Posts Tagged ‘opleiding’

VBO Februarie 2020

Written by Bridget Leibbrandt on . Posted in VBO

Registreer gerus vir die VBO sessies vir Februarie 2020 wat aangebied word by Communitas in Stellenbosch.

Registrasievorms beskikbaar onder die advertensie van elke geleentheid.

Kontak:  bleibbrandt@sun.ac.za

 

Hierdie is ‘n praktiese kursus vir beginners wat met behulp van ‘n selfoon en rekenaar wil begin met oudiovisuele kommunikasie en getuienis. Die eerste dag is inleidend (25 Feb).  Die tweede dag (10 Maart), sal die video’s wat die deelnemers gemaak het, bespreek word en verder verwerk word deur die groep.

Inhoud sluit in:

Hoe kan ‘n mens met ‘n selfoon en minimum toerusting videos maak?

Hoe kan jy videos gebruik in jou strategie vir ‘n digitale bediening in jou gemeente?

Basiese vaardighede vir beginners oor video-maak oor die verskillende genres.

Teks, klankbaan, visuele inhoud, storievertel tegnieke, tegniese wenke, redigering, teikengroep en nog vele meer aspekte word aangespreek.

Aanbieder:  Neil Buchner

Vertel Stories met Videos – Registrasie

13 Februarie

Wil jy graag kinders in jou gemeenskap bedien?

Hierdie blits een-dag kursus gaan oor:

 • Die ontwikkelingsfases en geloofsgroei van kinders
 • Effektiewe aanbiedingsmetodes met goedkoop hulpmiddels
 • Verhoudingsbou en groepsdinamika
 • Doeltreffende aktiwiteite vir groot en klein groepe
 • Kreatiewe handwerk idees met afvalmateriaal
 • Lofprysing en gebed met kinders
 • KiX in verskillende kontekste

Alle bestaande KiX leiers word uitgenooi na hierdie verfrisser, asook enige ander persone wat meer wil weet oor die tegnieke van KiX bediening. KiX groepe kan by kerke, ‘n nasorg, skool, créche of gemeenskapsentrum aangebied word. Die kurrikulum is gratis beskikbaar in Afrikaans en in Engels.

Aanbieders:  Sulet Brümmer en Annelet Slazus

Registrasie Kix

Die bybelteks is gevul met van die wonderlikste stories. Ons ken almal meeste van hierdie verhale, soveel so – dat ons dit aan ons kinders en weer aan hulle kinders oorvertel. Natuurlik moet ons nooit ophou om hierdie stories te vertel nie – maar ek nooi julle graat uit om saam te kom luister na – en te gesels oor – die storie agter die storie. Dit is die wonderlike avontuurlustige verhale van ons Ou en Nuwe Testamentiese manuskripte, en hoe dit uiteindelik bygedra het dat ons vandag ‘n boek – die Bybel kan noem.

Aanbieder: Peter Nagel

Bybelteks OT Registrasie

 

 

 

 

 

Lidmate kan ook preek!

Written by Admin on . Posted in Kursusse

LIDMAATPREDIKER

SERTIFIKAATKURSUS

Die Lidmaatpredikerkursus lei mense wat geen teologiese opleiding ontvang het nie, op om in hulle gemeentes hulle predikante by te staan en aan te vul in prediking.

Die kursus verskaf basiese opleiding in:

 • • Die aard en wese van prediking in ‘n gemeentekonteks (Ekklesiologie)
 • • Die vermoë om Bybeltekste uit te lê met die oog op prediking (Hermeneutiek)
 • • Die aanleer van ‘n kommunikasiemodel vir prediking (Homiletiek)

Duur van die Kursus

Die kursus strek tans oor ‘n tydperk van ses maande en bestaan uit die volgende komponente:

 • • Kontaksessie 1 (Ekklesiologie en Hermeneutiek)
 • • Kontaksessie 2 (Homiletiek)
 • • Werkopdrag 1 (Hermeneutiek) – drie maande na die eerste Kontaksessie
 • • Werkopdrag 2 (Preekraamwerk) – drie maande na die tweede kontaksessie
 • • Werkopdrag 3 (Proefpreekverslag) – na afloop van die proefpreek in ‘n gemeente

Na afloop van die kursus word ‘n Sertifikaat van Voltooiing uitgereik wat verklaar dat die kursus suksesvol deurloop is.

Mentorskap

Elke student se tuisgemeente se predikant tree op as mentor. Studente mag egter ook ‘n ander predikant versoek om as mentor op te tree. Studente moet by inskrywing reeds ‘n verhouding met die mentorpredikant hê, want hierdie persoon gaan die student begelei tydens die aanleer van hermeneutiese vaardighede, asook die lewer van die proefpreek.

Elke student word geleer dat hulle ‘n bepaalde (enkel)-bedieningsfunksie in hulle gemeentes verrig, naamlik prediking. Dit is dus nie ‘n onafhanklike bediening nie, maar geskied op uitnodiging en onder toesig van die gemeentepredikant.

Die mentorpredikant evalueer die proefpreek se gehalte saam met ‘n luistergroep wat evaluasievorms invul en gee aan ons verslag oor die student se vermoë tot kommunikasie, eksegese, ens.

Die program behels 2 kontaksessies:

Kontaksessie 1 – 16 tot 17 Februarie 2018 by die NG Kerk, Brackenfell-Wes  (Janiestr 4, Brackenfell).

Vrydagaand 16:00 tot 21:00 en Saterdag 09:00 tot 17:00

‘n Middagete word voorsien.

Kontaksessie 2 – Die datum vir die tweede sessie word by die eerste kontaksessie bepaal, en vind op ‘n Saterdag plaas van 09:00 tot 17:00;

‘n Middagete word ook voorsien.

Om in te skryf, of vir navrae en meer inligting oor die inrigting van die kursus, kontak gerus die kursusleier :

Dr Guillaume Smit – ghsmit@telkomsa.net (Selno: 083 306 1561)

 

 

 

VBO-Program 2018

Written by Admin on . Posted in Communitas Inligting, VBO, Vennote

VBO-

Programboekie

2018

is beskikbaar!

Ons bied met trots ons VBO-program vir die volgende jaar aan vir elke predikant, proponent, jeugwerker, kerkwerker of gewone lidmaat wat ‘n behoefte daaraan het om toegerus te word om al hoe meer te lewe vir Christus en sy kerk.
Om die VBO boekie met inligting oor kursusse en konferensies wat by Communitas en ons vennote plaasvind, af te laai, kliek hier:  VBO-boekie 2018Fin

Sertifikaatkursus voltooi!

Written by Admin on . Posted in Kursusse, VBO

certificate graduation2

Gevorderde Sertifikaat in Bedieningsvernuwing se eerste siklus voltooi!

Certificate

Dit was met groot vreugde dat die drie VBO-instansies (Communitas/Ekklesia, Shepherd en Excelsus) die instelling van `n Gevorderde Sertifikaat in Bedieningsvernuwing aan die begin van 2014 aangekondig het. En op Donderdag 26 Augustus vanjaar het hierdie eerste groep die siklus van 9 kursusse voltooi!

Blaai na onder vir foto’s …

Nuwe VBO-Kursus

Written by Admin on . Posted in Kursusse, VBO

Excelsus logo 

Communitas Logo 

Logo Shepherd 

Gevorderde Sertifikaat in Bedieningsvernuwing

Die Gevorderde Sertifikaat in Bedieningsvernuwing waaraan die VBO Taakspan in samewerking met Communitas en Ekklesia sedert verlede jaar beplan het, word nou met groot blydskap voorgelê. Die eerste kursus vind reeds op 20-22 Mei plaas.

Die BEDOELING met die Sertifikaat is:

 • ʼn Intensiewe bedieningsvernuwingskursus wat leraars wil help om op ʼn dieper en grondiger vlak geheroriënteer te word t.o.v. hulle bediening. Daarom word die kursus in ʼn formaat van nege blokke (van 3–4 dae) oor die loop van drie jaar gedoen.
 • Die sertifikaat wil aan leraars wat behoefte daaraan het `n meer inklusiewe en omvattende reeks kursusse aanbied wat hulle op `n veel breër front gaan heroriënteer tov van ons bedieningseise vandag.  Alles wat ons weet oor die groot professies sê vir ons dat iemand wat vir 30-40 jaar in dieselfde beroep bly ten minste elke tien jaar deur `n redelike intensiewe program van verdere opleiding moet gaan. 
 • Dit wil inklusief werk m.a.w. teologie, vaardighede, houdings, roepingsbewustheid en spiritualiteit bevorder; die kursus sal nuwe insigte gee, maar ook baie prakties wees en mense help om innoverend te werk.
 • Die struktuur van die M Th kursus word as ʼn vertrekpunt geneem. Die verskil is dat daar nie ʼn skripsie geskryf word nie. Om kursusgangers dieper aan die dink en werk te kry word o.a.  ʼn joernaal gebruik.
 • Hierdie ʼn gesamentlike projek van die drie VBO-sentra.

Die program het `n klompie UNIEKE KANTE:

 • Ons probeer die meeste kante van `n lewe in die bediening aanraak (teologie, spiritualiteit, roeping en bedieningsvaardigheid)
 • Ons wil `n baie sterk konneksie maak tussen opleiding van leraars en die toerusting van lidmate: Een van die geformuleerde doelstellings met die kursus is dat ons met die opleiding van leraars tov `n tema hulle moet help om ook lidmate op te lei oor dieselfde tema.  Ons werk bv hard aan materiaal wat met lidmate gebruik kan word.
 • Daar sal genoeg insigsessies wees, maar ook `n sterk klem op selfwerksaamheid (bv die hou van `n joernaal), terwyl wedersydse, kollegiale  ondersteuning ook ingebou word in die struktuur van die kursus.
 • Die hele kursus het `n baie sterk missionale intensie en gerigtheid.  `n Mens sou kon sê dat die kursusse saam hande en voete wil gee aan die AS besluit oor Missionale Gemeentes

Ons antwoord op ʼn paar VRAE:

 1. Koste: Die verskillende modules word op die selfde patroon as ʼn gewone VBO-kursus hanteer, dws  R150 per kursus.  LW Die koste is vir elke blok, dws 3 x R150 per jaar, en jy skryf in vir die jaar, dus R450 vir jaar 1.
 2. Die kursus gaan ʼn inset vra maar ons sal bly moniteer dat die nie onmoontlik raak vir mense nie.  Ons het bv gevind dat dit nie help om te verwag dat mense baie leeswerk voor die tyd moet doen nie.  Ons sal vra dat van die joernaalstukke soms ingestuur word.  Maar daar gaan nie lang spesiale (akademiese) take wees wat gedoen gaan word nie.
 3. Ons werk hard daaraan dat daar by elke kursus materiaal en prosesse sal wees wat mense kan terugneem huis toe om iets van die dieselfde proses wat hulle deur is, op een of ander manier ook met die gemeente te doen.
 4. Ons sal ook graag heeltyd in kleiner groepe wil werk.  Ons ervaring met die M Th is dat die wisselwerking in die groep geweldig baie vir mense beteken.
 5. Ter wille van groepsdinamika asook logistieke reëlings kan deelnemers nie kursusse in verskillende sentra, bv in een in PE en een in Stellenbosch bywoon nie.   

Die UITEENSETTING VAN DIE EERSTE DRIE BLOKKE waarmee ons vanjaar begin, is soos volg:

Wil jy PEAK LEADERSHIP aanbied?

Written by Admin on . Posted in Kursusse, VBO

 

Peak Leadership Fasiliteerders-opleiding

 Peak_of_the_Matterhorn,_seen_from_Zermatt,_Switzerland

Die Peak Leadership-kursus is nie net ’n kursus vir besigheidsleiers nie. Dis ’n tydige kursus vir geestelike leiers vir die huidige werklikheid waarin God ons plaas!

Peak Leadership offers performance systems that motivate people. Employees will increase in engagement, become more positive & productive, and experience greater fulfillment in their roles.

In hierdie kursus ontdek leiers wat is die sogenaamde “Nuwe Ekonomie” en hoe om mense te begelei om mede-skeppend te word. Hulle leer hoe om beter as span (“village”) saam te werk. Die krag van die kollektiewe wysheid word deurgaans beoefen sodat leiers by mekaar leer, asook eer wat ander aan te bied het.

Daar is nou geleentheid om ‘n PEAK Leadership Fasiliteerders Opleiding by te woon. Almal wat reeds die PEAK Leadership kursus se 2 dele voltooi het, kwalifiseer om hiervoor in te skryf.
(Indien jy nog nie deel 2 afgehandel het nie, is daar wel voor die opleiding kans om dit te doen – daar vind ‘n Peak Werkswinkel 2 plaas op 15-16 April.)

Hoekom die Fasiliteerders Opleiding?
Dit is ‘n geleentheid om jou te bemagtig om gemeenskapsleiers op te lei in leierskap en húlle weer so te bemagtig.

Die opleiding sal plaasvind op 20-22 Mei en die 2de deel, die assessering, op 17-20 Junie.

Gedurende die gewone PEAK-kursus is die fokus op jou as ʼn afgevaardigde, as ʼn leerder of verkenner van jou eie leierskap.

In die Fasiliteerders-opleiding skuif hierdie fokus:

• die doel van die eerste 3 dae van die opleiding is om jou agter die skerms van die program in te neem en jou na die program te laat kyk uit die oogpunt van ʼn fasiliteerder.
• Jy kry kans om te praat oor doelwitte, voornemens en prosesse,
• kyk in detail na die oefeninge, en
• ondersoek wat kan verkeerd gaan.
• Julle kry kans om oor voorbeelde te praat en
• stories te deel wat jou ondervinding van die fasilitering van die program kan verbeter.

Die opleidingsdae is ʼn geleentheid om die skakels tussen die program en die werk wat jy doen, te verken – al die verskillende toepassings en opsies. Dis ook ʼn tyd van ondervindings deel en vrae vra.

Tussen-in
In die 3 weke tussen die 2 blokke doen jy jou persoonlike voorbereiding om geassesseer te word gedurende Blok 2. Dis belangrik dat almal genoeg selfvertroue het en bevoeg voel om die program aan te bied, en dat die eienaars van die program by Village of Leaders seker is dat almal goed toegerus is.
In hierdie 3 weke moet jy dus die program jou eie maak, jou eie stories en maniere om die materiaal aan te bied vind, sodat jy eienaarskap van die program kan neem en eg kan oorkom. Hierdie voorbereiding vereis ʼn redelike hoeveelheid tyd en daarom is dit belangrik dat jy genoeg tyd op jou dagboek toelaat daarvoor.

Die assessering
Hierdie blok voorsien ʼn geleentheid vir jou om jou begrip van die program te demonstreer – die teorie, die proses en die oefeninge. Elke persoon sal ʼn aantal geleenthede kry om gedeeltes van die materiaal vir hul kollegas aan te bied en terugvoer te kry oor wat jy goed doen, en waar daar kanse vir verbetering is.

LW Die sperdatum is 12 Mei.

Kliek hier vir ‘n inskrywingsvorm:  PEAK FASILITEERDERS OPLEIDING