Posts Tagged ‘oortuigings’

Christelike Geloof en Wetenskap: Die hele prentjie

Written by Wilma le Roux on . Posted in Kursusse, VBO

 religion

Geloof

en

Wetenskap

 science

Somtyds bestaan die idee by sommige dat “geloof” met die hart te make het, terwyl “wetenskap” met die kop te doene het. Dán werk dit só:

  • Geloof veronderstel glo; wetenskap veronderstel dink.
  • Geloof is om vas te hou aan dinge wat ons nie kan bewys nie; wetenskap is volledig daarop uit om dinge te bewys.
  • Geloof het te make met dinge wat ons dikwels nie kan waarneem nie; wetenskap wil deur middel van noukeurige en meetbare waarneming kennis bekom en teorieë formuleer.
  • Geloof het te make met oortuigings; wetenskap probeer feite vasstel, ens.

Geen wonder dat mense oor geloof en wetenskap in mekaar se hare is nie – of dat ons in onsself verward is nie, want ons is gelowiges wat in ‘n hoogs gespesialiseerde wetenskaplike wêreld lewe! En wat moet ons lidmate hiermee maak?

STLAS en VBO span saam om hierdie kursus aan te bied, wat ten diepste gaan oor die hermeneutiek: die vertolking van die Bybel in ons tyd; die verrekening van kontekste in ons verstaan van ons geloof vandag. Ons gebruik die brosjure oor Geloof en Wetenskap wat verlede jaar (2013) by die Algemene Sinode as gespreksdokument aanvaar is vir hierdie doel.

Is Christelike Geloof in Konflik met die Wetenskap?

Written by Wilma le Roux on . Posted in Kursusse, VBO

Christelike Geloof en Wetenskap

15 – 17 Oktober (Stellenbosch)

Aanbieder: Prof Dirkie Smit

 

Die dramatiese vooruitgang in wetenskaplike ontwikkelinge en toepassinge oor die afgelope eeue – ‘n mens kan selfs praat van onlangse dekades – laat niemand onaangeraak nie. Dié ontwikkelinge vind plaas reg oor die wye terrein van álle wetenskaplike dissiplines, van natuurwetenskappe tot by sosiale, ekonomiese en geesteswetenskappe.

Nie alleen die vakinhoude – die ontdekkings en insigte – van die wetenskap nie, maar ook die wêreldbeeld wat daarmee onherroeplik verander en die alledaagse belewenis van mens-wees wat daardeur onherroeplik gestempel word, maak ons almal tot die mense wat ons vandag ís. Dié wetenskaplike tydsgees verander nie net wát ons dink nie, maar ook hóé ons dink, word soms gesê.