Posts Tagged ‘predikantwees’

Alfa pastorale program

Written by Admin on . Posted in Vennote

ALFA PASTORALE OPLEIDING, BERADING EN GEMEENSKAP SENTRUM  (GESTIG:1987)

bied aan:

‘N JAARKURSUS IN PASTORALE OPLEIDING, BERADING EN GEMEENSKAPSDIENS 

1 MAART 2017 TOT 28 FEBRUARIE 2018

(Teikengroep: Studente, predikante, jeugwerkers, onderwysers, maatskaplikewerkers, enige    professionele persone, en persone wat verryk wil word. Persone moet rekenaar geletterd wees of toegang daartoe hê)

Werkswinkels: Agt werkswinkels/kontaksessies (2 in Pretoria, 2 in Bloemfontein, 2 in George en 2 in Stellenbosch)

Status van kursus: Sertifikaat. Geakkrediteer deur Excelsus Sentrum vir Bedieningsontwikkeling van die Teologiese Fakulteit by die Universiteit van Pretoria, 120 VBO punte

Registrasie: Tot en met 29 Februarie 2017

Koste: Die paar voorgeskrewe handboeke en studiemateriaal word deur die student aangekoop. Begroot min of meer vir so R1 000 daarvoor. Dit is nie ingesluit by die kursusfooie nie. Die kursus fooie beloop:29 Februarie 2017: R 3 000; 1 Julie 2017: Die res R 3 000; Totale kursusfooi: R 6 000

Om te wát met ʼn Gevorderde Sertifikaat?

Written by Admin on . Posted in Kursusse, VBO

 Logo's Sentra  VBO Nuut en Geintegreerd

Waarom 9 kursusse in 3 jaar? Hoekom sal ek nodig hê dat iemand namens my besluit wat ek moet leer? So vra iemand oor die Gevorderde Sertifikaat in Bedieningsvernuwing, ʼn reeks kursusse wat jou oor ʼn tydperk van 3 jaar op ʼn nuwe leerkurwe neem.

In hierdie tyd gaan jy delf in werke van die mees relevante teologiese werke van ons tyd; gaan jy gesels saam met kollegas oor vraagstukke en vrese en saam na oplossings en antwoorde soek.

Iemand wat in 2014 die eerste 3 blokke deurloop het, som dit so op:

“’We read to know we’re not alone,’ het C.S Lewis blykbaar gesê. Ek het onlangs by ‘n nuwe gemeente begin werk en in my veertien jaar van bediening is dit my eerste een-man gemeente. Meer as ooit verlang ek na my kollegas – nie net wat werkverdeling betref nie maar veral wat goeie wederkerige vorming en saam groei binne ‘n unieke konteks betref. Die sertifikaat-kursus kom regtig tot my redding wat ‘n paar aspekte van my (een-man)bediening behels: Ons is ‘n groep leraars, van uiteenlopende kontekste, wat saam vir drie jaar op reis is.

“Ons kom sit elkeen met ons eie unieke konteks rondom hierdie tafel en tree in gesprek daarmee en met mekaar. Dit is dus ‘n skeppende proses waarin ons saam groei in sekere kern gesindhede, vaardighede en gewoontes vir bediening in ons tyd. Die aanbieders lewer nie teologiese monoloë uit hul akademiese kokonne nie, maar bring dit deurgaans terug na ons konteks en praat vanuit hul bedieningskontekste. Vir iemand soos ek wat baie bewus van die konstante vloeibaarheid van ons tye soms paniekerig die nuutste boek gryp (in die hoop op antwoorde, inspirasie en groei), is hierdie sistematiese bedieningsrelevante reis inderdaad ‘n pelgrimstog soos Eugene Peterson se “A long obedience in the same direction.” Ek kan nie wag om te sien wat met ons om die volgende draai gaan gebeur nie.

“Die drie blokke het vir my as mens persoonlik en as predikant baie beteken.  Uiteindelik is van dié kennis ook met gemeenteleiers bespreek en begin implementeer vir die gemeente se rol en taak as gestuurde geloofsgemeenskap.”

Kyk verder onder oor die uiteensetting van die eerste drie blokke waarmee ons weer vanjaar begin.

Nuwe VBO-Kursus

Written by Admin on . Posted in Kursusse, VBO

Excelsus logo 

Communitas Logo 

Logo Shepherd 

Gevorderde Sertifikaat in Bedieningsvernuwing

Die Gevorderde Sertifikaat in Bedieningsvernuwing waaraan die VBO Taakspan in samewerking met Communitas en Ekklesia sedert verlede jaar beplan het, word nou met groot blydskap voorgelê. Die eerste kursus vind reeds op 20-22 Mei plaas.

Die BEDOELING met die Sertifikaat is:

 • ʼn Intensiewe bedieningsvernuwingskursus wat leraars wil help om op ʼn dieper en grondiger vlak geheroriënteer te word t.o.v. hulle bediening. Daarom word die kursus in ʼn formaat van nege blokke (van 3–4 dae) oor die loop van drie jaar gedoen.
 • Die sertifikaat wil aan leraars wat behoefte daaraan het `n meer inklusiewe en omvattende reeks kursusse aanbied wat hulle op `n veel breër front gaan heroriënteer tov van ons bedieningseise vandag.  Alles wat ons weet oor die groot professies sê vir ons dat iemand wat vir 30-40 jaar in dieselfde beroep bly ten minste elke tien jaar deur `n redelike intensiewe program van verdere opleiding moet gaan. 
 • Dit wil inklusief werk m.a.w. teologie, vaardighede, houdings, roepingsbewustheid en spiritualiteit bevorder; die kursus sal nuwe insigte gee, maar ook baie prakties wees en mense help om innoverend te werk.
 • Die struktuur van die M Th kursus word as ʼn vertrekpunt geneem. Die verskil is dat daar nie ʼn skripsie geskryf word nie. Om kursusgangers dieper aan die dink en werk te kry word o.a.  ʼn joernaal gebruik.
 • Hierdie ʼn gesamentlike projek van die drie VBO-sentra.

Die program het `n klompie UNIEKE KANTE:

 • Ons probeer die meeste kante van `n lewe in die bediening aanraak (teologie, spiritualiteit, roeping en bedieningsvaardigheid)
 • Ons wil `n baie sterk konneksie maak tussen opleiding van leraars en die toerusting van lidmate: Een van die geformuleerde doelstellings met die kursus is dat ons met die opleiding van leraars tov `n tema hulle moet help om ook lidmate op te lei oor dieselfde tema.  Ons werk bv hard aan materiaal wat met lidmate gebruik kan word.
 • Daar sal genoeg insigsessies wees, maar ook `n sterk klem op selfwerksaamheid (bv die hou van `n joernaal), terwyl wedersydse, kollegiale  ondersteuning ook ingebou word in die struktuur van die kursus.
 • Die hele kursus het `n baie sterk missionale intensie en gerigtheid.  `n Mens sou kon sê dat die kursusse saam hande en voete wil gee aan die AS besluit oor Missionale Gemeentes

Ons antwoord op ʼn paar VRAE:

 1. Koste: Die verskillende modules word op die selfde patroon as ʼn gewone VBO-kursus hanteer, dws  R150 per kursus.  LW Die koste is vir elke blok, dws 3 x R150 per jaar, en jy skryf in vir die jaar, dus R450 vir jaar 1.
 2. Die kursus gaan ʼn inset vra maar ons sal bly moniteer dat die nie onmoontlik raak vir mense nie.  Ons het bv gevind dat dit nie help om te verwag dat mense baie leeswerk voor die tyd moet doen nie.  Ons sal vra dat van die joernaalstukke soms ingestuur word.  Maar daar gaan nie lang spesiale (akademiese) take wees wat gedoen gaan word nie.
 3. Ons werk hard daaraan dat daar by elke kursus materiaal en prosesse sal wees wat mense kan terugneem huis toe om iets van die dieselfde proses wat hulle deur is, op een of ander manier ook met die gemeente te doen.
 4. Ons sal ook graag heeltyd in kleiner groepe wil werk.  Ons ervaring met die M Th is dat die wisselwerking in die groep geweldig baie vir mense beteken.
 5. Ter wille van groepsdinamika asook logistieke reëlings kan deelnemers nie kursusse in verskillende sentra, bv in een in PE en een in Stellenbosch bywoon nie.   

Die UITEENSETTING VAN DIE EERSTE DRIE BLOKKE waarmee ons vanjaar begin, is soos volg:

Voel jy vasgeverf, of slaap jy sleg oor finansies?

Written by Admin on . Posted in Kursusse, VBO

 Little entrepreneur

 

 VBO 7 :

 

Entrepreneurskap en Finansiële Intelligensie

 

 Entrepreneur 2

Die meeste van ons predikante is nie bekend  vir ons buitengewone finansiële intelligensie nie! 

Ons dink min oor geld, het gewoonlik te min geld(!) en sou verseker verkies om nie daaroor te praat met lidmate nie. 

In baie van ons gemeentes begin hierdie ingesteldheid  ons nou vang…

Daarom voel ons bevoorreg om oor drie weke ʼn nuwe besondere kursus (vir die eerste keer) hier aan te bied.  Dit is Dr Gerhard Botha se kursus oor finansiële intelligensie.

Ons weet dat baie van ons gemeentes (en onsself ook!)  onder finansiële druk is.  Van die redes hiervoor is dat mense vandag net anders oor geld en finansies dink as ʼn vyftig jaar gelede.  As ons hierdie nuwe patrone nie verstaan en weet hoe om dit te hanteer nie, lê daar baie moeilikheid vir ons voor.

 • Gerhard gaan in sy kursus met ons praat oor ʼn ander manier van dink oor geld en eiendom. 
 • Hy gaan ook Bybelse lyne rondom dit probeer trek en rigting gee oor hoe dit uitspeel in die finansies van gemeentes (sien die inligtingstuk vir meer informasie).
 • Gerhard maak tereg ʼn konneksie tussen hoe ons self dink oor geld en hoe ons met die gemeente praat oor geld
 • Daarom is deel van die kursus dat ons ook oor ons eie omgang met geld moet nadink.  (Natuurlik sal dit op ʼn diskrete manier gedoen word.) 
 • Hierdie kursus sal ook help vir jou wat dalk ‘n leraar in ʼn deelpos is en wat dink aan ʼn aanvulling van jou inkomste.

Ons beveel hierdie kursus baie sterk aan vir almal wat weet dat hulle meer moet begin dink oor hierdie kant van ons werk!

Wanneer: 4-5 Maart 2014

Waar: Stellenbosch

As jy wil inskryf hiervoor, kliek hierVBO 7 Entrepreneurskap en finansiële intelligensie

Die sperdatum is Donderdag 27 Februarie.

NUWE GEVORDERDE VBO-KURSUS

Written by Admin on . Posted in Dienste-Communitas, Kursusse, VBO

Gevorderde Sertifikaat in Bedieningsvernuwing

Die bedoeling met die gevorderde sertifikaat in Bedieningsvernuwing is om aan leraars wat behoefte daaraan het, ʼn meer inklusiewe en omvattende reeks kursusse aan te bied wat hulle op ʼn veel breër front gaan heroriënteer t.o.v. van die bedieningseise vandag.

Hierdie sertifikaat sal ʼn gesamentlike poging van al drie VBO-instansies (Communitas/Ekklesia, Shepherd en Excelsus) wees.

Die kursus bestaan uit nege samehangende blokke wat oor ʼn periode van drie jaar gedoen word – drie blokke per jaar – en wat deelnemers op die belangrikste fasette van die bediening heroriënteer.  Die gedagte is dat daar reeds volgende jaar met die eerste drie blokke begin word.

Die drie blokke vir die komende jaar is:

  Gevorderde Sertifikaat: Jaar 1  
25-27 Maart Kursus 1: Om die tye en geleenthede te verstaan Coenie Burger e.a.
20-22 Mei Kursus 2:  Gemeentelike Ekklesiologie Frederick Marais &, Ian Nell
26-28 Aug  Kursus 3:  Triniteit, Missio Dei en die Plot van die Evangelie Coenie en Marius Nel

Vroeg

Written by webmeester on . Posted in Skryfsels

Iewers tussen slaap en wakker,
daar kom kry U my.
Dankie vir die impuls-wenke
wat U dan kom gee.
En later, in my oopoog denke,
gaan U altyd mee –
tot U my daar kry
waar U my wil hê: op-en-wakker.

Al is ek nog nie heel by,
is U heel by my;
begin U voorberei
en lei.

Oggenddonkerte

Written by webmeester on . Posted in Skryfsels

Ek sit vanoggend vol
draal-maal gedagtes
wat om en om rondrol
oor wat verwag is
en wat te ag is.

My potlood krap-krap
om die jeuk te raak
en die pad oop te trap,
na verligting te slaak
in ‘n woord se maak.

Ek wil bly wag,
soekend spied,
tot in hierdie nag
‘n ster verskiet
met ‘n Woord uit die niet.