Die krisis van VGK Predikante: siektetoestand of geboortepyne?

Written by webmaster on . Posted in

Free

Die Kommissie vir predikantebegeleiding het in hulle dienslewering aan predikante van die VGK ‘n aantal waarnemings gemaak. Die Eenheid vir Innovasie en Transformasie is genader om deur middel van telefoononderhoude hierdie waarnemings te ondersoek. In hierdie verslag word die bevindinge aangeteken en gaan ons probeer om ‘n holitiese prentjie voor te hou ten opsigte van die lewe van ‘n predikant in die VGK. In hierdie verslag wil ons graag vir die Sinodegangers ‘n spieël ophou om te sien hoe lyk die predikante van die Verenigende Gereformeerde Kerk in Suider Afrika van die Sinode van Kaapland. Dit word aangebied aan die hand van die volgende aspekte: Finansies, Werkomstandighede, Gesondheid, Selfsorg, Toerusting, en Konflik met ‘n paar gevolgtrekkings aan die einde.