Verblyfkoste van gemeentelike afgevaardigdes word deur elke gemeente gedra.

8.6.3 Die Sinodale Byeenkoms word soos volg saamgestel:

8.6.3.1 die uittredende SKV;

8.6.3.2 twee stemgeregtigde afgevaardigdes uit elke gemeente.

9.               WYSIGING VAN DIE REGLEMENT

Die wysiging van hierdie reglement geskied deur die Sinode op voordrag van, en in oorleg met die Kommissie vir Vrouelidmate.