MTh Bedieningspraktyk – 2014

Written by Admin on . Posted in Ekklesia, M Th, Nuus

Die Universiteit van Stellenbosch bied ‘n twee-jaar modulêre MTh in Praktiese Teologie (Bedieningspraktyk) aan. Die doel van die program is om missionale leierskapkapasiteit te bou deur lees, sterk teologiese dialoog, deelname aan geestelike dissiplines, om te eksperimenteer met missionale leierskapsuitdagings en persoonlike besinning (joernaal) en rigting.
Sien aangeheg volledige besonderhede:
 
MTh_Bedieningspraktyk_2014

TENDENSE EN DIE TOEKOMS VAN DIE KERK

Written by Frederick on . Posted in SAVGG Artikels

Die ervaring was dat dit in baie opsigte was soos om in ‘n “tydmasjien” te klim en ‘n kykie te kry van toekomstige tendense wat ons in Suid Afrika te wagte kan wees en wat reeds op verskeie vlakke aan die orde is in ons land

(Oorsese studietoer 12 – 26 April 2010)
Toerleiers:
Prof Nelus Niemandt (Prof by Fakulteit Teologie, Universiteit Pretoria)
Dr WA Pretorius (Diensraad voorsitter van Gemeente-ontwikkeling Noordelike Sinode)

Persoonlik dink ek dat ons in Suid-Afrika tog in talle opsigte ‘n paar tree voor ons Engelse, Nederlandse en VSA vriende is en dat daar talle “geboortes” alreeds plaasgevind het.

Gedurende die toer van 14 dae het ons met 16 predikante uit verskillende sinodale streke, 19 verskillende organisasies/groeperinge en 30 verskillende persone oor ‘n baie wye spektrum van spiritualiteite, kennis gemaak. Ons het hoofstroom-kerke sowel as ontluikende (alternatiewe) kerke besoek.
Die doel van die toer was: Om na tendense en die toekoms van die kerk in Engeland, Nederland en in Suid-Afrika te kyk.
Die ervaring was dat dit in baie opsigte was soos om in ‘n “tydmasjien” te klim en ‘n kykie te kry van toekomstige tendense wat ons in Suid Afrika te wagte kan wees en wat reeds op verskeie vlakke aan die orde is in ons land.
Sean Callaghan (’n voormalige Suid-Afrikaner en missionêre kerkplanter) is ‘n oud-Suid-Afrikaner wat in Melville ‘n kerk geplant het. Volgens hom is Engeland ‘n baie goeie plek om by te leer, aangesien Engeland ‘n goeie 20 jaar voor ons (en 10 jaar voor Amerika) is as dit gaan oor generatiewe ontwikkelinge. Volgens hom verander die konteks baie vinnig. Kerk is lankal vir baie mense nie meer die “default”-keuse nie. Die tempo waarteen die “mainline churches” in Engeland leeggeloop het, is ‘n bewys hiervan.
Daar was verskillende reaksies op hierdie tendens. In Amerika het die “seeker-sensitive” beweging begin waarvan Bill Hybels en sy Willow Creek kerk een van die luidenste stemme was en is. Dan was daar die Alfa-kursus respons uit Engeland, ‘n benadering wat mense op ‘n non-outoritêre manier wou wys hoe die Bybel se boodskap relevant is in hulle lewens. Derdens was daar die “House Church” Movement wat natuurlik die probleem het dat die risiko vir dwaalleer groot is omdat daar geen “accountability” is nie. Die “alternative worship”-beweging was ‘n belangrike reaksie in Engeland. Mense het begin sê as jy nie goed kan praat of musiek maak nie, is daar nie ‘n manier vir jou om deel te neem aan dienste nie. Daar is begin eksperimenteer met alternatiewe vorms van eredienste, weg van die “sermon-sandwiched-between two hymns” benadering. Hierdie dienste het daarop gekonsentreer om almal te betrek, om ‘n bydrae te maak. Laastens was daar dan die “Integral mission”-benadering waarin sosiale geregtigheid die hoofrede vir die kerk se bestaan was.
Hierdie benaderings word deesdae verder verfyn in hoofsaaklik vier denkskole:
Die “Emerging Church” beweging. Hierdie beweging het wortels in die Baptiste en Charismatiese kerke van die VSA.
Die “Alternative Worship”-beweging wat liturgiese wortels het en word hoofsaaklik aangetref in die VK, Nieu-Seeland en Australië.
Die “Fresh Expressions”-beweging wat veral hier in Londen baie gewild is en uit die Anglikaanse tradisie ontwikkel het.
Die “Small, Missional Communities”-beweging wat met ‘n “highly participative” model werk en baie na buite gefokus is.
Al bogenoemde denkskole het ‘n geweldige diepe besorgdheid oor sosiale geregtigheid (armoede, rassisme, vigs ens.) Hierdie besorgdheid word deesdae vanuit vier bronne gevoed, naamlik:
Die liberale Protestantisme en die Episkopaalse vleuel van die Anglikaanse kerk.
Die Bevrydingsteolgie-bewegings uit Suid-Amerika en Afrika.
Die nuwe oplewing in Koninkryksteologie van NT Wright, Brian McClaren en baie ander.
Tim Keller met sy bediening in New York. (Sy mantra is glo: “Work for the good of Babylon while longing for Zion.”).

Wat het ons geleer:

Die tendense en tekens van die toekoms asook die verandering wat dit meebring, is alreeds in ons kultuur aanwesig en besig om nog verder in ons kultuur neerslag te vind.

Kerkwees sal eietyds en binne ‘n bepaalde konteks hergedefinieer moet word. Ons sal nuut en oop moet dink oor bestaande gemeentes en die plant van nuwe gemeentes en geloofsgemeenskappe.

Missionale kerkwees en ‘n koninkryk perspektief, om aan te sluit waar God Drie-enig alreeds aan die werk is, moet al meer in die prediking en ten diepste in die kultuur van ‘n gemeente/geloofsgemeenskap, neerslag vind.

Om as pioniers, voortrekkers (terme wat prof. Henk de Roest van Nederland gebruik) die unieke uitdagings en geleenthede van ons tyd, binne ons bepaalde konteks, sinvol en met ‘n openheid aan te spreek.

Om te waag om grense oor te steek en risiko’s te neem. Diversiteit en ons andersheid te vier.

Om meer betrokke te raak by die gemeenskap en sosiale geregtigheid (armoede, vigs, rassisme, seksisme ens.) aan te spreek en op te tree as mede-skeppers van ‘n meer geloofwaardige wêreld.

Om weer persoonlik maar ook gesamentlik die misterie en grootsheid van die Drie-enige God te ontdek, te beleef en te deel met die mense rondom ons.

Om telkens deur God verras te word en oop te wees daarvoor dat Hy steeds aktief besig is om te skep en te herskep. Selfs in Nederland en Engeland het Hy, soos Martin Luther sê: “Christus hou self Sy kerk in stand” ten spyte van mense se idees en planne.

Die talle netwerke wat alreeds bestaan en die persone en organisasies waarby ons as groep aansluiting kon vind, hou die deure oop vir verdere dialoog en samewerking.

‘n Groot samebindende faktor en gemene deler was om weer opnuut iets van die samehorigheid en katolieke/algemene gedeelde waardes en tradisies wat ons deur die eeue, saambind, te beleef. Ons “wortels” is weer bevestig!

Persoonlik dink ek dat ons in Suid-Afrika tog in talle opsigte ‘n paar tree voor ons Engelse, Nederlandse en VSA vriende is en dat daar talle “geboortes” alreeds plaasgevind het. Die volgende merkers sal ons moontlik kan help op ons unieke reis:
Ons lidmate, predikante en teoloë is en word aan so ‘n wye verskeidenheid teologië, spiritualiteite en diverse denke asook voortdurende veranderinge blootgestel, dat daar ‘n groter openheid en verdraagsaamheid te bespeur is.
Die eerlike soeke om die andersheid/diverse te verreken en te vier in ons “Reënboog land” word by talle ‘n passie en leefstyl.
Om grense oor te steek en aanpassings te maak op verskeie vlakke is deel van ons alledaagse lewe.
Ons konteks wat voortdurend aan die verander is asook die talle onsekerhede waarmee ons daagliks mee gekonfronteer word en mee saamleef, bied nuwe uitdagings en geleenthede.
Die konteks en demografie waarbinne ons daagliks werk, woon en lewe stel ook nuwe unieke uitdagings, openheid en kreatiewe oplossings asook eise aan ons.
Ons taalgebruik en vrae oor God, die teologie en die kultuur asook ons konteks dwing ons om skeppend, innoverend en nuut te dink oor ‘n aantal “sekerhede” van die verlede. Nuwe taal en inhoud word geskep en die “misterie” van God word weer ontdek en beleef.
Daar word met ander, nuwe oë, ore en hart gesoek na die verrassende en verfrissende belewing van God en Sy betrokkenheid by die skepping en totale kosmos.
Die Missio Dei, die ongekende en hernude belangstelling in die Sturende God wat alreeds en steeds in Sy kosmos, skeppend en herskeppend aan die werk is, spreek mense weer aan en daag hulle uit.
Talle lidmate, predikante en geloofsgemeenskappe tree al meer op as mede-skeppers van ‘n meer geloofwaardige wêreld en heler kosmos. Betrokkenheid as gestuurde, binne jou bepaalde konteks, verseker dat verandering en vernuwing plaasvind wat helend is vir almal (projekte, uitreike, dienste, omgee ens).
Talle gemeentes/geloofsgemeenskappe se identiteit en kultuur het oor ‘n tydperk begin skuif en verander. Dit is méér as kosmetiese veranderinge wat dus plaasgevind het.
Die studietoer was voorwaar vir elkeen van ons ‘n wonderlike en unieke ervaring. Ons het soveel bymekaar geleer en talle nuwe brûe is gebou. Grense is oorgesteek en daar is ‘n nuwe en opregte waardering vir ons diverse land en sy/haar mense. Die eeu oue aanhaling van Martin Luther is net weer in ons gedagtes vasgepen: “Christus hou self Sy kerk in stand!”
Ons sal deur geestelike onderskeiding en die bou van nuwe kapasiteit moet meewerk om die kultuur en identiteit van ons geloofsgemeenskappe te verruim en te verskuif. Ons sal moet waag en die risiko’s neem om te wag op die regte brander. As ons te haastig en ondeurdag optree gaan die brander oor en op ons breek met moontlike katastrofiese gevolge. Indien ons te lank wag om die nodige aanpassings te maak, kan ons te laat en passief toekyk hoe die brander onder ons uitbeweeg met net sulke verreikende gevolge en verspeelde geleenthede. Of ons as geloofsgemeenskappe kan biddend en afhanklik van die Drie-enige God die risiko’s neem en die uitdagings aanvaar, om dan die brander te ry en in dié verrassende momente iets van die misterie en verwondering van die Sturende God te herontdek!
Hier is ‘n paar webwerwe indien jy verder wil lees. Hierdie webwerwe het
hoofsaaklik hul wortels in Nederland: www.pkn.nl/missionair ;
www.simplechurch.eu; www.dawneurope.net ;

www.postgereformeerd.nl; www.Ploeterenenpionieren.nl en
www.gemeentestichting.nl

Dr. Jan Botha (Voorsitter van die Algemene Sinode se Taakspan van Diversiteit)

 

 

 

 

DETAIL PROGRAM EN BESOEKE:
(Opgestel deur Jan Botha en Gawie Snyman)
Maandag 12 Apr.
Ons ontmoet in die Vertreksaal van OR Tambo Internasionaal om 18:45.
Ons vertrek om 21:45 op vlug MS 840, land 5:45 in Kaïro en vertrek dan weer 9:30 na London.

Dinsdag 13 Apr.
“Foreign Missions Club” (The Highburry Club) Hier bly ons vir die volgende paar dae in London.

Vulkaan begin as uitstoot en alle vlugte in VK en dele van Europa word gestaak!
Woensdag 14 Apr.
Sean Callaghan (’n voormalige Suid-Afrikaner en missionêre kerkplanter.) is ‘n oud-Suid-Afrikaner wat in Melville ‘n kerk geplant het. Volgens hom is Engeland ‘n baie goeie plek om by te leer aangesien Engeland ‘n goeie 20 jaar voor ons (en 10 jaar voor Amerika) is as dit gaan oor kom generatiewe ontwikkelinge. Volgens hom verander die konteks baie vinnig. Kerk is lankal vir baie mense nie meer die “default” keuse nie. Die tempo waarteen sg. “mainline” churches in Brittanje leeggeloop het is ‘n bewys daarvan. Daar was verskillende reaksies op hierdie tendens. In Amerika het die “seeker-sensitive” beweging begin waarvan Bill Hybels en sy Willow Creek kerk een van die luidenste stemme was en is. Dan was daar die Alfa-kursus reaksie uit Brittanje, ‘n benadering wat mense op ‘n non-autoritêre manier wou wys hoe die Bybel se boodskap relevant is in hulle lewe. Derdens was daar die “House Church Movement” wat natuurlik die probleem het dat die risiko vir dwaalleer groot is omdat daar geen “accountability” is nie. Die “alternative worship” beweging was ‘n belangrike reaksie in Engeland. Mense het begin sê as jy nie goed kan praat of musiek maak nie, is daar nie ‘n manier vir jou om deel te neem aan dienste nie. So is begin eksperimenteer met alternatiewe vorms van eredienste, weg van die “sermon-sandwiched-between two hymns” benadering. Hierdie dienste het daarop gekonsentreer om almal ‘n bydrae te laat maak (gisteraand het die pionier van hierdie beweging (Nass Gregoreuos) ons vertel hoe hulle dit al in die laat tagtigers gedoen het-baie interessant). Laastens was daar dan die “Integral mission” benadering waarin sosiale geregtigheid die hoofrede vir die kerk se bestaan was.
Deesdae word hierdie benaderings verder gevat in hoofsaaklik vier denkskole:
Die “Emerging Church” beweging. Hierdie beweging het wortels in die Baptiste en charismatiese kerke van die VSA.
Die “Alternative Worship” beweging wat liturgiese wortels het en kom uit die VK, Nieu-Seeland en Australië.
Die “Fresh Expressions” beweging wat veral hier in London baie gewild is en uit die Anglikaanse tradisie ontwikkel het.
Die “Small Missional Communities” beweging wat met ‘n “highly participative” model werk en baie buite hulleself gefokus is.
Al bogenoemde denkskole het ‘n geweldige besorgdheid oor sosiale geregtigheid (armoede, rassisme, vigs ens.) Hierdie besorgdheid word deesdae vanuit vier bronne gevoed:
Die liberale Protestantisme en die Episkopaalse vleuel van die Anglikaanse kerk.
Die Bevrydingsteolgie bewegings uit Suid-Amerika en Afrika.
Die nuwe oplewing in Koninkryksteologie van NT Wright, Brian McClaren en baie ander.
Tim Keller met sy bediening in New York. (Sy mantra is glo: “Work for the good of Babylon while longing for Zion”).
Annie Kirke
Annie is uit die sosiale-geregtigheid skool. Sy vertel dat sy van kleins af geleer is dat die kerk sosiaal aktief en betrokke moes wees. Haar grootste ywer is dat die kerk charismaties en inkarsioneel moet wees dus betrokke in die wêreld in die krag van die Heilige Gees.
Annie bereik mense deur fisies saam met ander Christene in gebiede te gaan bly en tussen hierdie mense te woon, te werk en te lewe. Hulle hou dan gemeenskapsetes waarby mense aan mekaar voorgestel word. Sy gee ‘n inkarsionele teologie hoog op. Sy glo die kerk moet sy hande vuil maak en ‘n fisiese “presence” hê in die haglike plekke wat hulle wil transformeer. Sy is ook van mening dat die kerk moet wegbeweeg van ‘n “events” georiënteerde benadering (“kom ons hou ‘great events’ wat mense sal trek”) na ‘n model waarin dinge organies groei met die samewerking en idees van almal betrokke-dis ook hoe die gemeenskapsetes benader word. “Presence” en “proximity” is woorde wat ek oor en oor by haar gehoor het. Haar diep liefde vir die Here is ooglopend en treffend.
Matt Wilson
“Hoodies” is die kodewoord vir die sosiale laerklas van Brittanje. Matt was betrokke in bedieninge wat probeer het om hierdie “hoodie-tieners” met die evangelie te bereik, hoofsaaklik deur programme. Hy het daar ‘n geweldige geestelike honger onder hulle opgetel. Dit was ‘n generasie wat dikwels nog nooit Jesus se geboorte verhaal eers gehoor het nie agv van ‘n verskeidenheid van faktore. Hulle het besef dat dit eenvoudig nie genoeg sou wees om net die evangelie te deel nie. Wat hulle nodig gehad het was om fisies in hierdie arm gemeenskappe te gaan bly en “faith communities” te plant. Hulle het sukses daarmee gehad en het dit gaan “copy” in ander probleem areas. Hulle spesialiseer dus om Christene te gaan plant in probleem areas wat op so ‘n manier hulle getuienis uitleef dat dit mense lok en die haglikheid in die konteks verander.
Matt voel sterk daaroor dat ons mense volgelinge van Jesus moet maak en nie volgelinge van ons kerkkultuur nie. Hy som sy benadering op deur twee frases: “Jumping Sharks” (neem risiko’s) en “Sleighing Cows” (skiet die heilige koeie!). Wat sy werk hom geleer het is dat nie net die medium (die verpakking) waarin die evangelieboodskap gebring word verander nie maar ook die boodskap self omdat dit so geweldig ryk is en in elke konteks ‘n byna onherkenbare vorm kan aanneem as jy die kultuur waarin jy dit plant nie ken nie. Hy gee dit ook hoog op vir sosiale verandering. Vir hom is dissipelskap nie om opleiding te gee in hoe om “Christen-dinge” te doen nie maar opleiding oor hoe om kontekste te verander-“It’s all about engaging with pockets of deprivation in an incarnational way”. Hy sê kerke moet altyd onthou daar is ‘n verskil tussen ‘n “servant” en ‘n “service provider” en pasop vir te veel professionele “ministries”. Kerke se nuwe fokus moet nie “chrurch growth”wees nie maar “community change”!

Mark en Sia (swart predikant uit SA)
‘n “Pioneer Angligan Priest”, deel van ‘n anders-denkende groep Anglikaanse geestelikes wat hulleself “Fresh Expressions” noem en eksperimenteer met nuwe uitdrukkings van geloof (soos jy uit die naam kan aflei). Ook hy was op ‘n lang “sendingreis” deur Suid-Afrika se groot stede waar hy God op nuwe en opwindende maniere gesien werk het. Grondvlak dissipelskap vir openbare veranderinge en “events” is sy passie. Hy beskryf sy benadering as die middelpuntvlietende (missionele, na buite gerigte) krag in sy kerk.
Mark het verduidelik hoe belangrik dit is vir die kerk om sy relasionele kapitaal in ‘n gemeenskap op te herwin. Ons moet baie meer energie instoot in verhoudingsbou en dit ‘n prioriteit maak voor ons dink om projekte in ‘n gemeenskap aan te pak.
!2:00 besoek ons Ian Mobsby se kerk. Hy is die skrywer van die boek “Emerging and Fresh Expressions of Church”. Ons besoek daarna die Sint Pauls katedraal en woon vroegaand ‘n kort diens daar by.
Donderdag 15-Apr
Ons het gesprekke met “Fresh Expressions”, se Bob Franklin van Nieu-Seeland, van die Anglikaanse kerk. (http://www.freshexpressions.org.uk/) asook biskop Graham Cray een van die hoof biskoppe in die Anglikaanse staatskerk, in Engeland en die een ontwikkelaars van “Fresh Expressions” vanaf 08:30 – 14:00. Slegs 7% van die Anglikane gaan nog kerk toe. “Contextual Ministeries” en ‘n “Mission shaped church” is weer nodig om die mense binne hulle bepaalde konteks aan te spreek. Daar moet weer op alle vlakke van die samelewing en menswees hoop geskep word. Diversiteit moet ook gevier en verreken word. Die “dying to live” beginsel moet weer toegepas word.

Die kerk moet weer leer om te luister:

Na die Gees
Na die gemeentelede (scattered or gathered)
Na die gemeenskap, kultuur en konteks

SA Gemeente in London en kom reeds 16:00 by hulle kerk in Cherry Lane aan. Ds Dawie van Vuuren en sy span lig ons volledig in oor hulle werk en die unieke uitdagings. Ons eet saam en vertrek om 22:00.

Vrydag 16-Apr
Nigel Coles en David Shosanya, ook betrokke by die “Partnership for Missional Churches”, by “Kings Cross Baptist”, vanaf 9:00-12:30.

Sea Bulela
Grootgeword in ‘n gesin van 12 kinders. Sy pa was ‘n myner maar ook ‘n leier in ‘n “African Independent” kerk. Hy was min by die huis en hulle was baie arm. Het later probleme begin ontwikkel oor die on/nie-Afrika manier waarop Jesus geskets is en hoe sy kerk glad nie met die “social ills engage” het nie. Hy is vir sy anti-apartheids bedrywighede in die tronk gegooi. Die speurder het ‘n Bybel in sy hand gedruk. Dit het hom vir lank ‘n renons gegee in godsdiens totdat hy wat hy beskryf as ‘n bonatuurlike ontmoeting met God gehad het wat sy lewe verander het. Sy lewensvreugde en entoesiasme is ooglopend. Hy het eventueel ‘n priester geword in Edinburgh en die kultuurskok was vir hom groot. Skielik was daar homoseksuele mense in sy gemeente en soortgelyke dinge wat hy onversoenbaar gevind het. Dit het hom op ‘n pad gesit waarop hy weer moes dink oor die manier waarop hy die evangelie verstaan het. Vandag is hy ‘n baie suksesvolle kerkplanter in Manchester. Sea het nie self gepraat nie en gewoon deelgeneem aan die gesprek.
Ian Mobsbey
Ons het die middag hierdie interessante Anglikaanse priester besoek. Hy het ‘n bediening met die naam “MOOT” wat ‘n passie het vir mense wat geïnteresseerd is in spiritualiteit maar nie in godsdiens nie. 70% van die mense in sy bediening het geen kerk agtergrond nie en 30% is sg. “dechurched” m.a.w het een of ander vae “memory” van die kerk wat nie aangeneem is nie. Hy wou in plaas daarvan om die kerk aan te val oor waar hulle gevaal het eerder met alternatiewe eksperimenteer. Hy het die moeilike pad gestap om die Anglikaanse leierskap te oortuig van die legitimiteit van sy benadering en uiteindelik ondersteuning gekry. Hierdie ou gee baie goeie insig in hoe ‘n mens te werk gaan om jou hoofstroomkerk se ondersteuning vir ‘n missionêre model van kerkwees kan kry.
Alhoewel mense se deelname aan godsdiens dramaties afneem vergroot hulle honger na spiritualiteit by die dag. Hy beskryf die era wat ons ingaan as “post-secular”. Mense voel leeg en ontnugter veral na die resessie en het ‘n nuwe honger vir spiritualiteit. Dit word teweeg gebring deur “consumerism” en die informasie tegnologie wat mense ‘n verlange gee na iets transendents. Op Woensdae aande kom daar byvoorbeeld ‘n groep bankiers by hom bymekaar wat ‘n gesprek voor oor spiritualiteit. “An age of holistic spirituality” is die groot epog verandering waarby die kerk hom moet aanpas.
Die hoof sosiale veranderinge hier onder mense is:
Globalisasie-mense kom van oral oor. Hierdie tendens is akuut in groot stede maar te wagte reg oor die wêreld.
‘n Toename in geestes ongesteldheid en dwelmgebruik-Mense “cope” nie en hanteer dit op die verkeerde manier
Individualisme-elkeen vir homself
Vriende word die nuwe familie omdat mense ver van hulle families woon
“Network-society”- mense het netwerke vir al hulle behoeftes
Mense kry veel later as gewoonlik eers kinders. Generasiegaping tussen ouers en kinders raak baie groot

Daar is vier groepe “seekers” in London:
“Mystical questers”- wat opgaan in kristalle en sterre ens.
“Restoritive questers”- wat vanweë probleme soos verslawings en gesinskonflik spiritualiteit begin verken. Hierdie is ook die grootse groep
“Displacement deniers”- wat ontken dat hulle ‘n geestelike vakuum ervaar en opgaan in stokperdjies en deur hierdie stokperdjies transendente bevrediging kry
“Post-religious reconstructors”- wat verby die tradisionele godsdiens kyk en hulle eie aanvaarbare godsdiens rekonstrueer.

God roep ons om die evangelie na al hierdie groepe toe te neem. Daarvoor is baie verskillende vorme van kerk nodig. Party hiervan is ver buite ons verwysingsraamwerk. Ian hulle byvoorbeeld het ‘n stalletjie by die jaarlike “mind body and soul fare” waar al wat fortuinverteller en Boeddhis is. Daar bring hulle Bybelse waardes op uniek wyses. Daar is byvoorbeeld ‘n tegniek wat hulle gebruik bekend as die “Jesus – deck”. Dit is ‘n pak kaarte met kunswerke uit tonele in die Johannes evangelie op. Hierdie kaarte word voor ‘n persoon uitgepak in fortuinverteller styl. Die persoon moet dan wys watter toneel resoneer met wat tans in sy lewe aangaan en so lei dit dan tot ‘n gesprek oor die betkennis van die gedeelte vir sy lewe-baie kreatief hê! In die nuwe benadering moet ons wegbeweeg van ‘n “either/or” na ‘n “both/and” styl. Mense is meer geïnteresseerd in wat werk as wat waar is. Soos daar voor die drukpers ‘n pre-woord kultuur in die kerk was van beelde, multi sensoriese ervarings en belewenisse, is daar nou met die internet en die visuele tegnologie ‘n post-woord era waar mense meer op prente en belewenisse ingestel is as op monoloë en tekste. Daarom spreek van die vroeë gebruike en simbole van die kerk mense weer aan. Waar ons eers met ‘n “Believe-behave-belong” paradigma gewerk het, moet ons nou begin werk met ‘n “belong-believe –behave” paradigma. Ons moet mense eers laat deel voel en sodoende ‘n veilige ruimte skep waarin hulle, hulle geloof kan uitwerk/vind of definieer en dan prakties kan uitleef. In die ou paradigma het ons vooraf van mense verwag om in te koop op ons geloofsisteem en dogmas, hulle dan gevra om daarvolgens te lewe en eers dan werklik in die gemeenskap van gelowiges verwelkom.

Die kerk bestaan volgens hom uit drie sfere: “Worship, Community en Mission”. “Worship” het ons oorbeklemtoon ten koste van “community and mission” en dit het tyd geword om die balans te herstel. Hy beklemtoon ook die belang daarvan om dissipels van Jesus te maak eerder as volgelinge van ‘n kerk se manier van doen. ‘n Sterk klem op die Triniteit as motivering vir sy benadering was deurgans sigbaar.
Saterdag 17- Apr
Vertrek per trein na Birmingham na ons hotel – Plough & Harrow hotel
Die aand en Sondag is ons saam met Martin Robinson (http://togetherinmission.co.uk/)

Die kern van sy boodskap was: Leierskap is belangrik, bou van verhoudings en die verwelkoming van die vreemdeling. Dit is vir kerk moontlik om groep mense te mobiliseer wat ‘n verskil kan maak.

“Consumerism” is besig om al meer stoom te verloor en die kerk moet weer betrokke raak en “connect” met die gemeenskap. Iets daarvan kan gevind word in die ‘Ancient /future” implementering van die bepaalde boodskap

Die kerk moet sisteme in plek kry waarmee hulle sukses meet ( dissipelskap is die fokus en nie hoeveel mense kerke toe kom nie). Die kerk moet buiten die sisteme wat in plek gekry behoort te word ook bewus wees van die kultuur en die droom van die mense waar hulle funksioneer

Sondag 18-Apr
Woon verskillende eredienste in Birmingham by

Maandag 19-Apr
Vertrek per trein na Oxford, ons bly oor in die “Express By Holiday Inn Oxford- Kassam” hotel.

Jonny Baker
CMS om 14:00 by CMS se kantore. (Sien www.cms-uk.org).
Jonny werk vir die CMS (Christian Mission Society) in Oxford. Die geloofgemeenskap waarvan hy die leier is, “Grace”, probeer om ‘n derde weg te vind. Daarmee bedoel hy dat daar gewoonlik een van twee opsies vir die kerk is. Een is tradisioneel, hoog kerklik en die ander charismaties laag kerklik. Hulle byeenkomste is baie interaktief. Dit is snaakse vermenging van die “ancient” en die moderne. Die artistieke speel ‘n groot rol in hulle benadering. Jonny het sy eie webtuiste waar ‘n mens sy idees en liturgie materiaal kan aankoop (proost.co.uk) Hy slaan verbeelding se rol in gestuurde kerkwees geweldig hoog aan.
Hy het gepraat oor hoe verandering plaasvind. Daar is in enige veranderingsproses, die sg. “early adapters”. Dit is die ouens wat die visie sien en dadelik inkoop. Dan is daar 40% “slower adapters” wat later bykom. ‘n verdere 40% vat baie lank om te verander en die laaste tien persent kan dan beskou word as die non-konformiste wat nooit sal verander nie. Ek het hierdie model al gesien maar dit was goed om daaraan herinner te word. Die volgende aanhaling het my ook diep getref:
“At a time of substantive change the church of England needs to learn to be more an anticipation of God’s future than a society for the preservation of the past. Perhaps our greatest need is of a baptism of imagination about the forms of the church”.
Sy ander “slogans”: “Creativity, Participation, engage, risk”; “Never call anothers light darkness” “sin is the last truth to be told”.
Die aand het ons ‘n “sendinghuis” besoek wat CMS in Oxford geplant het. Die beste manier om dit te verduidelik, is om te sê dit is ‘n studente huis maar daar is ‘n hele paar belangrike verskille… Die inwoners beoefen wat hulle noem “intentional missional living”. Hulle motivering is om saam ‘n getuienis te wees deur die manier waarop hulle saamlewe. Hulle bly in ‘n groot huis. Hulle is 8 persone maar kry ook gereeld gaste. Daar is twee getroude paartjies onder hierdie 8 en beide het kinders. Hulle eet elke aand saam en daar is sekere ander aktiwiteite wat hulle saam doen. Elkeen het verantwoordelikhede. Almal help mekaar. ‘n Mens kan die warmte en liefde aanvoel. Hulle is ook baie ekologies ingestel en spaar waar hulle kan. Hulle hou inligtingsaande by hulle huis vir mense in hulle straat rakende omgewingskwessies wat dan sommer as geleentheid gebruik word om vriendskappe te bou. Ons het hulle lank uitgevra oor die pro’s en cons van alles wat hulle doen en sommer baie lekker saamgekuier.

Viva ‘n Christelike organisasie wat reg oor die wêreld hulle beywer vir kinderregte en mense uitstuur om letterlik kinders se lewe te red. ‘n Voorbeeld is in Kambodja waar meer as ‘n duidend kinders ‘n dag in “sweatshops” of bordele ingespan en uitgebuit word. Die hoof van hierdie organisasie is ‘n Deen en dit is bemoedigend om sy lewensvreugde en liefde vir Jesus en sy kerk te sien.
Chris Woo. Die aand vanaf 19:00 tot 22:00 besoek ons Chris Woo en 244 Iffley Road – ‘n gemeenskapsendingprojek.
Dinsdag 20-Apr.
09:00 by Sas Conradie, ‘n Suid-Afrikaner wat in Oxford woon en werk. Ons bring die dag deur saam met hom. Hy stel ons bloot aan CMS ( Christian Mission Society) en Prof Wang van Korea en Philip, ‘n swart sendeling van Barkino Faso in Afrika. Daarna vanaf 16:00 besoek ons ‘ n organisasie met die naam VIVA Equip en gesels met die Deense sendeling Patrick en Justene, ‘n Suid-Afrikaanse meisie wat hier uitreik en werk.
Woensdag 21 Apr.
Die dag word grotendeels opgeneem deur reis. Ons vertrek na Heathrow en is een van die eerste vlugte wat uit Engeland vertrek nadat hulle die lugruim om 13:00 geopen het. Alle vlugte in VK en dele van Europa word vanaf 13:00 hervat na amper ‘n week! Ons vlieg saam met 14 ander persone, dus 30 mense, in die grote Boeing 747, wat plek het vir 180 mense na Schiphol in Nederland. Ons vertrek na Utrecht en bly die volgende paar dae daar in die “Guesthouse” van die Protestantse Kerk in Nederland.
Donderdag 22 Apr.
Goes. Vertrek na Goes in Zeeland vir die hele dag en sluit aan by Hans van Ark en Nynke Dijkstra van “Missionair Werk en Kerkgroei Protestantse Kerk” waar ‘n byeenkoms van die “Missionaire Ronde” ( sowat 18 Nederlandse predikante) plaasvind. Hy verduidelik van die Modelle 30 wat deur/in die PKN (Protestantse Kerk van Nederland) ontwikkel is. Die middag is ‘n byeenkoms van predikante en die aand kom lidmate en kerkraadslede by. Ons vertrek 22:00 terug na Utrecht. Www.pkn.nl/missionair

Vrydag 23 Apr.
’n Gesprek met Marc v d Woude en Nico Dirk van der Louw van “DAWN European Network” (Vennote van Alan Hirsch).

www.simplechurch.eu
www.dawneurope.net
www.emergingnetwerk.nl
www.postgereformeerd.nl
www.Ploeterenenpionieren.nl
www.gemeentestichting.nl

“Emerging” = protes teen verstarde kerkvorme
Netwerke is belangrik
10% kerk is missioner van alle kerke
Bestaande kerke kan skuif maar soms ongelukkig net tot op ‘n bepaalde punt:
“Simply church” plant
“small is good” tussen 3 en 20 mense
“very relational/food is important”, kos is belangrik “itchen table or cafe”
“no paid clergy”
“no church building”
“church happens everywhere”
“not place where you bring people but to be with people”
“missional”
“multiplicable

As jy begin, begin met ete
Baie “online communities”
www.joelnews.org – internet wat gebeur vandag
Waarom vicar – as vrou nie erken nie en my gawes nie gebruik nie, jong mense wat beweeg van kerk na vicar

Vrydag middag: Proff’e: Jan v d Watt en Petre Nissan van die Universiteit Nijmegen.
Geen land in Europa waar die getal kerke besig is om te groei nie
Reformasie kan weer die manier word waarop ons kan reageer

Redes waarom mense uit die kerk gaan:
Meer modernisties in hul leefstyl
Meer indiwidualisties
Meer geskool
Meer mobiel/beweegbaar

Van Staatskerk na straatkerk ( kerk het 4 funksies wat hy gaan vervul):
Godsbeeld van persoon na mag/God gebeur, nie mag nie
morele funksie
wêreld ekumene
straatkerk diensbaar aan lokale

Saterdag 24 Apr.
Ontmoeting met Proff’e. Rein Brouwer en Henk de Roest van die Nederlanse Universiteit van Utrecht vanaf 09:00 – 13:00. Beide is bekende teoloë in Suid-Afrika en skrywers van verskillende boeke.

Sondag 25 Apr.
Ons vertrek om 15:45 op vlug MS 758 na Kaïro en Johannesburg. Aankoms in Johannesburg om 8:00 Maandag oggend.

Nuwe Cluster vir die Hoëveldstreek

Written by Gideon Kok on . Posted in SAVGG Blog

Uit die Hoëveldstreek kom die goeie nuus van ‘n ter stigte nuwe Vennootskapscluster!

Die “voorstigtingsvergadering” vir hierdie derde Cluster in die streek vind DV plaas op Saterdag 18 April 2009 van 09h00 tot 12h30 te NG Brackendal.

Die volgende Gemeentes het aangedui dat hulle belangstel om hierdie vergadering by te woon:

 • NG Brackendal,
 • NG Deo Gloria,
 • NG Edleen,
 • NG Kempton-Hoogland,
 • NG Kinnros,
 • Ned Herv Kerk Brackenhurst,
 • VGKSA Ennerdale,
 • VGKSA Emmanuel.

Daar word met opgewonde verwagting uitgesien na die ontwikkeling van hierdie derde Cluster in die Hoëveldstreek. Indien hierdie groep almal sou besluit om wel by die Vennootskapsreis in te skakel, sal daar 24 gemeentes in die Hoëveldstreek by die Vennootskap betrokke wees.

Onder diegene wat betrokke gaan wees, is onder andere ook ds Theo Janse van Rensburg wat tans ingeskryf is by US vir die Meestergraad wat fokus op Missionêre Gemeentes.

Die konsultante wat betrokke gaan wees by hierdie Cluster is Theo Marais, Gideon Kok, Willem Strauss, Corneill du Plessis en Johan Bester.

Vir verdere inligting kan u gerus skakel met Gideon Kok by kokgj@vodamail.co.za.

Wandel in die Woord – elektroniese produk

Written by webmeester on . Posted in Boeke

Pat Taylor Ellison en Pat Keifert sê oor Wandel in die Woord die volgende:

“Ten tye van die skryf van hierdie boekie, kan ons na 18 jaar van samewerking in klaskamers; in optredes tydens groot kerkbyeenkomste; in tye van afsondering saam met personeellede van gemeentes; en gedurende konsultasiegeleenthede reg oor die wêreld, onomwonde verklaar dat die mees innoverende ding wat ons aan mense kon bekendstel, die gewoonte is wat ons noem die “Wandel-in-die-Woord.”

Ons het in die proses ’n magdom materiaal ontwikkel en geskryf oor klein groepe as ’n manier van gedeelde kerk wees; oor konflik as die energie wat missionale kerkwees aanvuur; oor die gedeelde reis van die Vennootskap van Gestuurde Gemeentes as ’n weg vir gemeentes om in vennootskap met andere hul missionale roeping geestelik te onderskei en te ontdek. Ons het selfs metodes voorgestel oor hoe gemeentes die internet en aanlynhulpmiddels kan gebruik om ’n kerk se geskiedenis, kultuur en roeping tot naastediens te ontdek en te verstaan.

Maar alles in ag genome is ons daarvan oortuig dat geeneen van die bogenoemde die toets van die tye so goed sal deurstaan as die gewoonte om te Wandel-in-die-Woord  nie.

Die seëninge wat beide van ons in hierdie proses van samewerking ervaar het, is verbysterend.

Die vennote wat die Here wêreld-wyd aan ons in die proses hiervan geskenk het, het ons lewens verryk en ons begrip en insig verruim en verryk ten opsigte van wat dit beteken om kerk te wees in ’n magdom van verskillende plekke, kulture, klimate en tale.”

Nagraadse Diploma in Missionale Leierskap skop suksesvol af

Written by Frederick on . Posted in M Th

Die eerste Nagraadse Diploma in Teologie met fokus op Missionale Leierskap het twee weke gelede op Stellenbosch afgeskop. Hier is ‘n paar reaksies van sommige van die studente

Leon Kluyt:

Die blog was eenvoudig wonderlik. Ek het soveel geput uit die saam wees met ander wat met dieselfde vrae worstel. Jy voel absoluut gesinspireer om net jou beste te lewer. Die feit dat daar verantwoordbaarheid teenoor mede studente is help baie. Die blog was nie net relevant tot die konteks nie maar het my uitgedaag om getrou te bly aan die missionale uitdagings. Die week het die behoefte en belangrikheid aan missionale leierskap beklemtoon. Die aanbeiding en leeswerk was verfrissend. Baie dankie Frederick en Ian. Ek het opnuut sekerheid gekry omtrent my gestuurde roeping. Hierdie week het plaasgeving aan die einde van 10jaar in die gemeente. Op 1 Maart 2010 het ek my 11jaar in die gemeente begin. Ek is meer as ooit gemotiveerd om in te skakel by wat God mee besig is in ons gemeente.

Steve Briggs:

Thank you very much for last week’s time together in Stellenbosch – I have come back truly refreshed and excited about God’s bigger plan for our churches, communities and Christ’s mission for putting the world to rights (thanks to NT Wright for this insight and vocabulary!).

I have come away from the first Blog with the following impressions:

 • The ‘post Christendom’ world is to be welcomed and embraced as an opportunity to rethink our roles as church leaders, and Missional Communities, and to rediscover the mystery, depth and transformational imperatives demanded by a serious reading of ‘Gospel’.
 • That God’s Spirit seems to have ignited conversations and thinking globally, and we are privileged to be exposed to the thinking, writing and practice of these diverse voices, through our studies and through our interaction with each other.
 • That it ‘starts with me’. While this may sound utterly consumerist (not to mention narcissistic), the intent is to affirm that we need to make the personal life choices, and inculcate the habits and disciplines which allow us to be aligned to God’s Spirit, and to be able to be led as Missional leaders.

Marius Gonden:

Baie dankie vir al die inligting. Dit is vir my duidelik dat ek nog BAIE gaan lees! ‘n Spesiale woord van dank vir laas week. Dit was absoluut ongelooflik en ek is gevul met danbaarheid teenoor die Here, US, en al die leraars daar. Ek sien uit na hierdie jaar se ‘journey’.

Leef die Gestuurde Roeping Konferensie – Stories van Gemeentes Vol. 3

Written by Gideon Kok on . Posted in Nuus

 • U moet asseblief net verstaan dat dit slegs kern-aantekeninge is wat deur die sprekers self gemaak is.
 • DVD’s kan bestel word van die Lewe die Gestuurde Roeping konferensie by Helderberg. Die volle pakket kos R150,00 posgeld ingesluit. Bestellings kan geplaas word by Sharon snaude@sun.ac.za of 021-8083381 Die DVD’s sal teen einde van November gepos word..
 • Hier volg volume 3 van 3

11.  Die Storie van die Hospice van ’n Belangrike funksie van die Kerkraad.
Theo Marais

Die Gemeente en Kerkraad was aanvanklik senuagtig om by die SAVGG aan te sluit omdat die Kerkraad goed was met strategiese bbeplanning.  Die Kerkraad was onseker oor die uitkomste van die SAVGG-proses wat byna geen uitkomste gehad het nie.

Op ‘n dag het Theo vir Gordon Dames by die lughawe gaan haal. Op pad na Gemeente noem hy aan Gordon Dames dat die Kerkraad se taak is om die besluit te neem oor die toekoms en rigting van die Gemeente.

Gordon verduidelik toe dat SAVGG gaan leer dat ons met ‘n proses werk en dat die Kerkraad geen nuwe projekte of bedieninge gaan uitdink nie.

Die pennie het toe ook vir Theo Marais geval dat die Kerkraad nie meer strategies gaan dink oor projekte en uitreike nie. Sou ’n lid vra wat die Kerkraad gaan doen aan byvoorbeeld die Vigswesies, gaan die antwoord wees “Niks! Dit lyk of die Here dit op jou hart gelê het. So kry 5 lede, gaan bid daaroor en as die Here julle stuur, gaan doen dit.”

 • Ons het geleer dat lidmate met gawes vertrou kan word om dit beter te doen as ’n plan wat die Kerkraad kan uitdink.
 • Die lidmaat-span word deur die Kerkraad ondersteun deur middel van aankondigings.
 • Die Kerkraad sal self geen planne maak of hulle kontroleer nie.
 • Die Kerkraad moniteer slegs uitbranding van die bedieningsleiers en dryf die patrone.

Die gevolg is dat daar meteens baie bedienings deur lidmate ontstaan.

Prediking fokus op die gemeente se roeping van: ”Die Here stuur ons na verwondes” en die 3 patrone:

 • Afhanklikheid van die Heilige Gees;
 • Bybelse vorming en dissipelskap
 • Om die Wil van God sigbaar te maak.

12.   NG KINROSS
SAM HEINE

Geskiedenis met Dominee’s

Aanvanklik was daar ‘n baie dinamiese Dominee in die gemeente. Groot verwagtinge het onder die gemeentelede geheers oor wat gaan gebeur en hoe hulle gaan groei. Toe aanvaar die Dominee ‘n beroep.

 • Die Dominee wat hom opvolg was baie meer konserwatief. Die gevolg – ‘n klomp mense loop.
 • Toe skei die dominee van sy vrou – en nog ‘n paar mense loop.
 • Toe trou hy weer – en nog ’n paar mense loop
 • Die res van die gemeente besluit toe – werk die dominee uit!

Hy gaan toe weg en ‘n beroepingsproses begin, Die eerste Dominee wat beroep word, word gebel met die goeie nuus, maar hy aanvaar nie die beroep nie.

Tydens die 2de Beroepingsproses kom ‘n Gebedsgroep van 15 mense saam om te bid dat die “regte” Dominee hierdie keer beroep moet word. Ds Sam Heine word toe beroep en hy aanvaar die beroep.

Tog was die gemeente steeds verdeeld en nog ‘n groep mense loop uit die Kerk.

Wat nou?

 • My Mentor-Dominee gee my toe die raad – sluit aan by die SAVGG.
 • Niemand wil egter saam met my gaan na stigtings-cluster nie – net Ds en sy vrou daag daar op!
 • Ons het egter besef die Here het lankal begin om mense voor te berei – gaan net.
 • Ons hoor, ons soek – wat sê God vir ons?

Intussen voel die Dominee gestroop:

 • Voorbeeld van iemand wat na ’n beroep nie meer na self luister nie.

Hy woon “Spiritual Discernment”-Kursus by

 • Edinburgh 1910 – Sendingwerk onder “Eie mense” – Nog nie voorheen gesien nie – oë was verblind!
 • The Elusive Presence (Ou Testamentiese Boek)

Luisterbenadering – by Kerkraad geïmplementeer

 • Begin – Spiritualiteitsoefening en Wandel in die Woord. Aanvanklik was daar weerstand want vergaderings hou toe langer aan…
 • Maar ‘n nuwe kultuur van Leierskap begin mettertyd ontwikkel.
 • Besef hulle was besig om huis op te sit sonder fondamente.

Mei 2008 – OESFEES:

 • Dankbaarheid vir die jaar (begroot R120,000,00)
 • 6-8 mense uit die gemeente dra meeste by.
 • Oesfees ingesamel = R80,000.
 • Einde Augustus = R142,000!

SAVGG leer ons :

 • dat as jy jou eie lewe wil red verloor dit eers.
 • Dat groter Koinonia word benodig.

Gemeente

 • Steeds ietwat negatief oor SAVGG en Clusterbyeenkomste.
 • Maar wat sê die Here?
 • Frustrasie met die Proses
 • Taak van die Taakspan is onseker.

Lukas 10 Teks:

 • Taakspan het tot dusver al 10 keer oor hierdie teks Bybelstudie gedoen;
 • Kritiek – Volgens sommige het die Taakspan ’n kliek gevorm.

PRAISE & WORSHIP:

 • Benodig R60,000 vir Apparate.

Thistle Grove:

 • Plakkerskamp wat massief groei en ontwikkel
 • Bediening noodsaaklik.

13.  OPLEIDING EN KOÖRDINERING – NG STELLENBOSCH MOEDERGEMEENTE
BEDIENINGSKOÖRDINERING

Studente inbring – eenwording

Laaste 5 jaar

 • Stellenbosch sentraal samesmelting
 • Gedwonge situasie as gevolg van Finansiële probleme (Studente)
 • Bankrot-Gemeente met minder as 200 lidmate en 4 leraars – hopelose geval (studente stig af in 1984)
 • Negatiwiteit op Kerkraad teenoor proses.
 • Toe begin gestuurde proses – miskien stuur die Here ons na die Studente? Dus: moontlike antwoord.
 • Visionering help maar bly steeds ’n pynlike proses.
 • (Studente – Brug)

Probleem:

 • Studente wil op eie wees na 1 jaar!
 • Het hul eie energie en impetus

Gevolg:

 • Stuur Here ons na hulle of hulle na ons?
 • Hulle help ons met (VG) verhoudings, uitreike en kommunikasie.

VANDAG:

 • Studente nou deel van ons gemeente – ons is nou saam gestuurdes na ’n breër wêreld.
 • Nie meer aparte dienste en generasiedienste.
 • Wel spiritualiteit verskille van verskillende dienste (Brugbouers)

Visie is steeds:

 • Om as gestuurdes na die nood van die wêreld te gaan.
 • Selfs nou interdenominasionele dienste in Engels in gebou vir Studente.

LESSE:

 • Luister mooi na waar Here bedieninge vestig en stuur mense daarheen!
 • Bediening is vrywillig (teenoor Kommissie) en moet sy storie (vs. Verslag) kom vertel = so skep ons ’n nuwe taal!(Getuienis)
 • Getuienis maak ander mense se energie los.
 • Uitdaging: moet forum skep om al die stories te hoor.

 

14.  HEATHERDALE URCSA
Zack

There is plus-minus 1000 members

BACKGROUND
Poverty, crime, drugs, etc.

PROCESS

 • What is our mission?
 • To be a Church that will bring hope to the hopeless world.
 • Full Church Participation in all social functions
 • From Poverty to Self-reliance
 • Bloemfontein Life Changing Centre Project on internal fundraising

STRATEGY

 • Leadership Training
 • Diverse Ministries for all members
 • Create projects for example Cycling 4 X Cross to reach out.

LIFE CHANGING CENTRE

Make people realize their potential, not just being on the receiving end.

AIMS:

 • Charity,
 • Prevention
 • and empowerment.

Web: www.vgkheatherdale.co.za.

15. LESSONS FROM THE PMC PROCESS
Anoniem.

1. 5 years ago:

1) One of the first to join the SAPMC
2) Looked at Focus Areas through Spiritual Discernment
3) Needed to look at Context.

2. More than 7 Years ago it was a congregation of Conflict

1) Consulted with Stellenberg

3. Vision:

1) We are the bearers of Peace
2) In Sunday Services – dwell in the Word
3) Preach for one year about Peace

4. There was a group that called themselves “The Beswaardes:

1) Invited the “beswaardes” to join in Holy Communion.
2) After three years they joined the leaders in Communion.

5. Conflict

1) Included Ministers,
2) Church Leaders and
3) Church Members.

6. In 5 years time

1) the focus became bearing peace while asking where God is working.

a) God bring Peace and Peace bring Energy and living God’s Peace.

2) 2nd Focus – Reaching out to DRC Congregation.

7. In 5 years

1) joined efforts resulted in ministry that are shared.

a) The Shared Service
b) Shared Leadership Training
c) Shared Outreaches – eg Zimbabwe, and over borders.

2) Toured to look at circumstances and listen to their stories.

8. Moved

1) from conflict to peace
2) From segregation to shared faith over cultural borders

9. LESSONS:

1) Conflict need to be managed through faith in God.
2) Preaching about peace lead to change trough God’s intervention.

10. Questions remain:

1) Where is God moving the water?

a) Lead to bridging.

2) What was done to really handle the conflict?

a) Task Team who discerned
b) Holy Spirit moved the Water.

3) How do you keep the flame of conflict dead?

a) Give truthful facts
b) Be honest
c) Be dependant on God
d) Become vulnerable in conflict situations.

 

16.   HANDELINGE STUDIE IN NG WELTEVREDEN
NG WELTEVREDEN

 1. Loop ’n pad met die boek Handelinge
 2. Hanteer ’n Hoofstuk per week
 3. Dissipelskap waar jy leef!
 4. Kry gereeld Groepe se insette
 5. Inleiding in die groot tema’s van die boek.
 6. Uitdagings om in die wêreld te leef – hoewel moeilik maar almal kan dit doen.

17.  “TIK” IN ONS GEMEENSKAP
Suster Walters

Die dodelike dwelm in ons gemeenskap het nou beweeg tot op ons voorstoep en in ons huise. Dit raak nie net ons Gemeente kinders nie, maar die hele gemeenskap, besig om te werk vir fondsinsamelings, besig om Curry Bunnies te verkoop, ensovoorts.

Suster Walters was toe aanbeveel om haar verkope te neem na die Tik-Huis. En was sy nie verbaas oor al die geld wat die kinders (Dwelmverkopers) het nie – rolle geld!

Sy was aanvanklik baie bang om soontoe te gaan, maar God het haar aangespreek om daarheen te gaan na gelang van Lukas 10 – dat God jou stuur soos lammers tussen die wolwe in.

Het een van die Gemeente kinders ’n paar keer raakgeloop en gesien hoe dat die kind die dwelms gebruik. Sy het toe met die kind gepraat. Die ouers van die kind was baie dankbaar vir Suster Walters omdat sy dit gewaag het om met die kind te praat oor God en na sy storie te luister.

 • Die kind was werkloos.
 • Hy neem toe ’n besluit om dwelms en drank te los en ’n beter lewe te lei. Hy het ook begin leer.

Suster Walters kon ook laas week waar ’n vader deur die dood weggeneem is, vir die huis God se vrede uitspreek en sy kon sien hoe God vertroos waar jy sy vrede nalaat.

18.   HOE “DIE PATRONE” IN HUL GEMEENTE GEVESTIG IS …
JACO SCHOEMAN

1. Lees die boek A Treasure in Clay Jar’s  – wat handel oor die agt patronein Misionêre Gemeentes.

1) Kies 2 wat sterk is en 1 wat vrot is in jou gemeente en ontwikkel dit.
2) Kwartaal tot 6 weke en fokus

a) alle preke,
b) aksies,
c) kleingroepe op een tema.

2. Elke patroon word aan ’n leraar opgedra.

1) Hy kry ’n groep wat hom help om die patroon uit te bou tot ’n reeks
2) Hele gemeente – oud en jonk, ouers en kinders – práát met mekaar.
3) 1ste kwartaal en 3de kwartaal werk lekker

3. Video’s vir kleingroepe

1) Jeugwerker maak video’s vir tieners
2) Eredienste sluit daarby aan

4. Meer as 30% van Gemeente is volledig ingekoop in missie van gemeente

1) Lidmate begin self die patrone uit te leef.
2) Wil weer die 3 patrone doen, sodat dit regtig in diepte insink en vaste patrone word in die Gemeente.

Leef die Gestuurde Roeping Konferensie – Stories van Gemeentes Vol. 2

Written by Gideon Kok on . Posted in Nuus

 • U moet asseblief net verstaan dat dit slegs kern-aantekeninge is wat deur die sprekers self gemaak is.
 • DVD’s kan bestel word van die Lewe die Gestuurde Roeping konferensie by Helderberg. Die volle pakket kos R150,00 posgeld ingesluit. Bestellings kan geplaas word by Sharon snaude@sun.ac.za of 021-8083381 Die DVD’s sal teen einde van November gepos word..
 • Hier volg volume 2 van 3

 

6.  TANNIE MUSIEK-ONDERWYSERES …
BARNARD STEYN VERTEL

Haar man het ’n verhouding met ’n Xhosavrou aangeknoop – 2 kinders uit hierdie verhouding gebore.
Nadat die man oorlede is, het die musiekonderwyseres, ten spyte van die feit dat sy self baie konserwatief is, die twee kinders wat haar man verwek het, aangeneem.
By die begrafnis van die seun van die vrou – was alle partye teenwoordig en betrokke!

 

7.  JONG VOLWASSENES – HOPEVILLE

Ring van Roodepoort:

 • 30% is in die ouderdom van 17-29 jaar oud.
 • Tog is die Jeuggroepe in die kerk “non-existant”
 • Stranddienskampe is gesien as ontspanningsgroepe en lekker “pret” en daarom was dit geen probleem om dienswerkers te kry vir elke jaar se stranddienskampe nie.

Hierdie jaar is daar aan die hand van Nehemia besluit dat daar op op Hopeville gekonsentreer sal word.

1)  Woensdae – Nehemia Bybelstudie

 • Jongmense gaan na padkafee met Bybelstudie rondom Nehemia.
 • Hul ontdek iets – tog niks gebeur nie;

2) Later begin hul sê “Daar móét iets gebeur!”

 • Hulle het nie geweet hoe en wat nie?
 • Het nie geweet hoe God hul roep nie?

3)  Hulle besluit – ons kan na die Plakkerskamp toe gaan en werk gaan soek …

 • Maar weereens – hulle weet nie hoe en is nie opgelei nie
 • Hulle bly egter oortuig daarvan dat hulle kan iets doen in terme van hul vaardighede en met hulpbronne tot hul beskikking

4)  Hulle dink toe aan die 6 Rekenaars in die “Basement” van die Kerk en begin praat oor “hoe kan ons mense in die gemeenskap help om rekenaarvaardig te raak?”

 • Hulle besluit toe om Rekenaarvaardigheidsklasse aan te pak.
 • By die eerste klas was 4 mense, toe 5 mense en nou by die derde groep is hulle besig met 9 mense!
 • Hulle besef toe dat hierdie poging gaan groei en begin om Laptops te leen!

GEVOLG:

 • Mense wat nooit Kerk toe gekom het nie, kom nou terug Kerk toe.
 • Jongmense bedien ou mense deur hul te leer om Rekenaarvaardig te raak.
 • Mense betaal nie vir die opleiding nie, maar aan einde van kursus moet hulle weer iets doen vir gemeenskap (Gemeenskapsdiens lewer)
  • Byvoorbeeld – moet straatlopers inroep, kos gee, ensovoorts.
  • Dan moet hulle vir daardie persoon ’n CV tik
  • As daar nie ’n ID is nie, moet hulle vir daardie persoon aansoek doen en hom/haar help om ID te kry.

VERDERE GEVOLGE:

 • Meer en meer jongmense is gewillig om te kom help en betrokke te wees.
 • 18 rekenaars is bekom vanaf ABSA wat betrokke geraak het by die projek deur middel van CMR en ander persone wat hulp verleen.
 • ’n 32-jarige dame wat voorheen nooit met iemand kon praat of na iemand kon uitreik nie, skakel om betrokke te raak – sy is nou aktief betrokke!

Ons het besef: “Jesus/God turns us around when we start to serve by reaching out.

8.  “GEBROKENHEID”
Gys van Schoor – Durbanville – Storie van gebrokenheid in die Gemeente.

Gys wou 4 dinge met ons deel:

 1. Sy gesin het in ‘n situasie beland waarin alles vir hom en rondom hom in mekaar getuimel het. Alles waarin hy geglo het, het hy 10 jaar gelede verloor. Daarby was sy kind ernstig siek.
 2. Hy ervaar dat dit God is wat alles aan hom gedoen het.  In Sy worsteling hiermee gaan hy na sy mening deur ‘n aantal ontwikkelingsfases, naamlik:
 • Fase 1 – kwaad vir God!
 • Fase 2 – Stilte en op die rand van wegloop uit die geloof;
 • Fase 3 – Onbekende terrein en kry “spiritual director” (SD);   SD sê “Wees geduldig en wag vir inisiatief van die anderkant (…is God)
 • Fase4 – Honger en dors na ’n God wat verantwoordelikheid kan neem
  • Gelowiges in Kerk in Suid-Afrika is lui!
  • Baie is bewus van God se afwesigheid.
  • In terugskouing, was dit ’n baie geseënde tyd.
  • Ontdek dat God se “afwesigheid” is dikwels ’n teken van sy teenwoordigheid!
 • Fase 5 – VSA Toe en God sê 2 dinge:
  • Hart van die Christelike geloof teruggaan;
  • Met minder mense “dieper”gaan.

3.   Leer anders omgaan met die Bybel – Lectio Divina

4.  Bly in één teks minstens ’n week lank.

LESSE:

 • Bogenoemde woestyntyd het sy merk gelaat, maar is tegelyk ook my grootste seën.
 • Ek het my vasgeloop teen ’n muur – maar God was getrou.
 • Leer lidmate om eerstehands met God te leef
 • Verandering kom deur jou gebrokenheid te omhels.
 • Help predikante om “valse self” te ontmasker

 

9 AMOS
From Maintenance to Missional

 1. Manage Theological Shift (Change Theological Paradigm)
 2. Effect Structural Change
 3. Change the focus of :
  • your Messages
  • your prayer life
  • your encouragement of your people.

 

10 TORINGS VAN HOOP
De la Harpe Le Roux

Die Tweetoringkerk in Bloemfontein is die 3de Oudste NG Kerk in die OVS.

 • Baie tradisieryk.
 • Baie konserwatief.
 • Diep historiese betekenis.

DIe Gemeente het begin vra “Wat wil God van ons hê?”

 • Hulle het begin uitreik na Straatmense en die beginsel was “Eers kerk dan kos!”
 • Straatmense het egter die terrein van die kerk en die stad self bemors .

Ek lees toe die boek “History of the expansions of the Church”en besef ons fout was dat die Kerkraad wil ten alle koste beheer behou.

In Oktober 2008 het ons weer die situasie bekyk. Ons ontdek toe dat in die laaste 2 jaar :.

 • Was daar ‘n grootskaalse ontrekking van mense;
 • 70 boere het in die tyd na die middestad gekom

Ons het ervaar dat God sê vir ons:

 • “uitreik red nie”
 • Fokus op stukkende mense
 • Bou verhoudings met die bedelaars
 • Gee kos.
 • Verwelkom hulle in die Kerk – al sit hulle net daar– dit is vir God aanvaarbaar.

Op 22 November 2009

 • Neem afskeid van die ou bediening en gaan oor na die nuwe bediening op kleiner skaal
 • Ander Gemeentes help met die bediening!