Posts Tagged ‘Liturgie’

Kursus oor die Doop

Written by Wilma le Roux on . Posted in Kursusse, VBO

Doop en Bediening:    

Ontvang wat vir julle gegee is

 Doop 2

28-30 Julie 2015

Aanbieders: Andries Cilliers en Tinus van Zyl

In hierdie kursus gaan die klem nie in die eerste plek op die verskille oor die doop val nie, maar eerder op wat die kerke in gemeen het en hoe ons aan die Doop die regmatige plek wat dit verdien in ons bediening kan gee.

Ons gaan ons uitgangspunt neem in die hoog-gewaardeerde ekumeniese studie Baptism, Eucharist and Ministry en fokus op die vyf betekenisse van die Doop waaroor hulle ekumeniese konsensus by ʼn groot klomp kerke kon kry.

Die kursus gee ook aandag aan praktiese sake soos geloofsformasie, liturgie en bediening.

Daar sal in die kursus spesifieke aandag gegee word aan:

 • Die bybels-teologiese vrae oor die doop.
 • Die BEM-studie en die bevindings van die studie.
 • Hoe ons aan die Doop ʼn regmatige plek in ons gemeentes en bedienings kan gee.
 • Daar sal ook aandag gegee word aan spesifieke praktiese programme (bv. ʼn 40-dae-kursus) en aan liturgiese riglyne.

Om in te skryf , kliek hier: VBO 9 Doop en BedieningOntvangWat_Gegee_Is#24FC78F

Sperdatum: 23 Julie

Groot Konferensie, Groot Sukses!

Written by Wilma le Roux on . Posted in Ekklesia, Konferensies, VBO

Worship

Conference

2015

 Worship Conference

Hierdie is waarskynlik die omvangrykste konferensie nóg in Suid Afrika oor die erediens en liturgie – ons dink nie daar was al `n liturgiekonferensie van hierdie omvang in ons land gehou nie.  48 temas is deur 34 sprekers en predikers aangebied – sprekers vanoor die hele land, asook 4 van die Calvin Institute van Amerika.

Ons weet dat gereformeerdes deur die tyd nie baie aandag aan erediens en liturgie gegee het nie.  Hierdie instituut is besig om ons te help om in te haal op die agterstand.

Ongeveer 200 mense het ingeskryf vir hierdie konferensie met sy unieke en baie interessante reeks temas, wat ingesluit het:

Die betekenis en doel van Aanbidding/ Wat maak `n erediens goed?/ Om die liturgie van swart kerke beter te verstaan/ Om God te verheerlik in die erediens…/ Kreatiwiteit in ons aanbidding / Hoe word mense verander deur die erediens?/ Die rol van tegnologie in die erediens / Die plek van musiek in die erediens/ Wat maak dat mense na `n preek luister/ Plek vir die sakramente / Erediens en Pastorale Sorg / Kinders in die erediens… en nog veel meer!

Die fasiliteite van Helderberg Gemeente in Somerset-Wes leen hom uitstekend vir ‘n konferensie van hierdie omvang, en benewens die hooftemas kon ‘n groot verskeidenheid van wegbreeksesssies bygewoon word.

Gedurende teetye en etenstye (wat aangebied is deur ‘n baie bekwame spysenieringspan) het konferensiegangers wat bestaan het uit ‘n groot verskeidenheid van kultuurgroepe en denominasies, lekker saamgekuier en mekaar leer ken.

In Frederick Marais se woorde:  “Ons is baie trots om deel van so ‘n uitstekende konferensie te kan wees. Die samestelling van die gehoor is so hoopvol in tye wat ons land se mense sukkel om mekaar te hoor en te waardeer!”

Op die foto wat geneem is van die Beplanningskomitee saam met die 4 Amerikaners, is van links na regs:

Keith Griffiths, Debbie van de Laar, David Rylaarsdam (VSA), Duane Keldermann (VSA), Ankia du Plooÿ, Coenie Burger, Kathy Smith (VSA), Bruce Theron, John van de Laar, James Nicolson en Neal Plantinga (VSA).

Groepsfoto IMG_3129

Die volgende foto het verskyn op Helderberg Gemeente se webblad met die titel: Oor grense heen – wat ‘n pragtige illustrasie is van die gesindhede en uitreik na mekaar tydens die konferensie.

Oor grense heen_Worship Conf

(Beide foto’s geplaas met erkenning aan Jan Branders, kommunikasiebeampte by Helderberg Gemeente.)

Hoe dink jy oor die Doop?

Written by Wilma le Roux on . Posted in Kursusse, VBO

 Doop en Bediening

Ontvang wat vir julle gegee is

 Doop

Het jy vrae rondom die doop?

Ons fokus so dikwels op die verskille tussen kerke oor hierdie saak – maar wat het die verskillende kerke in gemeen rondom die doop?

Kom luister na Coenie Burger en Andries Cilliers wanneer hulle op 5-7 Augustus by Helderberg Gemeente (Somerset-Wes) ‘n kursus oor die doop aanbied: Doop en Bediening: Ontvang wat vir julle gegee is.

Hierdie kursus is bedoel as ʼn opvolg van die Doopkursus wat drie jaar gelede aangebied is. In die vorige kursus is heelwat aandag gegee aan die vrae en probleme rondom die Doop, maar nou gaan die klem eerder val op wat die kerke in gemeen het en hoe ons aan die Doop die regmatige plek wat dit verdien in ons bediening kan gee.

Die hoog-gewaardeerde ekumeniese studie Baptism, Eucahrist and Ministry word as uitgangspunt gebruik, en die fokus gaan val op die vyf betekenisse van die Doop waaroor hulle ekumeniese konsensus by ʼn groot klomp kerke kon kry.

Waar die vorige kursus meer op dogmatiek gefokus het, gaan hierdie een meer aandag gee aan praktiese sake soos geloofsformasie, liturgie en bediening.

Daar sal byvoorbeeld spesifieke aandag gegee word aan:

 • Die bybels-teologiese vrae oor die doop.
 • Die BEM-studie en die bevindings van die studie.
 • Hoe ons aan die Doop ʼn regmatige plek in ons gemeentes en bedienings kan gee.
 • Spesifieke praktiese programme (bv. ʼn 40-dae-kursus) en liturgiese riglyne.

Ons is ook baie opgewonde om te kan bevestig dat hulle boek oor die Doop

 Ontvang wat vir jou gegee is  

  – Hoe die doop ons kan leer om met Christus te leef

by die kursus beskikbaar sal wees – vars uit die oond!

… So ook die 40 dae-program met dieselfde titel …

… ASOOK die Bybelstudiegids hiervan!

 OntvangWat_Gegee_Is#24FC78F

Daar is nog plek beskikbaar as jy wil inskryf vir hierdie lekker praktiese en baie sinvolle kursus – kliek hier vir ‘n inskrywingsvorm: VBO 20 Doop en bediening

Die sperdatum is Donderdag 31 Julie – maak gou,  as jy sloer gaan jy dalk nie plek kry nie …

 

20-22 April: Liturgie en Liturgiese Leiding

Written by Admin on . Posted in Kursusse

Liturgie en liturgiese leiding (VBO 10) 

Kontak Chrisna van der Merwe by: 021-808 3624; cmer@sun.ac.za

Laai inskrywingsvorm af

Aanbieders:   Cas Wepener, Coenie Burger en Michiel Strauss
Datum:  22-22 April 2010
Plek:  Stellenbosch

Tema en doel:  Die Sondagerediens is en bly die belangrikste gemeentelike byeenkoms van die week.  `n Mens kan jou moeilik `n lewende, missionêre gemeente voorstel sonder `n lewende, sinvolle erediens.  In hierdie kursus gaan gekyk word na sinvolle erediensviering en –vernuwing. Wie die gemeente is en wat in die gemeente ‘n sorgsisteem genoem word? Ons kan nie koinonia skep deur ons bediening nie, ons kan alleen ruimtes oopmaak sodat die goddelike gebeure wat ons koinonia noem, kan plaas¬vind. Binne hierdie ruimtes sorg mense vir mekaar.
Inhoud:  Daar sal aandag gegee word aan verskillende aspekte van die erediens:

 • Die Bybelse bedoeling met die erediens
 • Kort oorsig van wat in die geskiedenis gebeur het en wat in verskillende tradisies aan die gebeur is
 • Spesiale aandag aan hoe ons dink oor die teenwoordigheid van God in die erediens
 • Die plek van die sakramente, simbole en ander rituele
 • Die rol van die liturg
 • Hoe `n erediens en preekwerkgroep kan help om die gehalte van ons eredienste te lig
 • Erediens en preek
 • Die plek en rol van sang en musiek
 • Goeie aandag aan die klimaat van die erediens: erediens as plek van tuiskoms en versorging

Uitkomste:
• `n Beter verstaan van wat die erediens veronderstel is om te wees
• `n Teologiese begrip van hoe die Drie-enige God in die diens teenwoordig is en werk

Die kerslied

Written by Christo van Heerden on . Posted in Skryfsels

Die kerslied is geskryf vir ‘n kerssandiens. Tussen die verskillende paragrawe kan liedere gesing word, relevante skrifgedeeltes gelees word, of dit kan saam gelees word deur verskillende voorlesers, soos ipv preek. in ons eie gemeente was dit positief ontvang. Mag ons kerslied vanwee sy diepte en opregtheid hierdie kersfees harte verander. Groete

Heel aan die begin:

Die Skepping

afgehandel, klaar en goed, baie goed

nog net die kroon

deur wie God op die aarde sou woon

liefde, seën en respek

die begin van ‘n  ewige gesprek

gesprinkel deur liefde, vreugde, lof

die Teenwoordigheid, woorde, oorgawe

het minute en sekondes

in die ewigheid laat verdof

harmonieus het vredevolle riviere gevloei

maar versluier het die teenstem begin groei

subtiel is grootsheid gesuggereer

julle verdien dieselfde eer

julle verdien kennis, selfstandigheid

het die stem gestreel

en uiteindelik hul vermoë om God te hoor, gesteel

die gesprek het eensklaps verstil

woorde is vasgevang in sekondes en tyd

eeue, mense, koud en kil

verswelg deur ewige stryd

die kroon het versteen, gefossileer

slegs vae dowwe herinnering

sou die loflied ooit weer terugkeer

sou die sonde-skemering

oorgaan tot uiterste duister

sou ons ooit weer na God luister

 

Die nuwe begin:

Die nag word skielik versteur

deur ʼn liefde wat die duisternis verteer

 dis nie ʼn stem waarin die woede knars

en ook nie ʼn oordeel wat oor mense losbars

die lig word gevul met nuwe harmonieë

klanke van die hemelstemme groei

riviere van liefde begin weer vloei

in die koue stilte van die nag

kom God se liefde verbasend sag

sou ons die hemelkoor

hierdie keer hoor

óf sou die afsydigheid van ons siel

keer dat ons weer aan God se voete kniel

sou die boodskap ons nou binne dring

wat die geskeurde hemel aan ons bring

 

Die vreemde begin:

Die lied het op vreemde plekke ʼn tuiste gevind

in die harte van vrouens

in die stem van ʼn kind

dit was in die herders se voetval

in ʼn dofverligte, stinkende stal

heidense wyse manne het die ster gesien

en verstaan watter lof hierdie kind verdien

van alle hoogmoed en pretensie gestroop

was hulle ook nou vir hierdie gesprek oop

soos hierdie harmonieë groei

begin die woorde weer vloei

Sy liefde keer deur die lied terug

Sy hart bars oop soos ʼn ryp vrug

wat saad in alle rigtings skiet

die rokende lamppit, die geknakte riet

word herstel en begin weer sing

die wat dors het, kan hul kruike bring

die lied dring deur elke dowe oor

vir almal om die boodskap te hoor

melaatses word rein

en mag weer in dorpe verskyn

die feit dat kreupeles loop

gee ook die blindes hoop

 en sonder dat iemand dit verdien

begin ons God se genade sien

hortend, huiwerend

breek ons die bande wat ons verstom

want God het na ons toe gekom

 

Die genesing  begin:

Nuwe harte begin nou blom

mense sien skielik mense

hulle reik uit oor alle grense

die lied weerklink uit die snaaksste oorde

nog vreemder is die nuwe woorde

geseënd is die armes, treurendes, sagmoediges

ja, hulle wat honger en dors na geregtigheid

én die wat barmhartigheid is,

geseënd is die reines en vredemakers

én die wat ter wille van sy Naam vervolg word

oor húlle sal God uiteindelik sy liefde stort

 

Die nimmereindigende lied:

Selfs in die donkerste nag

behou die loflied nou sy krag

selfs in die skrilste koue

weerklink die lied van kinders en vroue,

en as die donker skadu’s om my groei

en my weer aan my stil verlede wil boei

dán weerklink die lied van die Engelekoor

hiérdie keer kan ek ook my stem daarin hoor

Ere aan God, in die hoogste hemel  …

Sélfs my stem, bereik nou sy oor,

in die koue stilte van die nag

kom God se liefde, steeds, verbasend sag