En wat sê ‘n naam?

Written by Admin on . Posted in Vrouebediening

Die sinodale kommissie skep jaarliks vir verteenwoordigers uit alle ringe ‘n vergader geleentheid om te kyk na tendense en behoeftes. Dit help gemeentelike vrouebedieninge om die groter prentjie van die kerkverband waarbinne hulle funksioneer, raak te sien.  Die sinodale kommissie is ‘n vennoot van elke gemeentelike vrouebediening om optimaal te funksioneer.

Die sinodale kommissie se dienste is beskikbaar vir alle gemeentes. Gemeentelike vrouebedieninge se outonomiteit word erken en gerespekteer.

In die Wes- en Suid-Kaap is die sinodale kommissie vir vrouelidmate  se fokus  om gemeentes en vrouebedieninge te inspireer, te ondersteun en te begelei in hulle unieke bediening aan vrouelidmate.

Dit word gedoen deur die verskaffing van inligting tov kerklike werksaamhede waarby vroue belang het, die identifisering van behoeftes wat as projekte gebruik kan word, die ontwikkeling en beskikbaarstelling van hulpmiddels wat deur vrouebedieninge gebruik kan word, bv vir geestelike toerusting, riglyne vir vrouebedieninge, ens; die skep van ‘n netwerk vir gemeentes om met mekaar te deel en by mekaar te leer en die gee van leiding op versoek van gemeentes.  Vrouekampe en leierskapstoerusting word op beperkte skaal aangebied as geleethede vir vroue van kleiner gemeentes vir wie dit nie koste-effektief is om dit self aan te bied nie.  Dit vervang nie die gemeentelike inisiatief nie. Die kantoor vir vrouelidmate  gee uitvoering aan die werksaamhede van die Kommissie vir Vrouelidmate.

Hoe begin jy ‘n Vrouebediening?

Written by Admin on . Posted in Vrouebediening

 • Stel ‘n gebedsgroep saam uit vroue wat ‘n passie het vir ‘n vrouebediening. 
 • Bid vir leiers wat hulleself bereid verklaar om leiding te neem.
 • Sodra daar leiers is, tree in gesprek met die kerkraad/leierskap van die gemeente en verkry hulle toestemming om die saak met die vrouelidmate te kommunikeer en hulle behoeftes te hoor.
 • Doen ‘n behoeftebepaling onder die vroue.  Maak gebruik van kort vraelyste, formele -, informele gesprekke en ander soos nodig. 
 • Raadpleeg ook die navorsingsresultate oor vroue se geestelike behoeftes wat in 2007 landswyd onder vrouelidmate gedoen is.
 • Indien daar wel ‘n behoefte aan ‘n vrouebediening is, reël ‘n geleentheid met soveel vroue as moontlik waartydens ‘n doel vir die bediening geformuleer kan word.
 • Hou altyd die volgende in gedagte: die gemeente se visie, die gemeenskap se profiel en behoeftes, en die vrouelidmate se profiel en behoeftes.
 • Formuleer die visie duidelik en breek dit af na werkbare projekte, take, ens en formuleer dit vir ‘n vaste tydperk, bv 2 jaar ens. 
 • Herhaal na afloop van die tydperk weer dieselfde oefening om te verseker dat die bediening relevant bly.
 • Raadpleeg die kantoor vir vrouelidmate
 • Raadpleeg die reglement vir die Vrouebediening